Otte talentfulde kvinder får fondsmillioner til forskerophold i udlandet

Villum Fonden har netop bevilget otte kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt i alt 19,4 millioner kroner i et nyt program kaldet Villum International Postdoc. Fonden har afsat 15-20 millioner kroner over fem år til programmet.

Villum International Postdoc (foto: Villum Fonden)
De ot­te be­vil­lings­mod­ta­ge­re: Ri­ta da Silva, Julie Thø­ger­sen, Hen­ri­et­te Lyng Rø­der, Sinja Rist, Mei­ke An­na Chri­sti­ne Latz, Aman­da Bund­gaard, Ada-Io­a­na Bu­nea og Ma­ria Bar­rett. Yderst til høj­re ses Jens Kann-Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fon­den (fo­to: Vil­lum Fonden).

Med en pul­je på 15-20 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt over de næ­ste fem år gør Vil­lum Fon­den nu en sær­lig ind­sats for at ba­ne vej­en for fle­re kvin­de­li­ge for­sker­ta­len­ter. Det sker i et nyt pro­gram kal­det Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc, hvor mid­ler­ne er øre­mær­ket kvin­de­li­ge for­ske­re på det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge område.

”Med Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc Pro­gram­me gør vi en fo­ku­se­ret ind­sats for at få fle­re kvin­de­li­ge for­sker­ta­len­ter i spil in­den for det tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge felt og på den må­de bi­dra­ge til at ska­be bre­de­re di­ver­si­tet i top­pen af det aka­de­mi­ske kar­ri­ere­for­løb. Må­let er sam­let set at styr­ke den ex­cel­len­te tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning – til gavn for bå­de forsk­nings­mil­jø­er og sam­fund,” si­ger Jens Kann-Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fon­den, i en pressemeddelelse.

Pro­gram­met er må­l­ret­tet det tids­punkt i for­sker­kar­ri­ere­for­lø­bet ef­ter ph.d.-graden, hvor der er et stort fra­fald af kvin­der i de aka­de­mi­ske stil­lin­ger på universiteterne.

På bag­grund af indstil­lin­ger fra fon­dens ko­mité for tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning har fon­dens be­sty­rel­se net­op be­slut­tet at gi­ve pro­gram­mets før­ste be­vil­lin­ger til ot­te kvin­de­li­ge for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Aar­hus Uni­ver­si­tet, IT-Uni­ver­si­te­tet, DTU og Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Til­sam­men mod­ta­ger de ot­te for­ske­re 19,4 mil­li­o­ner kroner.

”Fæl­lesnæv­ner­ne for de nye Vil­lum In­ter­na­tio­nal Post­docs er ex­cep­tio­nelt ta­lent, forsk­ning­s­am­bi­tio­ner, in­ter­na­tio­nal er­fa­ring og fi­ne uni­ver­si­tetsan­be­fa­lin­ger. Vo­res pro­gram til­by­der be­vil­lings­mod­ta­ger­ne go­de ram­mer for læn­ge­re for­skerop­hold i ud­lan­det, så de kan ud­vik­le de­res egen forsk­ning og væ­re rol­lemo­del­ler for lan­dets næ­ste ge­ne­ra­tio­ner af tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re,” si­ger Jens Kann-Rasmussen.

Kan rette op på ubalance i akademisk verden

En af de ot­te be­vil­lings­mod­ta­ge­re er po­st­doc Hen­ri­et­te Lyng Rø­der fra Bi­o­lo­gisk In­sti­tut på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som har få­et 2,5 mil­li­o­ner kro­ner. Hun be­teg­ner Vil­lum In­ter­na­tio­nal Po­st­doc-pro­gram­met som ”et til­trængt skridt i den rig­ti­ge ret­ning for at ret­te op på den ak­tu­el­le uba­lan­ce i den aka­de­mi­ske verden.”

De ot­te bevillingsmodtagere 
  • Ma­ria Bar­rett, In­sti­tut for Da­ta­lo­gi, IT-Uni­ver­si­te­tet: 2,5 mio. kr.
  • Aman­da Bund­gaard, In­sti­tut for Biosci­en­ce, Aar­hus Uni­ver­si­tet: 2,4 mio. kr.
  • Ada-Io­a­na Bu­nea, DTU Na­no­lab, DTU: 2,4 mio. kr.
  • Mei­ke An­na Chri­sti­ne Latz, In­sti­tut for Plan­te- og Mil­jøvi­den­skab, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: 2,5 mio. kr.
  • Sinja Rist, DTU Aqua, DTU: 2,5 mio. kr.
  • Hen­ri­et­te Lyng Rø­der, Bi­o­lo­gisk In­sti­tut, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: 2,5 mio. kr.
  • Ri­ta da Silva, Bi­o­lo­gisk In­sti­tut, Syd­dansk Uni­ver­si­tet: 2,5 mio. kr.
  • Julie Thø­ger­sen, In­sti­tut for Ma­te­ma­ti­ske Fag, Aar­hus Uni­ver­si­tet: 2,1 mio. kr.

”Det har det vær­di­ful­de aspekt, at der ik­ke kun bli­ver set på det vi­den­ska­be­li­ge po­ten­ti­a­le, men og­så bli­ver ta­get hen­syn til an­sø­ge­rens fa­mi­lie. In­klu­de­rin­gen af støt­te til fa­mi­li­en er me­get vig­tig, da forsk­nings­op­hold i ud­lan­det kan væ­re en ud­for­dring med børn. Ved at sik­re vej­led­ning og fi­nan­si­e­ring gi­ver Vil­lum Fon­den kvin­de­li­ge for­ske­re mu­lig­hed for at rej­se til ud­lan­det og op­byg­ge kva­li­fi­ka­tio­ner til at lyk­kes for­bi ‘mel­lem­ni­veau­et’. For mig per­son­ligt gi­ver be­vil­lin­gen mu­lig­hed for at fort­sæt­te min forsk­ning ved at ska­be et støt­ten­de fun­da­ment for mig og min fa­mi­lie, hvor­fra jeg kan vi­de­re­ud­vik­le min vi­den­ska­be­li­ge kar­ri­e­re,” si­ger Hen­ri­et­te Lyng Rø­der i fon­dens pressemeddelelse.

Pro­gram­met kan kun sø­ges ef­ter indstil­ling fra et dansk universitet.

De­ad­li­ne for næ­ste an­søg­nings­run­de er den 20. maj 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer