Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Trel­le­borg Fon­den har indstif­tet en ny idræts­pris, som for før­ste gang ud­de­les i marts må­ned til en idræts­klub i Sorø Kom­mu­ne, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket. Re­præ­sen­tan­ter fra det lo­ka­le er­hvervs­liv har sæ­de i den ko­mité, der ud­væl­ger vinderen.

Fodbold
Ind­til den 28. fe­bru­ar 2020 kan al­le bor­ge­re i Sorø Kom­mu­ne indstil­le en for­e­ning, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket i lø­bet af året til ‘Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris i Sorø Kommune’.

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank i Sorø. Den lo­ka­le fi­li­al­chef er nem­lig gå­et i spid­sen for et nyt ini­ti­a­tiv, hvor bor­ger­ne i Sorø Kom­mu­ne kan indstil­le idræts­klub­ber, som har gjort sig fortjent til en ny idræts­pris og de med­føl­gen­de 25.000 ra­re kroner.

Idræts­pri­sen hed­der ‘Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris i Sorø Kom­mu­ne’. For selv­om Syd­banks lo­ka­le fi­li­al­chef bå­de stil­ler mail-ind­­bak­ke til rå­dig­hed for indstil­lin­ger og har sæ­de i den ko­mité, som skal fin­de vin­de­ren, un­der­stre­ger Su­ne Kri­sten­sen, at det er Trel­le­borg Fon­dens pris. Fon­den le­des af en be­sty­rel­se og ad­mi­ni­stre­res i det dag­li­ge af Syd­bank. Den ud­de­ler år­ligt om­kring 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver i den tid­li­ge­re Bank Trel­le­borgs opland, og det er før­ste gang, at fon­den nu skal ud­de­le en idrætspris.

”Fon­den står bag idræts­pri­sen og gi­ver de 25.000 kro­ner, mens vi fra Syd­bank hjæl­per med at ud­fø­re ar­bej­det op til ud­de­lin­gen. Vi hå­ber, at vi med pri­sen bå­de kan spre­de bud­ska­bet om fon­den, som fak­tisk ud­de­ler rig­tig sto­re be­løb, og om nog­le af de for­e­nin­ger i Sorø Kom­mu­ne, som ty­pisk ik­ke selv af den tra­di­tio­nel­le vej sø­ger Trel­le­borg Fon­den om støt­te. For­hå­bent­lig vil man­ge indstil­le nog­le af de lo­ka­le klub­ber og for­e­nin­ger, som fortje­ner at få lidt me­re end et skul­der­klap,” si­ger Su­ne Kri­sten­sen til Fundats.

Al­le bor­ge­re i kom­mu­nen kan frem til den 28. fe­bru­ar sen­de en mail til Syd­banks fi­li­al­chef og indstil­le en for­e­ning, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket i lø­bet af året. I skri­ven­de stund har han mod­ta­get 8-10 indstil­lin­ger, hvor der bli­ver pe­get på en for­e­ning, som har op­nå­et be­mær­kel­ses­vær­di­ge resultater.

Det kan væ­re i form af me­dal­jer, po­ka­ler el­ler op­ryk­ning – men det kan iføl­ge Su­ne Kri­sten­sen li­ge så vel væ­re hi­sto­ri­en om en helt sær­lig ildsjæl, om en for­e­ning med en po­si­tiv ud­vik­ling i med­lem­stal­let el­ler nye, vel­gen­nem­før­te ud­vik­lings­i­ni­ti­a­ti­ver til glæ­de for de lo­ka­le idrætsudøvere.

Håber uddeling bliver fast tilbagevendende

Be­sty­rel­sen i fon­den, der har ad­vo­kat Jør­gen Boe som for­mand, har in­gen ind­fly­del­se på, hvem der skal mod­ta­ge pri­sen. Den af­gø­rel­se va­re­ta­ges su­verænt af en lo­kalt fun­de­ret ud­væl­gel­ses­ko­mité, som ud over Su­ne Kri­sten­sen be­står af San­ne Lo­h­mann, se­kre­ta­ri­ats­le­der på Sorø Bi­bli­o­tek og By­kon­tor, Ni­els Ur­ban Han­sen, der er salgs­chef på Sorø-virk­som­he­­den Al​tan​.dk, og om­rå­de­re­dak­tør på Sjæl­land­ske Me­di­er i Sorø, Bjar­ne Stenbæk.

Om pris­ud­de­lin­gen bli­ver en én­gangs­fo­re­stil­ling, er ik­ke en­de­ligt af­kla­ret. Men bli­ver det en suc­ces i år, for­ven­ter Su­ne Kri­sten­sen, at Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris og­så skal ud­de­les i åre­ne, der kommer.

Over­ræk­kel­sen af det­te års 25.000 kro­ner fin­der sted i marts hos den ud­valg­te prismodtager.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…