Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Trel­le­borg Fon­den har indstif­tet en ny idræts­pris, som for før­ste gang ud­de­les i marts må­ned til en idræts­klub i Sorø Kom­mu­ne, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket. Re­præ­sen­tan­ter fra det lo­ka­le er­hvervs­liv har sæ­de i den ko­mité, der ud­væl­ger vin­de­ren.

Fodbold
Ind­til den 28. fe­bru­ar 2020 kan al­le bor­ge­re i Sorø Kom­mu­ne indstil­le en for­e­ning, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket i lø­bet af året til ‘Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris i Sorø Kom­mu­ne’.

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank i Sorø. Den lo­ka­le fi­li­al­chef er nem­lig gå­et i spid­sen for et nyt ini­ti­a­tiv, hvor bor­ger­ne i Sorø Kom­mu­ne kan indstil­le idræts­klub­ber, som har gjort sig fortjent til en ny idræts­pris og de med­føl­gen­de 25.000 ra­re kro­ner.

Idræts­pri­sen hed­der ‘Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris i Sorø Kom­mu­ne’. For selv­om Syd­banks lo­ka­le fi­li­al­chef bå­de stil­ler mail-ind­­bak­ke til rå­dig­hed for indstil­lin­ger og har sæ­de i den ko­mité, som skal fin­de vin­de­ren, un­der­stre­ger Su­ne Kri­sten­sen, at det er Trel­le­borg Fon­dens pris. Fon­den le­des af en be­sty­rel­se og ad­mi­ni­stre­res i det dag­li­ge af Syd­bank. Den ud­de­ler år­ligt om­kring 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver i den tid­li­ge­re Bank Trel­le­borgs opland, og det er før­ste gang, at fon­den nu skal ud­de­le en idræts­pris.

”Fon­den står bag idræts­pri­sen og gi­ver de 25.000 kro­ner, mens vi fra Syd­bank hjæl­per med at ud­fø­re ar­bej­det op til ud­de­lin­gen. Vi hå­ber, at vi med pri­sen bå­de kan spre­de bud­ska­bet om fon­den, som fak­tisk ud­de­ler rig­tig sto­re be­løb, og om nog­le af de for­e­nin­ger i Sorø Kom­mu­ne, som ty­pisk ik­ke selv af den tra­di­tio­nel­le vej sø­ger Trel­le­borg Fon­den om støt­te. For­hå­bent­lig vil man­ge indstil­le nog­le af de lo­ka­le klub­ber og for­e­nin­ger, som fortje­ner at få lidt me­re end et skul­der­klap,” si­ger Su­ne Kri­sten­sen til Fun­dats.

Al­le bor­ge­re i kom­mu­nen kan frem til den 28. fe­bru­ar sen­de en mail til Syd­banks fi­li­al­chef og indstil­le en for­e­ning, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket i lø­bet af året. I skri­ven­de stund har han mod­ta­get 8-10 indstil­lin­ger, hvor der bli­ver pe­get på en for­e­ning, som har op­nå­et be­mær­kel­ses­vær­di­ge re­sul­ta­ter.

Det kan væ­re i form af me­dal­jer, po­ka­ler el­ler op­ryk­ning – men det kan iføl­ge Su­ne Kri­sten­sen li­ge så vel væ­re hi­sto­ri­en om en helt sær­lig ildsjæl, om en for­e­ning med en po­si­tiv ud­vik­ling i med­lem­stal­let el­ler nye, vel­gen­nem­før­te ud­vik­lings­i­ni­ti­a­ti­ver til glæ­de for de lo­ka­le idræts­u­dø­ve­re.

Håber uddeling bliver fast tilbagevendende

Be­sty­rel­sen i fon­den, der har ad­vo­kat Jør­gen Boe som for­mand, har in­gen ind­fly­del­se på, hvem der skal mod­ta­ge pri­sen. Den af­gø­rel­se va­re­ta­ges su­verænt af en lo­kalt fun­de­ret ud­væl­gel­ses­ko­mité, som ud over Su­ne Kri­sten­sen be­står af San­ne Lo­h­mann, se­kre­ta­ri­ats­le­der på Sorø Bi­bli­o­tek og By­kon­tor, Ni­els Ur­ban Han­sen, der er salgs­chef på Sorø-virk­som­he­­den Al​tan​.dk, og om­rå­de­re­dak­tør på Sjæl­land­ske Me­di­er i Sorø, Bjar­ne Sten­bæk.

Om pris­ud­de­lin­gen bli­ver en én­gangs­fo­re­stil­ling, er ik­ke en­de­ligt af­kla­ret. Men bli­ver det en suc­ces i år, for­ven­ter Su­ne Kri­sten­sen, at Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris og­så skal ud­de­les i åre­ne, der kom­mer.

Over­ræk­kel­sen af det­te års 25.000 kro­ner fin­der sted i marts hos den ud­valg­te pris­mod­ta­ger.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.