Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Trelleborg Fonden har indstiftet en ny idrætspris, som for første gang uddeles i marts måned til en idrætsklub i Sorø Kommune, der har gjort sig særligt bemærket. Repræsentanter fra det lokale erhvervsliv har sæde i den komité, der udvælger vinderen.

Fodbold
Ind­til den 28. fe­bru­ar 2020 kan al­le bor­ge­re i Sorø Kom­mu­ne indstil­le en for­e­ning, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket i lø­bet af året til ‘Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris i Sorø Kommune’.

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank i Sorø. Den lo­ka­le fi­li­al­chef er nem­lig gå­et i spid­sen for et nyt ini­ti­a­tiv, hvor bor­ger­ne i Sorø Kom­mu­ne kan indstil­le idræts­klub­ber, som har gjort sig fortjent til en ny idræts­pris og de med­føl­gen­de 25.000 ra­re kroner.

Idræts­pri­sen hed­der ‘Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris i Sorø Kom­mu­ne’. For selv­om Syd­banks lo­ka­le fi­li­al­chef bå­de stil­ler mail-ind­bak­ke til rå­dig­hed for indstil­lin­ger og har sæ­de i den ko­mité, som skal fin­de vin­de­ren, un­der­stre­ger Su­ne Kri­sten­sen, at det er Trel­le­borg Fon­dens pris. Fon­den le­des af en be­sty­rel­se og ad­mi­ni­stre­res i det dag­li­ge af Syd­bank. Den ud­de­ler år­ligt om­kring 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver i den tid­li­ge­re Bank Trel­le­borgs opland, og det er før­ste gang, at fon­den nu skal ud­de­le en idrætspris.

”Fon­den står bag idræts­pri­sen og gi­ver de 25.000 kro­ner, mens vi fra Syd­bank hjæl­per med at ud­fø­re ar­bej­det op til ud­de­lin­gen. Vi hå­ber, at vi med pri­sen bå­de kan spre­de bud­ska­bet om fon­den, som fak­tisk ud­de­ler rig­tig sto­re be­løb, og om nog­le af de for­e­nin­ger i Sorø Kom­mu­ne, som ty­pisk ik­ke selv af den tra­di­tio­nel­le vej sø­ger Trel­le­borg Fon­den om støt­te. For­hå­bent­lig vil man­ge indstil­le nog­le af de lo­ka­le klub­ber og for­e­nin­ger, som fortje­ner at få lidt me­re end et skul­der­klap,” si­ger Su­ne Kri­sten­sen til Fundats.

Al­le bor­ge­re i kom­mu­nen kan frem til den 28. fe­bru­ar sen­de en mail til Syd­banks fi­li­al­chef og indstil­le en for­e­ning, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket i lø­bet af året. I skri­ven­de stund har han mod­ta­get 8-10 indstil­lin­ger, hvor der bli­ver pe­get på en for­e­ning, som har op­nå­et be­mær­kel­ses­vær­di­ge resultater.

Det kan væ­re i form af me­dal­jer, po­ka­ler el­ler op­ryk­ning – men det kan iføl­ge Su­ne Kri­sten­sen li­ge så vel væ­re hi­sto­ri­en om en helt sær­lig ildsjæl, om en for­e­ning med en po­si­tiv ud­vik­ling i med­lem­stal­let el­ler nye, vel­gen­nem­før­te ud­vik­lings­i­ni­ti­a­ti­ver til glæ­de for de lo­ka­le idrætsudøvere.

Håber uddeling bliver fast tilbagevendende

Be­sty­rel­sen i fon­den, der har ad­vo­kat Jør­gen Boe som for­mand, har in­gen ind­fly­del­se på, hvem der skal mod­ta­ge pri­sen. Den af­gø­rel­se va­re­ta­ges su­verænt af en lo­kalt fun­de­ret ud­væl­gel­ses­ko­mité, som ud over Su­ne Kri­sten­sen be­står af San­ne Lo­h­mann, se­kre­ta­ri­ats­le­der på Sorø Bi­bli­o­tek og By­kon­tor, Ni­els Ur­ban Han­sen, der er salgs­chef på Sorø-virk­som­he­den Al​tan​.dk, og om­rå­de­re­dak­tør på Sjæl­land­ske Me­di­er i Sorø, Bjar­ne Stenbæk.

Om pris­ud­de­lin­gen bli­ver en én­gangs­fo­re­stil­ling, er ik­ke en­de­ligt af­kla­ret. Men bli­ver det en suc­ces i år, for­ven­ter Su­ne Kri­sten­sen, at Trel­le­borg Fon­dens Idræts­pris og­så skal ud­de­les i åre­ne, der kommer.

Over­ræk­kel­sen af det­te års 25.000 kro­ner fin­der sted i marts hos den ud­valg­te prismodtager.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer