Den Blå Planet igen reddet på målstregen

Den økonomisk trængte erhvervsdrivende fond Den Blå Planet, Danmarks Akvarium får et ekstraordinært tilskud på 11,5 mio. kr. som led i finansloven for 2022. Inden den politiske aftale landede, havde både Realdania og Knud Højgaards Fond gjort klart, at de ikke havde aktuelle planer om at gentage deres redningsaktion fra 2020.

Fol­ke­tin­get træ­der nu til med pen­ge til den kri­se­ram­te er­hvervs­fond Den Blå Planet.

Gra­tis tand­læ­ge til un­ge mel­lem 18 og 21 år, be­gra­vel­se af bo­li­gjo­b­ord­nin­gen og sæn­kel­se af klas­se­lof­tet i de mind­ste skoleklasser.

Dis­se em­ner tog de fle­ste af over­skrif­ter­ne, da den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske re­ge­ring sam­men med SF, En­heds­li­sten, Det Ra­di­ka­le Ven­stre, Al­ter­na­ti­vet og Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne i går (man­dag 6. de­cem­ber, red.) præ­sen­te­re­de fi­nans­lo­ven for 2022.

Men godt gemt på si­de 21 i den 26 si­der lan­ge tekst, som præ­sen­te­rer ho­ved­ele­men­ter­ne i af­ta­len, fin­der man en lil­le nyhed, som utvivl­s­omt væk­ker over­or­dent­lig stor glæ­de hos den er­hvervs­dri­ven­de fond Den Blå Pla­net, Dan­marks Akva­ri­um. Af­ta­le­par­ti­er­ne har så­le­des som en del af 2022-fi­nans­lo­vs­af­ta­len be­slut­tet at af­sæt­te et ek­stra­or­di­nært til­skud på 11,5 mil­li­o­ner kro­ner til Den Blå Planet.

Der­med bli­ver det øko­no­misk træng­te akva­ri­um på Ama­ger for an­det år i træk red­det på målstregen.

I 2020 var den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Den Blå Pla­net Jon Di­de­ri­ch­sen fle­re gan­ge ude at ap­pel­le­re til re­ge­ring og Fol­ke­tin­get om ek­stra­or­di­nær støt­te for at kun­ne sik­re øko­no­mi til at be­ta­le me­d­ar­bej­der­løn­nin­ger, mad til dy­re­ne samt el­reg­nin­ger og an­dre sto­re driftsom­kost­nin­ger. Ap­pel­ler­ne ret­tet mod Chri­sti­ans­borg kom der ik­ke no­get ud af – i ste­det trå­d­te den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond til på mål­stre­gen li­ge før jul og red­de­de med en sam­let be­vil­ling på 61 mil­li­o­ner kro­ner re­elt Den Blå Pla­net fra konkurs.

Her ét år se­ne­re har akva­ri­et på ny sto­re øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger oven på end­nu et år, hvor de uden­land­ske turi­ster grun­det cor­o­na har holdt sig væk – og Jon Di­de­ri­ch­sen har i lø­bet af som­me­ren og ef­ter­å­ret igen væ­ret i fle­re me­di­er for at ap­pel­le­re om øko­no­misk hjælp.

I sid­ste uge var Fun­dats i kon­takt med bå­de Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond, og her­fra blev tom­mel­fingre­ne umid­del­bart vendt nedad i for­hold til at vil­le bi­dra­ge med he­le el­ler de­le af det be­løb på 15 mil­li­o­ner kro­ner, som akva­ri­et ind­til fi­nans­lo­vs­af­ta­len stod og mang­le­de for at kun­ne be­ta­le si­ne reg­nin­ger og løn­nin­ger i 2022.

Realdania: Andre parter må træde til nu

Iføl­ge filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ni­na Ko­vsted Helk bli­ver de 300 mil­li­o­ner kro­ner, som Re­al­da­nia be­vil­ge­de til op­fø­rel­sen af Den Blå Pla­net, og den ek­stra­or­di­næ­re be­vil­ling på 46 mil­li­o­ner kro­ner i de­cem­ber 2020 for­ment­lig ik­ke ef­ter­fulgt af fle­re penge.

”Det er ik­ke umid­del­bart vo­res plan at bi­dra­ge med yder­li­ge­re mid­ler. Vi vil nu over­la­de det til an­dre par­ter at træ­de til i for­hold til at hol­de hån­den un­der drif­ten af Dan­marks na­tio­na­le akva­ri­um i den­ne helt sær­li­ge si­tu­a­tion, hvor man må kon­sta­te­re, at der for­ment­lig er be­hov for ek­stra­or­di­næ­re hjæl­pe­pak­ker og sær­lig kom­pen­sa­tion,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Vi glæ­der os over at ha­ve væ­ret en vig­tig støt­te i 2020, hvor det kneb gevaldigt

Sten Schei­bye – Be­sty­rel­ses­for­mand, Knud Høj­gaards Fond

Knud Høj­gaards Fond teg­ne­de sig for 16 af de 61 mil­li­o­ner kro­ner, der blev gi­vet til akva­ri­et for ét år si­den. Men be­sty­rel­ses­for­mand Sten Schei­bye lag­de i en mail, skre­vet før fi­nans­lo­vs­af­ta­len var på plads, ik­ke op til, at der var nye fond­s­pen­ge på vej til Den Blå Planet.

”Le­del­sen i Den Blå Pla­net gør et frem­ra­gen­de styk­ke ar­bej­de for at sik­re de bed­ste ve­je til fi­nan­si­e­ring af fort­sat drift, og vi glæ­der os over at ha­ve væ­ret en vig­tig støt­te i 2020, hvor det kneb ge­val­digt. Knud Høj­gaards Fond har ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt ta­get stil­ling til yder­li­ge­re støt­te til drif­ten af Den Blå Pla­net, og vi vil af­ven­te ud­vik­lin­gen,” skrev Sten Schei­bye i sin mail til Fundats.

Ministerbesøg og avisannoncer

Jon Di­de­ri­ch­sen un­der­stre­ge­de, da Fun­dats tal­te med ham i sid­ste uge, at han sag­tens kan for­stå mel­din­gen fra Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond.

”De har al­le­re­de ydet et fan­ta­stisk og ene­stå­en­de bi­drag til os,” fastslog Jon Diderichsen.

I ste­det har Jon Di­de­ri­ch­sen på det se­ne­ste gjort en stor lob­byind­sats for at få re­ge­ring og Fol­ke­ting til at fin­de de pen­ge, som akva­ri­et mang­ler til det kom­men­de års drift.

For en lil­le må­neds tid si­den hav­de Jon Di­de­ri­ch­sen in­vi­te­ret kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) på be­søg på akva­ri­et, hvor han for­kla­re­de om den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, som akva­ri­et be­fin­der sig i. Og mi­ni­ster­be­sø­get er ble­vet fulgt op med blandt an­det helsi­desa­visan­non­cer i Ber­ling­s­ke og In­for­ma­tion i den for­gang­ne uge, hvor Jon Di­de­ri­ch­sen i et åbent brev til mi­ni­ste­ren be­der om 15 mil­li­o­ner kroner.

”I alt har vi selv skaf­fet 60 mil­li­o­ner kro­ner til drif­ten af akva­ri­et un­der cor­ona­kri­sen. He­le som­me­ren i år kør­te vi kampag­ner for at få dan­ske­re til at støt­te op om­kring os, og det re­sul­te­re­de i, at dob­belt så man­ge dan­ske gæ­ster som nor­malt var på Den Blå Pla­net i som­mer­fe­ri­en. Der­u­d­over har vi få­et pen­ge fra al­ver­dens fon­de og fir­ma­er, og man­ge dan­ske­re har købt års­kort. Men det æn­drer ik­ke ved, at vi sta­dig mang­ler 15 mil­li­o­ner kro­ner til drif­ten næ­ste år. Vi har bedt al­le om hjælp – nu må po­li­ti­ker­ne træ­de til og bak­ke os op,” sag­de Jon Di­de­ri­ch­sen i sid­ste uge – alt­så in­den, fi­nans­lo­ven for 2022 var for­hand­let på plads.

Vil ikke fast på finansloven

Når Den Blå Pla­net nu to år i træk har væ­ret ude i tove­ne øko­no­misk, skyl­des det pri­mært, at de uden­land­ske turi­ster, som nor­malt ud­gør mindst 60 pro­cent af akva­ri­ets gæ­ster, stort set ik­ke har væ­ret gen­nem akva­ri­ets tæl­le­ap­pa­ra­ter si­den marts 2020. Og for­vent­nin­gen i ho­ved­stads­om­rå­dets turis­me­or­ga­ni­sa­tion Won­der­ful Co­pen­ha­gen er, at turis­men i stor­by­er­ne først i 2025 er til­ba­ge på 2019-niveau.

”Vi er en er­hvervs­dri­ven­de fond med den op­ga­ve at dri­ve Den Blå Pla­net Dan­marks Akva­ri­um. Vi skal ik­ke ha­ve no­get over­skud, men til gen­gæld er vo­res driftsom­kost­nin­ger så sto­re, at det kræ­ver 500.000 gæ­ster år­ligt for at dæk­ke vo­res om­kost­nin­ger. Og når 300.000 af de gæ­ster for­svin­der på grund af en cor­ona­kri­se, der har va­ret me­get læn­ge­re, end no­gen hav­de fo­re­stil­let sig, op­står der et hul,” po­in­te­r­er Jon Diderichsen.

No­gen tror, at vi gør det her for at kom­me fast på fi­nans­lo­ven, men det gør vi ikke

Jon Di­de­ri­ch­sen – Di­rek­tør, Den Blå Planet

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at må­let for Den Blå Pla­net ab­so­lut ik­ke er at få en fast plads på finansloven.

”Vi me­ner, vi er en vig­tig turi­stat­trak­tion for Dan­mark, og hvis vi og­så skal væ­re der, når cor­ona­kri­sen er slut, så har vi brug for no­get ek­stra hjælp. Og vi sy­nes godt, vi kan til­la­de os at be­de om en ek­stra hånds­ræk­ning. No­gen tror, at vi gør det her for at kom­me fast på fi­nans­lo­ven, men det gør vi ik­ke. Der er ude­luk­ken­de ta­le om mid­ler­ti­dig hjælp på grund af de mang­len­de turi­ster i Dan­mark un­der cor­o­na,” si­ger akva­ri­ets ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

Jon Di­de­ri­ch­sen er ik­ke i tvivl om, at det lys­ner for akva­ri­et rent øko­no­misk, når turi­ster­ne igen fin­der vej til København.

”Jeg er ik­ke be­kym­ret for vo­res øko­no­mi i det øje­blik, cor­o­na er slut og turi­ster­ne ven­der til­ba­ge, for vo­res re­le­vans sti­ger kun i takt med kli­ma­for­an­drin­ger, kam­pen mod pla­stik i ha­ve­ne m.v.,” un­der­stre­ger Jon Diderichsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer