En tredjedel af alle almene fonde bryder hvidvaskloven

Om­kring hver tred­je al­me­ne fond bry­der hvid­va­s­k­loven, for­di de ik­ke har re­gi­stre­ret fon­dens be­sty­rel­se som ‘re­el­le eje­re’ i CVR-re­gi­ste­ret. På ti­de med kor­te­re snor fra myn­dig­he­der­ne, si­ger ad­vo­kat­fir­ma. Svært med ef­fek­tivt til­syn uden et fonds­re­gi­ster, si­ger Ci­vilsty­rel­sen.

Ukendt ejer
29 pct. af samt­li­ge ak­ti­ve al­me­ne fon­de i CVR-re­­gi­ste­ret har ik­ke re­gi­stre­ret re­el­le eje­re, selv­om det læn­ge har væ­ret et krav for at mod­vir­ke hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring.

Det står skidt til for de al­me­ne fon­de, når det hand­ler om at over­hol­de reg­ler­ne, der skal dæm­me op for mis­brug af fon­de­ne til ter­r­or­fi­nan­si­e­ring og hvid­vask.

He­le 29 pct. af samt­li­ge ak­ti­ve al­me­ne fon­de i CVR-re­­gi­ste­ret har nem­lig ik­ke re­gi­stre­ret fon­dens be­sty­rel­se som ‘re­el­le eje­re’ i fon­den, selv­om det læn­ge har væ­ret et krav for at mod­vir­ke hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring.

I alt 7.530 al­me­ne fon­de frem­står som ak­ti­ve i CVR-re­­gi­ste­ret. Her­af har he­le 2.165 al­me­ne fon­de ik­ke re­gi­stre­ret re­el­le eje­re.

Iføl­ge reg­ler­ne gæl­der det el­lers for al­le virk­som­heds­ty­per, at de skul­le re­gi­stre­re og of­fent­lig­gø­re de­res så­kald­te ‘re­el­le eje­re’ se­ne­st den 1. de­cem­ber 2017 for at sik­re, at Dan­mark le­ver op til de in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser i kam­pen mod lys­sky pen­ge.

Reg­ler­ne gæl­der og­så sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de, som el­lers er ka­rak­te­ri­se­ret ved ik­ke at ha­ve no­gen eje­re, hvor­for be­sty­rel­sen for gen­nem­sig­tig­he­dens skyld skal re­gi­stre­res i ste­det.

”Gen­nem­sig­tig­he­den skal mod­vir­ke, at mid­ler skju­les i skat­te­lylan­de, og væ­re med til at for­hin­dre hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring,” står der i Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om ejer-re­­gi­­stre­rin­­ger­­ne.

Må­ske er den re­el­le in­ter­es­se for pro­ble­ma­tik­ken fra myn­dig­heds­si­de ba­re be­græn­set.

Chri­sti­an Hartvig – ad­vo­kat, Hjul­mand­kap­tain

Men selv­om reg­ler­ne ef­ter­hån­den har fle­re år på ba­gen, så la­der ret­stil­stan­den alt­så sta­dig me­get til­ba­ge at øn­ske.

Og den yder­ste kon­se­kvens af den mang­len­de lov­for­me­lig­hed på om­rå­det er en øget ri­si­ko for hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, si­ger Chri­sti­an Hartvig fra ad­vo­kat­fir­ma­et Hjul­mand­kap­tain, som er ad­vo­kat og tid­li­ge­re med­lem af Ko­mi­te­en for God Fonds­le­del­se.

“Fra et sam­funds­mæs­sigt per­spek­tiv er for­må­let med hvid­va­skreg­ler­ne net­op at gø­re det van­ske­li­ge­re at hvid­va­ske pen­ge og fi­nan­si­e­re kri­mi­na­li­tet og ter­ror ved at gø­re det me­re klart hvil­ke per­so­ner, der står bag for­skel­li­ge juri­di­ske kon­struk­tio­ner. De mang­len­de re­gi­stre­rin­ger ef­ter­la­der jo prin­ci­pi­elt hul­ler, hvor den slags kan fo­re­gå,” si­ger han.

Manglende fokus på problemet

Chri­sti­an Hartvig vur­de­rer ud fra tal­le­ne, at myn­dig­he­der­ne helt en­kelt ik­ke har fo­kus på pro­ble­met.

“Tal­le­ne vi­ser for mig at se umid­del­bart, at op­lys­nings­ind­sat­sen fra fondsmyn­dig­he­dens si­de ik­ke har haft til­stræk­ke­lig dyb­de og kva­li­tet, så man nå­e­de ud til al­le be­rør­te. Må­ske er den re­el­le in­ter­es­se for pro­ble­ma­tik­ken fra myn­dig­heds­si­de ba­re be­græn­set,” si­ger Chri­sti­an Hartvig.

Men an­sva­ret for at over­hol­de loven er i sid­ste en­de fonds­be­sty­rel­sens. Og der­for kan de mang­len­de re­gi­stre­rin­ger en­de med bø­der til fonds­be­sty­rel­ser­ne, si­ger han.

“For fon­de om­fat­tet af Lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger [de al­me­ne fon­de, red.] er kon­se­kven­sen bø­de­ansvar. Det sam­me gæl­der for fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer, hvis de und­la­der at ef­ter­kom­me et på­bud om at brin­ge for­hol­det i or­den,” si­ger han.

Al­le­re­de før de nye reg­ler trå­d­te i kraft i 2017, stod det klart, at man­ge fon­de for­ment­lig ik­ke vil­le få re­gi­stre­rin­ger­ne på plads i ti­de. Den­gang for­tal­te Er­hvervs­sty­rel­sen, som er an­svar­lig for CVR-re­­gi­ste­ret, at den end­nu ik­ke hav­de ta­get stil­ling til kon­se­kven­ser­ne, hvis fon­de­ne ik­ke fik re­gi­stre­rin­ger­ne på plads.

I ste­det fo­ku­se­re­de Er­hvervs­sty­rel­sen på at få fon­de­ne til at over­hol­de loven.

”I øje­blik­ket føl­ger vi ud­vik­lin­gen og har fo­kus på, at fon­de­ne får re­gi­stre­re­de de­res re­el­le eje­re,” sag­de fuld­mæg­tig Anja Lamp Vrang fra Er­hvervs­sty­rel­sen den­gang.

Men for de al­me­ne fon­des ved­kom­men­de mang­ler der alt­så sta­dig man­ge re­gi­stre­rin­ger. Der­for bør myn­dig­he­der­ne nu kom­me i gang, hvis pro­ble­met skal lø­ses, me­ner Chri­sti­an Hartvig.

Op­lys­nings­kampag­ne, op­ryd­ning, me­re hård­hæn­det hånd­hæ­vel­se kun­ne væ­re nog­le af me­to­der­ne.

Et re­gi­ster kun­ne så­le­des frem­me til­sy­net med det­te om­rå­de.

Ci­vilsty­rel­sen

“En kom­bi­na­tion af de for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter vil­le nok væ­re det mest ef­fek­ti­ve, så­le­des at man ned­sæt­ter an­tal­let af egent­li­ge straf­fesa­ger,” si­ger han.

Han an­be­fa­ler, at de man­ge al­me­ne fon­de uden or­den på sa­ger­ne nu får pro­ce­du­rer på plads, der kan af­hjæl­pe pro­ble­met.

Dels ved at ryd­de op i re­gi­stre­rin­ger­ne i CVR-re­­gi­ste­ret, dels ved al­tid at sik­re at be­sty­rel­ses­med­lem­mer bå­de re­gi­stre­res og af­re­gi­stre­res som re­el­le eje­re straks ef­ter til- og fra­træ­del­se, og dels ved at få for­ma­li­se­ret den kon­trol, som loven kræ­ver gen­nem­ført umid­del­bart før fon­dens års­regn­skabs­mø­de ved at få kon­trol­len ind­sat i for­ret­nings­or­de­nen.

Civilstyrelsen: Vi mangler et register

Fun­dats har spurgt bå­de Er­hvervs­sty­rel­sen som re­gi­s­ter­myn­dig­hed og Ci­vilsty­rel­sen som res­sortansvar­lig for de al­me­ne fon­de, hvor­dan de for­hol­der sig til, at en tred­je­del af de al­me­ne fon­de iføl­ge CVR-re­­gi­ste­ret bry­der loven ved ik­ke at ha­ve re­gi­stre­ret re­el­le eje­re.

Er­hvervs­sty­rel­sen af­vi­ser at ha­ve an­svar for si­tu­a­tio­nen, og sen­der i en skrift­lig kom­men­tar bol­den vi­de­re til Ci­vilsty­rel­sen:

“Ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de skal re­gi­stre­re op­lys­nin­ger om re­el­le eje­re iht. lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger, der hen­hø­rer un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sor­t­om­rå­de. Er­hvervs­sty­rel­sen skal der­for hen­vi­se til Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, her­un­der Ci­vilsty­rel­sen for spørgs­mål ved­rø­ren­de Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets for­plig­te­de en­he­der," op­ly­ser Er­hvervs­sty­rel­sen.

Ci­vilsty­rel­sen op­ly­ser i en skrift­lig kom­men­tar, at den som led i den ge­ne­rel­le sags­be­hand­ling fø­rer til­syn med, om al­me­ne fon­de har re­gi­stre­ret re­el­le eje­re.

Sam­ti­dig for­kla­rer sty­rel­sen, at det vil­le “frem­me til­sy­net,” hvis man i Dan­mark igen ind­før­te et fonds­re­gi­ster som før 1991.

“Ci­vilsty­rel­sens kon­trol og til­syn med fon­de­nes re­el­le eje­re er be­græn­set af, at der ik­ke fin­des et lov­plig­tigt re­gi­ster for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. Et re­gi­ster kun­ne så­le­des frem­me til­sy­net med det­te om­rå­de,” op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen.

Net­op de mang­len­de re­gi­stre­rin­ger var og­så i fo­kus, da Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste tid­li­ge­re på året un­der­søg­te fon­de­nes mu­li­ge med­vir­ken til hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring.

PET’s un­der­sø­gel­se blev iværk­sat, ef­ter den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion for be­kæm­pel­se af hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring Fi­nan­ci­al Action Task For­ce (FATF) tid­li­ge­re gav Dan­marks ind­sats på om­rå­det en util­freds­stil­len­de vur­de­ring.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden vil flytte kulturpolitisk fokus fra det, der kan måles, til det, som kan mærkes

Kva­li­ta­ti­ve ind­sig­ter er mindst li­ge så vig­ti­ge som kvan­ti­ta­ti­ve da­ta i vur­de­rin­gen af kun­stens be­tyd­ning i Dan­mark. Det me­ner den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den med ud­gangs­punkt…

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…