En tredjedel af alle almene fonde bryder hvidvaskloven

Omkring hver tredje almene fond bryder hvidvaskloven, fordi de ikke har registreret fondens bestyrelse som ‘reelle ejere’ i CVR-registeret. På tide med kortere snor fra myndighederne, siger advokatfirma. Svært med effektivt tilsyn uden et fondsregister, siger Civilstyrelsen.

Ukendt ejer
29 pct. af samt­li­ge ak­ti­ve al­me­ne fon­de i CVR-re­gi­ste­ret har ik­ke re­gi­stre­ret re­el­le eje­re, selv­om det læn­ge har væ­ret et krav for at mod­vir­ke hvid­vask og terrorfinansiering.

Det står skidt til for de al­me­ne fon­de, når det hand­ler om at over­hol­de reg­ler­ne, der skal dæm­me op for mis­brug af fon­de­ne til ter­r­or­fi­nan­si­e­ring og hvidvask.

He­le 29 pct. af samt­li­ge ak­ti­ve al­me­ne fon­de i CVR-re­gi­ste­ret har nem­lig ik­ke re­gi­stre­ret fon­dens be­sty­rel­se som ‘re­el­le eje­re’ i fon­den, selv­om det læn­ge har væ­ret et krav for at mod­vir­ke hvid­vask og terrorfinansiering.

I alt 7.530 al­me­ne fon­de frem­står som ak­ti­ve i CVR-re­gi­ste­ret. Her­af har he­le 2.165 al­me­ne fon­de ik­ke re­gi­stre­ret re­el­le ejere.

Iføl­ge reg­ler­ne gæl­der det el­lers for al­le virk­som­heds­ty­per, at de skul­le re­gi­stre­re og of­fent­lig­gø­re de­res så­kald­te ‘re­el­le eje­re’ se­ne­st den 1. de­cem­ber 2017 for at sik­re, at Dan­mark le­ver op til de in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser i kam­pen mod lys­sky penge.

Reg­ler­ne gæl­der og­så sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de, som el­lers er ka­rak­te­ri­se­ret ved ik­ke at ha­ve no­gen eje­re, hvor­for be­sty­rel­sen for gen­nem­sig­tig­he­dens skyld skal re­gi­stre­res i stedet.

”Gen­nem­sig­tig­he­den skal mod­vir­ke, at mid­ler skju­les i skat­te­lylan­de, og væ­re med til at for­hin­dre hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring,” står der i Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om ejer-registreringerne.

Må­ske er den re­el­le in­ter­es­se for pro­ble­ma­tik­ken fra myn­dig­heds­si­de ba­re begrænset.

Chri­sti­an Hartvig – ad­vo­kat, Hjulmandkaptain

Men selv­om reg­ler­ne ef­ter­hån­den har fle­re år på ba­gen, så la­der ret­stil­stan­den alt­så sta­dig me­get til­ba­ge at ønske.

Og den yder­ste kon­se­kvens af den mang­len­de lov­for­me­lig­hed på om­rå­det er en øget ri­si­ko for hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, si­ger Chri­sti­an Hartvig fra ad­vo­kat­fir­ma­et Hjul­mand­kap­tain, som er ad­vo­kat og tid­li­ge­re med­lem af Ko­mi­te­en for God Fondsledelse.

“Fra et sam­funds­mæs­sigt per­spek­tiv er for­må­let med hvid­va­skreg­ler­ne net­op at gø­re det van­ske­li­ge­re at hvid­va­ske pen­ge og fi­nan­si­e­re kri­mi­na­li­tet og ter­ror ved at gø­re det me­re klart hvil­ke per­so­ner, der står bag for­skel­li­ge juri­di­ske kon­struk­tio­ner. De mang­len­de re­gi­stre­rin­ger ef­ter­la­der jo prin­ci­pi­elt hul­ler, hvor den slags kan fo­re­gå,” si­ger han.

Manglende fokus på problemet

Chri­sti­an Hartvig vur­de­rer ud fra tal­le­ne, at myn­dig­he­der­ne helt en­kelt ik­ke har fo­kus på problemet.

“Tal­le­ne vi­ser for mig at se umid­del­bart, at op­lys­nings­ind­sat­sen fra fondsmyn­dig­he­dens si­de ik­ke har haft til­stræk­ke­lig dyb­de og kva­li­tet, så man nå­e­de ud til al­le be­rør­te. Må­ske er den re­el­le in­ter­es­se for pro­ble­ma­tik­ken fra myn­dig­heds­si­de ba­re be­græn­set,” si­ger Chri­sti­an Hartvig.

Men an­sva­ret for at over­hol­de loven er i sid­ste en­de fonds­be­sty­rel­sens. Og der­for kan de mang­len­de re­gi­stre­rin­ger en­de med bø­der til fonds­be­sty­rel­ser­ne, si­ger han.

“For fon­de om­fat­tet af Lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger [de al­me­ne fon­de, red.] er kon­se­kven­sen bø­de­ansvar. Det sam­me gæl­der for fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer, hvis de und­la­der at ef­ter­kom­me et på­bud om at brin­ge for­hol­det i or­den,” si­ger han.

Al­le­re­de før de nye reg­ler trå­d­te i kraft i 2017, stod det klart, at man­ge fon­de for­ment­lig ik­ke vil­le få re­gi­stre­rin­ger­ne på plads i ti­de. Den­gang for­tal­te Er­hvervs­sty­rel­sen, som er an­svar­lig for CVR-re­gi­ste­ret, at den end­nu ik­ke hav­de ta­get stil­ling til kon­se­kven­ser­ne, hvis fon­de­ne ik­ke fik re­gi­stre­rin­ger­ne på plads.

I ste­det fo­ku­se­re­de Er­hvervs­sty­rel­sen på at få fon­de­ne til at over­hol­de loven.

”I øje­blik­ket føl­ger vi ud­vik­lin­gen og har fo­kus på, at fon­de­ne får re­gi­stre­re­de de­res re­el­le eje­re,” sag­de fuld­mæg­tig Anja Lamp Vrang fra Er­hvervs­sty­rel­sen dengang.

Men for de al­me­ne fon­des ved­kom­men­de mang­ler der alt­så sta­dig man­ge re­gi­stre­rin­ger. Der­for bør myn­dig­he­der­ne nu kom­me i gang, hvis pro­ble­met skal lø­ses, me­ner Chri­sti­an Hartvig.

Op­lys­nings­kampag­ne, op­ryd­ning, me­re hård­hæn­det hånd­hæ­vel­se kun­ne væ­re nog­le af metoderne.

Et re­gi­ster kun­ne så­le­des frem­me til­sy­net med det­te område.

Ci­vilsty­rel­sen

“En kom­bi­na­tion af de for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter vil­le nok væ­re det mest ef­fek­ti­ve, så­le­des at man ned­sæt­ter an­tal­let af egent­li­ge straf­fesa­ger,” si­ger han.

Han an­be­fa­ler, at de man­ge al­me­ne fon­de uden or­den på sa­ger­ne nu får pro­ce­du­rer på plads, der kan af­hjæl­pe problemet.

Dels ved at ryd­de op i re­gi­stre­rin­ger­ne i CVR-re­gi­ste­ret, dels ved al­tid at sik­re at be­sty­rel­ses­med­lem­mer bå­de re­gi­stre­res og af­re­gi­stre­res som re­el­le eje­re straks ef­ter til- og fra­træ­del­se, og dels ved at få for­ma­li­se­ret den kon­trol, som loven kræ­ver gen­nem­ført umid­del­bart før fon­dens års­regn­skabs­mø­de ved at få kon­trol­len ind­sat i forretningsordenen.

Civilstyrelsen: Vi mangler et register

Fun­dats har spurgt bå­de Er­hvervs­sty­rel­sen som re­gi­s­ter­myn­dig­hed og Ci­vilsty­rel­sen som res­sortansvar­lig for de al­me­ne fon­de, hvor­dan de for­hol­der sig til, at en tred­je­del af de al­me­ne fon­de iføl­ge CVR-re­gi­ste­ret bry­der loven ved ik­ke at ha­ve re­gi­stre­ret re­el­le ejere.

Er­hvervs­sty­rel­sen af­vi­ser at ha­ve an­svar for si­tu­a­tio­nen, og sen­der i en skrift­lig kom­men­tar bol­den vi­de­re til Civilstyrelsen:

“Ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal re­gi­stre­re op­lys­nin­ger om re­el­le eje­re iht. lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger, der hen­hø­rer un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sor­t­om­rå­de. Er­hvervs­sty­rel­sen skal der­for hen­vi­se til Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, her­un­der Ci­vilsty­rel­sen for spørgs­mål ved­rø­ren­de Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets for­plig­te­de en­he­der," op­ly­ser Erhvervsstyrelsen.

Ci­vilsty­rel­sen op­ly­ser i en skrift­lig kom­men­tar, at den som led i den ge­ne­rel­le sags­be­hand­ling fø­rer til­syn med, om al­me­ne fon­de har re­gi­stre­ret re­el­le ejere.

Sam­ti­dig for­kla­rer sty­rel­sen, at det vil­le “frem­me til­sy­net,” hvis man i Dan­mark igen ind­før­te et fonds­re­gi­ster som før 1991.

“Ci­vilsty­rel­sens kon­trol og til­syn med fon­de­nes re­el­le eje­re er be­græn­set af, at der ik­ke fin­des et lov­plig­tigt re­gi­ster for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Et re­gi­ster kun­ne så­le­des frem­me til­sy­net med det­te om­rå­de,” op­ly­ser Civilstyrelsen.

Net­op de mang­len­de re­gi­stre­rin­ger var og­så i fo­kus, da Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste tid­li­ge­re på året un­der­søg­te fon­de­nes mu­li­ge med­vir­ken til hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring.

PET’s un­der­sø­gel­se blev iværk­sat, ef­ter den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion for be­kæm­pel­se af hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring Fi­nan­ci­al Action Task For­ce (FATF) tid­li­ge­re gav Dan­marks ind­sats på om­rå­det en util­freds­stil­len­de vurdering.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer