En tredjedel af alle almene fonde bryder hvidvaskloven

Om­kring hver tred­je al­me­ne fond bry­der hvid­va­s­k­loven, for­di de ik­ke har re­gi­stre­ret fon­dens be­sty­rel­se som ‘re­el­le eje­re’ i CVR-re­gi­ste­ret. På ti­de med kor­te­re snor fra myn­dig­he­der­ne, si­ger ad­vo­kat­fir­ma. Svært med ef­fek­tivt til­syn uden et fonds­re­gi­ster, si­ger Ci­vilsty­rel­sen.

Ukendt ejer
29 pct. af samt­li­ge ak­ti­ve al­me­ne fon­de i CVR-re­­gi­ste­ret har ik­ke re­gi­stre­ret re­el­le eje­re, selv­om det læn­ge har væ­ret et krav for at mod­vir­ke hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring.

Det står skidt til for de al­me­ne fon­de, når det hand­ler om at over­hol­de reg­ler­ne, der skal dæm­me op for mis­brug af fon­de­ne til ter­r­or­fi­nan­si­e­ring og hvid­vask.

He­le 29 pct. af samt­li­ge ak­ti­ve al­me­ne fon­de i CVR-re­­gi­ste­ret har nem­lig ik­ke re­gi­stre­ret fon­dens be­sty­rel­se som ‘re­el­le eje­re’ i fon­den, selv­om det læn­ge har væ­ret et krav for at mod­vir­ke hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring.

I alt 7.530 al­me­ne fon­de frem­står som ak­ti­ve i CVR-re­­gi­ste­ret. Her­af har he­le 2.165 al­me­ne fon­de ik­ke re­gi­stre­ret re­el­le eje­re.

Iføl­ge reg­ler­ne gæl­der det el­lers for al­le virk­som­heds­ty­per, at de skul­le re­gi­stre­re og of­fent­lig­gø­re de­res så­kald­te ‘re­el­le eje­re’ se­ne­st den 1. de­cem­ber 2017 for at sik­re, at Dan­mark le­ver op til de in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser i kam­pen mod lys­sky pen­ge.

Reg­ler­ne gæl­der og­så sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de, som el­lers er ka­rak­te­ri­se­ret ved ik­ke at ha­ve no­gen eje­re, hvor­for be­sty­rel­sen for gen­nem­sig­tig­he­dens skyld skal re­gi­stre­res i ste­det.

”Gen­nem­sig­tig­he­den skal mod­vir­ke, at mid­ler skju­les i skat­te­lylan­de, og væ­re med til at for­hin­dre hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring,” står der i Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om ejer-re­­gi­­stre­rin­­ger­­ne.

Må­ske er den re­el­le in­ter­es­se for pro­ble­ma­tik­ken fra myn­dig­heds­si­de ba­re be­græn­set.

Chri­sti­an Hartvig – ad­vo­kat, Hjul­mand­kap­tain

Men selv­om reg­ler­ne ef­ter­hån­den har fle­re år på ba­gen, så la­der ret­stil­stan­den alt­så sta­dig me­get til­ba­ge at øn­ske.

Og den yder­ste kon­se­kvens af den mang­len­de lov­for­me­lig­hed på om­rå­det er en øget ri­si­ko for hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, si­ger Chri­sti­an Hartvig fra ad­vo­kat­fir­ma­et Hjul­mand­kap­tain, som er ad­vo­kat og tid­li­ge­re med­lem af Ko­mi­te­en for God Fonds­le­del­se.

“Fra et sam­funds­mæs­sigt per­spek­tiv er for­må­let med hvid­va­skreg­ler­ne net­op at gø­re det van­ske­li­ge­re at hvid­va­ske pen­ge og fi­nan­si­e­re kri­mi­na­li­tet og ter­ror ved at gø­re det me­re klart hvil­ke per­so­ner, der står bag for­skel­li­ge juri­di­ske kon­struk­tio­ner. De mang­len­de re­gi­stre­rin­ger ef­ter­la­der jo prin­ci­pi­elt hul­ler, hvor den slags kan fo­re­gå,” si­ger han.

Manglende fokus på problemet

Chri­sti­an Hartvig vur­de­rer ud fra tal­le­ne, at myn­dig­he­der­ne helt en­kelt ik­ke har fo­kus på pro­ble­met.

“Tal­le­ne vi­ser for mig at se umid­del­bart, at op­lys­nings­ind­sat­sen fra fondsmyn­dig­he­dens si­de ik­ke har haft til­stræk­ke­lig dyb­de og kva­li­tet, så man nå­e­de ud til al­le be­rør­te. Må­ske er den re­el­le in­ter­es­se for pro­ble­ma­tik­ken fra myn­dig­heds­si­de ba­re be­græn­set,” si­ger Chri­sti­an Hartvig.

Men an­sva­ret for at over­hol­de loven er i sid­ste en­de fonds­be­sty­rel­sens. Og der­for kan de mang­len­de re­gi­stre­rin­ger en­de med bø­der til fonds­be­sty­rel­ser­ne, si­ger han.

“For fon­de om­fat­tet af Lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger [de al­me­ne fon­de, red.] er kon­se­kven­sen bø­de­ansvar. Det sam­me gæl­der for fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer, hvis de und­la­der at ef­ter­kom­me et på­bud om at brin­ge for­hol­det i or­den,” si­ger han.

Al­le­re­de før de nye reg­ler trå­d­te i kraft i 2017, stod det klart, at man­ge fon­de for­ment­lig ik­ke vil­le få re­gi­stre­rin­ger­ne på plads i ti­de. Den­gang for­tal­te Er­hvervs­sty­rel­sen, som er an­svar­lig for CVR-re­­gi­ste­ret, at den end­nu ik­ke hav­de ta­get stil­ling til kon­se­kven­ser­ne, hvis fon­de­ne ik­ke fik re­gi­stre­rin­ger­ne på plads.

I ste­det fo­ku­se­re­de Er­hvervs­sty­rel­sen på at få fon­de­ne til at over­hol­de loven.

”I øje­blik­ket føl­ger vi ud­vik­lin­gen og har fo­kus på, at fon­de­ne får re­gi­stre­re­de de­res re­el­le eje­re,” sag­de fuld­mæg­tig Anja Lamp Vrang fra Er­hvervs­sty­rel­sen den­gang.

Men for de al­me­ne fon­des ved­kom­men­de mang­ler der alt­så sta­dig man­ge re­gi­stre­rin­ger. Der­for bør myn­dig­he­der­ne nu kom­me i gang, hvis pro­ble­met skal lø­ses, me­ner Chri­sti­an Hartvig.

Op­lys­nings­kampag­ne, op­ryd­ning, me­re hård­hæn­det hånd­hæ­vel­se kun­ne væ­re nog­le af me­to­der­ne.

Et re­gi­ster kun­ne så­le­des frem­me til­sy­net med det­te om­rå­de.

Ci­vilsty­rel­sen

“En kom­bi­na­tion af de for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter vil­le nok væ­re det mest ef­fek­ti­ve, så­le­des at man ned­sæt­ter an­tal­let af egent­li­ge straf­fesa­ger,” si­ger han.

Han an­be­fa­ler, at de man­ge al­me­ne fon­de uden or­den på sa­ger­ne nu får pro­ce­du­rer på plads, der kan af­hjæl­pe pro­ble­met.

Dels ved at ryd­de op i re­gi­stre­rin­ger­ne i CVR-re­­gi­ste­ret, dels ved al­tid at sik­re at be­sty­rel­ses­med­lem­mer bå­de re­gi­stre­res og af­re­gi­stre­res som re­el­le eje­re straks ef­ter til- og fra­træ­del­se, og dels ved at få for­ma­li­se­ret den kon­trol, som loven kræ­ver gen­nem­ført umid­del­bart før fon­dens års­regn­skabs­mø­de ved at få kon­trol­len ind­sat i for­ret­nings­or­de­nen.

Civilstyrelsen: Vi mangler et register

Fun­dats har spurgt bå­de Er­hvervs­sty­rel­sen som re­gi­s­ter­myn­dig­hed og Ci­vilsty­rel­sen som res­sortansvar­lig for de al­me­ne fon­de, hvor­dan de for­hol­der sig til, at en tred­je­del af de al­me­ne fon­de iføl­ge CVR-re­­gi­ste­ret bry­der loven ved ik­ke at ha­ve re­gi­stre­ret re­el­le eje­re.

Er­hvervs­sty­rel­sen af­vi­ser at ha­ve an­svar for si­tu­a­tio­nen, og sen­der i en skrift­lig kom­men­tar bol­den vi­de­re til Ci­vilsty­rel­sen:

“Ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de skal re­gi­stre­re op­lys­nin­ger om re­el­le eje­re iht. lov om fon­de og vis­se for­e­nin­ger, der hen­hø­rer un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sor­t­om­rå­de. Er­hvervs­sty­rel­sen skal der­for hen­vi­se til Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, her­un­der Ci­vilsty­rel­sen for spørgs­mål ved­rø­ren­de Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets for­plig­te­de en­he­der," op­ly­ser Er­hvervs­sty­rel­sen.

Ci­vilsty­rel­sen op­ly­ser i en skrift­lig kom­men­tar, at den som led i den ge­ne­rel­le sags­be­hand­ling fø­rer til­syn med, om al­me­ne fon­de har re­gi­stre­ret re­el­le eje­re.

Sam­ti­dig for­kla­rer sty­rel­sen, at det vil­le “frem­me til­sy­net,” hvis man i Dan­mark igen ind­før­te et fonds­re­gi­ster som før 1991.

“Ci­vilsty­rel­sens kon­trol og til­syn med fon­de­nes re­el­le eje­re er be­græn­set af, at der ik­ke fin­des et lov­plig­tigt re­gi­ster for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. Et re­gi­ster kun­ne så­le­des frem­me til­sy­net med det­te om­rå­de,” op­ly­ser Ci­vilsty­rel­sen.

Net­op de mang­len­de re­gi­stre­rin­ger var og­så i fo­kus, da Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste tid­li­ge­re på året un­der­søg­te fon­de­nes mu­li­ge med­vir­ken til hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring.

PET’s un­der­sø­gel­se blev iværk­sat, ef­ter den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion for be­kæm­pel­se af hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring Fi­nan­ci­al Action Task For­ce (FATF) tid­li­ge­re gav Dan­marks ind­sats på om­rå­det en util­freds­stil­len­de vur­de­ring.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…