15. Juni Fonden bliver erhvervsdrivende: håber på større afkast og øgede uddelingsrammer

15. Ju­ni Fon­den har net­op skif­tet sta­tus fra al­men til er­hvervs­dri­ven­de fond. Skif­tet har væ­ret plan­lagt gen­nem nog­le år for at slip­pe fri af ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets re­strik­ti­ve in­ve­ste­rings­reg­ler. Iføl­ge di­rek­tør Per Vo­et­mann er hå­bet, at fon­den kan op­ret­hol­de og må­ske hæ­ve sit uddelingsniveau.

Per Voetmann (foto: 15. Juni Fonden)
”Vi for­ven­ter at op­ret­hol­de og må­ske hæ­ve ni­veau­et for ud­de­lin­ger, for­di vi kan få stør­re af­kast,” si­ger Per Vo­et­mann, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den (fo­to: 15. Ju­ni Fonden).

15. Ju­ni Fon­den, som hvert år de­ler 40-60 mil­li­o­ner kro­ner ud til især na­­tur- og jagt­pro­jek­ter, er i ju­ni over­gå­et fra en sta­tus som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de, al­men fond til nu at væ­re er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sker pri­mært for at sik­re vær­di­en af fon­dens for­mue og få øget fri­hed til at in­ve­ste­re, op­ly­ser 15. Ju­ni Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Voetmann.

”Det hand­ler om at sik­re, at fon­dens for­mue for­bli­ver af en vis vær­di og sik­re et pas­sen­de af­kast. Det kan jo væ­re gan­ske van­ske­ligt som al­men fond grun­det de in­ve­ste­rings­mæs­si­ge be­græns­nin­ger, man er un­der­lagt. Så man kan si­ge, at æn­drin­gen sker for at ple­je fon­dens for­mue – og det i ti­der, hvor ufat­te­ligt man­ge an­dre fon­de har sto­re øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger og har nul- el­ler li­ge­frem mi­nus­af­kast,” si­ger Per Vo­et­mann med hen­vis­ning til den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, som re­gu­le­rer in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der­ne for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­des formuer.

Den nye sta­tus som er­hvervs­dri­ven­de fond er iføl­ge di­rek­tø­ren re­sul­ta­tet af en pro­ces, som har væ­ret på vej i nog­le år, og alt­så ik­ke er sket på bag­grund af coronakrisen.

Æn­drin­gen er af­ledt af en ana­ly­se, vi fik fo­re­ta­get, og som vi­ste, at der er for sto­re be­græns­nin­ger for, hvor­dan man som al­men fond kan in­ve­ste­re si­ne midler.

Per Vo­et­mann – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, 15. Ju­ni Fonden

”Æn­drin­gen er af­ledt af en ana­ly­se, vi fik fo­re­ta­get, og som vi­ste, at der er for sto­re be­græns­nin­ger for, hvor­dan man som al­men fond kan in­ve­ste­re si­ne mid­ler,” po­in­te­r­er Per Voetmann.

Iføl­ge fonds­lo­ven skal ju­stits­mi­ni­ste­ren op­stil­le reg­ler for, hvor­dan fon­de­ne må in­ve­ste­re de­res for­mu­er. Det sker for at sik­re, at skif­ten­de be­sty­rel­ser ik­ke for­møb­ler for­mu­er­ne ved at ta­ge for sto­re ri­si­ci. Me­nin­gen med an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er der­for at sik­re, at for­mu­en pla­ce­res ”for­svar­ligt og bedst mu­ligt” med­min­dre stif­te­ren eks­pli­cit har ta­get stil­ling til spørgs­må­let i vedtægterne.

Men i de se­ne­ste års lav­ren­teø­ko­no­mi har reg­ler­ne vir­ket imod hen­sig­ten, for­di be­stem­mel­ser­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen læg­ger for stor vægt på ob­liga­tio­ner og be­græn­ser mu­lig­he­der­ne for at in­ve­ste­re i aktiemarkedet.

Ef­ter åre­lang kri­tik fra fle­re eks­per­ter, og en ræk­ke min­dre al­me­ne fon­de, igang­s­at­te Ci­vilsty­rel­sen sid­ste år et ar­bej­de, der skal lem­pe an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen.

Per Vo­et­mann un­der­stre­ger, at der ik­ke æn­dres ved 15. Ju­ni Fon­dens for­mål el­ler po­li­tik med hen­syn til uddelinger.

”Vi for­ven­ter at op­ret­hol­de og må­ske hæ­ve ni­veau­et for ud­de­lin­ger, for­di vi kan få stør­re af­kast. Det er dog end­nu alt for tid­ligt at sæt­te tal på, hvor me­get vi kom­mer til at ud­de­le i år,” si­ger Per Voetmann.

Tætte bånd til Rockwool

15. Ju­ni Fon­den, der hol­der til i et ny­byg­get hus mel­lem unik­ke træ­er og bu­ske i det 37 hektar sto­re na­tu­r­om­rå­de kal­det Ar­bo­re­tet i Hørs­holm, le­ver i høj grad af si­ne tæt­te øko­no­mi­ske bånd til Ro­ck­­wool-kon­­cer­­nen. Fon­den blev stif­tet i 1991 af æg­te­par­ret Li­se og Val­de­mar Käh­ler, og fon­den blev ind­sat som uni­ver­sa­lar­ving ef­ter de barn­lø­se stiftere.

I 2009 ar­ve­de fon­den 10,59 pro­cent af ak­tier­ne i Ro­ck­wool og 11,55 pro­cent af stem­mer­ne, for­delt på godt 1,5 mil­li­o­ner A-ak­ti­er og knap 800.000 B-ak­ti­er. Selv­om en del af po­r­te­følj­en si­den er solgt fra, ud­gør de til­ba­ge­væ­ren­de seks pro­cent sta­dig en for­mue i mil­li­ard­klas­sen for fonden.

Ud af 15. Ju­ni Fon­dens egen­ka­pi­tal på 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, ud­gør Ro­ck­­wool-ak­ti­er­­ne så­le­des i run­de tal de to mil­li­ar­der. De gæl­den­de in­ve­ste­rings­be­græns­nin­ger gæl­der der­for ale­ne den re­ste­ren­de del af formuen.

I et eks­klu­sivt in­ter­view med Fun­dats i de­cem­ber 2019 un­der­stre­ge­de be­sty­rel­ses­for­mand i 15. Ju­ni Fon­den He­le­ne Käh­ler Hjen­ner – der er bar­ne­barn af stif­te­ren Val­de­mar Käh­lers bror – dog, at fon­den set med hen­des øj­ne på in­gen må­de er for­plig­tet til at fort­sæt­te som sto­rak­tio­nær i Rockwool.

”Vi har al­le­re­de solgt fra af Ro­ck­­wool-ak­ti­er­­ne for at ri­si­kospre­de en anel­se. Og der står ik­ke no­gen ste­der i vo­res fun­dats, at vi skal va­re­ta­ge og be­hol­de dis­se Ro­ck­­wool-ak­ti­er. Så i prin­cip­pet kan be­sty­rel­sen i 15. Ju­ni Fon­den i mor­gen be­slut­te at sæl­ge al­le ak­tier­ne, hvis det er det, den øn­sker. Vi har ik­ke en for­plig­tel­se på no­gen må­de i for­hold til Ro­ck­wool, så ja, det kan sag­tens kom­me på ta­le at sæl­ge ak­tier­ne. Det vur­de­rer vi i be­sty­rel­sen hvert år,” lød det fra He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Ind­til vi­de­re er der dog fort­sat tæt­te bånd mel­lem Käh­­ler-fa­­mi­li­en og Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal. Si­den grund­læg­gel­sen af Kor­sør Sten­for­ret­ning i 1909, der se­ne­re blev til Ro­ck­wool, har Käh­­ler-fa­­mi­li­en væ­ret re­præ­sen­te­ret med én el­ler fle­re per­so­ner i virk­som­he­dens top. He­le­ne Käh­ler Hjen­ners far Tom var i man­ge år di­rek­tør og se­ne­re be­sty­rel­ses­for­mand i Ro­ck­­wool-kon­­cer­­nen, og i ju­ni år over­tog hen­des sto­re­bror Tho­mas po­sten som bestyrelsesformand.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…