15. Juni Fonden bliver erhvervsdrivende: håber på større afkast og øgede uddelingsrammer

15. Juni Fonden har netop skiftet status fra almen til erhvervsdrivende fond. Skiftet har været planlagt gennem nogle år for at slippe fri af justitsministeriets restriktive investeringsregler. Ifølge direktør Per Voetmann er håbet, at fonden kan opretholde og måske hæve sit uddelingsniveau.

Per Voetmann (foto: 15. Juni Fonden)
”Vi for­ven­ter at op­ret­hol­de og må­ske hæ­ve ni­veau­et for ud­de­lin­ger, for­di vi kan få stør­re af­kast,” si­ger Per Vo­et­mann, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den (fo­to: 15. Ju­ni Fonden).

15. Ju­ni Fon­den, som hvert år de­ler 40-60 mil­li­o­ner kro­ner ud til især na­tur- og jagt­pro­jek­ter, er i ju­ni over­gå­et fra en sta­tus som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de, al­men fond til nu at væ­re er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sker pri­mært for at sik­re vær­di­en af fon­dens for­mue og få øget fri­hed til at in­ve­ste­re, op­ly­ser 15. Ju­ni Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Voetmann.

”Det hand­ler om at sik­re, at fon­dens for­mue for­bli­ver af en vis vær­di og sik­re et pas­sen­de af­kast. Det kan jo væ­re gan­ske van­ske­ligt som al­men fond grun­det de in­ve­ste­rings­mæs­si­ge be­græns­nin­ger, man er un­der­lagt. Så man kan si­ge, at æn­drin­gen sker for at ple­je fon­dens for­mue – og det i ti­der, hvor ufat­te­ligt man­ge an­dre fon­de har sto­re øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger og har nul- el­ler li­ge­frem mi­nus­af­kast,” si­ger Per Vo­et­mann med hen­vis­ning til den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, som re­gu­le­rer in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der­ne for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des formuer.

Den nye sta­tus som er­hvervs­dri­ven­de fond er iføl­ge di­rek­tø­ren re­sul­ta­tet af en pro­ces, som har væ­ret på vej i nog­le år, og alt­så ik­ke er sket på bag­grund af coronakrisen.

Æn­drin­gen er af­ledt af en ana­ly­se, vi fik fo­re­ta­get, og som vi­ste, at der er for sto­re be­græns­nin­ger for, hvor­dan man som al­men fond kan in­ve­ste­re si­ne midler.

Per Vo­et­mann – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, 15. Ju­ni Fonden

”Æn­drin­gen er af­ledt af en ana­ly­se, vi fik fo­re­ta­get, og som vi­ste, at der er for sto­re be­græns­nin­ger for, hvor­dan man som al­men fond kan in­ve­ste­re si­ne mid­ler,” po­in­te­r­er Per Voetmann.

Iføl­ge fonds­lo­ven skal ju­stits­mi­ni­ste­ren op­stil­le reg­ler for, hvor­dan fon­de­ne må in­ve­ste­re de­res for­mu­er. Det sker for at sik­re, at skif­ten­de be­sty­rel­ser ik­ke for­møb­ler for­mu­er­ne ved at ta­ge for sto­re ri­si­ci. Me­nin­gen med an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er der­for at sik­re, at for­mu­en pla­ce­res ”for­svar­ligt og bedst mu­ligt” med­min­dre stif­te­ren eks­pli­cit har ta­get stil­ling til spørgs­må­let i vedtægterne.

Men i de se­ne­ste års lav­ren­teø­ko­no­mi har reg­ler­ne vir­ket imod hen­sig­ten, for­di be­stem­mel­ser­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen læg­ger for stor vægt på ob­liga­tio­ner og be­græn­ser mu­lig­he­der­ne for at in­ve­ste­re i aktiemarkedet.

Ef­ter åre­lang kri­tik fra fle­re eks­per­ter, og en ræk­ke min­dre al­me­ne fon­de, igang­s­at­te Ci­vilsty­rel­sen sid­ste år et ar­bej­de, der skal lem­pe an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen.

Per Vo­et­mann un­der­stre­ger, at der ik­ke æn­dres ved 15. Ju­ni Fon­dens for­mål el­ler po­li­tik med hen­syn til uddelinger.

”Vi for­ven­ter at op­ret­hol­de og må­ske hæ­ve ni­veau­et for ud­de­lin­ger, for­di vi kan få stør­re af­kast. Det er dog end­nu alt for tid­ligt at sæt­te tal på, hvor me­get vi kom­mer til at ud­de­le i år,” si­ger Per Voetmann.

Tætte bånd til Rockwool

15. Ju­ni Fon­den, der hol­der til i et ny­byg­get hus mel­lem unik­ke træ­er og bu­ske i det 37 hektar sto­re na­tu­r­om­rå­de kal­det Ar­bo­re­tet i Hørs­holm, le­ver i høj grad af si­ne tæt­te øko­no­mi­ske bånd til Ro­ck­wool-kon­cer­nen. Fon­den blev stif­tet i 1991 af æg­te­par­ret Li­se og Val­de­mar Käh­ler, og fon­den blev ind­sat som uni­ver­sa­lar­ving ef­ter de barn­lø­se stiftere.

I 2009 ar­ve­de fon­den 10,59 pro­cent af ak­tier­ne i Ro­ck­wool og 11,55 pro­cent af stem­mer­ne, for­delt på godt 1,5 mil­li­o­ner A-ak­tier og knap 800.000 B-ak­tier. Selv­om en del af po­r­te­følj­en si­den er solgt fra, ud­gør de til­ba­ge­væ­ren­de seks pro­cent sta­dig en for­mue i mil­li­ard­klas­sen for fonden.

Ud af 15. Ju­ni Fon­dens egen­ka­pi­tal på 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, ud­gør Ro­ck­wool-ak­tier­ne så­le­des i run­de tal de to mil­li­ar­der. De gæl­den­de in­ve­ste­rings­be­græns­nin­ger gæl­der der­for ale­ne den re­ste­ren­de del af formuen.

I et eks­klu­sivt in­ter­view med Fun­dats i de­cem­ber 2019 un­der­stre­ge­de be­sty­rel­ses­for­mand i 15. Ju­ni Fon­den He­le­ne Käh­ler Hjen­ner – der er bar­ne­barn af stif­te­ren Val­de­mar Käh­lers bror – dog, at fon­den set med hen­des øj­ne på in­gen må­de er for­plig­tet til at fort­sæt­te som sto­rak­tio­nær i Rockwool.

”Vi har al­le­re­de solgt fra af Ro­ck­wool-ak­tier­ne for at ri­si­kospre­de en anel­se. Og der står ik­ke no­gen ste­der i vo­res fun­dats, at vi skal va­re­ta­ge og be­hol­de dis­se Ro­ck­wool-ak­tier. Så i prin­cip­pet kan be­sty­rel­sen i 15. Ju­ni Fon­den i mor­gen be­slut­te at sæl­ge al­le ak­tier­ne, hvis det er det, den øn­sker. Vi har ik­ke en for­plig­tel­se på no­gen må­de i for­hold til Ro­ck­wool, så ja, det kan sag­tens kom­me på ta­le at sæl­ge ak­tier­ne. Det vur­de­rer vi i be­sty­rel­sen hvert år,” lød det fra He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Ind­til vi­de­re er der dog fort­sat tæt­te bånd mel­lem Käh­ler-fa­mi­li­en og Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal. Si­den grund­læg­gel­sen af Kor­sør Sten­for­ret­ning i 1909, der se­ne­re blev til Ro­ck­wool, har Käh­ler-fa­mi­li­en væ­ret re­præ­sen­te­ret med én el­ler fle­re per­so­ner i virk­som­he­dens top. He­le­ne Käh­ler Hjen­ners far Tom var i man­ge år di­rek­tør og se­ne­re be­sty­rel­ses­for­mand i Ro­ck­wool-kon­cer­nen, og i ju­ni år over­tog hen­des sto­re­bror Tho­mas po­sten som bestyrelsesformand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer