15. Juni Fonden bliver erhvervsdrivende: håber på større afkast og øgede uddelingsrammer

15. Ju­ni Fon­den har net­op skif­tet sta­tus fra al­men til er­hvervs­dri­ven­de fond. Skif­tet har væ­ret plan­lagt gen­nem nog­le år for at slip­pe fri af ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets re­strik­ti­ve in­ve­ste­rings­reg­ler. Iføl­ge di­rek­tør Per Vo­et­mann er hå­bet, at fon­den kan op­ret­hol­de og må­ske hæ­ve sit uddelingsniveau.

Per Voetmann (foto: 15. Juni Fonden)
”Vi for­ven­ter at op­ret­hol­de og må­ske hæ­ve ni­veau­et for ud­de­lin­ger, for­di vi kan få stør­re af­kast,” si­ger Per Vo­et­mann, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den (fo­to: 15. Ju­ni Fonden).

15. Ju­ni Fon­den, som hvert år de­ler 40-60 mil­li­o­ner kro­ner ud til især na­­tur- og jagt­pro­jek­ter, er i ju­ni over­gå­et fra en sta­tus som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de, al­men fond til nu at væ­re er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sker pri­mært for at sik­re vær­di­en af fon­dens for­mue og få øget fri­hed til at in­ve­ste­re, op­ly­ser 15. Ju­ni Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Voetmann.

”Det hand­ler om at sik­re, at fon­dens for­mue for­bli­ver af en vis vær­di og sik­re et pas­sen­de af­kast. Det kan jo væ­re gan­ske van­ske­ligt som al­men fond grun­det de in­ve­ste­rings­mæs­si­ge be­græns­nin­ger, man er un­der­lagt. Så man kan si­ge, at æn­drin­gen sker for at ple­je fon­dens for­mue – og det i ti­der, hvor ufat­te­ligt man­ge an­dre fon­de har sto­re øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger og har nul- el­ler li­ge­frem mi­nus­af­kast,” si­ger Per Vo­et­mann med hen­vis­ning til den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, som re­gu­le­rer in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der­ne for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­des formuer.

Den nye sta­tus som er­hvervs­dri­ven­de fond er iføl­ge di­rek­tø­ren re­sul­ta­tet af en pro­ces, som har væ­ret på vej i nog­le år, og alt­så ik­ke er sket på bag­grund af coronakrisen.

Æn­drin­gen er af­ledt af en ana­ly­se, vi fik fo­re­ta­get, og som vi­ste, at der er for sto­re be­græns­nin­ger for, hvor­dan man som al­men fond kan in­ve­ste­re si­ne midler.

Per Vo­et­mann – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, 15. Ju­ni Fonden

”Æn­drin­gen er af­ledt af en ana­ly­se, vi fik fo­re­ta­get, og som vi­ste, at der er for sto­re be­græns­nin­ger for, hvor­dan man som al­men fond kan in­ve­ste­re si­ne mid­ler,” po­in­te­r­er Per Voetmann.

Iføl­ge fonds­lo­ven skal ju­stits­mi­ni­ste­ren op­stil­le reg­ler for, hvor­dan fon­de­ne må in­ve­ste­re de­res for­mu­er. Det sker for at sik­re, at skif­ten­de be­sty­rel­ser ik­ke for­møb­ler for­mu­er­ne ved at ta­ge for sto­re ri­si­ci. Me­nin­gen med an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er der­for at sik­re, at for­mu­en pla­ce­res ”for­svar­ligt og bedst mu­ligt” med­min­dre stif­te­ren eks­pli­cit har ta­get stil­ling til spørgs­må­let i vedtægterne.

Men i de se­ne­ste års lav­ren­teø­ko­no­mi har reg­ler­ne vir­ket imod hen­sig­ten, for­di be­stem­mel­ser­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen læg­ger for stor vægt på ob­liga­tio­ner og be­græn­ser mu­lig­he­der­ne for at in­ve­ste­re i aktiemarkedet.

Ef­ter åre­lang kri­tik fra fle­re eks­per­ter, og en ræk­ke min­dre al­me­ne fon­de, igang­s­at­te Ci­vilsty­rel­sen sid­ste år et ar­bej­de, der skal lem­pe an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen.

Per Vo­et­mann un­der­stre­ger, at der ik­ke æn­dres ved 15. Ju­ni Fon­dens for­mål el­ler po­li­tik med hen­syn til uddelinger.

”Vi for­ven­ter at op­ret­hol­de og må­ske hæ­ve ni­veau­et for ud­de­lin­ger, for­di vi kan få stør­re af­kast. Det er dog end­nu alt for tid­ligt at sæt­te tal på, hvor me­get vi kom­mer til at ud­de­le i år,” si­ger Per Voetmann.

Tætte bånd til Rockwool

15. Ju­ni Fon­den, der hol­der til i et ny­byg­get hus mel­lem unik­ke træ­er og bu­ske i det 37 hektar sto­re na­tu­r­om­rå­de kal­det Ar­bo­re­tet i Hørs­holm, le­ver i høj grad af si­ne tæt­te øko­no­mi­ske bånd til Ro­ck­­wool-kon­­cer­­nen. Fon­den blev stif­tet i 1991 af æg­te­par­ret Li­se og Val­de­mar Käh­ler, og fon­den blev ind­sat som uni­ver­sa­lar­ving ef­ter de barn­lø­se stiftere.

I 2009 ar­ve­de fon­den 10,59 pro­cent af ak­tier­ne i Ro­ck­wool og 11,55 pro­cent af stem­mer­ne, for­delt på godt 1,5 mil­li­o­ner A-ak­ti­er og knap 800.000 B-ak­ti­er. Selv­om en del af po­r­te­følj­en si­den er solgt fra, ud­gør de til­ba­ge­væ­ren­de seks pro­cent sta­dig en for­mue i mil­li­ard­klas­sen for fonden.

Ud af 15. Ju­ni Fon­dens egen­ka­pi­tal på 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, ud­gør Ro­ck­­wool-ak­ti­er­­ne så­le­des i run­de tal de to mil­li­ar­der. De gæl­den­de in­ve­ste­rings­be­græns­nin­ger gæl­der der­for ale­ne den re­ste­ren­de del af formuen.

I et eks­klu­sivt in­ter­view med Fun­dats i de­cem­ber 2019 un­der­stre­ge­de be­sty­rel­ses­for­mand i 15. Ju­ni Fon­den He­le­ne Käh­ler Hjen­ner – der er bar­ne­barn af stif­te­ren Val­de­mar Käh­lers bror – dog, at fon­den set med hen­des øj­ne på in­gen må­de er for­plig­tet til at fort­sæt­te som sto­rak­tio­nær i Rockwool.

”Vi har al­le­re­de solgt fra af Ro­ck­­wool-ak­ti­er­­ne for at ri­si­kospre­de en anel­se. Og der står ik­ke no­gen ste­der i vo­res fun­dats, at vi skal va­re­ta­ge og be­hol­de dis­se Ro­ck­­wool-ak­ti­er. Så i prin­cip­pet kan be­sty­rel­sen i 15. Ju­ni Fon­den i mor­gen be­slut­te at sæl­ge al­le ak­tier­ne, hvis det er det, den øn­sker. Vi har ik­ke en for­plig­tel­se på no­gen må­de i for­hold til Ro­ck­wool, så ja, det kan sag­tens kom­me på ta­le at sæl­ge ak­tier­ne. Det vur­de­rer vi i be­sty­rel­sen hvert år,” lød det fra He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Ind­til vi­de­re er der dog fort­sat tæt­te bånd mel­lem Käh­­ler-fa­­mi­li­en og Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal. Si­den grund­læg­gel­sen af Kor­sør Sten­for­ret­ning i 1909, der se­ne­re blev til Ro­ck­wool, har Käh­­ler-fa­­mi­li­en væ­ret re­præ­sen­te­ret med én el­ler fle­re per­so­ner i virk­som­he­dens top. He­le­ne Käh­ler Hjen­ners far Tom var i man­ge år di­rek­tør og se­ne­re be­sty­rel­ses­for­mand i Ro­ck­­wool-kon­­cer­­nen, og i ju­ni år over­tog hen­des sto­re­bror Tho­mas po­sten som bestyrelsesformand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: