Bikubenfonden: Fonde skal agere mere offensivt

Bikubenfonden har aflagt beretning i forbindelse med årsregnskabet 2015. Her skitserer fonden sin fremtidige strategi og ser samtidig på fondsbranchens samlede muligheder for at agere mere katalytisk. Men det er en transformation, som kræver et opgør med den klassisk leveregel ’den der leve stille, lever godt’, skriver fonden.

”Vi skal som fond ha­ve mo­det til at age­re langt me­re pro­ak­tivt, of­fen­sivt og sam­ar­bejds­o­ri­en­te­ret”, skri­ver Bi­ku­ben­fon­den i sin le­del­ses­be­ret­ning for 2015, som blev of­fent­lig­gjort i sid­ste uge.

Bi­ku­ben­fon­den sig­ter med sin stra­te­gi på at ta­ge me­dansvar for ud­vik­lin­gen af det dan­ske sam­fund in­den for fon­dens ind­sats­om­rå­der – kunst, kul­tur og ud­sat­te børn og un­ge. Og det er ge­ne­relt et ken­de­tegn for de dan­ske fon­de, at de har mu­lig­he­den for me­re ak­tivt at fa­ci­li­te­re po­si­ti­ve for­an­drin­ger i sam­fun­det. Men iføl­ge Bi­ku­ben­fon­dens le­del­se kræ­ver det, at man som fond tør væ­re me­re udfarende:

”Fon­de­nes mu­lig­he­der for at age­re me­re ka­ta­ly­tisk er umid­del­bart go­de. De­res uaf­hæn­gig­hed, de­res lang­sig­te­de tids­ho­ri­sont, de­res fi­nan­si­el­le råstyr­ke og de­res mu­lig­hed for at ska­be ind­sat­ser på tværs af de klas­si­ske skel mel­lem of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer, gør dem til no­get gan­ske sær­ligt. Men en trans­for­ma­tion fra klas­sisk do­nor­fond til pro­ak­tiv filan­tro­pisk fond sker ik­ke af sig selv. Det kræ­ver et op­gør med det stø­ve­de di­ctum om, at ’den der le­ver stil­le, le­ver godt’,” skri­ver le­del­sen i sin årsberetning.

Bi­ku­ben­fon­den be­nyt­ter og­så lej­lig­he­den til at se til­ba­ge på året 2015, som bød på en stør­re over­ra­skel­se for den sam­le­de fondsbranche:

”2015 var og­så året, hvor fon­de­ne kom på den po­li­ti­ske dags­or­den. Som et lyn fra en klar him­mel frem­sat­te re­ge­rin­gen et for­slag om af­skaf­fel­se af trans­pa­rens­reg­len og kon­so­li­de­rings­fradra­get: For­slag som vil­le få sto­re øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for sam­fun­dets sva­ge­ste bor­ge­re, kunst- og kul­tur­li­vet samt forsk­nin­gen. Her stod vi sam­men med en ræk­ke an­dre fon­de om at gø­re op­mærk­som på de al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, som for­sla­get vil­le få”.

På den øko­no­mi­ske front blev 2015 et godt år for Bi­ku­ben­fon­den, som fik et godt re­sul­tat på 116 mio. kr., hvil­ket var 35 mio. kr. me­re end året før. Det go­de re­sul­tat af­spej­le­de sig og­så i ud­de­lin­ger­ne, som steg med 11 mio. kr. til 77 mio. kr. Bi­ku­ben­fon­den for­ven­ter frem­over at hol­de ud­de­lin­ger på det­te niveau.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer