Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Huden er det helt centrale omdrejningspunkt i Leo Fondet, som støtter et underfinansieret forskningsfelt. I 2019 blev fondsmodellens tunge skyts bragt i spil for indsatsen mod hudsygdomme. Et nyt milliardlån til datterselskabet, et godt investeringsresultat og en ansøgningsfremgang på over 50 pct. var blandt årets højdepunkter.

Leo Fondet (foto: Leo Fondet)
"Vo­res ud­de­lings­stra­te­gi sig­ter mod at støt­te den bed­ste in­ter­na­tio­na­le forsk­ning in­den­for hud­syg­dom­me, men den fo­ku­se­rer og­så på at gø­re Dan­mark til et glo­balt fyrtårn in­den­for hud­forsk­ning,” si­ger Leo Fon­dets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Mai­lind (fo­to: Leo Fondet).

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab ind mel­lem drifts­sel­ska­bet og mo­der­fon­den, som er blandt de al­ler­stør­ste i Danmark.

Si­den da har fon­den sat fuld fart på de to ben, der er den dan­ske er­hvervs­fonds­mo­dels sær­ken­de – op­bak­nin­gen til dat­ter­sel­ska­bet og de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger. Og i 2019 var der mærk­ba­re re­sul­ta­ter beg­ge ste­der, frem­går det af den ny­ligt of­fent­lig­gjor­te årsberetning.

På er­hvervs­be­net har fon­den, ud­over drifts­sel­ska­bet Leo Phar­ma A/S, godt 15 mil­li­ar­der kro­ner un­der for­valt­ning i hol­dings­el­ska­bet. Og selv­om 2019 på fle­re må­der al­le­re­de er læn­ge si­den, så var året og­så et godt in­ve­ste­ring­s­år, som re­sul­te­re­de i et af­kast på 2,3 mia. kr. sva­ren­de til næ­sten 15 pct.

Mar­ke­der­ne har gan­ske vist flyt­tet sig si­den 31. de­cem­ber, men de fi­nan­si­el­le ak­ti­vi­te­ter gav et godt ud­gangs­punkt for 2020, som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Mai­lind no­te­rer sig med tilfredshed.

”En stor del af vo­res in­ve­ste­rin­ger er pla­ce­ret i ak­tier og stør­ste­delen af af­ka­stet kom­mer fra vær­di­stig­nin­gen i de ak­tier. Ak­tie­mar­ke­der­ne er jo fra tid til an­den vo­la­ti­le, men vi er en lang­sig­tet in­ve­stor med en lang­sig­tet in­ve­ste­rings­stra­te­gi og der­for fast­hol­der vi vo­res nu­væ­ren­de stra­te­gi og­så gen­nem de svæ­re ti­der, som vi står i nu,” si­ger Jes­per Mailind.

Aktionærlån til udvikling

Leo Fon­dets in­ve­ste­rings­stra­te­gi går i ud­præ­get grad ud på at væ­re ka­pi­tal­be­red­skab for sit he­le­je­de dat­ter­sel­skab Leo Phar­ma A/S. Og sid­ste år blev be­red­ska­bet kaldt i ak­tion med et lån på 3,7 mil­li­ar­der kro­ner fra holdingselskabet.

”Leo Fon­det er en lang­sig­tet ejer af Leo Phar­ma. Og det er jo vig­tigt for os, at Leo Phar­ma bå­de i dag og i frem­ti­den er en suc­ces­fuld virk­som­hed med go­de pro­duk­ter, der hjæl­per pa­tien­ter­ne. En del af Leo Phar­mas stra­te­gi går ud på, at man skal fo­re­ta­ge en trans­for­ma­tion mod in­nova­ti­ve pro­duk­ter. Hvil­ket re­elt be­ty­der, at man kø­ber pro­dukt­ret­tig­he­der rundt om i ver­den for så at vi­de­re­ud­vik­le dem frem til mar­ke­det. Det kræ­ver gan­ske be­ty­de­li­ge in­ve­ste­rin­ger. Så for at un­der­støt­te Leo Phar­ma i den ud­vik­ling har vi sid­ste år ydet sel­ska­bet et ak­tio­nær­lån på 500 mio. eu­ro, som ind­går i en pak­ke sam­men med et lån på en mia. eu­ro fra et konsor­ti­um af ban­ker,” si­ger Jes­per Mailind.

Der­u­d­over ud­lån­te mo­der­fon­den for et par år si­den en mil­li­ard kro­ner til Leo Phar­ma, og der­med har fon­den i alt bak­ket sit dat­ter­sel­skab op med 4,7 mia. kr. si­den re­struk­tu­re­rin­gen af fondskoncernen.

Et af ek­semp­ler­ne på de pro­duk­ter, som kræ­ver sto­re in­ve­ste­rin­ger at få god­kendt og gjort klart til mar­keds­fø­ring, er stof­fet tra­loki­nu­mab, der ud­vik­les til be­hand­ling af ato­pisk der­ma­ti­tis – og­så kal­det bør­ne­ek­sem, selv­om det og­så er me­get ud­bredt blandt voksne.

”Det er et stort og me­get be­ty­de­ligt mar­ked. Der­for er vi rig­tig gla­de for, at tra­loki­nu­mab nå­e­de det, man kal­der de pri­mæ­re og se­kun­dæ­re ef­fek­t­mål i dets fa­se-tre-for­søg. Det be­ty­der, at man nu kan for­be­re­de ind­sen­del­se af re­gi­stre­rings­an­søg­nin­ger til myn­dig­he­der­ne rundt om i ver­den. Så det er et ek­sem­pel på et af de in­nova­ti­ve pro­duk­ter, som Leo Phar­ma har på vej, og som kræ­ver me­get sto­re in­ve­ste­rin­ger,” si­ger Jes­per Mailind.

Menneskets største organ

På fon­dens filan­tro­pi­ske ben er der skar­pt fo­kus på at støt­te forsk­ning i hud­syg­dom­me, som iføl­ge Jes­per Mai­lind er et mar­kant un­der­fi­nan­si­e­ret om­rå­de in­den­for den me­di­cin­ske forskning.

”Den or­ga­ni­sa­tion i ver­den, der fi­nan­si­e­rer mest me­di­cinsk forsk­ning, er det ame­ri­kan­ske Na­tio­nal In­sti­tu­tes of He­alth (NIH). I 2018 fi­nan­si­e­re­de NIH forsk­ning for 27 mil­li­ar­der dol­lars – og kun 0,3 pct. af de mid­ler gik til forsk­ning i hud­syg­dom­me,” si­ger Jes­per Mailind.

Det er det fi­nan­si­e­rings­hul, som Leo Fon­det øn­sker at bi­dra­ge til at fyl­de ud, for­kla­rer han.

”Med en glo­bal un­der­fi­nan­si­e­ring af forsk­nings­om­rå­det står vi med et di­lem­ma: Hu­den er men­ne­skets stør­ste or­gan og hud­syg­dom­me har stor ind­fly­del­se på men­ne­skers livskva­li­tet. Men det har hi­sto­risk set ik­ke til­truk­ket så man­ge forsk­nings­mid­ler som f.eks. can­cer el­ler hjer­te­kar­syg­dom­me. Der­for me­ner vi, at det­te er et om­rå­de, hvor Leo Fon­det kan gø­re en be­ty­de­li­ge for­skel med de mid­ler, vi har til rå­dig­hed,” si­ger han.

Ud­de­lings­stra­te­gi­en går der­for blandt an­det ud på at til­træk­ke fle­re før­en­de hud­for­ske­re til Danmark.

Si­den or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­ger­ne i 2016-2017 har se­kre­ta­ri­a­tet op­byg­get et be­vil­lings­team til at ek­se­kve­re ud­de­lings­stra­te­gi­en. Des­u­den har fon­den sø­sat et nyt an­søg­nings­sy­stem, Leo­nora, og har ar­bej­det med at øge kend­ska­bet til fon­den blandt po­ten­ti­el­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re i top­pen af de in­ter­na­tio­na­le hudforskningsmiljøer.

I 2019 re­sul­te­re­de dét ar­bej­de blandt an­det i en an­søg­nings­frem­gang på 57 pct. til mid­ler­ne i åben kon­kur­ren­ce, frem­går det af årsberetningen.

”Den øge­de in­ter­es­se for vo­res ud­de­lin­ger skyl­des, at Leo Fon­det er ble­vet me­re syn­ligt in­den­for de se­ne­re år. Vo­res ud­de­lings­stra­te­gi sig­ter mod at støt­te den bed­ste in­ter­na­tio­na­le forsk­ning in­den­for hud­syg­dom­me, men den fo­ku­se­rer og­så på at gø­re Dan­mark til et glo­balt fyrtårn in­den­for hud­forsk­ning,” si­ger Jes­per Mailind.

Han frem­hæ­ver den ene af fon­dens sto­re stra­te­gi­ske ud­de­lin­ger, nem­lig etab­le­rin­gen af Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­tre (SIC) på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som fon­den be­vil­ge­de 250 mio. kr. til i 2018.

”Med etab­le­rin­gen af SIC på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet for­ven­ter vi, at det cen­ter får en syn­lig­hed og får skabt nog­le re­sul­ta­ter, der gør at det og­så kan til­træk­ke for­ske­re fra an­dre lan­de. Hud­syg­dom­me har jo en be­ty­de­lig ind­fly­del­se på den en­kel­tes livskva­li­tet, for­di en hud­syg­dom i mod­sæt­ning til man­ge an­dre syg­dom­me, of­te er me­get syn­lig. Så hvis du har vi­ti­li­go, hvor du mi­ster pig­men­te­rin­gen på de­le af hu­den, hvis du har pso­ri­a­sis el­ler ek­sem på de­le af krop­pen, hvor det kan ses. El­ler hvis du har rosa­cea, hvor du bli­ver me­get rød i an­sig­tet, så er det jo al­le sam­men syn­li­ge syg­dom­me, som der­med of­te har en stor på­virk­ning på den en­kel­te pa­tients livskva­li­tet,” si­ger Jes­per Mailind.

Selv­om fon­den ger­ne ser end­nu fle­re in­ter­na­tio­na­le top­for­ske­re læg­ge kræf­ter­ne i hud­forsk­ning, er det fort­sat dan­ske be­vil­lings­mod­ta­ge­re som står for stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger. I 2019 ud­be­tal­te fon­den 100 mio. kr. og fo­re­tog nye be­vil­lin­ger for 79 mio. kr. Her­af gik 63 pct. til for­ske­re i Danmark.

”Hvis man ser på vo­res sam­le­de ud­de­lin­ger gen­nem ti­den, så er der en be­ty­de­lig tyng­de i Dan­mark. I takt med, at vi er ble­vet me­re ak­ti­ve og bl.a. har etab­le­ret pri­ser til un­ge loven­de for­ske­re, så er vi ak­tivt til ste­de i forsk­nings­mil­jø­er rundt om i ver­den. Det sæt­ter os i stand til at væ­re i di­a­log med bå­de ek­si­ste­ren­de og kom­men­de be­vil­lings­mod­ta­ge­re, og her op­le­ver vi en sti­gen­de uden­land­sk in­ter­es­se for at sø­ge vo­res be­vil­lin­ger. Sam­ti­dig kan vi se, at dan­ske for­ske­re er med i top­pen af de in­ter­na­tio­na­le pu­bli­ka­tio­ner om hud­syg­dom­me, og det in­di­ke­rer jo, at den forsk­ning, der fo­re­går i Dan­mark, er på et højt ni­veau,” si­ger Jes­per Mailind.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer