Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Hu­den er det helt cen­tra­le om­drej­nings­punkt i Leo Fon­det, som støt­ter et un­der­fi­nan­si­e­ret forsk­nings­felt. I 2019 blev fonds­mo­del­lens tun­ge skyts bragt i spil for ind­sat­sen mod hud­syg­dom­me. Et nyt mil­li­ard­lån til dat­ter­sel­ska­bet, et godt in­ve­ste­rings­re­sul­tat og en an­søg­nings­frem­gang på over 50 pct. var blandt årets høj­de­punk­ter.

Leo Fondet (foto: Leo Fondet)
"Vo­res ud­de­lings­stra­te­gi sig­ter mod at støt­te den bed­ste in­ter­na­tio­na­le forsk­ning in­den­for hud­syg­dom­me, men den fo­ku­se­rer og­så på at gø­re Dan­mark til et glo­balt fyrtårn in­den­for hud­forsk­ning,” si­ger Leo Fon­dets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Mai­lind (fo­to: Leo Fon­det).

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab ind mel­lem drifts­sel­ska­bet og mo­der­fon­den, som er blandt de al­ler­stør­ste i Dan­mark.

Si­den da har fon­den sat fuld fart på de to ben, der er den dan­ske er­hvervs­fonds­mo­dels sær­ken­de – op­bak­nin­gen til dat­ter­sel­ska­bet og de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger. Og i 2019 var der mærk­ba­re re­sul­ta­ter beg­ge ste­der, frem­går det af den ny­ligt of­fent­lig­gjor­te års­be­ret­ning.

På er­hvervs­be­net har fon­den, ud­over drifts­sel­ska­bet Leo Phar­ma A/S, godt 15 mil­li­ar­der kro­ner un­der for­valt­ning i hol­dings­el­ska­bet. Og selv­om 2019 på fle­re må­der al­le­re­de er læn­ge si­den, så var året og­så et godt in­ve­ste­ring­s­år, som re­sul­te­re­de i et af­kast på 2,3 mia. kr. sva­ren­de til næ­sten 15 pct.

Mar­ke­der­ne har gan­ske vist flyt­tet sig si­den 31. de­cem­ber, men de fi­nan­si­el­le ak­ti­vi­te­ter gav et godt ud­gangs­punkt for 2020, som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Mai­lind no­te­rer sig med til­freds­hed.

”En stor del af vo­res in­ve­ste­rin­ger er pla­ce­ret i ak­tier og stør­ste­delen af af­ka­stet kom­mer fra vær­di­stig­nin­gen i de ak­tier. Ak­tie­mar­ke­der­ne er jo fra tid til an­den vo­la­ti­le, men vi er en lang­sig­tet in­ve­stor med en lang­sig­tet in­ve­ste­rings­stra­te­gi og der­for fast­hol­der vi vo­res nu­væ­ren­de stra­te­gi og­så gen­nem de svæ­re ti­der, som vi står i nu,” si­ger Jes­per Mai­lind.

Aktionærlån til udvikling

Leo Fon­dets in­ve­ste­rings­stra­te­gi går i ud­præ­get grad ud på at væ­re ka­pi­tal­be­red­skab for sit he­le­je­de dat­ter­sel­skab Leo Phar­ma A/S. Og sid­ste år blev be­red­ska­bet kaldt i ak­tion med et lån på 3,7 mil­li­ar­der kro­ner fra hol­dings­el­ska­bet.

”Leo Fon­det er en lang­sig­tet ejer af Leo Phar­ma. Og det er jo vig­tigt for os, at Leo Phar­ma bå­de i dag og i frem­ti­den er en suc­ces­fuld virk­som­hed med go­de pro­duk­ter, der hjæl­per pa­tien­ter­ne. En del af Leo Phar­mas stra­te­gi går ud på, at man skal fo­re­ta­ge en trans­for­ma­tion mod in­nova­ti­ve pro­duk­ter. Hvil­ket re­elt be­ty­der, at man kø­ber pro­dukt­ret­tig­he­der rundt om i ver­den for så at vi­de­re­ud­vik­le dem frem til mar­ke­det. Det kræ­ver gan­ske be­ty­de­li­ge in­ve­ste­rin­ger. Så for at un­der­støt­te Leo Phar­ma i den ud­vik­ling har vi sid­ste år ydet sel­ska­bet et ak­tio­nær­lån på 500 mio. eu­ro, som ind­går i en pak­ke sam­men med et lån på en mia. eu­ro fra et konsor­ti­um af ban­ker,” si­ger Jes­per Mai­lind.

Der­u­d­over ud­lån­te mo­der­fon­den for et par år si­den en mil­li­ard kro­ner til Leo Phar­ma, og der­med har fon­den i alt bak­ket sit dat­ter­sel­skab op med 4,7 mia. kr. si­den re­struk­tu­re­rin­gen af fond­s­kon­cer­nen.

Et af ek­semp­ler­ne på de pro­duk­ter, som kræ­ver sto­re in­ve­ste­rin­ger at få god­kendt og gjort klart til mar­keds­fø­ring, er stof­fet tra­loki­nu­mab, der ud­vik­les til be­hand­ling af ato­pisk der­ma­ti­tis – og­så kal­det bør­ne­ek­sem, selv­om det og­så er me­get ud­bredt blandt voks­ne.

”Det er et stort og me­get be­ty­de­ligt mar­ked. Der­for er vi rig­tig gla­de for, at tra­loki­nu­mab nå­e­de det, man kal­der de pri­mæ­re og se­kun­dæ­re ef­fek­t­mål i dets fa­­se-tre-for­­søg. Det be­ty­der, at man nu kan for­be­re­de ind­sen­del­se af re­gi­stre­rings­an­søg­nin­ger til myn­dig­he­der­ne rundt om i ver­den. Så det er et ek­sem­pel på et af de in­nova­ti­ve pro­duk­ter, som Leo Phar­ma har på vej, og som kræ­ver me­get sto­re in­ve­ste­rin­ger,” si­ger Jes­per Mai­lind.

Menneskets største organ

På fon­dens filan­tro­pi­ske ben er der skar­pt fo­kus på at støt­te forsk­ning i hud­syg­dom­me, som iføl­ge Jes­per Mai­lind er et mar­kant un­der­fi­nan­si­e­ret om­rå­de in­den­for den me­di­cin­ske forsk­ning.

”Den or­ga­ni­sa­tion i ver­den, der fi­nan­si­e­rer mest me­di­cinsk forsk­ning, er det ame­ri­kan­ske Na­tio­nal In­sti­tu­tes of He­alth (NIH). I 2018 fi­nan­si­e­re­de NIH forsk­ning for 27 mil­li­ar­der dol­lars – og kun 0,3 pct. af de mid­ler gik til forsk­ning i hud­syg­dom­me,” si­ger Jes­per Mai­lind.

Det er det fi­nan­si­e­rings­hul, som Leo Fon­det øn­sker at bi­dra­ge til at fyl­de ud, for­kla­rer han.

”Med en glo­bal un­der­fi­nan­si­e­ring af forsk­nings­om­rå­det står vi med et di­lem­ma: Hu­den er men­ne­skets stør­ste or­gan og hud­syg­dom­me har stor ind­fly­del­se på men­ne­skers livskva­li­tet. Men det har hi­sto­risk set ik­ke til­truk­ket så man­ge forsk­nings­mid­ler som f.eks. can­cer el­ler hjer­te­kar­syg­dom­me. Der­for me­ner vi, at det­te er et om­rå­de, hvor Leo Fon­det kan gø­re en be­ty­de­li­ge for­skel med de mid­ler, vi har til rå­dig­hed,” si­ger han.

Ud­de­lings­stra­te­gi­en går der­for blandt an­det ud på at til­træk­ke fle­re før­en­de hud­for­ske­re til Dan­mark.

Si­den or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­ger­ne i 2016-2017 har se­kre­ta­ri­a­tet op­byg­get et be­vil­lings­team til at ek­se­kve­re ud­de­lings­stra­te­gi­en. Des­u­den har fon­den sø­sat et nyt an­søg­nings­sy­stem, Leo­nora, og har ar­bej­det med at øge kend­ska­bet til fon­den blandt po­ten­ti­el­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re i top­pen af de in­ter­na­tio­na­le hud­forsk­nings­mil­jø­er.

I 2019 re­sul­te­re­de dét ar­bej­de blandt an­det i en an­søg­nings­frem­gang på 57 pct. til mid­ler­ne i åben kon­kur­ren­ce, frem­går det af års­be­ret­nin­gen.

”Den øge­de in­ter­es­se for vo­res ud­de­lin­ger skyl­des, at Leo Fon­det er ble­vet me­re syn­ligt in­den­for de se­ne­re år. Vo­res ud­de­lings­stra­te­gi sig­ter mod at støt­te den bed­ste in­ter­na­tio­na­le forsk­ning in­den­for hud­syg­dom­me, men den fo­ku­se­rer og­så på at gø­re Dan­mark til et glo­balt fyrtårn in­den­for hud­forsk­ning,” si­ger Jes­per Mai­lind.

Han frem­hæ­ver den ene af fon­dens sto­re stra­te­gi­ske ud­de­lin­ger, nem­lig etab­le­rin­gen af Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­tre (SIC) på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som fon­den be­vil­ge­de 250 mio. kr. til i 2018.

”Med etab­le­rin­gen af SIC på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet for­ven­ter vi, at det cen­ter får en syn­lig­hed og får skabt nog­le re­sul­ta­ter, der gør at det og­så kan til­træk­ke for­ske­re fra an­dre lan­de. Hud­syg­dom­me har jo en be­ty­de­lig ind­fly­del­se på den en­kel­tes livskva­li­tet, for­di en hud­syg­dom i mod­sæt­ning til man­ge an­dre syg­dom­me, of­te er me­get syn­lig. Så hvis du har vi­ti­li­go, hvor du mi­ster pig­men­te­rin­gen på de­le af hu­den, hvis du har pso­ri­a­sis el­ler ek­sem på de­le af krop­pen, hvor det kan ses. El­ler hvis du har rosa­cea, hvor du bli­ver me­get rød i an­sig­tet, så er det jo al­le sam­men syn­li­ge syg­dom­me, som der­med of­te har en stor på­virk­ning på den en­kel­te pa­tients livskva­li­tet,” si­ger Jes­per Mai­lind.

Selv­om fon­den ger­ne ser end­nu fle­re in­ter­na­tio­na­le top­for­ske­re læg­ge kræf­ter­ne i hud­forsk­ning, er det fort­sat dan­ske be­vil­lings­mod­ta­ge­re som står for stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger. I 2019 ud­be­tal­te fon­den 100 mio. kr. og fo­re­tog nye be­vil­lin­ger for 79 mio. kr. Her­af gik 63 pct. til for­ske­re i Dan­mark.

”Hvis man ser på vo­res sam­le­de ud­de­lin­ger gen­nem ti­den, så er der en be­ty­de­lig tyng­de i Dan­mark. I takt med, at vi er ble­vet me­re ak­ti­ve og bl.a. har etab­le­ret pri­ser til un­ge loven­de for­ske­re, så er vi ak­tivt til ste­de i forsk­nings­mil­jø­er rundt om i ver­den. Det sæt­ter os i stand til at væ­re i di­a­log med bå­de ek­si­ste­ren­de og kom­men­de be­vil­lings­mod­ta­ge­re, og her op­le­ver vi en sti­gen­de uden­land­sk in­ter­es­se for at sø­ge vo­res be­vil­lin­ger. Sam­ti­dig kan vi se, at dan­ske for­ske­re er med i top­pen af de in­ter­na­tio­na­le pu­bli­ka­tio­ner om hud­syg­dom­me, og det in­di­ke­rer jo, at den forsk­ning, der fo­re­går i Dan­mark, er på et højt ni­veau,” si­ger Jes­per Mai­lind.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.