Skatteministeren justerer efter kritik: Skattefri overdragelsesmodel genopstår i revideret lovforslag

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har lyt­tet til kri­tik­ken af det lov­for­slag, som skul­le ska­be nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark. Hol­ding-mo­del­len og mu­lig­he­den for skat­te­fri­hed ind­fø­res i det æn­dre­de lov­for­slag, så­dan som et eks­pert­ud­valg op­rin­de­ligt hav­de fo­re­slå­et.

Morten Bødskov (foto: regeringen.dk)
Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov har den 26. marts frem­sat lov­for­slag til en ny mo­del for over­dra­gel­se af ak­tier til en er­hvervs­dri­ven­de fond. For­må­let med for­sla­get et få fle­re sto­re sel­ska­ber i fond­se­jer­skab i Dan­mark (fo­to: re​ge​rin​gen​.dk).

Ejer­le­de­re, der hav­de hå­bet på at kun­ne over­dra­ge livs­vær­ket til en er­hvervs­dri­ven­de fond, kan nu ån­de let­tet op.

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (A) har nem­lig lyt­tet til den om­fat­ten­de kri­tik af hø­rings­ud­ka­stet til en ny mo­del for over­dra­gel­se af sel­skabsak­tier til en er­hvervs­dri­ven­de fond med al­men­nyt­ti­ge for­mål. Ef­ter hø­rings­pro­ces­sen har han den 26. marts frem­sat en re­vi­de­ret mo­del i et en­de­ligt lov­for­slag.

Iføl­ge kri­ti­ker­ne var hø­rings­for­sla­get ud­for­met på en så­dan må­de, at det vir­ke­de stik imod de po­li­ti­ske in­ten­tio­ner. Hen­sig­ten var nem­lig, at der frem­over skal ska­bes fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som ejer sto­re er­hvervsvirk­som­he­der i Dan­mark.

Men med em­beds­mæn­de­nes ud­form­ning af hø­rings­lo­v­for­sla­get vil­le det tvær­ti­mod væ­re slut med nye fond­se­je­de sel­ska­ber i Dan­mark. I ste­det vil­le sel­ska­ber­ne frem­over bli­ve over­dra­get til ud­lan­det el­ler til ka­pi­tal­fon­de, lød kri­tik­ken.

I hø­rings­ud­ka­stet var der set bort fra fle­re af de helt es­sen­ti­el­le an­be­fa­lin­ger, som et ud­valg be­stå­en­de af fond­s­eks­per­ter igen­nem knap to år hav­de ar­bej­det sig frem til.

Pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen er en af eks­per­ter­ne fra ud­val­get. Og han læ­ser det nye re­vi­de­re­de lov­for­slag med stor til­freds­hed.

Jeg er po­si­tiv over­for det nye lov­for­slag, for­di det sva­rer til den løs­ning, vi fandt for at over­dra­ge en virk­som­hed til en fond.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

”Jeg er po­si­tiv over­for det nye lov­for­slag, for­di det sva­rer til den løs­ning, vi fandt for at over­dra­ge en virk­som­hed til en fond. Løs­nin­gen in­de­bæ­rer en ræk­ke ind­skræn­ken­de be­tin­gel­ser, som blandt an­det har væ­ret nød­ven­di­ge for at ind­skræn­ke bru­gen af mo­del­len til lan­de in­den­for EU- og EØS-lan­­de­­ne,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen og hen­vi­ser blandt an­det til kra­vet om, at mindst 51 pro­cent af stem­me­ret­tig­he­der­ne i sel­ska­bet skal over­dra­ges til fon­den.

Den be­tin­gel­se skyl­des net­op, at re­gel­sæt­tet skal fal­de ind un­der EU's reg­ler om fri etab­le­rings­ret for der­ved at for­hin­dre, at mo­del­len kan bru­ges til at over­dra­ge virk­som­he­der til lan­de uden for EU. Kun ved be­stem­men­de ind­fly­del­se kan der væ­re ta­le om etab­le­ring af en fond­s­kon­cern.

Hvis mo­del­len der­i­mod hav­de gjort det mu­ligt at over­dra­ge min­dre end den be­stem­men­de ind­fly­del­se i sel­ska­bet, vil­le det væ­re EU's reg­ler om ka­pi­ta­lens fri be­væ­ge­lig­hed, som gør sig gæl­den­de. Og dis­se reg­ler skal iføl­ge EU-ret­ten og­så gæl­de for lan­de uden for EU.

Stifterskat og skattefrihed

Idéen med mo­del­len er, at en virk­som­hed­s­e­jer skal ha­ve mu­lig­hed for foræ­re si­ne sel­skabsak­tier til en fond uden at væ­re tvun­get til at fra­sæl­ge ak­ti­ver el­ler ta­ge lån for at ha­ve råd til at be­ta­le skat af ak­tier­ne. En af de vig­tig­ste greb i eks­pert­ud­val­gets for­slag var der­for ind­fø­rel­sen af et nyt be­greb – stif­ter­skat.

”Det nye lov­for­slag im­ple­men­te­rer vo­res for­slag, som går ud på, at fon­den kan ud­de­le sig ud af stif­ter­skat­ten og der­ved hol­de bå­de stif­te­ren og fon­den skat­te­fri,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen.

Gre­bet fun­ge­rer på den må­de, at en fy­sisk per­son kan over­dra­ge si­ne ak­tier i et sel­skab til fon­den uden at bli­ve be­skat­tet af ak­tiea­van­cen på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet. Skat­te­be­lø­bet bli­ver i ste­det op­gjort og in­de­fros­set på en stif­ter­skat-kon­to til se­ne­re be­ta­ling af fon­den. Men hvis fon­den væl­ger at ud­de­le de pen­ge, som sel­ska­bet af­le­ve­rer i form af ak­tieud­byt­te, så ned­brin­ges stif­ter­skat­ten med ud­de­lings­be­lø­bet. Det er dog en be­tin­gel­se, at ud­de­lin­ger­ne sker til al­men­nyt­ti­ge for­mål og ek­sem­pel­vis ik­ke til fa­mi­lie­for­mål.

Fort­sæt­ter fon­den med at ud­de­le til al­men­nyt­ti­ge for­mål, kan den til sidst helt und­gå at be­ta­le stif­ter­skat­ten.

Holding-modellen består

Et an­det stort pro­blem med det op­rin­de­li­ge lov­for­slag var, at det for­bød over­dra­gel­se til en fond via den så­kald­te hol­­ding-mo­­del. Hol­­ding-mo­­del­­len gør det mu­ligt for et hol­dings­el­skab at over­dra­ge si­ne ak­tier i et dat­ter­sel­skab til en er­hvervs­dri­ven­de fond uden be­skat­ning af hol­dings­el­ska­bet. Det er imid­ler­tid en be­tin­gel­se, at fon­den i over­ve­jen­de grad er al­men­nyt­tig el­ler al­men­vel­gø­ren­de.

Har en virk­som­hed­s­e­jer en hol­­ding-struk­­tur kan hol­dings­el­ska­bet foræ­re si­ne ak­tier i dat­ter­sel­ska­bet til en er­hvervs­dri­ven­de fond uden, at det ud­lø­ser avan­ceskat. Men da den mo­del i prin­cip­pet kan be­nyt­tes til at over­dra­ge sel­ska­ber til fon­de uden for EU, øn­ske­de skat­te­mi­ni­ste­ri­et at sløj­fe hol­­ding-mo­­del­­len i før­ste hø­rings­lo­v­for­slag. Med det nye en­de­li­ge lov­for­slag be­hol­der man hol­­ding-mo­­del­­len som et red­skab i værk­tøjskas­sen til nye fonds­stif­tel­ser, men nu be­græn­set til fon­de i Dan­mark og EU. Be­tin­gel­sen for at und­gå be­skat­ning bli­ver dog frem­over, at man på for­hånd får Skat­te­rå­dets til­sagn.

”Det er en sa­lo­mo­nisk løs­ning. Man vil ger­ne sik­re en le­vel playing fi­eld in­den for EU, så man sky­der Skat­te­rå­det ind for at sik­re sig, at fonds­reg­ler­ne i det land, som sel­ska­bet over­dra­ges til, sva­rer no­gen­lun­de til de dan­ske reg­ler,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen.

Hol­­ding-mo­­del­­len har hidtil ik­ke haft en di­rek­te lov­hjem­mel, men er op­stå­et gen­nem rets­prak­sis. Den nye be­stem­mel­se i loven om over­dra­gel­se af ak­tier til en er­hvervs­dri­ven­de fond kan dog ik­ke an­ses for en egent­lig lov­fæ­stel­se af hol­­ding-mo­­del­­len, for­kla­rer Ras­mus Feldt­hu­sen.

”Det er den bedst mu­li­ge løs­ning, man har kun­net fin­de un­der om­stæn­dig­he­der­ne. Ud­gangs­punk­tet bli­ver nu, at hvis et hol­dings­el­skab foræ­rer ak­tier­ne i et dat­ter­sel­skab til en fond, så skal ho­ve­d­ak­tio­næ­ren (eje­ren af hol­­ding-sel­ska­­bet, red.) be­skat­tes af så­kaldt ma­ske­ret ud­byt­te som om eje­ren hav­de ta­get ud­byt­te ud til sig selv. Men hvis be­tin­gel­ser­ne er op­fyldt, kan Skat­te­rå­det gi­ve til­la­del­se til, at over­dra­gel­sen kan ske uden den­ne be­skat­ning. Så det bli­ver en und­ta­gel­se til ho­ved­reg­len,” si­ger han.

Hvis det frem­sat­te lov­for­slag ved­ta­ges i Fol­ke­tin­get vil de nye reg­ler træ­de i kraft den 1. juli i år.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.