Skatteministeren justerer efter kritik: Skattefri overdragelsesmodel genopstår i revideret lovforslag

Skatteministeriet har lyttet til kritikken af det lovforslag, som skulle skabe nye erhvervsdrivende fonde i Danmark. Holding-modellen og muligheden for skattefrihed indføres i det ændrede lovforslag, sådan som et ekspertudvalg oprindeligt havde foreslået.

Morten Bødskov (foto: regeringen.dk)
Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov har den 26. marts frem­sat lov­for­slag til en ny mo­del for over­dra­gel­se af ak­tier til en er­hvervs­dri­ven­de fond. For­må­let med for­sla­get et få fle­re sto­re sel­ska­ber i fond­se­jer­skab i Dan­mark (fo­to: re​ge​rin​gen​.dk).

Ejer­le­de­re, der hav­de hå­bet på at kun­ne over­dra­ge livs­vær­ket til en er­hvervs­dri­ven­de fond, kan nu ån­de let­tet op.

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (A) har nem­lig lyt­tet til den om­fat­ten­de kri­tik af hø­rings­ud­ka­stet til en ny mo­del for over­dra­gel­se af sel­skabsak­tier til en er­hvervs­dri­ven­de fond med al­men­nyt­ti­ge for­mål. Ef­ter hø­rings­pro­ces­sen har han den 26. marts frem­sat en re­vi­de­ret mo­del i et en­de­ligt lovforslag.

Iføl­ge kri­ti­ker­ne var hø­rings­for­sla­get ud­for­met på en så­dan må­de, at det vir­ke­de stik imod de po­li­ti­ske in­ten­tio­ner. Hen­sig­ten var nem­lig, at der frem­over skal ska­bes fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som ejer sto­re er­hvervsvirk­som­he­der i Danmark.

Men med em­beds­mæn­de­nes ud­form­ning af hø­rings­lo­v­for­sla­get vil­le det tvær­ti­mod væ­re slut med nye fond­se­je­de sel­ska­ber i Dan­mark. I ste­det vil­le sel­ska­ber­ne frem­over bli­ve over­dra­get til ud­lan­det el­ler til ka­pi­tal­fon­de, lød kri­tik­ken.

I hø­rings­ud­ka­stet var der set bort fra fle­re af de helt es­sen­ti­el­le an­be­fa­lin­ger, som et ud­valg be­stå­en­de af fond­s­eks­per­ter igen­nem knap to år hav­de ar­bej­det sig frem til.

Pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen er en af eks­per­ter­ne fra ud­val­get. Og han læ­ser det nye re­vi­de­re­de lov­for­slag med stor tilfredshed.

Jeg er po­si­tiv over­for det nye lov­for­slag, for­di det sva­rer til den løs­ning, vi fandt for at over­dra­ge en virk­som­hed til en fond.

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

”Jeg er po­si­tiv over­for det nye lov­for­slag, for­di det sva­rer til den løs­ning, vi fandt for at over­dra­ge en virk­som­hed til en fond. Løs­nin­gen in­de­bæ­rer en ræk­ke ind­skræn­ken­de be­tin­gel­ser, som blandt an­det har væ­ret nød­ven­di­ge for at ind­skræn­ke bru­gen af mo­del­len til lan­de in­den­for EU- og EØS-lan­de­ne,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen og hen­vi­ser blandt an­det til kra­vet om, at mindst 51 pro­cent af stem­me­ret­tig­he­der­ne i sel­ska­bet skal over­dra­ges til fonden.

Den be­tin­gel­se skyl­des net­op, at re­gel­sæt­tet skal fal­de ind un­der EU's reg­ler om fri etab­le­rings­ret for der­ved at for­hin­dre, at mo­del­len kan bru­ges til at over­dra­ge virk­som­he­der til lan­de uden for EU. Kun ved be­stem­men­de ind­fly­del­se kan der væ­re ta­le om etab­le­ring af en fondskoncern.

Hvis mo­del­len der­i­mod hav­de gjort det mu­ligt at over­dra­ge min­dre end den be­stem­men­de ind­fly­del­se i sel­ska­bet, vil­le det væ­re EU's reg­ler om ka­pi­ta­lens fri be­væ­ge­lig­hed, som gør sig gæl­den­de. Og dis­se reg­ler skal iføl­ge EU-ret­ten og­så gæl­de for lan­de uden for EU.

Stifterskat og skattefrihed

Idéen med mo­del­len er, at en virk­som­hed­s­e­jer skal ha­ve mu­lig­hed for foræ­re si­ne sel­skabsak­tier til en fond uden at væ­re tvun­get til at fra­sæl­ge ak­ti­ver el­ler ta­ge lån for at ha­ve råd til at be­ta­le skat af ak­tier­ne. En af de vig­tig­ste greb i eks­pert­ud­val­gets for­slag var der­for ind­fø­rel­sen af et nyt be­greb – stifterskat.

”Det nye lov­for­slag im­ple­men­te­rer vo­res for­slag, som går ud på, at fon­den kan ud­de­le sig ud af stif­ter­skat­ten og der­ved hol­de bå­de stif­te­ren og fon­den skat­te­fri,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Gre­bet fun­ge­rer på den må­de, at en fy­sisk per­son kan over­dra­ge si­ne ak­tier i et sel­skab til fon­den uden at bli­ve be­skat­tet af ak­tiea­van­cen på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet. Skat­te­be­lø­bet bli­ver i ste­det op­gjort og in­de­fros­set på en stif­ter­skat-kon­to til se­ne­re be­ta­ling af fon­den. Men hvis fon­den væl­ger at ud­de­le de pen­ge, som sel­ska­bet af­le­ve­rer i form af ak­tieud­byt­te, så ned­brin­ges stif­ter­skat­ten med ud­de­lings­be­lø­bet. Det er dog en be­tin­gel­se, at ud­de­lin­ger­ne sker til al­men­nyt­ti­ge for­mål og ek­sem­pel­vis ik­ke til familieformål.

Fort­sæt­ter fon­den med at ud­de­le til al­men­nyt­ti­ge for­mål, kan den til sidst helt und­gå at be­ta­le stifterskatten.

Holding-modellen består

Et an­det stort pro­blem med det op­rin­de­li­ge lov­for­slag var, at det for­bød over­dra­gel­se til en fond via den så­kald­te hol­ding-mo­del. Hol­ding-mo­del­len gør det mu­ligt for et hol­dings­el­skab at over­dra­ge si­ne ak­tier i et dat­ter­sel­skab til en er­hvervs­dri­ven­de fond uden be­skat­ning af hol­dings­el­ska­bet. Det er imid­ler­tid en be­tin­gel­se, at fon­den i over­ve­jen­de grad er al­men­nyt­tig el­ler almenvelgørende.

Har en virk­som­hed­s­e­jer en hol­ding-struk­tur kan hol­dings­el­ska­bet foræ­re si­ne ak­tier i dat­ter­sel­ska­bet til en er­hvervs­dri­ven­de fond uden, at det ud­lø­ser avan­ceskat. Men da den mo­del i prin­cip­pet kan be­nyt­tes til at over­dra­ge sel­ska­ber til fon­de uden for EU, øn­ske­de skat­te­mi­ni­ste­ri­et at sløj­fe hol­ding-mo­del­len i før­ste hø­rings­lo­v­for­slag. Med det nye en­de­li­ge lov­for­slag be­hol­der man hol­ding-mo­del­len som et red­skab i værk­tøjskas­sen til nye fonds­stif­tel­ser, men nu be­græn­set til fon­de i Dan­mark og EU. Be­tin­gel­sen for at und­gå be­skat­ning bli­ver dog frem­over, at man på for­hånd får Skat­te­rå­dets tilsagn.

”Det er en sa­lo­mo­nisk løs­ning. Man vil ger­ne sik­re en le­vel playing fi­eld in­den for EU, så man sky­der Skat­te­rå­det ind for at sik­re sig, at fonds­reg­ler­ne i det land, som sel­ska­bet over­dra­ges til, sva­rer no­gen­lun­de til de dan­ske reg­ler,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Hol­ding-mo­del­len har hidtil ik­ke haft en di­rek­te lov­hjem­mel, men er op­stå­et gen­nem rets­prak­sis. Den nye be­stem­mel­se i loven om over­dra­gel­se af ak­tier til en er­hvervs­dri­ven­de fond kan dog ik­ke an­ses for en egent­lig lov­fæ­stel­se af hol­ding-mo­del­len, for­kla­rer Ras­mus Feldthusen.

”Det er den bedst mu­li­ge løs­ning, man har kun­net fin­de un­der om­stæn­dig­he­der­ne. Ud­gangs­punk­tet bli­ver nu, at hvis et hol­dings­el­skab foræ­rer ak­tier­ne i et dat­ter­sel­skab til en fond, så skal ho­ve­d­ak­tio­næ­ren (eje­ren af hol­ding-sel­ska­bet, red.) be­skat­tes af så­kaldt ma­ske­ret ud­byt­te som om eje­ren hav­de ta­get ud­byt­te ud til sig selv. Men hvis be­tin­gel­ser­ne er op­fyldt, kan Skat­te­rå­det gi­ve til­la­del­se til, at over­dra­gel­sen kan ske uden den­ne be­skat­ning. Så det bli­ver en und­ta­gel­se til ho­ved­reg­len,” si­ger han.

Hvis det frem­sat­te lov­for­slag ved­ta­ges i Fol­ke­tin­get vil de nye reg­ler træ­de i kraft den 1. juli i år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer