Ekspertgruppe skal finde model for skattemæssig succession til fonde

En ny arbejdsgruppe med deltagelse af eksterne eksperter går nu i gang med at se på den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde. Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af de fem eksterne eksperter, der skal komme med forslag til udformningen af modellen.

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har of­fent­lig­gjort nav­ne­ne på den eks­pert­grup­pe, som se­ne­st til au­gust næ­ste år skal kom­me med for­slag til en kon­kret mo­del for hvor­dan er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan over­ta­ge virk­som­he­der med skat­te­mæs­sig succession.

Ar­bejds­grup­pen be­står af fem ek­ster­ne eks­per­ter, som skal fin­de en mo­del, der sik­rer, at reg­ler­ne bli­ver flek­sib­le og an­ven­de­li­ge og sam­ti­dig ik­ke kan misbruges.

De fem ek­ster­ne eks­per­ter er:

  • Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, pro­fes­sor, Kø­ben­havns Universitet
  • Ste­en Thom­sen, pro­fes­sor, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School
  • Han­ne Sø­gaard Han­sen, ad­vo­kat, Plesner
  • Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet
  • Knud T. Mar­tens, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, DFF-Fonden.

Der­u­d­over del­ta­ger re­præ­sen­tan­ter fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et og Finansministeriet.

Iføl­ge kom­mis­so­ri­et for grup­pens ar­bej­de skal eks­per­ter­ne re­de­gø­re for føl­gen­de aspek­ter i for­bin­del­se med den fo­re­slå­e­de mo­del for skat­te­mæs­sig succession:

  • Det skal sik­res, at ad­gan­gen til suc­ces­sion må­l­ret­tes er­hvervsvirk­som­he­der, og at er­hvervsvirk­som­he­den rent fak­tisk dri­ves vi­de­re af fonden.
  • De EU-ret­li­ge aspek­ter af ar­bejds­grup­pens for­slag til den kon­kre­te model.
  • De prove­nu­mæs­si­ge, sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske og er­hvervs­mæs­si­ge kon­se­kven­ser af ar­bejds­grup­pens for­slag til den kon­kre­te model.
  • Er­fa­rin­ger fra sam­men­lig­ne­li­ge lande.

Der­u­d­over skal det ind­gå i ar­bejds­grup­pens over­vej­el­ser om den kon­kre­te mo­del kan bi­dra­ge til vækst og ar­bejds­plad­ser i Dan­marks, frem­går det af kommissoriet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer