2019 blev et rekordernes år for Novo Nordisk Fonden

No­vo Nor­disk Fon­den ud­be­tal­te i alt 3,6 mil­li­ar­der kro­ner og ud­del­te 623 be­vil­lin­ger i 2019. Beg­ge tal er mar­kan­te re­kor­der for fon­den, som på ny i 2019 sær­ligt til­go­deså pro­jek­ter in­den for det sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de. Fon­den for­ven­ter at skrue yder­li­ge­re op for ud­de­lin­ger og ud­be­ta­lin­ger i 2020.

Novo Nordisk Fondens uddelinger 2015-2019
No­vo Nor­disk Fon­den op­gør sin støt­te i hhv. ud­de­lin­ger og ud­be­ta­lin­ger. I alt ud­del­te No­vo Nor­disk Fon­den tæt på 4,9 mia. kr. til nye pro­jek­ter i 2019. Gra­fik­ken vi­ser fon­dens ud­del­te og ud­be­tal­te be­løb gen­nem de se­ne­ste fem år (il­lu­stra­tion: No­vo Nor­disk Fon­den).

Der blev i 2019 skru­et kraf­tigt op for bå­de ud­be­ta­lin­ger­ne og ud­de­lin­ger­ne af be­vil­lin­ger i No­vo Nor­disk Fon­den. Det frem­går af den er­hvervs­dri­ven­de fonds nye ud­de­lings­rap­port for 2019.

I alt ud­be­tal­te No­vo Nor­disk Fon­den sid­ste år 3,6 mil­li­ar­der kro­ner til pro­jek­ter in­den for en bred vif­te af om­rå­der, blandt an­det læ­ge­vi­den­skab, na­­tur- og tek­ni­ske vi­den­ska­ber, bi­o­tek­no­lo­gi, ud­dan­nel­se, in­nova­tion samt hu­ma­ni­tæ­re for­mål. Be­lø­bet er me­re end en for­dob­ling i for­hold til 2018, hvor fon­den ud­be­tal­te 1,7 mil­li­ar­der kro­ner.

I alt modt­og fon­den i det for­gang­ne år 3.378 an­søg­nin­ger og ud­del­te 623 be­vil­lin­ger, og og­så her sæt­tes der re­kord. Beg­ge tal er så­le­des de hø­je­ste for fon­den i et en­kelt ka­len­der­år.

Dyk­ker man ned i tal­le­ne, vi­ser det sig, at ud­de­lings­be­lø­bet i 2019 fak­tisk er end­nu stør­re end de 3,6 mil­li­ar­der kro­ner. I alt be­vil­ge­de No­vo Nor­disk Fon­den nem­lig knap 4,9 mil­li­ar­der kro­ner til nye pro­jek­ter i 2019. Men da et ud­delt be­løb of­test ud­be­ta­les over fle­re år – sva­ren­de til det en­kel­te be­vil­ge­de pro­jekts lø­be­tid – er fon­dens ud­del­te og ud­be­tal­te be­løb i et gi­vent år ik­ke ens.

De 3,6 mil­li­ar­der kro­ner i ud­be­tal­te be­løb i 2019 om­fat­ter så­le­des ud­be­ta­lin­ger til bå­de ek­si­ste­ren­de be­vil­lin­ger fra tid­li­ge­re år og nye be­vil­lin­ger i 2019.

Støtten inden for sundhedsvidenskab øget markant

No­vo Nor­disk Fon­dens pri­mæ­re støt­te­o­m­rå­de er sund­heds­vi­den­skab, og iføl­ge fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te er støt­ten in­den for det­te om­rå­de ble­vet skru­et mar­kant i vej­ret i 2019.

”Vi har i 2019 støt­tet fle­re pro­jek­ter end no­gen­sin­de før. Det­te af­spej­ler, at vi mar­kant har øget støt­ten in­den for sund­heds­vi­den­skab, li­ge­som vi har ud­bredt vo­res ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter til at om­fat­te fle­re nye om­rå­der, ek­sem­pel­vis na­tur­vi­den­skab og bæ­re­dyg­tig­hed. Am­bi­tio­nen med vo­res støt­te er at bi­dra­ge til at for­bed­re men­ne­skers liv og bæ­re­dyg­tig­he­den i sam­fun­det,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te i en pres­se­med­del­el­se.

Det set med dan­ske øj­ne ex­cep­tio­nelt hø­je øko­no­mi­ske am­bi­tions­ni­veau er mu­ligt qua fon­dens er­hvervsak­ti­vi­te­ter i No­vo Grup­pen (No­vo Nor­disk A/S og No­vozy­mes A/S) og de øv­ri­ge tæt på 100 virk­som­he­der, som fon­den gen­nem No­vo Hol­dings A/S er ejer el­ler me­de­jer af.

”Det er i høj grad tak­ket væ­re No­vo Nor­disk og No­vozy­mes samt go­de in­ve­ste­rings­re­sul­ta­ter fra fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab No­vo Hol­dings, at fon­den i frem­ti­den har mid­ler at ud­de­le,” si­ger Ni­els Pe­der Ni­el­sen, som er vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den.

Fon­den kal­ku­le­rer med at skrue yder­li­ge­re op for ud­de­lin­ger og ud­be­ta­lin­ger i 2020.

”Vo­res for­vent­nin­ger til ud­de­lin­ger og ud­be­ta­lin­ger i 2020 er, at de øges re­la­tivt til 2019. De vil væ­re på­vir­ket af ud­be­ta­lin­ger i for­hold til vo­res al­le­re­de fo­re­tag­ne ud­de­lin­ger samt nye be­slut­nin­ger om støt­te i 2020, her­un­der vo­res net­op an­non­ce­re­de ini­ti­a­ti­ver i re­la­tion til cor­o­­na-virus­­sen. Vo­res lang­sig­te­de in­ve­ste­rings­ho­ri­sont mu­lig­gør en lang­sig­tet ud­de­lings­po­li­tik, men vi bli­ver na­tur­lig­vis på­vir­ket af de øko­no­mi­ske og sund­heds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser af cor­o­­na-virus­­sen. Vig­tig­he­den af fon­dens for­mål og vi­sion, samt de ak­ti­vi­te­ter vi har mu­lig­hed for at støt­te, er ik­ke mindst ty­de­lig i den­ne tid,” si­ger Ni­els Pe­der Ni­el­sen.

Fokus på nye smitsomme sygdomme

Ud­de­lings­rap­por­ten vi­ser, at No­vo Nor­disk Fon­den i 2019 blandt an­det sat­te fo­kus på frem­kom­sten af nye smit­som­me syg­dom­me og via sit Chal­­len­­ge-pro­­gram be­vil­ge­de 120 mil­li­o­ner kro­ner til to pro­jek­ter. Det ene sø­ger svar på, hvor­for nog­le bak­te­ri­el­le in­fek­tio­ner va­rer ved, mens an­dre ik­ke gør. Det an­det pro­jekt vil un­der­sø­ge, hvor­for nog­le in­flu­en­zavira smit­ter fra svin til men­ne­sker, blandt an­det for at øge vo­res vi­den om smit­te mel­lem dyr og men­ne­sker.

An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens er et sær­ligt ind­sats­om­rå­de for No­vo Nor­disk Fon­den. Re­si­sten­te bak­te­ri­er be­teg­nes som en tik­ken­de bom­be un­der fun­da­men­tet for mo­der­ne me­di­cin og for­ven­tes i 2050 at væ­re år­sag til 10 mil­li­o­ner år­li­ge døds­fald.

Fon­den af­sat­te i 2018 én mil­li­ard kro­ner til Re­pair Im­pact Fund, der har til for­mål at in­ve­ste­re i virk­som­he­der in­den for tid­lig ud­vik­ling af læ­ge­mid­ler til at imø­de­gå an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens, og i 2019 in­ve­ste­re­de Re­pair i en ræk­ke virk­som­he­der, som for­sø­ger at ud­vik­le nye an­ti­bi­o­ti­ka.

Store bevillinger til planteforskning og forsøg på at skaffe flere datavidenskabsspecialister

Blandt an­dre mar­kan­te ini­ti­a­ti­ver i 2019 var dis­se:

No­vo Nor­disk Fon­den af­sat­te sid­ste år 410 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt Da­ta Sci­en­ce Ini­ti­a­tiv, som skal bi­dra­ge til at af­hjæl­pe mang­len på spe­ci­a­li­ster in­den for da­ta­vi­den­skab i Dan­mark. Da­ta­vi­den­skab er en vig­tig driv­kraft i al forsk­ning, li­ge fra ud­vik­lin­gen af me­re bæ­re­dyg­tig land­brugs­pro­duk­tion og nye kli­ma­løs­nin­ger til ud­bre­del­sen af ny ba­ne­bry­den­de sund­heds­tek­no­lo­gi.

Fon­den be­vil­ge­de 203 mil­li­o­ner kro­ner til et stort plan­te­forsk­nings­pro­jekt, der skal ska­be ny vi­den om, hvor­dan man kan be­skyt­te af­grø­der mod blandt an­det tør­ke, in­sek­ter og an­dre stres­sfak­to­rer og der­med imø­de­gå kli­maæn­drin­ger. Pro­jek­ter ud­fø­res med del­ta­gel­se af fi­re for­skel­li­ge uni­ver­si­te­ter i Dan­mark og USA.

Fon­den gik sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, Uni­cef og Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion om tre lang­sig­te­de pro­jek­ter må­l­ret­tet sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan. Pro­jek­ter­ne skal bi­dra­ge til at ska­be bed­re mu­lig­he­der og frem­tids­ud­sig­ter for sær­ligt børn og un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan, hvoraf man­ge ik­ke har til­stræk­ke­lig ad­gang til ud­dan­nel­se og be­hand­ling af syg­dom­me. Fon­den be­vil­ge­de i alt 165 mil­li­o­ner kro­ner til de tre pro­jek­ter.

Fon­den be­vil­ge­de op imod 100 mil­li­o­ner kro­ner til en ny højt­spe­ci­a­li­se­ret tek­no­lo­gisk fa­ci­li­tet for mas­sespek­tro­me­tri på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Må­let med plat­for­men er nye, vig­ti­ge op­da­gel­ser og en styr­ket forsk­ning in­den for sund­heds­vi­den­skab. Plat­for­men er til­gæn­ge­lig for al­le for­ske­re bå­de fra den aka­de­mi­ske ver­den og in­du­stri­en og med for­trin­s­ret for for­ske­re fra de nor­di­ske lan­de.

I 2018 god­kend­te fon­dens be­sty­rel­se et ram­me­be­løb på en mil­li­ard kro­ner til Na­tio­nalt Genom Cen­ter af­ven­ten­de en kon­kret kø­re­plan for cen­trets ud­rul­ning i he­le Dan­mark, og da kø­re­pla­nen i 2019 var klar, god­kend­te fon­den den en­de­li­ge be­vil­ling. Når Na­tio­nalt Genom Cen­ter de kom­men­de år ud­ar­bej­der ge­nun­der­sø­gel­ser, vil pa­tien­ter­ne kun­ne se frem til en bed­re di­ag­no­stik og be­hand­ling til­pas­set den en­kel­te – og­så kal­det per­son­lig me­di­cin. Cen­tret hø­rer un­der Sund­heds- og Æl­dre­mi­ni­ste­ri­et og fon­den be­ta­ler for cen­te­rets in­fra­struk­tur og de før­ste 60.000 ge­ne­ti­ske ana­ly­ser.

Fon­den af­sat­te i alt knap 300 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­nings­pro­gram­met NERD (New Expl­ora­tory Re­search and Di­scove­ry). Må­let er at støt­te vil­de og kre­a­ti­ve forsk­nings­i­de­er in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­nisk vi­den­skab. Det nye pro­gram er må­l­ret­tet am­bi­tiø­se, de­di­ke­re­de for­ske­re, der pri­o­ri­te­rer at for­føl­ge eg­ne kre­a­ti­ve ide­er i la­bo­ra­to­ri­et og øn­sker at fast­hol­de fo­kus på et em­ne over lang tid for der­i­gen­nem at frem­brin­ge ny ori­gi­nal vi­den. For­ske­re kan an­sø­ge fon­den om op til 14 mil­li­o­ner kro­ner for­delt over syv år.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.