Stakeholder management i OPP-fond

Den Danske Naturfond er en praktisk øvelse i stakeholder management. Fondsbestyrelsen tager beslutninger i åbenhed og skal samtidig søge konsensus i et udvalg af blandt andet jægere, økologer, fritidsfiskere, friluftsentusiaster og to magtfulde landbrugs­organisationer. ”Vi har sat fodaftryk på strategien, men det er endnu for tidligt at vurdere effekten,” siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hvis na­tur er et spørgs­mål om de­fi­ni­tio­ner, så er der ba­sis for go­de dis­kus­sio­ner om stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik i det ud­valg, som skal rå­d­gi­ve di­rek­tion og be­sty­rel­se i Den Dan­ske Na­tur­fond. Fon­den har for ny­lig fast­lagt sin stra­te­gi for, hvor­dan den skal ar­bej­de for at for­bed­re na­tur­til­stan­den og vand­mil­jø­et i Dan­mark. Og den har net­op an­non­ce­ret sin før­ste ind­kal­del­se af pro­jek­ter til en pul­je på 15 mio. kr. Det er sket ef­ter, at fon­den har rå­d­ført sig med det bredt sam­men­sat­te rå­d­gi­ven­de ud­valg, der dæk­ker yder­po­ler­ne fra land­brugs­lo­b­byi­ster til grøn­ne miljøorganisationer.

Her sid­der blandt an­dre Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­ning, Dansk Pat­te­dyrs­for­e­ning, Dan­marks Jæ­ger­for­bund, Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning og Land­brug & Fø­de­va­rer samt Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og pro­fes­so­rer fra Kø­ben­havn og Aar­hus universiteter.

”Vi har må­ske en lidt an­der­le­des til­gang end man­ge an­dre pri­va­te fon­de, idet vi har vo­res in­ter­es­sen­ter knyt­tet helt tæt til os i form af et rå­d­gi­ven­de ud­valg, hvor al­le de cen­tra­le in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner er re­præ­sen­te­ret. Det kan na­tur­lig­vis gi­ve nog­le ud­for­drin­ger hen ad vej­en, men vi ser det pri­mært som en rig­tig god må­de at ha­ve en di­a­log med vo­res om­ver­den på.  Vi har ind­til vi­de­re væ­ret me­get til­fred­se med sam­ar­bej­det med det rå­d­gi­ven­de ud­valg”, si­ger di­rek­tør i fon­den, Flem­m­ing Ni­el­sen, der fun­ge­rer som mø­de­le­der, når de for­skel­li­ge in­ter­es­sen­ter, der of­te re­præ­sen­te­rer mod­sa­t­ret­te­de hold­nin­ger, mø­des i udvalget.

En af land­brugs­sek­to­rens med­lem­mer i ud­val­get er Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, som fra be­gyn­del­sen var skep­ti­ske over for de man­ge for­skel­li­ge syn på na­tu­ren, som er re­præ­sen­te­ret i udvalget:

”Da vi gik ind i det, fryg­te­de vi lidt, at ud­val­get blot skul­le væ­re en le­gi­ti­me­ring af det fon­den i for­vej­en hav­de tænkt sig at gø­re. Alt­så at ud­val­get sæt­ter sig ned og smi­der en mas­se bol­de i luf­ten, hvor­ef­ter fon­den væl­ger de tre pro­jek­ter, de sy­nes er sjovest. Og der­ef­ter på­står de så, at de har haft en of­fent­lig hø­rings­pro­ces om­kring det med ind­dra­gel­se af in­ter­es­sen­ter­ne. Men så­dan har det ind­til vi­de­re slet ik­ke væ­ret. Det har der­i­mod væ­ret po­si­tivt, og vi op­le­ver, at vi er ble­vet lyt­tet til og re­elt ind­dra­get”, si­ger Gu­stav Garth-Grü­ner, der er be­sty­rel­ses­med­lem i Bæ­re­dyg­tigt Landbrug.

Det er og­så op­le­vel­sen hos Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, der dog me­ner, at det end­nu er for tid­ligt at si­ge no­get om, hvor­dan ud­val­get kom­mer til at på­vir­ke re­sul­ta­ter­ne af fonds­le­del­sens arbejde.

”Det er mit kla­re ind­tryk, at Den Dan­ske Na­tur­fond vir­ke­lig har vilj­en til at ind­dra­ge si­ne in­ter­es­sen­ter. Det er en me­get bred in­ter­es­sent­kreds, og der er jo man­ge mod­sæt­nings­fyld­te me­nin­ger re­præ­sen­te­ret. Men fon­den har væ­ret åben over for at ind­dra­ge os, de har lyt­tet, og det har væ­ret en god pro­ces ind­til vi­de­re. Spørgs­må­let er så hvil­ken ef­fekt, det har på det vi­de­re ar­bej­de – det er end­nu for tid­ligt at ud­ta­le sig om. Det kan jo væ­re svært at se det af­tryk, man re­elt kom­mer til at sæt­te, for vi ved jo ik­ke, hvad be­sty­rel­sen har ment i for­vej­en,” si­ger præ­si­dent i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, El­la Ma­ria Bisschop-Larsen.

Åben medindflydelse

Den Dan­ske Na­tur­fond er en er­hvervs­dri­ven­de fond, men er stif­tet som et of­fent­ligt pri­vat part­ner­skab af den fo­re­gå­en­de re­ge­ring sam­men med Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, der beg­ge har skudt ka­pi­tal i fon­den. Loven om Den Dan­ske Na­tur­fond trå­d­te i kraft i ja­nu­ar sid­ste år, og si­den har fon­den brugt ti­den på at etab­le­re or­ga­ni­sa­tio­nen og fast­læg­ge stra­te­gi­en. Og i den pro­ces er det lyk­ke­des de grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner at præ­ge ret­nin­gen, me­ner El­la Ma­ria Bisschop-larsen.

”Det har væ­ret rig­tig vig­tigt for Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning he­le vej­en igen­nem op­ret­tel­sen af fon­den, at ho­ved­sig­tet skal væ­re at gav­ne na­tu­ren. Det vil si­ge, at der skal gø­res en sær­lig ind­sats for tru­et og sjæl­den na­tur og for bi­o­di­ver­si­tet. Vi har væ­ret me­get op­ta­ge­de af, at fon­dens pro­jek­ter skal ska­be bli­ven­de vær­di, for­di man­ge af de na­turind­sat­ser vi har set de se­ne­ste år­ti­er, har væ­ret mid­ler­ti­di­ge ord­nin­ger, hvor land­bru­get har haft op­dyrk­nings­ret ef­ter­føl­gen­de. Det har fon­den an­er­kendt og skre­vet ind i den lang­sig­te­de stra­te­gi. Så der kan vi og de an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner se, at vi har sat et fod­af­tryk, og vi er selv­føl­ge­lig gla­de for, at fon­den er enig i, at pro­jek­ter­ne skal ske på na­tu­rens præ­mis­ser,” si­ger hun.

Fon­den er un­der­lagt reg­ler­ne om ak­tind­sigt i mil­jøop­lys­nings­lo­ven, og der­u­d­over of­fent­lig­gør den fri­vil­ligt re­suméer af be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne og re­fe­ra­ter fra mø­de­r­ne i det rå­d­gi­ven­de ud­valg. Her har man blandt an­det kun­ne læ­se om ud­val­gets dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt fon­den skul­le lan­ce­re nog­le af si­ne ud­de­lings­mid­ler via et så­kaldt ’open call’. Den 4. maj of­fent­lig­gjor­de fon­den net­op en ind­kal­del­se af pro­jek­ter og idéer til en pul­je på 15 mio. kr. til lo­ka­le naturprojekter.

”Vi har i ud­val­get dis­ku­te­ret for­de­le og ulem­per ved ’open calls’. For nog­le an­sø­ge­re bli­ver det jo lidt som at spil­le lot­to, og det me­ner vi er lidt far­ligt, for­di man­ge bli­ver skuf­fet og spil­der en mas­se res­sour­cer mens kun få bli­ver gla­de. Men nu prø­ver vi at se, hvor­dan det går. Og hvis det bli­ver for me­get glit­tet pa­pir og sto­re an­søg­nin­ger, så er det et tegn på, at folk bru­ger for man­ge res­sour­cer på det i for­hold til hen­sig­ten,” si­ger Gu­stav Garth-Grü­ner fra Bæ­re­dyg­tigt Landbrug.

Han vil dog ik­ke frem­hæ­ve en­kelt­om­rå­der, hvor land­bru­get har sat sit af­tryk på ar­bej­det ind­til videre.

”Det har net­op fun­ge­ret som et fæl­les­skab, og der­for har vi ik­ke be­hov for at si­ge, at vi har haft en kon­kret ind­fly­del­se ved at træk­ke no­get i en be­stemt ret­ning. Selv­føl­ge­lig er der for­skel­li­ge in­ter­es­ser, som bli­ver dis­ku­te­ret. Men det er ik­ke så­dan, at ud­val­get blot ma­ler med den sto­re pen­sel, og fon­den der­ef­ter dra­ger sin egen kon­klu­sion. Ud­val­get er ik­ke ba­re et gum­mistem­pel for fonds­le­del­sen, det har væ­ret me­get po­si­tivt”, si­ger han.

 

Det rå­d­gi­ven­de ud­valg i Den Dan­ske Naturfond:

 • Præ­si­dent El­la Ma­ria Bis­schop-Lar­sen (Dan­marks Naturfredningsforening)
 • For­mand Egon Øster­gaard (Dansk Or­ni­to­lo­gisk Forening)
 • For­mand Lars Mor­ten­sen (Fril­ufts­rå­det)
 • For­mand Claus Lind Chri­sten­sen (Dan­marks Jægerforbund)
 • For­bunds­for­mand Ver­ner W. Han­sen (Dan­marks Sportsfiskerforbund)
 • Bi­o­log Char­lot­te Mos­høj (Det Grøn­ne Kontaktudvalg/Dansk Pattedyrforening)
 • Vi­ce­for­mand Lo­ne An­der­sen (Land­brug og Fødevarer)
 • Di­rek­tør Jan Søn­der­gaard (Dansk Skovforening)
 • Be­sty­rel­ses­med­lem Gu­stav Garth-Grü­ner (Bæ­re­dyg­tigt Landbrug)
 • For­mand Per Køl­ster (Øko­lo­gisk Landsforening)
 • Vi­ce­kon­tor­chef Tro­els Gar­de (Kom­mu­ner­nes Landsforening)
 • Vi­ce­in­sti­tut­le­der Flem­m­ing Skov (Aar­hus Universitet)
 • Pro­fes­sor Jør­gen Prim­da­hl (Kø­ben­havns Universitet)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer