Villum Fonden skaber folkeskoleforum

Vil­lum Fon­den sæt­ter sig i spid­sen for et nyt folke­skole­forum, hvor del­tager­ne skal drøf­te under­vis­ning i natur­viden­skab og IT i folke­skolen. Natur­viden­ska­belig dan­nel­se bli­ver om­drej­nings­punk­tet, men dilem­maer for­bun­det med de pri­va­te fon­des støt­te til folke­skolen kom­mer og­så på dags­ordenen. Dan­marks Lærer­forening hil­ser initia­tivet velkom­men, men hå­ber fort­sat på én ind­gang til sam­let di­a­log med fon­de­ne.

Bå­de læ­re­re, kom­mu­ner, po­li­ti­ke­re og fon­de har læn­ge ef­ter­lyst et sted at dis­ku­te­re mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger med fonds­mid­ler i fol­ke­sko­len. Nu ska­ber Vil­lum Fon­den et forum, der med fo­kus på na­tur­vi­den­ska­be­lig dan­nel­se blandt børn og un­ge skal ska­be di­a­log og net­værk mel­lem in­ter­es­sen­ter­ne om­kring fol­ke­sko­len.

Vil­lum Fon­dens pro­gram­chef Agi Cson­ka er ini­ti­a­tiv­ta­ger til det nye forum. Hun hå­ber på at kun­ne sam­le en bred kreds af del­ta­ge­re fra he­le land­ska­bet om­kring na­tur­vi­den­ska­be­lig un­der­vis­ning i fol­ke­sko­len, så mø­de­r­ne kan bli­ve så frugt­ba­re som mu­ligt:

“Over­skrif­ten er, at vi ger­ne vil styr­ke kva­li­te­ten af un­der­vis­nin­gen på om­rå­det. Vi vil ger­ne bi­dra­ge til, at de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ele­men­ter i den al­me­ne dan­nel­se bli­ver styr­ket hos børn og un­ge ge­ne­relt. Det er vig­tigt og­så at ha­ve fo­kus på na­tur­vi­den­ska­be­lig dan­nel­se, så vi ik­ke kun ta­ler om Sart­re og Sha­kespea­re, men og­så ta­ler om op­da­gel­sen af elek­tro­mag­ne­tis­me,” si­ger Agi Cson­ka.

Forum­met har ind­til vi­de­re få­et nav­net ‘Sø­­borg-mø­­de­r­­ne’. Dels med hen­vis­ning til pla­ce­rin­gen af fon­dens ho­ved­kvar­ter, hvor mø­de­r­ne for­ven­tes at fin­de sted. Dels som et vip med hat­ten til ‘Sorø-mø­­det’ – et år­ligt til­ba­ge­ven­den­de de­bat­mø­de for al­le ud­dan­nel­ses­ver­de­nens ak­tø­rer opkaldt ef­ter den midtsjæl­land­ske by.

Møder skal sikre bred orientering på tværs af aktører

Ef­ter pla­nen skal mø­de­r­ne fin­de sted én gang om året, og før­ste mø­de er pro­gram­sat i ja­nu­ar til næ­ste år. Ik­ke al­le de­tal­jer er på plads, men del­ta­ger­li­sten er så småt ved at fin­de sin form, for­tæl­ler Agi Cson­ka:

“Vi ar­bej­der sta­dig på li­sten, men vi vil ger­ne ha­ve re­præ­sen­tan­ter med fra he­le vær­dikæ­den. Det vil ty­pisk væ­re re­præ­sen­tan­ter for pæ­da­go­ger, sko­le­læ­re­re og skole­le­de­re. Al­le de sto­re or­ga­ni­sa­tions­re­præ­sen­tan­ter på om­rå­det vil vi selv­føl­ge­lig og­så in­vi­te­re med – al­le, der ar­bej­der med skole­ud­vik­ling i bred for­stand. Vi har sær­ligt fo­kus på na­tur­vi­den­skab og IT, så de, der be­skæf­ti­ger sig sær­ligt med dis­se om­rå­der, skal væ­re re­præ­sen­te­ret. Men og­så Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, den kom­mu­na­le sek­tor, for­æl­dre­ne og de un­ge selv – al­le dem, der be­skæf­ti­ger sig med om­rå­det fra 0 til 18 år,” si­ger Agi Cson­ka.

Det er vig­tigt og­så at ha­ve fo­kus på na­tur­vi­den­ska­be­lig dan­nel­se, så vi ik­ke kun ta­ler om Sart­re og Sha­kespea­re, men og­så ta­ler om op­da­gel­sen af elek­tro­mag­ne­tis­me

Agi Cson­ka – pro­gram­chef, Vil­lum Fon­den

Før Agi Cson­ka til­t­rå­d­te som pro­gram­chef i Vil­lum Fon­den i ef­ter­å­ret 2017, var hun ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved SFI – Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd si­den 2013. In­den da var hun ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ved Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut, EVA, fra 2007. Og det nye di­a­log­forum er blandt an­det ble­vet til på bag­grund af Cson­kas vi­den fra ar­bej­det med ud­dan­nel­ses­sek­to­ren, for­tæl­ler hun:

“Vi er man­ge, der ar­bej­der på det her felt, og det er min er­fa­ring ef­ter man­ge år i ud­dan­nel­ses­ver­de­nen, at det er en rig­tig god idé at ta­le sam­men jævn­ligt. Dels er det vig­tigt, at vi træk­ker i no­gen­lun­de sam­me ret­ning, men og­så for at få drøf­tet væ­sent­li­ge ud­for­drin­ger. At ha­ve en lø­ben­de di­a­log er rig­tig vig­tigt,” si­ger Agi Cson­ka.

Ikke nogen politisk interesseorganisation

Ét af må­le­ne med mø­de­r­ne er at få mu­lig­hed for at dis­ku­te­re de kon­kre­te ud­for­drin­ger, som kan op­stå, når man­ge par­ter har sam­me fo­kus:

“Der sker man­ge for­skel­li­ge ting på det her om­rå­de. Der er man­ge ini­ti­a­ti­ver i gang. Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et har en na­tur­fags­stra­te­gi, der er Tek­no­lo­gi­pag­ten (til frem­me af tek­ni­ske og di­gi­ta­le kompe­tencer i be­folk­nin­gen, red.), der er de for­skel­li­ge fon­des ind­sat­ser, der er Astras ar­bej­de (det na­tio­na­le na­tur­fags­cen­ter, red.), og jeg kun­ne næv­ne me­get me­re,” si­ger Agi Cson­ka og ud­dy­ber:

“Så ud­for­drin­gen er, at vi får talt sam­men. Dels så vi ik­ke får la­vet en mas­se dob­bel­t­ar­bej­de. Men og­så så vi fin­der ud af, om der er no­get sy­ner­gi at hen­te, og hvor, der må­ske er be­hov for at gø­re en sær­lig ind­sats. Det hand­ler egent­lig om at få sam­let de ak­tø­rer, der ar­bej­der på fel­tet i for­vej­en og dem, der har in­ter­es­ser i det for at dis­ku­te­re: Går vi i den rig­tig ret­ning?” si­ger Agi Cson­ka.

Selv­om Sø­­borg-mø­­de­r­­ne alt­så skal bru­ges til at iden­ti­fi­ce­re og for­mu­le­re kon­kre­te ud­for­drin­ger på na­tur­fags­om­rå­det, så un­der­stre­ger Agi Cson­ka dog, at forum­met ik­ke må be­trag­tes som en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion i no­gen po­li­tisk for­stand:

“Der er ta­le om et ufor­melt forum – et stort er­­fa-se­­mi­­nar. Vi har be­stemt ik­ke tænkt os, at det på no­gen må­de skal væ­re et sted, hvor der bli­ver ud­vik­let po­li­tik. Vi mø­des for at ud­veks­le er­fa­rin­ger og få et fæl­les bil­le­de af, hvad der sker på om­rå­det,” si­ger Agi Cson­ka.

Skævvridning skal på dagsordenen

På årets Fol­ke­mø­de stil­le­de blandt an­dre Vil­lum Fon­den op til de­bat med ak­tø­rer om­kring fol­ke­sko­len. De­bat­ten vi­ste, at bå­de Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og fle­re kom­mu­ner er be­tæn­ke­li­ge ved, om fonds­mid­ler i fol­ke­sko­len kan med­fø­re en skævvrid­ning – bå­de af ba­lan­cen mel­lem fol­ke­sko­lens fag, men og­så mel­lem res­sour­cestær­ke og -sva­ge kom­mu­ner.

Og iføl­ge Agi Cson­ka er net­op ri­si­ko­en for skævvrid­ning én af de kon­kre­te ud­for­drin­ger, der skal dis­ku­te­res på de kom­men­de Sø­­borg-mø­­der:

“Drøf­tel­sen af hvor­dan vi sik­rer, at der ik­ke sker en en fag­lig skævvrid­ning, er rig­tig vig­tig at ta­ge i fæl­les­skab. Fra vo­res si­de i fon­den er det no­get, som op­ta­ger os me­get. Og vi er me­get be­vid­ste om, at vi skal ram­me rig­tigt, når vi på den ene si­de ger­ne vil støt­te ud­vik­ling og på den an­den si­de ik­ke skal over­ta­ge ud­vik­lin­gen i sko­len,” si­ger Agi Cson­ka og fort­sæt­ter:

“Og dis­kus­sio­nen om skævvrid­ning i for­hold til kom­mu­ner­ne er og­så rig­tig vig­tig. For det er en me­get re­el pro­blem­stil­ling, vi jo mø­der her i fon­de­ne: at nog­le af de kom­mu­ner, der må­ske har al­ler­mest brug for støt­te, er dem, der har svæ­rest ved at sø­ge mid­ler­ne. Der har vi hel­ler ik­ke nød­ven­dig­vis fun­det de vi­ses sten. Det vil vi og­så me­get ger­ne drøf­te, og jeg tæn­ker, at så­dan et forum li­ge præ­cis kan bi­dra­ge til, at vi al­le sam­men får et nu­an­ce­ret bil­le­de af det her,” si­ger Agi Cson­ka.

Danmarks Lærerforening: Vi deltager gerne

Dor­te Lan­ge, næst­for­mand i Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, hil­ser ini­ti­a­ti­vet fra Vil­lum Fon­den vel­kom­men. Men hun ef­ter­ly­ser sam­ti­dig, at fon­de­ne ko­or­di­ne­rer de­res ar­bej­de på fol­ke­sko­le­om­rå­det, så al­le par­ter får ét sæt ret­nings­linjer at for­hol­de sig til:

"I ud­gangs­punk­tet er det en rig­tig god idé med den ty­pe mø­der, og vi del­ta­ger me­get ger­ne. Men hvis ik­ke al­le fon­de­ne bli­ver re­præ­sen­te­ret, så har vi sta­dig en op­ga­ve med al­le de an­dre fon­de. Der­for si­ger vi, at hvis man kun­ne ha­ve én fæl­les stem­me fra fon­de­ne, hvor de bli­ver eni­ge om de ret­nings­linjer, som de vil in­d­ord­ne sig un­der, når de til­by­der at sam­ar­bej­de med fol­ke­sko­len, så var vi jo kom­met et godt styk­ke i for­hold til at ko­or­di­ne­re tin­ge­ne," si­ger Dor­te Lan­ge.

For os er det rig­tig vig­tigt, at pen­ge­ne ik­ke kom­mer til at bli­ve sty­ren­de for ind­hol­det.

Dor­te Lan­ge – næst­for­mand, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning

Dan­marks Læ­rer­for­e­ning vil ik­ke på for­hånd be­slut­te en agen­da for for­e­nin­gens del­ta­gel­se på mø­de­r­ne. Men spørgs­må­let om sty­ring vil al­li­ge­vel bli­ve cen­tralt, vur­de­rer Dor­te Lan­ge:

“For os er det rig­tig vig­tigt, at pen­ge­ne ik­ke kom­mer til at bli­ve sty­ren­de for ind­hol­det. For os er det vig­tigt, at vi har et sam­men­spil mel­lem de fol­ke­valg­te og så læ­rer­nes pro­fes­sio­na­lis­me, som dri­ver fol­ke­sko­lens ud­vik­ling fremad. Og jeg tror, at al­le er eni­ge om, at fol­ke­sko­len skal væ­re of­fent­ligt fi­nan­si­e­ret og der­med og­så de­mo­kra­tisk sty­ret – ik­ke sty­ret af pri­va­te,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Ad­vars­len be­ty­der dog ik­ke, at Dan­marks Læ­rer­for­e­ning af prin­cip er imod fonds­mid­ler i fol­ke­sko­len, un­der­stre­ger Dor­te Lan­ge:

“For på den an­den si­de ved vi jo og­så, at pen­ge­ne i fol­ke­sko­len er ut­ro­ligt små. Når der kom­mer til­bud om støt­te til be­stem­te ak­ti­vi­te­ter, så er det jo der­for og­så me­get vel­kom­ment. Vi er ba­re nødt til at se på, om vi ska­ber en ud­vik­ling, der un­der­støt­ter fol­ke­sko­lens for­mål, så­dan som det er be­slut­tet po­li­tisk og de­mo­kra­tisk i Dan­mark,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Villum Fonden: Inviter gerne jer selv

Grup­pen af in­ter­es­sen­ter om­kring fol­ke­sko­len er bred. Så selv­om del­ta­ger­li­sten er ved at ta­ge form til det før­ste Sø­­borg-mø­­de, så er det iføl­ge Agi Cson­ka helt i or­den at skri­ve en mail til Vil­lum Fon­den og in­vi­te­re sig selv til Sø­­borg-mø­­de­r­­ne, hvis man f.eks. me­ner at re­præ­sen­te­re vig­ti­ge syns­punk­ter om­kring na­tur­vi­den­ska­be­lig dan­nel­se:

“Det er det helt sik­kert. Vi har selv­føl­ge­lig nog­le be­græns­nin­ger, og vi skal hel­ler ik­ke væ­re alt for man­ge. Men det er da ik­ke sik­kert, at vi har fun­det frem til al­le, så det kan man sag­tens gø­re,” si­ger Agi Cson­ka og fort­sæt­ter:

UVM har end­nu ik­ke ned­sat forum

Dis­kus­sion om fonds­mid­ler­nes ind­fly­del­se på fol­ke­sko­len var og­så til de­bat sid­ste ef­ter­år. Den­gang for­tal­te da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA), at hun hav­de bedt sit em­beds­værk om at un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at ska­be et forum for dis­kus­sion af fon­de­nes rol­le på fol­ke­sko­le­om­rå­det.

I for­bin­del­se med Vil­lum Fon­dens nye ini­ti­a­tiv har vi der­for bedt Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren om en kom­men­tar. Mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser via sin pres­se­tje­ne­ste, at den ny­ligt til­t­rå­d­te mi­ni­ster Per­nil­le Ro­­sen­­krantz-Theil end­nu ik­ke har en po­li­tik på om­rå­det.

Mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser des­u­den, at det end­nu ik­ke har kon­tak­tet no­gen fon­de med hen­blik på at ned­sæt­te et di­a­log­forum.

“Hvis der er no­gen, der sy­nes, at nu er fon­de­ne da be­stemt ude på et el­ler an­det for­kert spor, så vil vi jo me­get ger­ne hø­re om det og snak­ke om det. Og det un­der­stre­ger jeg og­så, for­di når man som fond sid­der på en pen­ge­kas­se, så bli­ver folk jo me­get ven­li­ge. Jeg er al­drig ble­vet mødt med så me­get ven­lig­hed i min kar­ri­e­re, som ef­ter jeg er star­tet her i fon­den. Det er jo me­­ga-be­ha­­ge­ligt, men vi vil fak­tisk ger­ne ha­ve en åben og ær­lig di­a­log. Og hvis no­gen fø­ler, at nu er vi alt­så i gang med vir­ke­lig at træ­de no­gen over tæ­er­ne, så vil vi me­get ger­ne hø­re om det,” slut­ter Agi Cson­ka.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.