BRFfonden søger forstander til jysk håndværkskollegie

Selv­om der end­nu er mindst et år til at før­ste spa­destik for BRF­fon­dens nye hånd­værks­kol­le­gie i Hor­sens, sø­ger fon­den al­le­re­de nu en kol­le­gie­for­stan­der. Hor­sens borg­me­ster, Pe­ter Sø­ren­sen, er be­gej­stret for byg­ge­pla­ner­ne.

Udsnit af skitseidé, Plan og By, Horsens Kommune
Ud­snit af skit­seidé, Plan og By, Hor­sens Kom­mu­ne

BRF­fon­den sø­ger en for­stan­der til det kom­men­de Hånd­værks­kol­le­gie i Hor­sens.

Det skri­ver BRF­fon­den på sin hjem­mesi­de.

“Kol­le­gi­et bli­ver ram­men for lær­lin­ge, der vil ta­ge del i egen og fæl­les læ­ring samt ind­gå i et fæl­les­skab med un­ge med sam­me in­ter­es­ser. Glæ­den ved det go­de hånd­værk bli­ver om­drej­nings­punk­tet for fæl­les­ska­bet. For­stan­de­ren skal sik­re det­te, ved at gø­re Hånd­værks­kol­le­gi­et i Hor­sens til et spæn­den­de, at­trak­tivt og trygt sted, som be­for­drer un­ges lyst og ev­ne til at ud­dan­ne sig i et hånd­værks­fag og ud­vik­le sig som men­ne­ske,” skri­ver BRF­fon­den.

For­stan­de­ren vil få an­svar for Hånd­værks­kol­le­giets le­del­se, drift og ud­vik­ling. Der­u­d­over skal han el­ler hun ind­gå i sty­re­grup­pen for byg­ge­ri­et og der­med bi­dra­ge til at for­me kol­le­giets fy­si­ske ram­mer. Der­for skal for­stan­de­ren ha­ve ind­gå­en­de vi­den om, hvad der er godt hånd­værk samt ha­ve kom­pe­ten­cer in­den for bl.a. le­del­se, un­der­vis­ning og sty­ring af dag­lig drift.

BRF­fon­den har købt en grund på 15.000 m² til kol­le­gi­et, og byg­ge­ri­et kom­mer til at lig­ge ved si­den af den sto­re cam­pus­grund i Hor­sens, hvor der li­ge nu op­fø­res ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner til op mod 8.000 stu­de­ren­de.

På rå­d­hu­set i Hor­sens er man be­gej­stret for ud­vik­lin­gen i by­en.

”Vi har sto­re am­bi­tio­ner i Hor­sens – og­så i for­hold til at bli­ve en end­nu stør­re ud­dan­nel­ses­by. Der­for er fon­dens be­slut­ning om at byg­ge et top­mo­der­ne kol­le­gi­um i umid­del­bar nær­hed af Hor­sens nye ud­dan­nel­ses­mek­ka en fan­ta­stisk god nyhed. Man­ge pen­sions­kas­ser og fon­de har gen­nem de se­ne­ste år in­ve­ste­ret kraf­tigt i by­en, og det fak­tum, at BRF­fon­den nu op­fø­rer et kol­le­gi­um tæt ved cam­pus­grun­den, be­kræf­ter, at det var en rig­tig sats­ning at ska­be et ud­dan­nel­ses­mæs­sigt kraft­cen­ter tæt ved ba­ne­går­den i Hor­sens,” for­tæl­ler Hor­sens borg­me­ster, Pe­ter Sø­ren­sen, i en nyhed på BRF­fon­dens hjem­mesi­de.

Stør­rel­sen på in­ve­ste­rin­gen til byg­ge­ri­et er end­nu uvis, men for­ven­tes at an­dra­ge et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. De nye byg­ge­ri­er skal in­de­hol­de værk­ste­der, hvor de stu­de­ren­de kan ar­bej­de med pro­jek­ter in­den for de­res hånd­værks­fag. Der kom­mer til at væ­re plads til ca. 80 be­bo­e­re.

I novem­ber kun­ne Fun­dats for­tæl­le, at byg­ge­ri­et blev yder­li­ge­re for­sin­ket. Her for­kla­re­de di­rek­tør for BRF­fon­den, Kri­sti­an May, at det op­rin­de­ligt var pla­nen, at byg­ge­ri­et skul­le ha­ve stå­et klar til brug i 2020 el­ler 2021, men at byg­ge­start nu er plan­lagt til pri­mo 2021, og at kol­le­gi­et re­a­li­stisk set først står klar i 2022.

BRF­fon­den blev op­rin­de­ligt stif­tet med det for­mål at dri­ve BRF­kre­dit, men i 2014 gav Er­hvervs­sty­rel­sen til­la­del­se til, at fon­den kun­ne sæl­ge re­al­kre­dit­sel­ska­bet til Jy­ske Bank. Si­den har fon­den ik­ke haft er­hvervsak­ti­vi­te­ter og fonds­be­sty­rel­sen har ale­ne skul­le be­skæf­ti­ge sig med at for­val­te for­mu­en i fon­dens pen­ge­tank, som ud­over en stor po­r­tion ak­tier i Jy­ske Bank tæl­ler frie mid­ler i form af me­re lik­vi­de vær­di­pa­pi­rer for 2,3 mia. kr. samt bankin­de­stå­en­der for 160 mio. kr.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…