BRFfonden søger forstander til jysk håndværkskollegie

Selvom der endnu er mindst et år til at første spadestik for BRFfondens nye håndværkskollegie i Horsens, søger fonden allerede nu en kollegieforstander. Horsens borgmester, Peter Sørensen, er begejstret for byggeplanerne.

Udsnit af skitseidé, Plan og By, Horsens Kommune
Ud­snit af skit­seidé, Plan og By, Hor­sens Kommune

BRF­fon­den sø­ger en for­stan­der til det kom­men­de Hånd­værks­kol­le­gie i Horsens.

Det skri­ver BRF­fon­den på sin hjem­mesi­de.

“Kol­le­gi­et bli­ver ram­men for lær­lin­ge, der vil ta­ge del i egen og fæl­les læ­ring samt ind­gå i et fæl­les­skab med un­ge med sam­me in­ter­es­ser. Glæ­den ved det go­de hånd­værk bli­ver om­drej­nings­punk­tet for fæl­les­ska­bet. For­stan­de­ren skal sik­re det­te, ved at gø­re Hånd­værks­kol­le­gi­et i Hor­sens til et spæn­den­de, at­trak­tivt og trygt sted, som be­for­drer un­ges lyst og ev­ne til at ud­dan­ne sig i et hånd­værks­fag og ud­vik­le sig som men­ne­ske,” skri­ver BRFfonden. 

For­stan­de­ren vil få an­svar for Hånd­værks­kol­le­giets le­del­se, drift og ud­vik­ling. Der­u­d­over skal han el­ler hun ind­gå i sty­re­grup­pen for byg­ge­ri­et og der­med bi­dra­ge til at for­me kol­le­giets fy­si­ske ram­mer. Der­for skal for­stan­de­ren ha­ve ind­gå­en­de vi­den om, hvad der er godt hånd­værk samt ha­ve kom­pe­ten­cer in­den for bl.a. le­del­se, un­der­vis­ning og sty­ring af dag­lig drift.

BRF­fon­den har købt en grund på 15.000 m² til kol­le­gi­et, og byg­ge­ri­et kom­mer til at lig­ge ved si­den af den sto­re cam­pus­grund i Hor­sens, hvor der li­ge nu op­fø­res ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner til op mod 8.000 studerende. 

På rå­d­hu­set i Hor­sens er man be­gej­stret for ud­vik­lin­gen i byen.

”Vi har sto­re am­bi­tio­ner i Hor­sens – og­så i for­hold til at bli­ve en end­nu stør­re ud­dan­nel­ses­by. Der­for er fon­dens be­slut­ning om at byg­ge et top­mo­der­ne kol­le­gi­um i umid­del­bar nær­hed af Hor­sens nye ud­dan­nel­ses­mek­ka en fan­ta­stisk god nyhed. Man­ge pen­sions­kas­ser og fon­de har gen­nem de se­ne­ste år in­ve­ste­ret kraf­tigt i by­en, og det fak­tum, at BRF­fon­den nu op­fø­rer et kol­le­gi­um tæt ved cam­pus­grun­den, be­kræf­ter, at det var en rig­tig sats­ning at ska­be et ud­dan­nel­ses­mæs­sigt kraft­cen­ter tæt ved ba­ne­går­den i Hor­sens,” for­tæl­ler Hor­sens borg­me­ster, Pe­ter Sø­ren­sen, i en nyhed på BRF­fon­dens hjem­mesi­de.

Stør­rel­sen på in­ve­ste­rin­gen til byg­ge­ri­et er end­nu uvis, men for­ven­tes at an­dra­ge et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb. De nye byg­ge­ri­er skal in­de­hol­de værk­ste­der, hvor de stu­de­ren­de kan ar­bej­de med pro­jek­ter in­den for de­res hånd­værks­fag. Der kom­mer til at væ­re plads til ca. 80 beboere. 

I novem­ber kun­ne Fun­dats for­tæl­le, at byg­ge­ri­et blev yder­li­ge­re for­sin­ket. Her for­kla­re­de di­rek­tør for BRF­fon­den, Kri­sti­an May, at det op­rin­de­ligt var pla­nen, at byg­ge­ri­et skul­le ha­ve stå­et klar til brug i 2020 el­ler 2021, men at byg­ge­start nu er plan­lagt til pri­mo 2021, og at kol­le­gi­et re­a­li­stisk set først står klar i 2022. 

BRF­fon­den blev op­rin­de­ligt stif­tet med det for­mål at dri­ve BRF­kre­dit, men i 2014 gav Er­hvervs­sty­rel­sen til­la­del­se til, at fon­den kun­ne sæl­ge re­al­kre­dit­sel­ska­bet til Jy­ske Bank. Si­den har fon­den ik­ke haft er­hvervsak­ti­vi­te­ter og fonds­be­sty­rel­sen har ale­ne skul­le be­skæf­ti­ge sig med at for­val­te for­mu­en i fon­dens pen­ge­tank, som ud­over en stor po­r­tion ak­tier i Jy­ske Bank tæl­ler frie mid­ler i form af me­re lik­vi­de vær­di­pa­pi­rer for 2,3 mia. kr. samt bankin­de­stå­en­der for 160 mio. kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Manon Buch
Manon Buch
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer