Regeringen afsætter 100 mio. kr. til skovfond

Regeringen har med fire andre partier i ryggen valgt at etablere en dansk skovfond, Her har private mulighed for at byde ind med penge til klimagasreducerende formål.

Skov
Den nye sko­v­fond er en vig­tig brik, hvis Dan­mark skal nå mål­sæt­nin­gen om at sæn­ke CO2-ud­led­nin­gen med 70 pct. i 2030. Det for­tæl­ler fø­de­va­re­mi­ni­ster, Mo­gens Jensen.

Re­ge­rin­gen har sam­men med Ra­di­ka­le Ven­stre, SF, En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet be­slut­tet at etab­le­re en sko­v­fond, der skal sik­re kon­kret kli­makom­pen­sa­tion i Danmark. 

Det skri­ver Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et i en pressemeddelelse. 

Her kan bå­de pri­vat­per­so­ner, kom­mu­ner og virk­som­he­der gi­ve et øko­no­misk kli­ma­bi­drag. Sta­ten gi­ver 100 mio. kr. til fon­den som start. Hvor­vidt der er ta­le om en er­hvervs­dri­ven­de fond el­ler ej frem­går ik­ke af pres­se­med­del­el­sen.

“Vi er rig­tig man­ge, der ger­ne vil gø­re en for­skel for kli­ma­et i hver­da­gen, men der har mang­let en dansk le­gi­tim og tro­vær­dig fond, som kan sik­re kon­kret kli­makom­pen­sa­tion i Dan­mark. Der­for af­sæt­ter vi nu 100 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 til at star­te en na­tio­nal sko­v­fond, som pri­va­te, virk­som­he­der, kom­mu­ner og an­dre kan støt­te for f.eks. at rej­se me­re skov til gavn for kli­ma­et og en grøn­ne­re frem­tid,” si­ger mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin fra Socialdemokratiet. 

Sko­v­fon­den for­ven­tes at bli­ve etab­le­ret og åb­ne i lø­bet af 2020. Den kom­mer til at fun­ge­re som en ‘uaf­hæ­nig ak­tør’, der f.eks. skal yde støt­te til ud­tag­ning af kul­stof­hol­di­ge lav­bundsjor­der, sko­v­rejs­ning el­ler an­dre klimareduktioner. 

Iføl­ge fø­de­va­re­mi­ni­ster, Mo­gens Jen­sen, er den nye sko­v­fond en vig­tig brik, hvis Dan­mark skal nå mål­sæt­nin­gen om at sæn­ke CO2-ud­led­nin­gen med 70 pct. i 2030. 

“Med fon­den, som er en helt ny kon­struk­tion, kan f.eks. ci­vil­sam­fund og er­hvervs­liv ar­bej­de sam­men om den fæl­les op­ga­ve,” si­ger han i pres­se­med­del­el­sen. Hvor­vidt der al­le­re­de er kon­kre­te af­ta­ler med pri­va­te el­ler virk­som­he­der på plads frem­går dog ikke. 

I maj kun­ne Fun­dats for­tæl­le, at sko­v­fon­de er ‘det nye grøn­ne’ blandt par­ti­er­ne. Un­der par­ti­le­der­run­den på det år­li­ge Na­tur­mø­de i Hir­t­hals, fo­re­slog fle­re af par­ti­er­ne op­ret­tel­se af for­skel­li­ge for­mer for fon­de med fo­kus på skovrejsning. 

For­sla­get blev dog kri­ti­se­ret af Jakob El­le­mann-Jen­sen, der er for­mand for Ven­stre, der den­gang men­te, at må­let om en na­tio­nal sko­v­fond al­le­re­de var ble­vet re­a­li­se­ret i kraft af Den Dan­ske Na­tur­fond, der blev stif­tet i 2015. 

Den Dan­ske Na­tur­fond ar­bej­der for at for­bed­re na­tur­til­stan­den og vand­mil­jø­et i Dan­mark og for at styr­ke den fol­ke­li­ge op­bak­ning til ar­bej­det med na­tur­genop­ret­ning og -be­skyt­tel­se. Den blev stif­tet af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sens Naturfond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Manon Buch
Manon Buch
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer