Egmont Fonden efter nytårstale: Det er tydeligt, at regeringen lytter

I stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­le blev der i år sær­ligt lagt fo­kus på ud­sat­te og an­brag­te børns vil­kår. Det glæ­der Eg­mont Fon­den, der og­så i år vil sæt­te me­re fo­kus på om­rå­det.

Lær for livet (foto: Klaus Holsting)
Lær for Li­vets læ­rings­pro­gram stræk­ker sig over en seksår­ig pe­ri­o­de. I skri­ven­de stund er 400 børn til­knyt­tet pro­gram­met (fo­to: Klaus Holsting).

Tra­di­tio­nen tro holdt den sid­den­de stats­mi­ni­ster, Met­te Fre­de­rik­sen, d. 1 ja­nu­ar en nytårs­ta­le til na­tio­nen, og i år var der et helt sær­ligt fo­kus på ud­sat­te og sær­ligt an­brag­te børns man­ge op­brud i li­vet som nye ple­je­fa­mi­li­er, op­holds­ste­der, sags­be­hand­le­re og sko­leskift.

“Det er en tung ba­ga­ge på spink­le skul­dre. For tung. Jeg har truf­fet et valg. Jeg vil al­tid stå på bør­ne­nes si­de. Jeg hå­ber, at I – der ser med – vil træf­fe det valg sam­men med mig. Det kom­mer med en pris. Det gør en­hver svær be­slut­ning,” sag­de stats­mi­ni­ster, Met­te Fre­de­rik­sen, bl.a. i årets nytårs­ta­le.

Stats­mi­ni­ste­ren og re­ge­rin­gens fo­kus på de an­brag­te børn glæ­der Hen­ri­et­te Chri­sten­sen, der er di­rek­tør med an­svar for Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter.

“Det er hi­sto­risk, at stats­mi­ni­ste­ren i en nytårs­ta­le sæt­ter så stort fo­kus på ud­sat­te børn og de­res vil­kår. Det er ty­de­ligt, at re­ge­rin­gen lyt­ter til bør­ne­nes bud­skab. Det er me­get glæ­de­ligt, at det får lov til at fyl­de så me­get,” si­ger hun.

Be­gej­strin­gen for ta­len skyl­des bl.a., at Eg­mont Fon­den er en af de fon­de, der ar­bej­der med ud­sat­te børn. Eg­mont Fon­den tog ini­ti­a­tiv til pro­gram­met Lær for Li­vet i 2013 og er i dag den stør­ste bi­drag­sy­der til pro­gram­met, der ar­bej­der for, at al­le børn og un­ge skal kun­ne læ­se, reg­ne og sta­ve, når de for­la­der sko­len samt ha­ve so­ci­a­le kom­pe­ten­cer, der sik­rer livs­du­e­lig­hed. For­u­den Eg­mont Fon­den gi­ver og­så Lauritzen Fon­den mid­ler til Lær for Li­vet.

Der­u­d­over sam­ar­bej­der Eg­mont Fon­den og­så med De An­brag­tes Vil­kår og Læs for Li­vet, der sik­rer go­de læ­se­op­le­vel­ser til bl.a. børn på in­sti­tu­tio­ner.

I nytårs­ta­len nævn­te Met­te Fre­de­rik­sen en kro­nik, der blev pu­bli­ce­ret i novem­ber i Po­li­ti­ken. Her stod seks an­brag­te un­ge fra Lær for Li­vet frem – med hjælp til for­mid­ling fra Eg­mont Fon­den – og for­tal­te om det at væ­re an­bragt.

“I novem­ber skrev seks un­ge en kro­nik om det at væ­re an­bragt. Jeg har mødt jer. I har sagt klo­ge ord. Om hvor­dan det er at mø­de voks­ne, der ik­ke har for­vent­nin­ger til jer. ‘Så har vi hel­ler ik­ke for­vent­nin­ger til os selv’. Så­dan skrev I. Je­res ord har gjort et stort ind­tryk på mig. Og for­tæl­ler, at der er no­get vi skal hu­ske som sam­fund,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen i nytårs­ta­len.

De ord har sat for­vent­nin­ger­ne op i Eg­mont Fon­den, der ser frem til et nyt re­­form-år i dansk po­li­tik.

“Jeg hå­ber på, at de re­for­mer, som re­ge­rin­gen har i stø­be­ske­en ta­ger ud­gangs­punkt i bør­ne­nes op­le­vel­ser og gi­ver sig god tid til det, da det er et kom­plekst felt. Det er Eg­mont Fon­dens DNA at ta­ge ud­gangs­punkt i bør­ne­nes op­le­vel­se, og der­for er det vig­tigt for os, at re­ge­rin­gen ik­ke ba­re snak­ker om grup­pen, men og­så væl­ger at ind­dra­ge dem,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen.

Hun for­tæl­ler, at Eg­mont Fon­den i 2020 har pla­ner om at støt­te me­re på an­brin­gel­ses­om­rå­det, men vil end­nu ik­ke kom­me ind på nog­le kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver.

I 2018 var 13.823 børn og un­ge mel­lem 0 og 22 år an­bragt uden for hjem­met. I run­de tal er 1 ud 100 an­bragt uden for hjem­met. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Lær for Li­vets læ­rings­pro­gram stræk­ker sig over en seksår­ig pe­ri­o­de med tre for­skel­li­ge de­le: en men­tor­ord­ning med en fri­vil­lig men­tor, lear­ning camps og en bro­byg­ning mel­lem Lær for Li­vet og bør­ne­nes al­min­de­li­ge til­væ­rel­se til sko­ler og hver­dag. I skri­ven­de stund er 400 børn til­knyt­tet pro­gram­met.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…