Egmont Fonden efter nytårstale: Det er tydeligt, at regeringen lytter

I statsministerens nytårstale blev der i år særligt lagt fokus på udsatte og anbragte børns vilkår. Det glæder Egmont Fonden, der også i år vil sætte mere fokus på området.

Lær for livet (foto: Klaus Holsting)
Lær for Li­vets læ­rings­pro­gram stræk­ker sig over en seksår­ig pe­ri­o­de. I skri­ven­de stund er 400 børn til­knyt­tet pro­gram­met (fo­to: Klaus Holsting).

Tra­di­tio­nen tro holdt den sid­den­de stats­mi­ni­ster, Met­te Fre­de­rik­sen, d. 1 ja­nu­ar en nytårs­ta­le til na­tio­nen, og i år var der et helt sær­ligt fo­kus på ud­sat­te og sær­ligt an­brag­te børns man­ge op­brud i li­vet som nye ple­je­fa­mi­li­er, op­holds­ste­der, sags­be­hand­le­re og skoleskift.

“Det er en tung ba­ga­ge på spink­le skul­dre. For tung. Jeg har truf­fet et valg. Jeg vil al­tid stå på bør­ne­nes si­de. Jeg hå­ber, at I – der ser med – vil træf­fe det valg sam­men med mig. Det kom­mer med en pris. Det gør en­hver svær be­slut­ning,” sag­de stats­mi­ni­ster, Met­te Fre­de­rik­sen, bl.a. i årets nytårstale.

Stats­mi­ni­ste­ren og re­ge­rin­gens fo­kus på de an­brag­te børn glæ­der Hen­ri­et­te Chri­sten­sen, der er di­rek­tør med an­svar for Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

“Det er hi­sto­risk, at stats­mi­ni­ste­ren i en nytårs­ta­le sæt­ter så stort fo­kus på ud­sat­te børn og de­res vil­kår. Det er ty­de­ligt, at re­ge­rin­gen lyt­ter til bør­ne­nes bud­skab. Det er me­get glæ­de­ligt, at det får lov til at fyl­de så me­get,” si­ger hun.

Be­gej­strin­gen for ta­len skyl­des bl.a., at Eg­mont Fon­den er en af de fon­de, der ar­bej­der med ud­sat­te børn. Eg­mont Fon­den tog ini­ti­a­tiv til pro­gram­met Lær for Li­vet i 2013 og er i dag den stør­ste bi­drag­sy­der til pro­gram­met, der ar­bej­der for, at al­le børn og un­ge skal kun­ne læ­se, reg­ne og sta­ve, når de for­la­der sko­len samt ha­ve so­ci­a­le kom­pe­ten­cer, der sik­rer livs­du­e­lig­hed. For­u­den Eg­mont Fon­den gi­ver og­så Lauritzen Fon­den mid­ler til Lær for Livet.

Der­u­d­over sam­ar­bej­der Eg­mont Fon­den og­så med De An­brag­tes Vil­kår og Læs for Li­vet, der sik­rer go­de læ­se­op­le­vel­ser til bl.a. børn på institutioner.

I nytårs­ta­len nævn­te Met­te Fre­de­rik­sen en kro­nik, der blev pu­bli­ce­ret i novem­ber i Po­li­ti­ken. Her stod seks an­brag­te un­ge fra Lær for Li­vet frem – med hjælp til for­mid­ling fra Eg­mont Fon­den – og for­tal­te om det at væ­re anbragt.

“I novem­ber skrev seks un­ge en kro­nik om det at væ­re an­bragt. Jeg har mødt jer. I har sagt klo­ge ord. Om hvor­dan det er at mø­de voks­ne, der ik­ke har for­vent­nin­ger til jer. ‘Så har vi hel­ler ik­ke for­vent­nin­ger til os selv’. Så­dan skrev I. Je­res ord har gjort et stort ind­tryk på mig. Og for­tæl­ler, at der er no­get vi skal hu­ske som sam­fund,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen i nytårstalen.

De ord har sat for­vent­nin­ger­ne op i Eg­mont Fon­den, der ser frem til et nyt re­form-år i dansk politik.

“Jeg hå­ber på, at de re­for­mer, som re­ge­rin­gen har i stø­be­ske­en ta­ger ud­gangs­punkt i bør­ne­nes op­le­vel­ser og gi­ver sig god tid til det, da det er et kom­plekst felt. Det er Eg­mont Fon­dens DNA at ta­ge ud­gangs­punkt i bør­ne­nes op­le­vel­se, og der­for er det vig­tigt for os, at re­ge­rin­gen ik­ke ba­re snak­ker om grup­pen, men og­så væl­ger at ind­dra­ge dem,” si­ger Hen­ri­et­te Christiansen.

Hun for­tæl­ler, at Eg­mont Fon­den i 2020 har pla­ner om at støt­te me­re på an­brin­gel­ses­om­rå­det, men vil end­nu ik­ke kom­me ind på nog­le kon­kre­te initiativer.

I 2018 var 13.823 børn og un­ge mel­lem 0 og 22 år an­bragt uden for hjem­met. I run­de tal er 1 ud 100 an­bragt uden for hjem­met. Det vi­ser tal fra Dan­marks Statistik.

Lær for Li­vets læ­rings­pro­gram stræk­ker sig over en seksår­ig pe­ri­o­de med tre for­skel­li­ge de­le: en men­tor­ord­ning med en fri­vil­lig men­tor, lear­ning camps og en bro­byg­ning mel­lem Lær for Li­vet og bør­ne­nes al­min­de­li­ge til­væ­rel­se til sko­ler og hver­dag. I skri­ven­de stund er 400 børn til­knyt­tet programmet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Manon Buch
Manon Buch
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer