Egmont Fonden efter nytårstale: Det er tydeligt, at regeringen lytter

I stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­le blev der i år sær­ligt lagt fo­kus på ud­sat­te og an­brag­te børns vil­kår. Det glæ­der Eg­mont Fon­den, der og­så i år vil sæt­te me­re fo­kus på om­rå­det.

Lær for livet (foto: Klaus Holsting)
Lær for Li­vets læ­rings­pro­gram stræk­ker sig over en seksår­ig pe­ri­o­de. I skri­ven­de stund er 400 børn til­knyt­tet pro­gram­met (fo­to: Klaus Holsting).

Tra­di­tio­nen tro holdt den sid­den­de stats­mi­ni­ster, Met­te Fre­de­rik­sen, d. 1 ja­nu­ar en nytårs­ta­le til na­tio­nen, og i år var der et helt sær­ligt fo­kus på ud­sat­te og sær­ligt an­brag­te børns man­ge op­brud i li­vet som nye ple­je­fa­mi­li­er, op­holds­ste­der, sags­be­hand­le­re og sko­leskift.

“Det er en tung ba­ga­ge på spink­le skul­dre. For tung. Jeg har truf­fet et valg. Jeg vil al­tid stå på bør­ne­nes si­de. Jeg hå­ber, at I – der ser med – vil træf­fe det valg sam­men med mig. Det kom­mer med en pris. Det gør en­hver svær be­slut­ning,” sag­de stats­mi­ni­ster, Met­te Fre­de­rik­sen, bl.a. i årets nytårs­ta­le.

Stats­mi­ni­ste­ren og re­ge­rin­gens fo­kus på de an­brag­te børn glæ­der Hen­ri­et­te Chri­sten­sen, der er di­rek­tør med an­svar for Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter.

“Det er hi­sto­risk, at stats­mi­ni­ste­ren i en nytårs­ta­le sæt­ter så stort fo­kus på ud­sat­te børn og de­res vil­kår. Det er ty­de­ligt, at re­ge­rin­gen lyt­ter til bør­ne­nes bud­skab. Det er me­get glæ­de­ligt, at det får lov til at fyl­de så me­get,” si­ger hun.

Be­gej­strin­gen for ta­len skyl­des bl.a., at Eg­mont Fon­den er en af de fon­de, der ar­bej­der med ud­sat­te børn. Eg­mont Fon­den tog ini­ti­a­tiv til pro­gram­met Lær for Li­vet i 2013 og er i dag den stør­ste bi­drag­sy­der til pro­gram­met, der ar­bej­der for, at al­le børn og un­ge skal kun­ne læ­se, reg­ne og sta­ve, når de for­la­der sko­len samt ha­ve so­ci­a­le kom­pe­ten­cer, der sik­rer livs­du­e­lig­hed. For­u­den Eg­mont Fon­den gi­ver og­så Lauritzen Fon­den mid­ler til Lær for Li­vet.

Der­u­d­over sam­ar­bej­der Eg­mont Fon­den og­så med De An­brag­tes Vil­kår og Læs for Li­vet, der sik­rer go­de læ­se­op­le­vel­ser til bl.a. børn på in­sti­tu­tio­ner.

I nytårs­ta­len nævn­te Met­te Fre­de­rik­sen en kro­nik, der blev pu­bli­ce­ret i novem­ber i Po­li­ti­ken. Her stod seks an­brag­te un­ge fra Lær for Li­vet frem – med hjælp til for­mid­ling fra Eg­mont Fon­den – og for­tal­te om det at væ­re an­bragt.

“I novem­ber skrev seks un­ge en kro­nik om det at væ­re an­bragt. Jeg har mødt jer. I har sagt klo­ge ord. Om hvor­dan det er at mø­de voks­ne, der ik­ke har for­vent­nin­ger til jer. ‘Så har vi hel­ler ik­ke for­vent­nin­ger til os selv’. Så­dan skrev I. Je­res ord har gjort et stort ind­tryk på mig. Og for­tæl­ler, at der er no­get vi skal hu­ske som sam­fund,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen i nytårs­ta­len.

De ord har sat for­vent­nin­ger­ne op i Eg­mont Fon­den, der ser frem til et nyt re­­form-år i dansk po­li­tik.

“Jeg hå­ber på, at de re­for­mer, som re­ge­rin­gen har i stø­be­ske­en ta­ger ud­gangs­punkt i bør­ne­nes op­le­vel­ser og gi­ver sig god tid til det, da det er et kom­plekst felt. Det er Eg­mont Fon­dens DNA at ta­ge ud­gangs­punkt i bør­ne­nes op­le­vel­se, og der­for er det vig­tigt for os, at re­ge­rin­gen ik­ke ba­re snak­ker om grup­pen, men og­så væl­ger at ind­dra­ge dem,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen.

Hun for­tæl­ler, at Eg­mont Fon­den i 2020 har pla­ner om at støt­te me­re på an­brin­gel­ses­om­rå­det, men vil end­nu ik­ke kom­me ind på nog­le kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver.

I 2018 var 13.823 børn og un­ge mel­lem 0 og 22 år an­bragt uden for hjem­met. I run­de tal er 1 ud 100 an­bragt uden for hjem­met. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Lær for Li­vets læ­rings­pro­gram stræk­ker sig over en seksår­ig pe­ri­o­de med tre for­skel­li­ge de­le: en men­tor­ord­ning med en fri­vil­lig men­tor, lear­ning camps og en bro­byg­ning mel­lem Lær for Li­vet og bør­ne­nes al­min­de­li­ge til­væ­rel­se til sko­ler og hver­dag. I skri­ven­de stund er 400 børn til­knyt­tet pro­gram­met.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Storstilet renovering af sønderjysk monumentpark

Hvis dron­ning Mar­gret­he til som­mer kig­ger be­un­dren­de på renove­rin­gen af am­fi­te­a­tret og sten­sæt­nin­ger­ne og glæ­der sig over den nye be­plant­ning i monu­ment­par­ken Ski­be­lund Krat…

Frederiksberg Kommune svigter sit fondstilsyn med Fjerde Maj Kollegiet

På grund af vedtægts­stri­dig fonds­le­del­se i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et måt­te KU’s rek­tor Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re i den­ne må­ned træk­ke sig fra en stil­ling…

Radio- og tv-nævnet pålægger fond at stoppe med at sende tv

  Ra­dio- og tv-næv­net læg­ger i sin af­gø­rel­se vægt på, at Ahwa­z­na Fon­den i ef­ter­å­ret 2018 har vist pro­gram­mer, der “groft over­træ­der” be­stem­mel­ser­ne om,…

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.