Egmont Fonden efter nytårstale: Det er tydeligt, at regeringen lytter

I stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­le blev der i år sær­ligt lagt fo­kus på ud­sat­te og an­brag­te børns vil­kår. Det glæ­der Eg­mont Fon­den, der og­så i år vil sæt­te me­re fo­kus på om­rå­det.

Lær for livet (foto: Klaus Holsting)
Lær for Li­vets læ­rings­pro­gram stræk­ker sig over en seksår­ig pe­ri­o­de. I skri­ven­de stund er 400 børn til­knyt­tet pro­gram­met (fo­to: Klaus Holsting).

Tra­di­tio­nen tro holdt den sid­den­de stats­mi­ni­ster, Met­te Fre­de­rik­sen, d. 1 ja­nu­ar en nytårs­ta­le til na­tio­nen, og i år var der et helt sær­ligt fo­kus på ud­sat­te og sær­ligt an­brag­te børns man­ge op­brud i li­vet som nye ple­je­fa­mi­li­er, op­holds­ste­der, sags­be­hand­le­re og sko­leskift.

“Det er en tung ba­ga­ge på spink­le skul­dre. For tung. Jeg har truf­fet et valg. Jeg vil al­tid stå på bør­ne­nes si­de. Jeg hå­ber, at I – der ser med – vil træf­fe det valg sam­men med mig. Det kom­mer med en pris. Det gør en­hver svær be­slut­ning,” sag­de stats­mi­ni­ster, Met­te Fre­de­rik­sen, bl.a. i årets nytårs­ta­le.

Stats­mi­ni­ste­ren og re­ge­rin­gens fo­kus på de an­brag­te børn glæ­der Hen­ri­et­te Chri­sten­sen, der er di­rek­tør med an­svar for Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter.

“Det er hi­sto­risk, at stats­mi­ni­ste­ren i en nytårs­ta­le sæt­ter så stort fo­kus på ud­sat­te børn og de­res vil­kår. Det er ty­de­ligt, at re­ge­rin­gen lyt­ter til bør­ne­nes bud­skab. Det er me­get glæ­de­ligt, at det får lov til at fyl­de så me­get,” si­ger hun.

Be­gej­strin­gen for ta­len skyl­des bl.a., at Eg­mont Fon­den er en af de fon­de, der ar­bej­der med ud­sat­te børn. Eg­mont Fon­den tog ini­ti­a­tiv til pro­gram­met Lær for Li­vet i 2013 og er i dag den stør­ste bi­drag­sy­der til pro­gram­met, der ar­bej­der for, at al­le børn og un­ge skal kun­ne læ­se, reg­ne og sta­ve, når de for­la­der sko­len samt ha­ve so­ci­a­le kom­pe­ten­cer, der sik­rer livs­du­e­lig­hed. For­u­den Eg­mont Fon­den gi­ver og­så Lauritzen Fon­den mid­ler til Lær for Li­vet.

Der­u­d­over sam­ar­bej­der Eg­mont Fon­den og­så med De An­brag­tes Vil­kår og Læs for Li­vet, der sik­rer go­de læ­se­op­le­vel­ser til bl.a. børn på in­sti­tu­tio­ner.

I nytårs­ta­len nævn­te Met­te Fre­de­rik­sen en kro­nik, der blev pu­bli­ce­ret i novem­ber i Po­li­ti­ken. Her stod seks an­brag­te un­ge fra Lær for Li­vet frem – med hjælp til for­mid­ling fra Eg­mont Fon­den – og for­tal­te om det at væ­re an­bragt.

“I novem­ber skrev seks un­ge en kro­nik om det at væ­re an­bragt. Jeg har mødt jer. I har sagt klo­ge ord. Om hvor­dan det er at mø­de voks­ne, der ik­ke har for­vent­nin­ger til jer. ‘Så har vi hel­ler ik­ke for­vent­nin­ger til os selv’. Så­dan skrev I. Je­res ord har gjort et stort ind­tryk på mig. Og for­tæl­ler, at der er no­get vi skal hu­ske som sam­fund,” sag­de Met­te Fre­de­rik­sen i nytårs­ta­len.

De ord har sat for­vent­nin­ger­ne op i Eg­mont Fon­den, der ser frem til et nyt re­­form-år i dansk po­li­tik.

“Jeg hå­ber på, at de re­for­mer, som re­ge­rin­gen har i stø­be­ske­en ta­ger ud­gangs­punkt i bør­ne­nes op­le­vel­ser og gi­ver sig god tid til det, da det er et kom­plekst felt. Det er Eg­mont Fon­dens DNA at ta­ge ud­gangs­punkt i bør­ne­nes op­le­vel­se, og der­for er det vig­tigt for os, at re­ge­rin­gen ik­ke ba­re snak­ker om grup­pen, men og­så væl­ger at ind­dra­ge dem,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen.

Hun for­tæl­ler, at Eg­mont Fon­den i 2020 har pla­ner om at støt­te me­re på an­brin­gel­ses­om­rå­det, men vil end­nu ik­ke kom­me ind på nog­le kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver.

I 2018 var 13.823 børn og un­ge mel­lem 0 og 22 år an­bragt uden for hjem­met. I run­de tal er 1 ud 100 an­bragt uden for hjem­met. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Lær for Li­vets læ­rings­pro­gram stræk­ker sig over en seksår­ig pe­ri­o­de med tre for­skel­li­ge de­le: en men­tor­ord­ning med en fri­vil­lig men­tor, lear­ning camps og en bro­byg­ning mel­lem Lær for Li­vet og bør­ne­nes al­min­de­li­ge til­væ­rel­se til sko­ler og hver­dag. I skri­ven­de stund er 400 børn til­knyt­tet pro­gram­met.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden vil flytte kulturpolitisk fokus fra det, der kan måles, til det, som kan mærkes

Kva­li­ta­ti­ve ind­sig­ter er mindst li­ge så vig­ti­ge som kvan­ti­ta­ti­ve da­ta i vur­de­rin­gen af kun­stens be­tyd­ning i Dan­mark. Det me­ner den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den med ud­gangs­punkt…

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…