Ny pris med tilskud fra Den Berlingske Fond: Her er de nominerede

Ot­te kan­di­da­ter er indstil­let til Fons­mark-pri­sen, der for før­ste gang over­ræk­kes i foråret.

Mads Lundby Hansen (foto: Cepos)
Fons­­mark-pri­­sen af­lø­ser Den Ber­ling­s­ke Fonds Hæ­der­spris og Jour­na­list­pris samt den se­ne­ste op­ret­te­de Ber­ling­s­ke-pris, Årets Dan­sker. Mads Lund­by Han­sen, sam­funds­de­bat­tør og che­fø­ko­nom i Cepos, er én af de 8 no­mi­ne­re­de til pri­sen (fo­to: Cepos).

En ny pris fra Ber­ling­s­ke og Den Ber­ling­s­ke Fond har set da­gens lys og skal d. 26. marts over­ræk­kes til et men­ne­ske, som i ek­stra­or­di­nær grad har ev­net at sæt­te sit præg på den bor­ger­li­ge samfundsdebat.

Det skri­ver Tom Jen­sen, der er an­sv. re­dak­tør for Ber­ling­s­ke i en kommentar.

Fons­­mark-pri­­sen er opkaldt ef­ter Ber­ling­s­kes tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­ning Fons­mark, der var re­dak­tør på avi­sen fra 1976-1982.

“Hans vin­ge­fang var stort. Fons­mark rum­me­de bå­de den sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske de­bat om in­dret­nin­gen af den ha­stigt vok­sen­de vel­færds­stat. Men blik­ket var ik­ke den køli­ge øko­noms. Han var ud­dan­net lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ker og hav­de en ud­præ­get for­stå­el­se for kul­tu­rens be­tyd­ning i bre­de­ste for­stand,” skri­ver Tom Jen­sen i kommentaren.

Pri­sen er på 250.000 kr. og til­de­les mar­kan­te stem­mer og tæn­ke­re, som på af­gø­ren­de vis har bi­dra­get til den bor­ger­li­ge idé­de­bat. Der er i år ot­te per­so­ner indstil­let til Fons­­mark-pri­­sen, men i be­gyn­del­sen af marts indsnæv­res fel­tet til tre af be­sty­rel­sen i Den Ber­ling­s­ke Fond, der gi­ver til­skud til prisen.

De ot­te no­mi­ne­re­de er:

  • Mads Lund­by Han­sen, sam­funds­de­bat­tør og che­fø­ko­nom i Cepos.
  • Per Stig Møl­ler, kon­ser­va­tiv po­li­ti­ker, re­dak­tør, de­bat­tør og forfatter.
  • Eva Kjer Han­sen, med­lem af fol­ke­tin­get for Ven­stre og har bl.a. væ­ret so­ci­al- og li­ge­stil­lings­mi­ni­ster, mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster og mi­ni­ster for fi­ske­ri, li­ge­stil­ling og nor­disk samarbejde.
  • Lars Sei­er Chri­sten­sen, stif­ter af Saxo Bank, hvor han og­så var di­rek­tør. Der­u­d­over var han en nøg­le­per­son un­der stif­tel­sen af Li­be­ral Al­li­an­ce, hvor han var stor­sponsor og po­li­tisk sparringspartner.
  • Kat­hri­ne Lil­leør, For­fat­ter, de­bat­tør og fored­rags­hol­der. For­hen­væ­ren­de med­lem af Etisk Råd og sog­ne­præst ved Sankt Pauls Kir­ke i Ny­bo­der, Kø­ben­havn. Hun har i 17 år skre­vet klum­mer for Berlingske.
  • Sø­ren Pind, for­fat­ter, de­bat­tør, fored­rags­hol­der og i skri­ven­de stund be­sty­rel­ses­for­mand for Da­nish Cy­ber De­fen­ce. Er dog mest kendt for sit man­ge­åri­ge med­lem­skab af Ven­stre og hans ar­bej­de som mi­ni­ster i fle­re regeringsperioder.
  • Chri­sti­an Egan­der Skov, re­dak­tør for de to tids­skrif­ter Cri­tique og Replique og fast skri­bent for Al­tin­get. Er der­u­d­over po­st­dok­tor ved NTNU, Nor­ges tek­­nisk-na­­tur­vi­­den­ska­­be­li­­ge uni­ver­si­tet, og ph.d. i mo­der­ne po­li­tisk hi­sto­rie fra Aar­hus Universitet.
  • Duo­en Mads Brüg­ger og Mi­ka­el Ber­tel­sen, pro­gram­che­fer for det nu he­den­gang­ne Radio24Syv. Tid­li­ge­re beg­ge til­knyt­tet DR.

Den Ber­ling­s­ke Fond blev stif­tet 1. ja­nu­ar 1960 af det in­ter­es­sent­skab, der den­gang drev Det Ber­ling­s­ke Hus, og som i 1895 blev stif­tet af ar­vin­ger­ne ef­ter kam­mer­her­re Carl Ber­ling. Må­let var at fort­sæt­te Ber­ling­s­ke Etablis­se­ment, der har ek­si­ste­ret si­den 1749.

Fons­­mark-pri­­sen af­lø­ser Den Ber­ling­s­ke Fonds Hæ­der­spris og Jour­na­list­pris samt den se­ne­ste op­ret­te­de Ber­ling­s­ke-pris, Årets Dan­sker, der er ble­vet ud­delt si­den 2014.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…