Ny pris med tilskud fra Den Berlingske Fond: Her er de nominerede

Ot­te kan­di­da­ter er indstil­let til Fons­mark-pri­sen, der for før­ste gang over­ræk­kes i for­å­ret.

Mads Lundby Hansen (foto: Cepos)
Fons­­mark-pri­­sen af­lø­ser Den Ber­ling­s­ke Fonds Hæ­der­spris og Jour­na­list­pris samt den se­ne­ste op­ret­te­de Ber­ling­s­ke-pris, Årets Dan­sker. Mads Lund­by Han­sen, sam­funds­de­bat­tør og che­fø­ko­nom i Cepos, er én af de 8 no­mi­ne­re­de til pri­sen (fo­to: Cepos).

En ny pris fra Ber­ling­s­ke og Den Ber­ling­s­ke Fond har set da­gens lys og skal d. 26. marts over­ræk­kes til et men­ne­ske, som i ek­stra­or­di­nær grad har ev­net at sæt­te sit præg på den bor­ger­li­ge sam­funds­de­bat.

Det skri­ver Tom Jen­sen, der er an­sv. re­dak­tør for Ber­ling­s­ke i en kom­men­tar.

Fons­­mark-pri­­sen er opkaldt ef­ter Ber­ling­s­kes tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­ning Fons­mark, der var re­dak­tør på avi­sen fra 1976-1982.

“Hans vin­ge­fang var stort. Fons­mark rum­me­de bå­de den sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske de­bat om in­dret­nin­gen af den ha­stigt vok­sen­de vel­færds­stat. Men blik­ket var ik­ke den køli­ge øko­noms. Han var ud­dan­net lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ker og hav­de en ud­præ­get for­stå­el­se for kul­tu­rens be­tyd­ning i bre­de­ste for­stand,” skri­ver Tom Jen­sen i kom­men­ta­ren.

Pri­sen er på 250.000 kr. og til­de­les mar­kan­te stem­mer og tæn­ke­re, som på af­gø­ren­de vis har bi­dra­get til den bor­ger­li­ge idé­de­bat. Der er i år ot­te per­so­ner indstil­let til Fons­­mark-pri­­sen, men i be­gyn­del­sen af marts indsnæv­res fel­tet til tre af be­sty­rel­sen i Den Ber­ling­s­ke Fond, der gi­ver til­skud til pri­sen.

De ot­te no­mi­ne­re­de er:

  • Mads Lund­by Han­sen, sam­funds­de­bat­tør og che­fø­ko­nom i Cepos.
  • Per Stig Møl­ler, kon­ser­va­tiv po­li­ti­ker, re­dak­tør, de­bat­tør og for­fat­ter.
  • Eva Kjer Han­sen, med­lem af fol­ke­tin­get for Ven­stre og har bl.a. væ­ret so­ci­al- og li­ge­stil­lings­mi­ni­ster, mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster og mi­ni­ster for fi­ske­ri, li­ge­stil­ling og nor­disk sam­ar­bej­de.
  • Lars Sei­er Chri­sten­sen, stif­ter af Saxo Bank, hvor han og­så var di­rek­tør. Der­u­d­over var han en nøg­le­per­son un­der stif­tel­sen af Li­be­ral Al­li­an­ce, hvor han var stor­sponsor og po­li­tisk spar­rings­part­ner.
  • Kat­hri­ne Lil­leør, For­fat­ter, de­bat­tør og fored­rags­hol­der. For­hen­væ­ren­de med­lem af Etisk Råd og sog­ne­præst ved Sankt Pauls Kir­ke i Ny­bo­der, Kø­ben­havn. Hun har i 17 år skre­vet klum­mer for Ber­ling­s­ke.
  • Sø­ren Pind, for­fat­ter, de­bat­tør, fored­rags­hol­der og i skri­ven­de stund be­sty­rel­ses­for­mand for Da­nish Cy­ber De­fen­ce. Er dog mest kendt for sit man­ge­åri­ge med­lem­skab af Ven­stre og hans ar­bej­de som mi­ni­ster i fle­re re­ge­rings­pe­ri­o­der.
  • Chri­sti­an Egan­der Skov, re­dak­tør for de to tids­skrif­ter Cri­tique og Replique og fast skri­bent for Al­tin­get. Er der­u­d­over po­st­dok­tor ved NTNU, Nor­ges tek­­nisk-na­­tur­vi­­den­ska­­be­li­­ge uni­ver­si­tet, og ph.d. i mo­der­ne po­li­tisk hi­sto­rie fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.
  • Duo­en Mads Brüg­ger og Mi­ka­el Ber­tel­sen, pro­gram­che­fer for det nu he­den­gang­ne Radio24Syv. Tid­li­ge­re beg­ge til­knyt­tet DR.

Den Ber­ling­s­ke Fond blev stif­tet 1. ja­nu­ar 1960 af det in­ter­es­sent­skab, der den­gang drev Det Ber­ling­s­ke Hus, og som i 1895 blev stif­tet af ar­vin­ger­ne ef­ter kam­mer­her­re Carl Ber­ling. Må­let var at fort­sæt­te Ber­ling­s­ke Etablis­se­ment, der har ek­si­ste­ret si­den 1749.

Fons­­mark-pri­­sen af­lø­ser Den Ber­ling­s­ke Fonds Hæ­der­spris og Jour­na­list­pris samt den se­ne­ste op­ret­te­de Ber­ling­s­ke-pris, Årets Dan­sker, der er ble­vet ud­delt si­den 2014.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…