Ny pris med tilskud fra Den Berlingske Fond: Her er de nominerede

Otte kandidater er indstillet til Fonsmark-prisen, der for første gang overrækkes i foråret.

Mads Lundby Hansen (foto: Cepos)
Fons­mark-pri­sen af­lø­ser Den Ber­ling­s­ke Fonds Hæ­der­spris og Jour­na­list­pris samt den se­ne­ste op­ret­te­de Ber­ling­s­ke-pris, Årets Dan­sker. Mads Lund­by Han­sen, sam­funds­de­bat­tør og che­fø­ko­nom i Cepos, er én af de 8 no­mi­ne­re­de til pri­sen (fo­to: Cepos).

En ny pris fra Ber­ling­s­ke og Den Ber­ling­s­ke Fond har set da­gens lys og skal d. 26. marts over­ræk­kes til et men­ne­ske, som i ek­stra­or­di­nær grad har ev­net at sæt­te sit præg på den bor­ger­li­ge samfundsdebat.

Det skri­ver Tom Jen­sen, der er an­sv. re­dak­tør for Ber­ling­s­ke i en kommentar.

Fons­mark-pri­sen er opkaldt ef­ter Ber­ling­s­kes tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­ning Fons­mark, der var re­dak­tør på avi­sen fra 1976-1982.

“Hans vin­ge­fang var stort. Fons­mark rum­me­de bå­de den sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske de­bat om in­dret­nin­gen af den ha­stigt vok­sen­de vel­færds­stat. Men blik­ket var ik­ke den køli­ge øko­noms. Han var ud­dan­net lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ker og hav­de en ud­præ­get for­stå­el­se for kul­tu­rens be­tyd­ning i bre­de­ste for­stand,” skri­ver Tom Jen­sen i kommentaren.

Pri­sen er på 250.000 kr. og til­de­les mar­kan­te stem­mer og tæn­ke­re, som på af­gø­ren­de vis har bi­dra­get til den bor­ger­li­ge idé­de­bat. Der er i år ot­te per­so­ner indstil­let til Fons­mark-pri­sen, men i be­gyn­del­sen af marts indsnæv­res fel­tet til tre af be­sty­rel­sen i Den Ber­ling­s­ke Fond, der gi­ver til­skud til prisen.

De ot­te no­mi­ne­re­de er:

  • Mads Lund­by Han­sen, sam­funds­de­bat­tør og che­fø­ko­nom i Cepos.
  • Per Stig Møl­ler, kon­ser­va­tiv po­li­ti­ker, re­dak­tør, de­bat­tør og forfatter.
  • Eva Kjer Han­sen, med­lem af fol­ke­tin­get for Ven­stre og har bl.a. væ­ret so­ci­al- og li­ge­stil­lings­mi­ni­ster, mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster og mi­ni­ster for fi­ske­ri, li­ge­stil­ling og nor­disk samarbejde.
  • Lars Sei­er Chri­sten­sen, stif­ter af Saxo Bank, hvor han og­så var di­rek­tør. Der­u­d­over var han en nøg­le­per­son un­der stif­tel­sen af Li­be­ral Al­li­an­ce, hvor han var stor­sponsor og po­li­tisk sparringspartner.
  • Kat­hri­ne Lil­leør, For­fat­ter, de­bat­tør og fored­rags­hol­der. For­hen­væ­ren­de med­lem af Etisk Råd og sog­ne­præst ved Sankt Pauls Kir­ke i Ny­bo­der, Kø­ben­havn. Hun har i 17 år skre­vet klum­mer for Berlingske.
  • Sø­ren Pind, for­fat­ter, de­bat­tør, fored­rags­hol­der og i skri­ven­de stund be­sty­rel­ses­for­mand for Da­nish Cy­ber De­fen­ce. Er dog mest kendt for sit man­ge­åri­ge med­lem­skab af Ven­stre og hans ar­bej­de som mi­ni­ster i fle­re regeringsperioder.
  • Chri­sti­an Egan­der Skov, re­dak­tør for de to tids­skrif­ter Cri­tique og Replique og fast skri­bent for Al­tin­get. Er der­u­d­over po­st­dok­tor ved NTNU, Nor­ges tek­nisk-na­tur­vi­den­ska­be­li­ge uni­ver­si­tet, og ph.d. i mo­der­ne po­li­tisk hi­sto­rie fra Aar­hus Universitet.
  • Duo­en Mads Brüg­ger og Mi­ka­el Ber­tel­sen, pro­gram­che­fer for det nu he­den­gang­ne Radio24Syv. Tid­li­ge­re beg­ge til­knyt­tet DR.

Den Ber­ling­s­ke Fond blev stif­tet 1. ja­nu­ar 1960 af det in­ter­es­sent­skab, der den­gang drev Det Ber­ling­s­ke Hus, og som i 1895 blev stif­tet af ar­vin­ger­ne ef­ter kam­mer­her­re Carl Ber­ling. Må­let var at fort­sæt­te Ber­ling­s­ke Etablis­se­ment, der har ek­si­ste­ret si­den 1749.

Fons­mark-pri­sen af­lø­ser Den Ber­ling­s­ke Fonds Hæ­der­spris og Jour­na­list­pris samt den se­ne­ste op­ret­te­de Ber­ling­s­ke-pris, Årets Dan­sker, der er ble­vet ud­delt si­den 2014.

Skribent

Manon Buch
Manon Buch
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer