Annoncespot_img

Poul Due Jensens Fond giver millionbeløb til Unicefs beredskab

Poul Due Jensens Fond, der er hovedejer af Grundfos, har valgt at donere 3,3 mio. kr. til orga­ni­sa­tio­nen over de næste tre år.

Sydsudan (foto: Unicef)
Be­lø­bet bli­ver en del af en pul­je med så­kald­te frie mid­ler, der skal bru­ges der, hvor be­ho­vet er størst (fo­to: Unicef).

Grund­fos-fon­den har valgt at do­ne­re et mil­li­onbe­løb til Uni­cefs be­red­skabs­fond – Emer­gen­cies 365. 

Det skri­ver Uni­cef i en pressemeddelelse. 

”Når ka­ta­stro­fer sker, er det helt af­gø­ren­de, at der kan ryk­kes hur­tigt ud med hjælp og bi­stand. En af de vig­tig­ste og mest ba­sa­le ting, der skal gø­res er blandt an­det at sør­ge for drik­ke­vand til de ram­te. Der­for er det na­tur­ligt for os at støt­te Uni­cefs be­red­skab med 3.3 mil­li­o­ner kro­ner over de næ­ste tre år,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted, der er fonds­di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond. 

Be­lø­bet bli­ver en del af en pul­je med så­kald­te frie mid­ler, der skal bru­ges der, hvor be­ho­vet er størst, og som or­ga­ni­sa­tio­nen kan sæt­te i spil, når der er akut brug for hjælp.

”En do­na­tion som den­ne fra Grund­fos-fon­den, er med til at sør­ge for, at vi hur­tigt kan nå de børn der plud­se­lig ram­mes af en ka­ta­stro­fe. Børn, der ik­ke el­lers får den hjælp de skal ha­ve. Det er bå­de vi, og al­le ver­dens børn tak­nem­me­li­ge for,” si­ger Ka­ren Hæk­kerup, der er ge­ne­ral­se­kre­tær for Uni­cef Danmark. 

Det er ik­ke kun i ud­lan­det, at Grund­fos-fon­den bi­dra­ger til de god­gø­ren­de for­mål. I novem­ber op­ly­ste Po­ul Due Jen­sens Fond, at man hav­de valgt at do­ne­re 2 mio. kr til fi­re hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, der skal kom­me Dan­marks ud­sat­te fa­mi­li­er til go­de. Det var her ta­le om Frel­sens Hær, Rø­de Kors, Mødre­hjæl­pen og Dansk Fol­ke­hjælp, der sam­men­lagt når ud til over 34.000 børnefamilier. 

Er­hvervs­fon­de er i sti­gen­de grad be­gyndt at øge støt­ten til hu­ma­ni­tæ­re for­mål, skrev Fi­nans i de­cem­ber. Tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de helt over­ord­net gav cir­ka sam­me be­løb i 2017 og 2018. Men støt­ten til hu­ma­ni­tæ­re for­mål vok­se­de be­ty­de­ligt fra 640 mio. kr. i be­vil­lin­ger i 2017 til 1.567 mio. kr. i 2018.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Manon Buch
Manon Buch
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer