BRFfondens uddelinger og byggeplaner er yderligere forsinket

Ef­ter lang tids for­sin­kel­se lyk­ke­des det BRF­fon­den den 20. novem­ber at ind­gå af­ta­le om køb af en grund til sit plan­lag­te kol­le­gie­byg­ge­ri. Før­ste spa­destik kan ta­ges om over et år. Der­med lyk­kes det hel­ler ik­ke i år for be­sty­rel­sen at ta­ge hul på ud­de­lings­mid­ler­ne, og den for­mu­en­de fond har end­nu ik­ke ud­delt pen­ge, si­den den i 2014 fra­solg­te al­le si­ne er­hvervsak­ti­vi­te­ter – nem­lig BRF­kre­dit.

Udsnit af skitseidé, Plan og By, Horsens Kommune
BRF­fon­dens be­tin­ge­de købs­af­ta­le om en byg­ge­grund blev god­kendt i DSB den 20. novem­ber. Til næ­ste år kan Hor­sens Kom­mu­ne be­gyn­de ar­bej­det med at la­ve en lo­kal­plan for det om­rå­de, hvor fon­dens før­ste hånd­værks­kol­le­gie skal byg­ges (il­lu­stra­tion: Ud­snit af skit­seidé, Plan og By, Hor­sens Kom­mu­ne).

Hel­ler ik­ke i 2019 bli­ver BRF­fon­den en re­elt ud­de­len­de fond. I over et år har fon­den ar­bej­det på at ind­gå en af­ta­le med DSB Ejen­dom­me om køb af byg­ge­grund til sit før­ste hånds­værks­kol­le­gi­um i Hor­sens. Ef­ter pla­nen skul­le byg­ge­ri­et af hånd­værks­kol­le­gi­et ha­ve stå­et klart til brug i 2020 el­ler 2021.

Men pro­jek­tet har af­ven­tet en be­tin­get købs­af­ta­le om byg­ge­grun­den på DSB-are­a­let ved Hor­sens ba­ne­gård. Af­ta­len er net­op blev god­kendt i DSB’s be­sty­rel­se.

”Vi fik med­del­el­sen i går [d. 20. nov. Red.] og er gla­de for at kun­ne gå i gang med pro­jek­tet nu. Ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen er ud­skre­vet, og vi for­ven­ter re­sul­ta­tet af den pri­mo april 2020. På det grund­lag kan lo­kal­plan ud­ar­bej­des og pro­jek­te­rin­gen på­be­gyn­des som grund­lag for byg­ge­start pri­mo 2021,” si­ger di­rek­tør i BRF­fon­den, Kri­sti­an May.

Det en­de­li­ge køb af grun­den vil væ­re be­tin­get af, at der kom­mer en lo­kal­plan for om­rå­det. Ar­bej­det med lo­kal­plan, byg­ge­til­la­del­se og tra­fik­pla­ner er end­nu ik­ke gå­et i gang, og iføl­ge kom­mu­nen kan det ta­ge fra ni må­ne­der og op til et år før lo­kal­pla­nen er ud­ar­bej­det og har væ­ret igen­nem den lov­plig­ti­ge hø­rings­pro­ces.

Kri­sti­an May for­ven­ter der­for, at kol­le­gi­et, der skal in­de­hol­de 80 lej­lig­he­der, re­a­li­stisk set først kan stå klar ul­ti­mo 2022.

Formue men ingen uddelinger

BRF­fon­den blev op­rin­de­ligt stif­tet med det for­mål at dri­ve BRF­kre­dit, men i 2014 gav Er­hvervs­sty­rel­sen til­la­del­se til, at fon­den kun­ne sæl­ge re­al­kre­dit­sel­ska­bet til Jy­ske Bank. Si­den har fon­den ik­ke haft er­hvervsak­ti­vi­te­ter og fonds­be­sty­rel­sen har ale­ne skul­le be­skæf­ti­ge sig med at for­val­te for­mu­en i fon­dens pen­ge­tank, som ud­over en stor po­r­tion ak­tier i Jy­ske Bank tæl­ler frie mid­ler i form af me­re lik­vi­de vær­di­pa­pi­rer for 2,3 mia. kr. samt bankin­de­stå­en­der for 160 mio. kr.

Selv­om fon­dens be­sty­rel­se bå­de har en stra­te­gi og en lov­plig­tig ud­de­lings­po­li­tik, er det alt­så end­nu ik­ke lyk­ke­des den seks mand sto­re be­sty­rel­se at få gang i de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter ved at ud­de­le af det lø­ben­de af­kast på den sto­re for­mue. Men trods de ma­gre re­sul­ta­ter, er fon­dens for­mand til­freds.

Vi har bun­det et be­ty­de­ligt mil­li­ard­be­løb i Jy­ske Bank, og en del af be­sty­rel­sens an­svar er selvsagt at føl­ge ud­vik­lin­gen i bank­sek­to­ren.

Lars Munch – be­sty­rel­ses­for­mand, BRF­fon­den

”Ja, det må jeg si­ge. Vi har gen­nem­ført de ting, vi har sat os for, og som kon­cen­tre­rer sig om tre om­rå­der: for det før­ste at væ­re en god stor me­de­jer af Jy­ske Bank. I vo­res vedtæg­ter står, at for­må­let er ‘gen­nem de­le­jer­skab af Jy­ske Bank A/S at vi­dere­fø­re den af fon­den hid­ti­di­ge drev­ne re­al­kre­ditvirk­som­hed’. Vi har bun­det et be­ty­de­ligt mil­li­ard­be­løb i Jy­ske Bank, og en del af be­sty­rel­sens an­svar er selvsagt at føl­ge ud­vik­lin­gen i bank­sek­to­ren. Der­næst har vi godt to mil­li­ar­der un­der for­valt­ning, hvor der lø­ben­de føl­ges op på in­ve­ste­rin­ger og stra­te­gi. Og en­de­lig er der lagt skin­ner ud til byg­ning af en ræk­ke hånd­værks­kol­le­gi­er, hvor det før­ste bli­ver i Hor­sens,” si­ger Lars Munch og på­pe­ger, at det i høj grad er fonds­le­del­sen, der har stå­et for at dri­ve pro­jek­tet.

”Be­sty­rel­sen har væ­ret me­get ak­tivt in­vol­ve­ret i alt det­te ar­bej­de, da vi har valgt at væ­re nøj­som­me med ud­gif­ter­ne og ale­ne ha­ve to per­so­ner an­sat i ad­mi­ni­stra­tio­nen,” skri­ver Lars Munch.

Det er uvist, hvor­for det har ta­get så lang tid at kø­be en grund til kol­le­gi­et, men BRF­fon­dens di­rek­tør for­kla­rer:

”Der er gå­et lang tid og det bed­ste jeg kan si­ge er, at det skyl­des for­hold uden­for vo­res kon­trol. DSB har la­vet en hel­heds­plan for om­rå­det, hvori og­så vo­res grund ind­går, og det har ta­get lidt tid at få tin­ge­ne til at pas­se sam­men,” si­ger Kri­sti­an May.

Selv­om be­sty­rel­sen har haft van­ske­ligt ved at ind­fri si­ne eg­ne am­bi­tio­ner om at bli­ve en ud­de­len­de fond, så har be­sty­rel­sen ik­ke over­ve­jet at æn­dre på el­ler ud­vi­de sin ud­de­lings­po­li­tik for på den må­de at brin­ge sig i stand til at op­fyl­de sin over­ord­ne­de vi­sion om at ska­be ”go­de ram­mer for men­ne­skers liv og ak­ti­vi­te­ter.”

”Præ­mis­sen for dit spørgs­mål er, at vi skul­le de­le pen­ge ud hur­tigst mu­ligt. Hvis den præ­mis holdt, var der god grund til at stil­le spørgs­må­let, men det har al­drig væ­ret BRF­fon­dens po­li­tik. Vo­res al­men­nyt­ti­ge ger­ning er at støt­te op­fø­rel­sen af hånd­værks­kol­le­gi­er af me­get høj kva­li­tet for at frem­me, ud­vik­le og fast­hol­de den dan­ske hånd­værk­stra­di­tion. Det er et lang­sig­tet og fo­ku­se­ret ar­bej­de, som ef­ter grun­di­ge ana­ly­ser og pla­ner nu går i gang,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Munch.

BRF­fon­dens ad­vo­ka­ter er nu ved at for­mu­le­re vedtæg­ter­ne for Fon­den for Hånds­værks­kol­le­gi­er, som med pen­ge fra BRF­fon­den skal stå for drif­ten af kol­le­gi­et. Den nye fond vil bli­ve stif­tet i be­gyn­del­sen af 2020, op­ly­ser BRF­fon­den.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.