BRFfondens uddelinger og byggeplaner er yderligere forsinket

Efter lang tids forsinkelse lykkedes det BRFfonden den 20. november at indgå aftale om køb af en grund til sit planlagte kollegiebyggeri. Første spadestik kan tages om over et år. Dermed lykkes det heller ikke i år for bestyrelsen at tage hul på uddelingsmidlerne, og den formuende fond har endnu ikke uddelt penge, siden den i 2014 frasolgte alle sine erhvervsaktiviteter – nemlig BRFkredit.

Udsnit af skitseidé, Plan og By, Horsens Kommune
BRF­fon­dens be­tin­ge­de købs­af­ta­le om en byg­ge­grund blev god­kendt i DSB den 20. novem­ber. Til næ­ste år kan Hor­sens Kom­mu­ne be­gyn­de ar­bej­det med at la­ve en lo­kal­plan for det om­rå­de, hvor fon­dens før­ste hånd­værks­kol­le­gie skal byg­ges (il­lu­stra­tion: Ud­snit af skit­seidé, Plan og By, Hor­sens Kommune).

Hel­ler ik­ke i 2019 bli­ver BRF­fon­den en re­elt ud­de­len­de fond. I over et år har fon­den ar­bej­det på at ind­gå en af­ta­le med DSB Ejen­dom­me om køb af byg­ge­grund til sit før­ste hånds­værks­kol­le­gi­um i Hor­sens. Ef­ter pla­nen skul­le byg­ge­ri­et af hånd­værks­kol­le­gi­et ha­ve stå­et klart til brug i 2020 el­ler 2021.

Men pro­jek­tet har af­ven­tet en be­tin­get købs­af­ta­le om byg­ge­grun­den på DSB-are­a­let ved Hor­sens ba­ne­gård. Af­ta­len er net­op blev god­kendt i DSB’s bestyrelse.

”Vi fik med­del­el­sen i går [d. 20. nov. Red.] og er gla­de for at kun­ne gå i gang med pro­jek­tet nu. Ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen er ud­skre­vet, og vi for­ven­ter re­sul­ta­tet af den pri­mo april 2020. På det grund­lag kan lo­kal­plan ud­ar­bej­des og pro­jek­te­rin­gen på­be­gyn­des som grund­lag for byg­ge­start pri­mo 2021,” si­ger di­rek­tør i BRF­fon­den, Kri­sti­an May.

Det en­de­li­ge køb af grun­den vil væ­re be­tin­get af, at der kom­mer en lo­kal­plan for om­rå­det. Ar­bej­det med lo­kal­plan, byg­ge­til­la­del­se og tra­fik­pla­ner er end­nu ik­ke gå­et i gang, og iføl­ge kom­mu­nen kan det ta­ge fra ni må­ne­der og op til et år før lo­kal­pla­nen er ud­ar­bej­det og har væ­ret igen­nem den lov­plig­ti­ge høringsproces.

Kri­sti­an May for­ven­ter der­for, at kol­le­gi­et, der skal in­de­hol­de 80 lej­lig­he­der, re­a­li­stisk set først kan stå klar ul­ti­mo 2022.

Formue men ingen uddelinger

BRF­fon­den blev op­rin­de­ligt stif­tet med det for­mål at dri­ve BRF­kre­dit, men i 2014 gav Er­hvervs­sty­rel­sen til­la­del­se til, at fon­den kun­ne sæl­ge re­al­kre­dit­sel­ska­bet til Jy­ske Bank. Si­den har fon­den ik­ke haft er­hvervsak­ti­vi­te­ter og fonds­be­sty­rel­sen har ale­ne skul­le be­skæf­ti­ge sig med at for­val­te for­mu­en i fon­dens pen­ge­tank, som ud­over en stor po­r­tion ak­tier i Jy­ske Bank tæl­ler frie mid­ler i form af me­re lik­vi­de vær­di­pa­pi­rer for 2,3 mia. kr. samt bankin­de­stå­en­der for 160 mio. kr.

Selv­om fon­dens be­sty­rel­se bå­de har en stra­te­gi og en lov­plig­tig ud­de­lings­po­li­tik, er det alt­så end­nu ik­ke lyk­ke­des den seks mand sto­re be­sty­rel­se at få gang i de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter ved at ud­de­le af det lø­ben­de af­kast på den sto­re for­mue. Men trods de ma­gre re­sul­ta­ter, er fon­dens for­mand tilfreds.

Vi har bun­det et be­ty­de­ligt mil­li­ard­be­løb i Jy­ske Bank, og en del af be­sty­rel­sens an­svar er selvsagt at føl­ge ud­vik­lin­gen i banksektoren.

Lars Munch – be­sty­rel­ses­for­mand, BRFfonden

”Ja, det må jeg si­ge. Vi har gen­nem­ført de ting, vi har sat os for, og som kon­cen­tre­rer sig om tre om­rå­der: for det før­ste at væ­re en god stor me­de­jer af Jy­ske Bank. I vo­res vedtæg­ter står, at for­må­let er ‘gen­nem de­le­jer­skab af Jy­ske Bank A/S at vi­dere­fø­re den af fon­den hid­ti­di­ge drev­ne re­al­kre­ditvirk­som­hed’. Vi har bun­det et be­ty­de­ligt mil­li­ard­be­løb i Jy­ske Bank, og en del af be­sty­rel­sens an­svar er selvsagt at føl­ge ud­vik­lin­gen i bank­sek­to­ren. Der­næst har vi godt to mil­li­ar­der un­der for­valt­ning, hvor der lø­ben­de føl­ges op på in­ve­ste­rin­ger og stra­te­gi. Og en­de­lig er der lagt skin­ner ud til byg­ning af en ræk­ke hånd­værks­kol­le­gi­er, hvor det før­ste bli­ver i Hor­sens,” si­ger Lars Munch og på­pe­ger, at det i høj grad er fonds­le­del­sen, der har stå­et for at dri­ve projektet.

”Be­sty­rel­sen har væ­ret me­get ak­tivt in­vol­ve­ret i alt det­te ar­bej­de, da vi har valgt at væ­re nøj­som­me med ud­gif­ter­ne og ale­ne ha­ve to per­so­ner an­sat i ad­mi­ni­stra­tio­nen,” skri­ver Lars Munch.

Det er uvist, hvor­for det har ta­get så lang tid at kø­be en grund til kol­le­gi­et, men BRF­fon­dens di­rek­tør forklarer:

”Der er gå­et lang tid og det bed­ste jeg kan si­ge er, at det skyl­des for­hold uden­for vo­res kon­trol. DSB har la­vet en hel­heds­plan for om­rå­det, hvori og­så vo­res grund ind­går, og det har ta­get lidt tid at få tin­ge­ne til at pas­se sam­men,” si­ger Kri­sti­an May.

Selv­om be­sty­rel­sen har haft van­ske­ligt ved at ind­fri si­ne eg­ne am­bi­tio­ner om at bli­ve en ud­de­len­de fond, så har be­sty­rel­sen ik­ke over­ve­jet at æn­dre på el­ler ud­vi­de sin ud­de­lings­po­li­tik for på den må­de at brin­ge sig i stand til at op­fyl­de sin over­ord­ne­de vi­sion om at ska­be ”go­de ram­mer for men­ne­skers liv og aktiviteter.”

”Præ­mis­sen for dit spørgs­mål er, at vi skul­le de­le pen­ge ud hur­tigst mu­ligt. Hvis den præ­mis holdt, var der god grund til at stil­le spørgs­må­let, men det har al­drig væ­ret BRF­fon­dens po­li­tik. Vo­res al­men­nyt­ti­ge ger­ning er at støt­te op­fø­rel­sen af hånd­værks­kol­le­gi­er af me­get høj kva­li­tet for at frem­me, ud­vik­le og fast­hol­de den dan­ske hånd­værk­stra­di­tion. Det er et lang­sig­tet og fo­ku­se­ret ar­bej­de, som ef­ter grun­di­ge ana­ly­ser og pla­ner nu går i gang,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Munch.

BRF­fon­dens ad­vo­ka­ter er nu ved at for­mu­le­re vedtæg­ter­ne for Fon­den for Hånds­værks­kol­le­gi­er, som med pen­ge fra BRF­fon­den skal stå for drif­ten af kol­le­gi­et. Den nye fond vil bli­ve stif­tet i be­gyn­del­sen af 2020, op­ly­ser BRFfonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer