Danmarks Statistik: Fonde støttede samfundet med 17 mia. kr. i 2018

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at danske erhvervsdrivende og almene fonde støttede almennyttige formål med knap 17 mia. kr. i 2018. De samlede bevillinger holder dermed niveauet fra rekordåret i 2017.

Danmarks Statistik
Dug­fri­ske tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de støt­te­de al­men­nyt­ti­ge for­mål med knap 17 mia. kr. i 2018. De sam­le­de be­vil­lin­ger hol­der der­med ni­veau­et fra re­kordå­ret i 2017 (il­lu­stra­tion: Dan­marks Statistik).

Iføl­ge helt nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik ud­del­te dan­ske fon­de i alt 17 mia. kr. i 2018. Ud­de­lings­ni­veau­et fort­sæt­ter der­med fra de re­kord­s­to­re sam­le­de ud­de­lin­ger på 17,1 mia. kr. i 2017.

Tal­le­ne er net­op ble­vet of­fent­lig­gjort af Dan­marks Sta­ti­stik, der si­den 2016 har ind­sam­let da­ta om dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­des aktiviteter.

For­u­den nyhe­den om det fort­sat hø­je ud­de­lings­ni­veau ka­ster sta­ti­stik­ken lys over fle­re an­dre for­an­drin­ger i de dan­ske fon­des uddelinger.

Langt færre sociale bevillinger

Dyk­ker man dy­be­re ned i sta­ti­stik­ken, så er der i 2018 sket sto­re æn­drin­ger i an­tal­let af be­vil­lin­ger til de for­skel­li­ge al­men­nyt­ti­ge formål.

An­tal­let af be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål er fal­det fra over 37.000 i 2017 til om­kring 20.000 i 2018. Må­lt i kro­ner og ører er be­vil­lin­ger­ne til sam­me for­mål dog sam­ti­dig ste­get fra om­kring 1 mia. kr. til ca. 1,4 mia. kr.

Der­med er fon­de­nes gen­nem­snit­li­ge be­vil­ling til so­ci­a­le for­mål alt­så øget fra små 30.000 kr. til over 70.000 kr. fra 2017 til 2018.

An­tal­let af be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål er til gen­gæld ste­get. I 2017 fo­re­tog fon­de­ne om­kring 6.500 be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, mens tal­let var ste­get til små 12.000 be­vil­lin­ger i 2018. Det sam­le­de be­løb be­vil­get til vi­den­ska­be­li­ge for­mål faldt til gen­gæld iføl­ge sta­ti­stik­ken fra 9,3 mia. kr. til 8,1 mia. kr.

Om tallene

Kil­der og me­to­de (fra dst​.dk):

Tal­le­ne er ba­se­ret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt dan­ske fon­de og foreninger. 

Be­vil­lin­ger: De mid­ler der er gi­vet til­sagn om i året. Dis­se kan bli­ve ud­be­talt i be­vil­ling­s­år­et el­ler i ef­ter­føl­gen­de år.

Ud­be­ta­lin­ger: De mid­ler der er ud­be­talt fra fon­den i året, uan­set om de er be­vil­li­get i året el­ler i tid­li­ge­re år.

Fon­de med virk­som­heds­for­mer­ne Er­hvervs­dri­ven­de fond, samt Fon­de og an­dre sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner: Al­le fon­de med dis­se virk­som­heds­for­mer ind­går i po­pu­la­tio­nen, så­fremt de til­hø­rer den pri­va­te sektor.

Stikprø­ven ud­væl­ges og op­reg­nes i for­hold til fon­dens an­ven­del­se af fradrags­ret­ten un­der fonds­be­skat­nings­lo­ven. Her­til sup­ple­res med en grup­pe af en­he­der - fx pa­tient­for­e­nin­ger - der age­rer som fon­de. Dis­se ind­går i sta­ti­stik­ken sam­men med de al­me­ne fonde. 

Stigning i humanitær støtte

Et an­det om­rå­de med sto­re for­an­drin­ger er støt­ten til in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re for­mål. Må­lt bå­de på an­tal­let af be­vil­lin­ger og den sam­le­de støt­tesum går om­rå­det nem­lig mar­kant frem.

I 2017 be­vil­ge­de fon­de­ne sam­let 657 mio. kr. til om­rå­det, mens de i 2018 støt­te­de med me­re end dob­belt så me­get, nem­lig 1,6 mia kr. I 2017 for­del­te støt­ten sig på i alt små 1.100 be­vil­lin­ger, mens der i 2018 blev fo­re­ta­get i alt 1.595 be­vil­lin­ger til sam­me formål.

Stig­nin­gen i be­vil­lin­ger­ne til in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re for­mål kom pri­mært fra de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer