Danmarks Statistik: Fonde støttede samfundet med 17 mia. kr. i 2018

Dug­fri­ske tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de støt­te­de al­men­nyt­ti­ge for­mål med knap 17 mia. kr. i 2018. De sam­le­de be­vil­lin­ger hol­der der­med ni­veau­et fra re­kordå­ret i 2017.

Danmarks Statistik
Dug­fri­ske tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de støt­te­de al­men­nyt­ti­ge for­mål med knap 17 mia. kr. i 2018. De sam­le­de be­vil­lin­ger hol­der der­med ni­veau­et fra re­kordå­ret i 2017 (il­lu­stra­tion: Dan­marks Sta­ti­stik).

Iføl­ge helt nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik ud­del­te dan­ske fon­de i alt 17 mia. kr. i 2018. Ud­de­lings­ni­veau­et fort­sæt­ter der­med fra de re­kord­s­to­re sam­le­de ud­de­lin­ger på 17,1 mia. kr. i 2017.

Tal­le­ne er net­op ble­vet of­fent­lig­gjort af Dan­marks Sta­ti­stik, der si­den 2016 har ind­sam­let da­ta om dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­des ak­ti­vi­te­ter.

For­u­den nyhe­den om det fort­sat hø­je ud­de­lings­ni­veau ka­ster sta­ti­stik­ken lys over fle­re an­dre for­an­drin­ger i de dan­ske fon­des ud­de­lin­ger.

Langt færre sociale bevillinger

Dyk­ker man dy­be­re ned i sta­ti­stik­ken, så er der i 2018 sket sto­re æn­drin­ger i an­tal­let af be­vil­lin­ger til de for­skel­li­ge al­men­nyt­ti­ge for­mål.

An­tal­let af be­vil­lin­ger til so­ci­a­le for­mål er fal­det fra over 37.000 i 2017 til om­kring 20.000 i 2018. Må­lt i kro­ner og ører er be­vil­lin­ger­ne til sam­me for­mål dog sam­ti­dig ste­get fra om­kring 1 mia. kr. til ca. 1,4 mia. kr.

Der­med er fon­de­nes gen­nem­snit­li­ge be­vil­ling til so­ci­a­le for­mål alt­så øget fra små 30.000 kr. til over 70.000 kr. fra 2017 til 2018.

An­tal­let af be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål er til gen­gæld ste­get. I 2017 fo­re­tog fon­de­ne om­kring 6.500 be­vil­lin­ger til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, mens tal­let var ste­get til små 12.000 be­vil­lin­ger i 2018. Det sam­le­de be­løb be­vil­get til vi­den­ska­be­li­ge for­mål faldt til gen­gæld iføl­ge sta­ti­stik­ken fra 9,3 mia. kr. til 8,1 mia. kr.

Om tal­le­ne

Kil­der og me­to­de (fra dst​.dk):

Tal­le­ne er ba­se­ret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt dan­ske fon­de og for­e­nin­ger.

Be­vil­lin­ger: De mid­ler der er gi­vet til­sagn om i året. Dis­se kan bli­ve ud­be­talt i be­vil­ling­s­år­et el­ler i ef­ter­føl­gen­de år.

Ud­be­ta­lin­ger: De mid­ler der er ud­be­talt fra fon­den i året, uan­set om de er be­vil­li­get i året el­ler i tid­li­ge­re år.

Fon­de med virk­som­heds­for­mer­ne Er­hvervs­dri­ven­de fond, samt Fon­de og an­dre sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner: Al­le fon­de med dis­se virk­som­heds­for­mer ind­går i po­pu­la­tio­nen, så­fremt de til­hø­rer den pri­va­te sek­tor.

Stikprø­ven ud­væl­ges og op­reg­nes i for­hold til fon­dens an­ven­del­se af fradrags­ret­ten un­der fonds­be­skat­nings­lo­ven. Her­til sup­ple­res med en grup­pe af en­he­der - fx pa­tient­for­e­nin­ger - der age­rer som fon­de. Dis­se ind­går i sta­ti­stik­ken sam­men med de al­me­ne fon­de.

Stigning i humanitær støtte

Et an­det om­rå­de med sto­re for­an­drin­ger er støt­ten til in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re for­mål. Må­lt bå­de på an­tal­let af be­vil­lin­ger og den sam­le­de støt­tesum går om­rå­det nem­lig mar­kant frem.

I 2017 be­vil­ge­de fon­de­ne sam­let 657 mio. kr. til om­rå­det, mens de i 2018 støt­te­de med me­re end dob­belt så me­get, nem­lig 1,6 mia kr. I 2017 for­del­te støt­ten sig på i alt små 1.100 be­vil­lin­ger, mens der i 2018 blev fo­re­ta­get i alt 1.595 be­vil­lin­ger til sam­me for­mål.

Stig­nin­gen i be­vil­lin­ger­ne til in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re for­mål kom pri­mært fra de er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.