Flere fondsformuer bliver renset for tobaksaktier

Dan­ske In­vest stop­per med at in­ve­ste­re i to­bak på tværs af al­le in­ve­ste­rings­pro­duk­ter. Der­med bli­ver en lang ræk­ke al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­des for­mu­er ren­set for to­baksak­tier. ”Vi klap­per i vo­re hæn­der,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Ni­els Bro­ck Fon­den.

Tobaksrøg
Dan­ske In­vest vil ik­ke læn­ge­re in­ve­ste­re i to­baks­sel­ska­ber. Det meld­te in­ve­ste­rings­for­e­nin­gen ud tirs­dag den 19. novem­ber.

Dan­ske In­vest har be­slut­tet at stop­pe in­ve­ste­rin­ger i to­baks­sel­ska­ber. Frem­over vil der ik­ke væ­re to­baksak­tier i hver­ken de ak­tivt el­ler de pas­sivt for­val­te­de in­ve­ste­rings­pro­duk­ter.

”Som in­ve­ste­rings­for­e­ning er det cen­tralt for os at lyt­te til in­ve­sto­rer­ne og de­res for­vent­nin­ger. Sam­ti­dig vil eks­klu­sio­nen ik­ke un­der­mi­ne­re vo­res am­bi­tion om og mu­lig­hed for at le­ve­re at­trak­ti­ve og ri­si­ko­ju­ste­re­de af­kast," si­ger Ro­bert Mi­k­kel­strup, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dan­ske In­vest.

Man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de har de­res fonds­for­mue pla­ce­ret i Dan­ske In­vest. Det skyl­des, at Dan­ske Bank-kon­­cer­­nens for­valt­nings­af­de­ling, Dan­ske For­valt­ning, er en af de ti stats­ligt god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, som iføl­ge et lov­krav skal be­sty­re fon­de­nes grund­ka­pi­tal. Dan­ske For­valt­ning sid­der an­gi­ve­ligt på op imod halv­de­len af det­te mar­ked, som tæl­ler ca. 8.000 al­me­ne fon­de.

En stor del af fon­de­ne i Dan­ske For­valt­ning har in­ve­ste­rings­af­ta­ler, som be­ty­der, at fonds­for­mu­er­ne pla­ce­res i Dan­ske In­ve­sts in­ve­ste­rings­pro­dukt frem­for hos kon­kur­re­ren­de ka­pi­tal­for­val­te­re.

Investeringspolitik og rygepolitik

En af de fon­de, der har pen­ge in­ve­ste­re­ret via Dan­ske In­vest, er Ni­els Bro­ck Fon­den, som har en for­mue på 13 mio. kr. Fon­den støt­ter ”dyg­ti­ge og flit­ti­ge un­ge ved Ni­els Bro­cks han­dels­gym­na­si­um” og ud­de­ler des­u­den le­ga­ter til de stu­de­ren­des ud­dan­nel­se i ud­lan­det.

Be­sty­rel­ses­for­mand i fon­den, Fre­de­rik Kort­bæk, ser med stor til­freds­hed på ban­kens be­slut­ning om at eks­klu­de­re to­baks­sel­ska­ber fra in­ve­ste­rings­pro­duk­ter­ne.

”Vi klap­per i vo­re hæn­der og er helt med på den be­slut­ning. Ni­els Bro­ck har en me­get re­strik­tiv ry­gepo­li­tik på sko­lens om­rå­de, og den bak­ker fon­den na­tur­lig­vis op om, så­dan at vi så vidt mu­ligt und­går, at de stu­de­ren­de ry­ger. Der­for er det me­get til­freds­stil­len­de, at der er over­ens­stem­mel­se mel­lem fon­dens in­ve­ste­rin­ger og vo­res po­li­tik på om­rå­det,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk.

Fon­den er of­te i kon­takt med ban­ken om nye in­ve­ste­rings­be­slut­nin­ger f.eks. når af­ka­stet skal re­in­ve­ste­res.

”Vi er me­get op­mærk­som­me på, at pen­ge­ne bli­ver in­ve­ste­ret or­dent­ligt i for­hold til at bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling og ESG-fak­to­rer­­ne, så vi kan stå in­de for, at pen­ge­ne bli­ver pla­ce­ret på en må­de der har­mone­rer med fon­dens vær­di­er,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Ni­els Bro­ck Fon­den, Fre­de­rik Kort­bæk.

Dan­ske In­ve­sts to­baks­re­strik­tion om­fat­ter bå­de ak­tie- og ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger for al­le Dan­ske In­ve­sts in­ve­ste­rings­fon­de og vil bli­ve im­ple­men­te­ret i den kom­men­de tid ef­ter den 19. novem­ber 2019.

To­bak bli­ver der­med fø­jet til li­sten over Dan­ske In­ve­sts ek­si­ste­ren­de in­ve­ste­rings­re­strik­tio­ner, der al­le­re­de gæl­der for sel­ska­ber, ”der byg­ger ho­ved­par­ten af de­res om­sæt­ning på ter­misk kul, tjæ­resand og kon­tro­ver­si­el­le vå­ben.”

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.