Flere fondsformuer bliver renset for tobaksaktier

Danske Invest stopper med at investere i tobak på tværs af alle investeringsprodukter. Dermed bliver en lang række almennyttige og velgørende fondes formuer renset for tobaksaktier. ”Vi klapper i vore hænder,” siger bestyrelsesformand i Niels Brock Fonden.

Tobaksrøg
Dan­ske In­vest vil ik­ke læn­ge­re in­ve­ste­re i to­baks­sel­ska­ber. Det meld­te in­ve­ste­rings­for­e­nin­gen ud tirs­dag den 19. november.

Dan­ske In­vest har be­slut­tet at stop­pe in­ve­ste­rin­ger i to­baks­sel­ska­ber. Frem­over vil der ik­ke væ­re to­baksak­tier i hver­ken de ak­tivt el­ler de pas­sivt for­val­te­de investeringsprodukter.

”Som in­ve­ste­rings­for­e­ning er det cen­tralt for os at lyt­te til in­ve­sto­rer­ne og de­res for­vent­nin­ger. Sam­ti­dig vil eks­klu­sio­nen ik­ke un­der­mi­ne­re vo­res am­bi­tion om og mu­lig­hed for at le­ve­re at­trak­ti­ve og ri­si­ko­ju­ste­re­de af­kast," si­ger Ro­bert Mi­k­kel­strup, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dan­ske Invest.

Man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de har de­res fonds­for­mue pla­ce­ret i Dan­ske In­vest. Det skyl­des, at Dan­ske Bank-kon­cer­nens for­valt­nings­af­de­ling, Dan­ske For­valt­ning, er en af de ti stats­ligt god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, som iføl­ge et lov­krav skal be­sty­re fon­de­nes grund­ka­pi­tal. Dan­ske For­valt­ning sid­der an­gi­ve­ligt på op imod halv­de­len af det­te mar­ked, som tæl­ler ca. 8.000 al­me­ne fonde.

En stor del af fon­de­ne i Dan­ske For­valt­ning har in­ve­ste­rings­af­ta­ler, som be­ty­der, at fonds­for­mu­er­ne pla­ce­res i Dan­ske In­ve­sts in­ve­ste­rings­pro­dukt frem­for hos kon­kur­re­ren­de kapitalforvaltere.

Investeringspolitik og rygepolitik

En af de fon­de, der har pen­ge in­ve­ste­re­ret via Dan­ske In­vest, er Ni­els Bro­ck Fon­den, som har en for­mue på 13 mio. kr. Fon­den støt­ter ”dyg­ti­ge og flit­ti­ge un­ge ved Ni­els Bro­cks han­dels­gym­na­si­um” og ud­de­ler des­u­den le­ga­ter til de stu­de­ren­des ud­dan­nel­se i udlandet.

Be­sty­rel­ses­for­mand i fon­den, Fre­de­rik Kort­bæk, ser med stor til­freds­hed på ban­kens be­slut­ning om at eks­klu­de­re to­baks­sel­ska­ber fra investeringsprodukterne.

”Vi klap­per i vo­re hæn­der og er helt med på den be­slut­ning. Ni­els Bro­ck har en me­get re­strik­tiv ry­gepo­li­tik på sko­lens om­rå­de, og den bak­ker fon­den na­tur­lig­vis op om, så­dan at vi så vidt mu­ligt und­går, at de stu­de­ren­de ry­ger. Der­for er det me­get til­freds­stil­len­de, at der er over­ens­stem­mel­se mel­lem fon­dens in­ve­ste­rin­ger og vo­res po­li­tik på om­rå­det,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Fon­den er of­te i kon­takt med ban­ken om nye in­ve­ste­rings­be­slut­nin­ger f.eks. når af­ka­stet skal reinvesteres.

”Vi er me­get op­mærk­som­me på, at pen­ge­ne bli­ver in­ve­ste­ret or­dent­ligt i for­hold til at bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling og ESG-fak­to­rer­ne, så vi kan stå in­de for, at pen­ge­ne bli­ver pla­ce­ret på en må­de der har­mone­rer med fon­dens vær­di­er,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Ni­els Bro­ck Fon­den, Fre­de­rik Kortbæk.

Dan­ske In­ve­sts to­baks­re­strik­tion om­fat­ter bå­de ak­tie- og ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger for al­le Dan­ske In­ve­sts in­ve­ste­rings­fon­de og vil bli­ve im­ple­men­te­ret i den kom­men­de tid ef­ter den 19. novem­ber 2019.

To­bak bli­ver der­med fø­jet til li­sten over Dan­ske In­ve­sts ek­si­ste­ren­de in­ve­ste­rings­re­strik­tio­ner, der al­le­re­de gæl­der for sel­ska­ber, ”der byg­ger ho­ved­par­ten af de­res om­sæt­ning på ter­misk kul, tjæ­resand og kon­tro­ver­si­el­le våben.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer