Løkkefonden trodser forskerne: “læringsforløb virker”

Trods ad­skil­li­ge for­ske­res ad­vars­ler hol­der Løk­ke­fon­den fast i, at dren­ge­nes og for­æl­dre­nes ind­tryk af de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som Dren­ge­a­ka­de­mi­et og Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ve­jer tun­ge­re end vi­den­ska­be­lig evidens. 

For­sker­ne kan ik­ke på­vi­se po­si­ti­ve ef­fek­ter på læ­ring el­ler triv­sel af Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, som be­nyt­ter Løk­ke­fon­dens kon­cept for in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Men Løk­ke­fon­den pe­ger på eg­ne un­der­sø­gel­ser, som vi­ser, at 100 pct. af be­sva­rel­ser­ne fra for­æl­dre­ne til dren­ge på Dren­ge­a­ka­de­mi­et vil an­be­fa­le et op­hold til an­dre (mo­del­fo­to).

Løk­ke­fon­den op­le­ver, at de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb vir­ker. Det fast­slår Løk­ke­fon­dens di­rek­tør, Fre­de­rik Meyer.

De in­ten­si­ve læ­rings­for­løb fra Løk­ke­fon­den har el­lers læn­ge væ­ret un­der skarp kri­tik fra for­ske­re, og for tre uger si­den be­slut­te­de et enigt Bør­­ne- og Ung­doms­ud­valg i Kø­ben­havns Kom­mu­ne at ud­fa­se in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, der er la­vet i sam­ar­bej­de med Løk­ke­fon­den og støt­tet af Bikubenfonden.

Bag­grun­den var en ny rap­port fra Tryg­Fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter og Ram­bøll. Den vi­ste, at Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et på 13 kø­ben­havn­ske fol­ke­sko­ler in­gen ef­fekt har på hver­ken ele­ver­nes fag­li­ge re­sul­ta­ter el­ler de­res trivsel.

Li­ge­som Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et er Es­b­jerg Aka­de­mi la­vet i sam­ar­bej­de med Løk­ke­fon­den, og det ba­se­rer sig på Løk­ke­fon­dens kon­cept for Dren­ge­a­ka­de­mi­et med in­ten­si­ve læ­rings­for­løb i læs­ning, skriv­ning og ma­te­ma­tik. Der ar­bej­des med ele­ver­nes per­son­li­ge og so­ci­a­le ud­vik­ling og med ele­ver­nes va­ner om­kring blandt an­det kost, mo­tion og søvn.

Sko­le­chef i Es­b­jerg Kom­mu­ne Bo Meld­gaard ser med be­kym­ring på rap­por­ter­ne om de in­ten­si­ve læringsforløb.

”Selv­føl­ge­lig gør det ind­tryk, at fle­re eva­lu­e­rin­ger af aka­de­mi­er­ne vi­ser, at de in­gen ef­fekt har, men vi bru­ger Løk­ke­fon­den som spar­rings­part­ne­re og ik­ke som ram­me­sæt­te­re, da vi ud­vik­ler vo­res aka­de­mi ef­ter eg­ne di­dak­ti­ske og pæ­da­go­gi­ske over­vej­el­ser,” si­ger Bo Meldgaard.

”Så vi har ik­ke umid­del­bart no­gen pla­ner om at skrin­læg­ge Es­b­jerg Aka­de­mi­et,” fort­sæt­ter han.

Løkkefonden: Det virker

Trods be­slut­nin­gen i Kø­ben­havn og be­kym­rin­gen i Es­b­jerg, væl­ger Løk­ke­fon­den at fo­ku­se­re på for­æl­dre­nes op­le­vel­se af, at fon­dens in­ten­si­ve læ­rings­for­løb er gavn­ligt for børnene.

”Vi er ik­ke i tvivl om, at Løk­ke­fon­dens læ­rings­for­løb vir­ker. Vi læ­ser med stor in­ter­es­se al forsk­ning på om­rå­det. Men vi kig­ger selv­føl­ge­lig og­så på, hvad for­æl­dre­ne og dren­ge­ne op­le­ver bå­de på kort og langt sigt. Når vi ta­ler med for­æl­dre­ne og dren­ge­ne, bli­ver vi be­kræf­tet i, at det, vi gør, har haft en me­get stor be­tyd­ning,” si­ger Fre­de­rik Mey­er, di­rek­tør i Løkkefonden.

Fle­re for­ske­re har el­lers ad­va­ret imod usik­ker­he­den i in­ter­views, som be­skri­ver ele­vers, for­æl­dres og un­der­vi­se­res op­le­vel­se af fag­li­ge fremskridt:

”Så­dan­ne in­ter­views om folks op­le­vel­ser kan ik­ke si­ge no­get om de in­ten­si­ve for­løbs ef­fekt på ele­ver­nes fag­li­ge ud­vik­ling. Det er stan­dard­pensum fra den psy­ko­lo­gi­ske lit­te­ra­tur om Ro­­sent­hal- og ha­lo-ef­­fek­ter, at man ik­ke kan sæt­te lig­heds­tegn mel­lem folks eg­ne op­le­vel­ser af at ha­ve for­bed­ret sig og så en even­tu­el re­el for­bed­ring. Så de her rap­por­ter si­ger re­elt in­tet om for­lø­be­nes ef­fekt på del­ta­ger­nes fag­lig­hed,” har pro­fes­sor Pe­ter Al­lerup fra Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet så­le­des tid­li­ge­re for­kla­ret til Fun­dats.

På trods af eks­per­ter­nes ad­vars­ler me­ner Fre­de­rik Mey­er, at nog­le af dem, der er bedst til at vur­de­re ef­fek­ter­ne af læ­rings­for­lø­be­ne, er for­æl­dre­ne til de del­ta­gen­de drenge.

”Der­for er vi enormt stol­te over, at vi net­op i dis­se da­ge får helt fri­ske og me­get po­si­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger fra for­æl­dre­ne til de dren­ge, som vi bræn­der for at hjæl­pe vi­de­re i li­vet. Vi har spurgt for­æl­dre­ne til samt­li­ge dren­ge på Dren­ge­a­ka­de­mi­et i 2017, 2018 og 2019 om de­res op­le­vel­ser af for­lø­bet, og 133 for­æl­dre har sva­ret. Al­le 133 for­æl­dre vil an­be­fa­le et op­hold på Dren­ge­a­ka­de­mi­et til an­dre. Alt­så 100 pro­cent. Det er svært at øn­ske bed­re,” si­ger Fre­de­rik Meyer.

Han for­tæl­ler, at Løk­ke­fon­den har spurgt for­æl­dre­ne, hvor­vidt de­res dreng har haft po­si­tivt ud­byt­te af op­hol­det på Drengeakademiet.

”Her sva­rer 77 pro­cent af for­æl­dre­ne ’i me­get høj grad’ el­ler ’i høj grad’. Hvis vi in­klu­de­rer ’i no­gen grad’ vok­ser tal­let til 97 pro­cent,” for­tæl­ler Fre­de­rik Meyer.

Iføl­ge ham hand­ler in­ten­si­ve læ­rings­for­løb mest af alt om at gi­ve fag­ligt og/eller per­son­ligt ud­for­dre­de ele­ver nye chancer.

”Ele­ver­ne, vi mø­der, er mar­kant bag­ud i sko­len og har mang­len­de tro på eg­ne ev­ner. Op­hol­det fo­ku­se­rer på at gi­ve ele­ven nog­le suc­ces­op­le­vel­ser, som kan om­sæt­tes til øget mo­ti­va­tion, hvil­ket vi me­ner er for­ud­sæt­nin­gen for at kun­ne lære.”

”Det gø­res ved hjælp af et struk­tu­re­ret 2-ugers for­løb, hvor blandt an­det søvn, sund kost, fy­sisk ak­ti­vi­tet og voks­ne med en an­er­ken­den­de til­gang er med til at gi­ve dren­ge­ne mo­ti­va­tion i for­hold til sko­le­gang. Yder­me­re er vo­res fo­kus på de 7 ka­rak­ter­træk med til at for­stær­ke ele­ver­nes tro på eg­ne ev­ner. Re­sul­ta­tet, og­så iføl­ge for­æl­dre, er, at ele­ver­ne kom­mer hjem med en for­ny­et tro på sig selv, nog­le stær­ke op­le­vel­ser og nye ven­ska­ber,” si­ger Fre­de­rik Meyer.

Fra fremskridt til forværring

– For­ske­re pe­ger på, at en mu­lig for­kla­ring på in­di­ka­tio­ner­ne af ne­ga­ti­ve ef­fek­ter kan skyl­des, at en dreng på je­res in­ten­si­ve læ­rings­for­løb får at vi­de, at han har gjort frem­skridt og gør det godt, men da han op­da­ger, at ef­fek­ten ik­ke er ved­va­ren­de, så mi­ster han til­tro­en til sig selv og får for­vær­ret sit selv­værd. Tror du på, at det kan væ­re en forklaring?

”At gi­ve ud­for­dre­de ele­ver, der har gi­vet op i for­hold til sko­len, nog­le fag­li­ge, per­son­li­ge og so­ci­a­le suc­ces­op­le­vel­ser i et me­nings­fuldt fæl­les­skab med li­ge­sin­de­de ser vi kun po­si­tivt på. Al­ter­na­ti­vet er at ta­ge det, som dren­ge­ne og de­res for­æl­dre op­fat­ter som no­get po­si­tivt fra dem og ik­ke til­by­de dem et op­hold og en mentorordning.”

”Den kva­li­ta­ti­ve forsk­ning pe­ger mod en lang­tid­s­ef­fekt for de in­vol­ve­re­de dren­ge, når især men­tor­ord­nin­gen in­ten­si­ve­res. Og et in­ten­sivt læ­rings­for­løb kan ik­ke stå ale­ne uden ef­ter­værn. Der­for har vi og­så lø­ben­de op­gra­de­ret vo­res ef­ter­værn be­trag­te­ligt. Med bå­de et væ­sent­ligt øget fo­kus på men­tor­ord­ning og en mas­siv ud­byg­ning af for­æl­dre­sam­ar­bej­det, så vi i størst mu­lig grad hol­der fast i dren­ge­nes po­si­ti­ve ad­færds­æn­dring,” si­ger Fre­de­rik Meyer.

Her­med hen­vi­ser Fre­de­rik Mey­er til fle­re in­ter­view­ba­se­re­de un­der­sø­gel­ser, her­un­der en kva­li­ta­tiv un­der­sø­gel­se fra Ram­bøll i fe­bru­ar 2019, hvor 4 ele­ver, 4 for­æl­dre, 4 læ­re­re og en pro­jekt­le­der fra Dren­ge­a­ka­de­mi­et var interviewet.

Han un­der­stre­ger i den for­bin­del­se, at Løk­ke­fon­den ik­ke har væ­ret med i ef­ter­vær­net i hen­holds­vis Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et og Es­b­jerg Akademi.

I Es­b­jerg Kom­mu­ne kø­rer man på tred­je sko­le­år med Es­b­jerg Aka­de­mi. I sko­le­å­ret 2016-17 delt­og 32 dren­ge på et rent dren­ge­a­ka­de­mi. I sko­le­å­ret 2018-2019 var 34 dren­ge og pi­ger på Es­b­jerg Aka­de­mi, og i in­de­væ­ren­de sko­le­år er aka­de­mi­et or­ga­ni­se­ret på Es­b­jerg Ung­doms­sko­le som en del af de­res til­bud med per­so­na­le fra sko­ler­ne og ung­doms­sko­len. Al­le tre gan­ge har aka­de­mi­et væ­ret må­l­ret­tet ele­ver på 7. år­gang, og i år er der igen plads til 34 ele­ver – ger­ne for­delt li­ge­ligt mel­lem dren­ge og piger.

Nyt koncept målrettet 10. klasse

Ud over Dren­ge­a­ka­de­mi­et og de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb er Løk­ke­fon­den i gang med et nyt kon­cept. Det hed­der Li­feskills Li­nie­I­NIE 10 og er en tvær­gå­en­de er­hvervs­in­te­gre­ret ind­sats for un­ge i kom­mu­na­le 10. klas­­ses-til­­­bud, som ik­ke er vur­de­ret ud­dan­nel­ses­pa­ra­te, og som øn­sker fag­lig og per­son­lig kva­li­fi­ce­ring samt af­kla­ring i for­hold til ud­dan­nel­se og job.

Pro­jek­tet har to for­mål: At få fle­re un­ge til at på­be­gyn­de og gen­nem­fø­re en er­hverv­s­ud­dan­nel­se og ge­ne­re­re ny vi­den om, hvor­dan der kan ska­bes me­nings­ful­de ind­sat­ser for un­ge på kan­ten gen­nem tæt sam­ar­bej­de med den un­ges fa­mi­lie, det lo­ka­le er­hvervs­liv, UU-vej­le­­de­re mv.

Li­feskills Li­nie 10 be­står af en men­tor­ord­ning og et læ­rings­kon­cept, der blandt an­det byg­ger på de læ­rings­me­to­der og er­fa­rin­ger, Løk­ke­fon­den har gjort sig i for­bin­del­se med Drengeakademiet.

Pro­jek­tet er ble­vet til i et sam­ar­bej­de mel­lem Løk­ke­fon­den, Ne­xt Ud­dan­nel­se Kø­ben­havn og Hø­je-Taa­­strup Kom­mu­ne med øko­no­misk støt­te fra In­du­stri­ens Fond.

Pro­jek­tet pi­lot­te­stes i det­te sko­le­år i Hø­je-Taa­­strup Kommune.

Op­da­te­re­ret 26. novem­ber kl. 13:30. Di­rek­tør i Løk­ke­fon­den, Fre­de­rik Mey­er, hen­vi­ser til fle­re kva­li­ta­ti­ve un­der­sø­gel­ser, som pe­ger mod po­si­ti­ve re­sul­ta­ter ba­se­ret på in­ter­views med for­æl­dre, ele­ver, læ­re­re og men­to­rer. Ik­ke kun Ram­bøll-un­­der­­sø­­gel­­sen fra fe­bru­ar 2019.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…