Fonde vil råbe politikere op for at mindske hjemløshed

Dreyers Fond og Bikubenfonden slår sig sammen med Hjem til Alle alliancen i et nyt tiltag. Målet er at reducere antallet af hjemløse i Danmark med 50 pct. En central del af ar­bej­det består i at påvirke de politiske beslut­nings­tagere.

My Friend (foto: A. Xromatik, Unsplash)
Drey­ers Fond og Bi­ku­ben­fon­den lan­ce­rer en ind­sats til 1,1 mio kr. i sam­ar­bej­de med Hjem til Al­le al­li­an­cen for at hal­ve­re an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark (fo­to: A. Xro­ma­tik, Unsplash).

An­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark er ste­get med 33 pct. på ti år. I sam­me pe­ri­o­de har bå­de Fin­land og Nor­ge for­må­et at ned­brin­ge an­tal­let be­trag­te­ligt. Nu slår to fon­de og en ræk­ke part­ne­re sig sam­men for at be­kæm­pe den sti­gen­de dan­ske hjemløshed.

Drey­ers Fond og Bi­ku­ben­fon­den lan­ce­rer nem­lig en ind­sats til 1,1 mio kr. i sam­ar­bej­de med Hjem til Al­le al­li­an­cen og tæn­ket­an­ken Kra­ka for at hal­ve­re an­tal­let af hjem­lø­se i Danmark.

Før­ste skridt i ind­sat­sen er en ana­ly­se fra Kra­ka, der skal vi­se, hvad Nor­ge og Fin­land har gjort for at re­du­ce­re an­tal­let af hjem­lø­se med hen­holds­vis 35 og 13 pro­cent over 10 år.

Ind­sig­ter­ne fra Nor­ge og Fin­land over­sæt­tes til en dansk kon­tekst med be­reg­nin­ger af, hvad det vil ko­ste at hal­ve­re hjem­løs­he­den samt kon­kre­te hand­lings­for­slag til beslutningstagere.

Næ­ste skridt i ind­sat­sen bli­ver en kon­fe­ren­ce, der skal sam­le og ak­ti­ve­re de po­li­ti­ske be­slut­nings­ta­ge­re på om­rå­det den 12. maj 2020.

Dreyers Fond: Vi har et bagland af arkitekter og advokater at spille på banen

Med den nye ind­sats støt­ter Drey­ers Fond for før­ste gang et al­ment om­rå­de, nem­lig hjem­løs­hed. Fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bej­de har ind­til nu væ­ret ret­tet mod ar­ki­tek­ter og advokater.

Men det be­ty­der ik­ke, at fon­den ik­ke – som nu – kan væl­ge at støt­te bre­de­re, for­kla­rer di­rek­tør Bo Ry­gaard. Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at fon­den har et “stærkt bag­land af ar­ki­tek­ter og ad­vo­ka­ter at spil­le på ba­nen” i for­bin­del­se med den nye indsats:

"Iføl­ge fun­dat­sen kan Drey­ers Fond og­så støt­te ‘i al­men­nyt­tigt øje­med’, og det be­nyt­ter vi os af i det­te pro­jekt, for­di vi me­ner, det er vig­tigt at be­kæm­pe hjem­løs­hed, og at de to fag­grup­per, fon­den re­præ­sen­te­rer, ar­ki­tek­ter og ad­vo­ka­ter, kan bi­dra­ge til løs­ning af pro­ble­ma­tik­ken,” si­ger Bo Rygaard.

Me­re kon­kret har Drey­ers Fond sam­men­sat et hold, der pa­ral­lelt med Kra­kas ar­bej­de skal bi­dra­ge til at fin­de løsninger:

"Si­de­lø­ben­de med Kra­kas ana­ly­se­ar­bej­de har vi ned­sat en ar­bejds­grup­pe med blandt an­det re­præ­sen­tan­ter for ad­vo­ka­ter og ar­ki­tek­ter, så vi kan sup­ple­re lan­ce­rin­gen af ana­ly­se og an­be­fa­lin­ger med de to fag­grup­pers in­put til løs­ning af hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik­ken,” si­ger Bo Rygaard.

Det politiske niveau skal påvirkes

Hos Bi­ku­ben­fon­den er di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen glad for, at hjem­lø­se­om­rå­det nu får op­bak­ning fra end­nu fle­re si­der. Fon­den støt­te­de i 2016 etab­le­rin­gen af Hjem til Al­le al­li­an­cen, der be­står af i alt 19 part­ne­re fra blandt an­det fonds­sek­to­ren og de hu­ma­ni­tæ­re organisationer.

”Det er po­si­tivt, at fle­re fon­de i dag løf­ter et stort an­svar i for­hold til at be­kæm­pe hjem­løs­hed – bå­de in­di­vi­du­elt og i sam­ar­bej­de. Skal kur­ven knæk­kes yder­li­ge­re, er der brug for me­re vi­den og go­de er­fa­rin­ger for at fin­de de helt rig­ti­ge po­li­ti­ske løs­nin­ger. Det er bag­grun­den for, at vi støt­ter op om ana­ly­sen samt en kon­fe­ren­ce, der kan ska­be den nød­ven­di­ge po­li­ti­ske op­mærk­som­hed om pro­ble­mer og løs­nin­ger,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Fak­ta om indsatsen

To fon­de, en al­li­an­ce og en tæn­ket­ank står bag den nye indsats

“Hvor­dan hal­ve­rer vi an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark?” Det er tit­len på den ræk­ke ana­ly­ser og an­be­fa­lin­ger, som tæn­ket­an­ken Kra­ka ud­ar­bej­der for Hjem til Al­le al­li­an­cen støt­tet af Drey­ers Fond og af Bi­ku­ben­fon­den med en lan­ce­rings­kon­fe­ren­ce, der skal ska­be de­bat og po­li­tisk hand­ling den 12. maj 2020.

Net­op det po­li­ti­ske ar­bej­de bli­ver en cen­tral del af den nye ind­sats, si­ger sam­ar­bejds­part­ner­ne. De me­ner så­le­des, at det bli­ver nød­ven­digt at ak­ti­ve­re bå­de det “so­ci­al­po­li­ti­ske” og det “bo­lig­po­li­ti­ske” om­rå­de for at op­nå må­let om en hal­ve­ring af hjemløsheden.

Drey­ers Fond læg­ger lo­ka­ler til lan­ce­rings­kon­fe­ren­cen af det nye ini­ti­a­tiv, som par­ter­ne hol­der den 12. maj 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer