Fonde vil råbe politikere op for at mindske hjemløshed

Drey­ers Fond og Bi­ku­ben­fon­den slår sig sam­men med Hjem til Al­le al­li­an­cen i et nyt til­tag. Må­let er at re­du­ce­re an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark med 50 pct. En cen­tral del af ar­bej­det be­står i at på­vir­ke de po­li­ti­ske beslut­nings­tagere.

My Friend (foto: A. Xromatik, Unsplash)
Drey­ers Fond og Bi­ku­ben­fon­den lan­ce­rer en ind­sats til 1,1 mio kr. i sam­ar­bej­de med Hjem til Al­le al­li­an­cen for at hal­ve­re an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark (fo­to: A. Xro­ma­tik, Uns­plash).

An­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark er ste­get med 33 pct. på ti år. I sam­me pe­ri­o­de har bå­de Fin­land og Nor­ge for­må­et at ned­brin­ge an­tal­let be­trag­te­ligt. Nu slår to fon­de og en ræk­ke part­ne­re sig sam­men for at be­kæm­pe den sti­gen­de dan­ske hjem­løs­hed.

Drey­ers Fond og Bi­ku­ben­fon­den lan­ce­rer nem­lig en ind­sats til 1,1 mio kr. i sam­ar­bej­de med Hjem til Al­le al­li­an­cen og tæn­ket­an­ken Kra­ka for at hal­ve­re an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark.

Før­ste skridt i ind­sat­sen er en ana­ly­se fra Kra­ka, der skal vi­se, hvad Nor­ge og Fin­land har gjort for at re­du­ce­re an­tal­let af hjem­lø­se med hen­holds­vis 35 og 13 pro­cent over 10 år.

Ind­sig­ter­ne fra Nor­ge og Fin­land over­sæt­tes til en dansk kon­tekst med be­reg­nin­ger af, hvad det vil ko­ste at hal­ve­re hjem­løs­he­den samt kon­kre­te hand­lings­for­slag til be­slut­nings­ta­ge­re.

Næ­ste skridt i ind­sat­sen bli­ver en kon­fe­ren­ce, der skal sam­le og ak­ti­ve­re de po­li­ti­ske be­slut­nings­ta­ge­re på om­rå­det den 12. maj 2020.

Dreyers Fond: Vi har et bagland af arkitekter og advokater at spille på banen

Med den nye ind­sats støt­ter Drey­ers Fond for før­ste gang et al­ment om­rå­de, nem­lig hjem­løs­hed. Fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bej­de har ind­til nu væ­ret ret­tet mod ar­ki­tek­ter og ad­vo­ka­ter.

Men det be­ty­der ik­ke, at fon­den ik­ke – som nu – kan væl­ge at støt­te bre­de­re, for­kla­rer di­rek­tør Bo Ry­gaard. Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at fon­den har et “stærkt bag­land af ar­ki­tek­ter og ad­vo­ka­ter at spil­le på ba­nen” i for­bin­del­se med den nye ind­sats:

"Iføl­ge fun­dat­sen kan Drey­ers Fond og­så støt­te ‘i al­men­nyt­tigt øje­med’, og det be­nyt­ter vi os af i det­te pro­jekt, for­di vi me­ner, det er vig­tigt at be­kæm­pe hjem­løs­hed, og at de to fag­grup­per, fon­den re­præ­sen­te­rer, ar­ki­tek­ter og ad­vo­ka­ter, kan bi­dra­ge til løs­ning af pro­ble­ma­tik­ken,” si­ger Bo Ry­gaard.

Me­re kon­kret har Drey­ers Fond sam­men­sat et hold, der pa­ral­lelt med Kra­kas ar­bej­de skal bi­dra­ge til at fin­de løs­nin­ger:

"Si­de­lø­ben­de med Kra­kas ana­ly­se­ar­bej­de har vi ned­sat en ar­bejds­grup­pe med blandt an­det re­præ­sen­tan­ter for ad­vo­ka­ter og ar­ki­tek­ter, så vi kan sup­ple­re lan­ce­rin­gen af ana­ly­se og an­be­fa­lin­ger med de to fag­grup­pers in­put til løs­ning af hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik­ken,” si­ger Bo Ry­gaard.

Det politiske niveau skal påvirkes

Hos Bi­ku­ben­fon­den er di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen glad for, at hjem­lø­se­om­rå­det nu får op­bak­ning fra end­nu fle­re si­der. Fon­den støt­te­de i 2016 etab­le­rin­gen af Hjem til Al­le al­li­an­cen, der be­står af i alt 19 part­ne­re fra blandt an­det fonds­sek­to­ren og de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner.

”Det er po­si­tivt, at fle­re fon­de i dag løf­ter et stort an­svar i for­hold til at be­kæm­pe hjem­løs­hed – bå­de in­di­vi­du­elt og i sam­ar­bej­de. Skal kur­ven knæk­kes yder­li­ge­re, er der brug for me­re vi­den og go­de er­fa­rin­ger for at fin­de de helt rig­ti­ge po­li­ti­ske løs­nin­ger. Det er bag­grun­den for, at vi støt­ter op om ana­ly­sen samt en kon­fe­ren­ce, der kan ska­be den nød­ven­di­ge po­li­ti­ske op­mærk­som­hed om pro­ble­mer og løs­nin­ger,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Fak­ta om ind­sat­sen

To fon­de, en al­li­an­ce og en tæn­ket­ank står bag den nye ind­sats

“Hvor­dan hal­ve­rer vi an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark?” Det er tit­len på den ræk­ke ana­ly­ser og an­be­fa­lin­ger, som tæn­ket­an­ken Kra­ka ud­ar­bej­der for Hjem til Al­le al­li­an­cen støt­tet af Drey­ers Fond og af Bi­ku­ben­fon­den med en lan­ce­rings­kon­fe­ren­ce, der skal ska­be de­bat og po­li­tisk hand­ling den 12. maj 2020.

Net­op det po­li­ti­ske ar­bej­de bli­ver en cen­tral del af den nye ind­sats, si­ger sam­ar­bejds­part­ner­ne. De me­ner så­le­des, at det bli­ver nød­ven­digt at ak­ti­ve­re bå­de det “so­ci­al­po­li­ti­ske” og det “bo­lig­po­li­ti­ske” om­rå­de for at op­nå må­let om en hal­ve­ring af hjem­løs­he­den.

Drey­ers Fond læg­ger lo­ka­ler til lan­ce­rings­kon­fe­ren­cen af det nye ini­ti­a­tiv, som par­ter­ne hol­der den 12. maj 2020.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.