Fonde vil råbe politikere op for at mindske hjemløshed

Drey­ers Fond og Bi­ku­ben­fon­den slår sig sam­men med Hjem til Al­le al­li­an­cen i et nyt til­tag. Må­let er at re­du­ce­re an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark med 50 pct. En cen­tral del af ar­bej­det be­står i at på­vir­ke de po­li­ti­ske beslutningstagere.

My Friend (foto: A. Xromatik, Unsplash)
Drey­ers Fond og Bi­ku­ben­fon­den lan­ce­rer en ind­sats til 1,1 mio kr. i sam­ar­bej­de med Hjem til Al­le al­li­an­cen for at hal­ve­re an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark (fo­to: A. Xro­ma­tik, Unsplash).

An­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark er ste­get med 33 pct. på ti år. I sam­me pe­ri­o­de har bå­de Fin­land og Nor­ge for­må­et at ned­brin­ge an­tal­let be­trag­te­ligt. Nu slår to fon­de og en ræk­ke part­ne­re sig sam­men for at be­kæm­pe den sti­gen­de dan­ske hjemløshed.

Drey­ers Fond og Bi­ku­ben­fon­den lan­ce­rer nem­lig en ind­sats til 1,1 mio kr. i sam­ar­bej­de med Hjem til Al­le al­li­an­cen og tæn­ket­an­ken Kra­ka for at hal­ve­re an­tal­let af hjem­lø­se i Danmark.

Før­ste skridt i ind­sat­sen er en ana­ly­se fra Kra­ka, der skal vi­se, hvad Nor­ge og Fin­land har gjort for at re­du­ce­re an­tal­let af hjem­lø­se med hen­holds­vis 35 og 13 pro­cent over 10 år.

Ind­sig­ter­ne fra Nor­ge og Fin­land over­sæt­tes til en dansk kon­tekst med be­reg­nin­ger af, hvad det vil ko­ste at hal­ve­re hjem­løs­he­den samt kon­kre­te hand­lings­for­slag til beslutningstagere.

Næ­ste skridt i ind­sat­sen bli­ver en kon­fe­ren­ce, der skal sam­le og ak­ti­ve­re de po­li­ti­ske be­slut­nings­ta­ge­re på om­rå­det den 12. maj 2020.

Dreyers Fond: Vi har et bagland af arkitekter og advokater at spille på banen

Med den nye ind­sats støt­ter Drey­ers Fond for før­ste gang et al­ment om­rå­de, nem­lig hjem­løs­hed. Fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bej­de har ind­til nu væ­ret ret­tet mod ar­ki­tek­ter og advokater.

Men det be­ty­der ik­ke, at fon­den ik­ke – som nu – kan væl­ge at støt­te bre­de­re, for­kla­rer di­rek­tør Bo Ry­gaard. Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at fon­den har et “stærkt bag­land af ar­ki­tek­ter og ad­vo­ka­ter at spil­le på ba­nen” i for­bin­del­se med den nye indsats:

"Iføl­ge fun­dat­sen kan Drey­ers Fond og­så støt­te ‘i al­men­nyt­tigt øje­med’, og det be­nyt­ter vi os af i det­te pro­jekt, for­di vi me­ner, det er vig­tigt at be­kæm­pe hjem­løs­hed, og at de to fag­grup­per, fon­den re­præ­sen­te­rer, ar­ki­tek­ter og ad­vo­ka­ter, kan bi­dra­ge til løs­ning af pro­ble­ma­tik­ken,” si­ger Bo Rygaard.

Me­re kon­kret har Drey­ers Fond sam­men­sat et hold, der pa­ral­lelt med Kra­kas ar­bej­de skal bi­dra­ge til at fin­de løsninger:

"Si­de­lø­ben­de med Kra­kas ana­ly­se­ar­bej­de har vi ned­sat en ar­bejds­grup­pe med blandt an­det re­præ­sen­tan­ter for ad­vo­ka­ter og ar­ki­tek­ter, så vi kan sup­ple­re lan­ce­rin­gen af ana­ly­se og an­be­fa­lin­ger med de to fag­grup­pers in­put til løs­ning af hjem­lø­se­pro­ble­ma­tik­ken,” si­ger Bo Rygaard.

Det politiske niveau skal påvirkes

Hos Bi­ku­ben­fon­den er di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen glad for, at hjem­lø­se­om­rå­det nu får op­bak­ning fra end­nu fle­re si­der. Fon­den støt­te­de i 2016 etab­le­rin­gen af Hjem til Al­le al­li­an­cen, der be­står af i alt 19 part­ne­re fra blandt an­det fonds­sek­to­ren og de hu­ma­ni­tæ­re organisationer.

”Det er po­si­tivt, at fle­re fon­de i dag løf­ter et stort an­svar i for­hold til at be­kæm­pe hjem­løs­hed – bå­de in­di­vi­du­elt og i sam­ar­bej­de. Skal kur­ven knæk­kes yder­li­ge­re, er der brug for me­re vi­den og go­de er­fa­rin­ger for at fin­de de helt rig­ti­ge po­li­ti­ske løs­nin­ger. Det er bag­grun­den for, at vi støt­ter op om ana­ly­sen samt en kon­fe­ren­ce, der kan ska­be den nød­ven­di­ge po­li­ti­ske op­mærk­som­hed om pro­ble­mer og løs­nin­ger,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Fak­ta om indsatsen

To fon­de, en al­li­an­ce og en tæn­ket­ank står bag den nye indsats

“Hvor­dan hal­ve­rer vi an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark?” Det er tit­len på den ræk­ke ana­ly­ser og an­be­fa­lin­ger, som tæn­ket­an­ken Kra­ka ud­ar­bej­der for Hjem til Al­le al­li­an­cen støt­tet af Drey­ers Fond og af Bi­ku­ben­fon­den med en lan­ce­rings­kon­fe­ren­ce, der skal ska­be de­bat og po­li­tisk hand­ling den 12. maj 2020.

Net­op det po­li­ti­ske ar­bej­de bli­ver en cen­tral del af den nye ind­sats, si­ger sam­ar­bejds­part­ner­ne. De me­ner så­le­des, at det bli­ver nød­ven­digt at ak­ti­ve­re bå­de det “so­ci­al­po­li­ti­ske” og det “bo­lig­po­li­ti­ske” om­rå­de for at op­nå må­let om en hal­ve­ring af hjemløsheden.

Drey­ers Fond læg­ger lo­ka­ler til lan­ce­rings­kon­fe­ren­cen af det nye ini­ti­a­tiv, som par­ter­ne hol­der den 12. maj 2020.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…