Annoncespot_img

Elsass Fondens nystiftede forskningspris går til belgisk forsker

Den 20. november blev The Elsass Foundation Research Prize uddelt for første gang. Prisen på en million kroner gik til den belgiske professor Bernard Dan, der er førende inden for forskning i cerebral parese. Prisen blev overrakt af Prinsesse Benedikte, der er protektor for Elsass Fonden.

The Elsass Foundation Research Prize
The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize på en mil­li­on kro­ner blev i går ud­delt for før­ste gang. Pris­mod­ta­ger Ber­nard Dan er her om­kran­set af prisko­mi­te­for­mand og pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær, El­sass Fon­dens pro­tek­tor, Prin­ses­se Be­ne­dik­te og El­sass Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­ck El­sass (fo­to: El­sass Fonden).

Det var en ty­de­lig glad Ber­nard Dan, der i går blev den før­ste mod­ta­ger af El­sass Fon­dens for­sker­pris The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize på en mil­li­on kro­ner. Og den bel­gi­ske læ­ge og pro­fes­sor i neu­rovi­den­skab på Uni­ver­sité li­bre de Bruxel­les var da hel­ler ik­ke i tvivl om, at den nystif­te­de pris kom­mer til at få stor be­tyd­ning for forsk­ning i ce­re­bral pa­re­se (CP) fremover. 

”Jeg er bå­de yd­myg, over­ra­sket og me­get be­æ­ret over at væ­re den før­ste mod­ta­ger af den­ne me­get vig­ti­ge pris, og jeg er me­get tak­nem­me­lig over for fon­den og ko­mi­te­en,” sag­de Ber­nard Dan og fortsatte: 

”Pri­sen vil gø­re det mu­ligt for mig at gen­nem­fø­re et vig­tigt pro­jekt, jeg ar­bej­der på. For­må­let med pro­jek­tet er at få en bed­re for­stå­el­se for hjer­nens funk­tion og pla­sti­ske egen­ska­ber hos per­so­ner med ce­re­bral pa­re­se med hen­blik på at for­bed­re ud­vik­lin­gen af de­res funk­tions­ev­ne gen­nem re­le­vant neu­ro­fy­si­o­lo­gisk stimulation.”

Skal motivere til mere forskning

Pri­sen be­står af 750.000 kro­ner, som er øre­mær­ket ny forsk­ning, mens de 250.000 kro­ner er en per­son­lig pris til for­ske­ren, som an­er­ken­del­se af for­ske­rens hid­ti­di­ge indsats.

Pri­sen gi­ves hvert an­det år til en for­sker, som gør en af­gø­ren­de for­skel in­den for ce­re­bral parese.

For El­sass Fon­den hand­ler for­sker­pri­sen, som er ver­dens stør­ste in­den for CP-forsk­ning, om at sæt­te fo­kus på fon­dens ret smal­le ind­sats­om­rå­de og om at øge op­mærk­som­he­den om og mo­ti­ve­re til blandt an­det forsk­ning i ce­re­bral parese. 

Ber­nard Dan er ud over at væ­re uni­ver­si­tets­pro­fes­sor og­så læ­ge­lig chef på et højt­spe­ci­a­li­se­re­ret ho­spi­tal for børn og voks­ne med svæ­re hjer­ne-, hjer­te- og lun­ge­syg­dom­me. Han er des­u­den re­dak­tør af et in­ter­na­tio­nalt respek­te­ret tids­skrift, som pu­bli­ce­rer vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler om bør­ne­n­eu­ro­lo­gi med sær­ligt fo­kus på ce­re­bral parese. 

Iføl­ge El­sass Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­ck El­sass, kan Ber­nard Dan væ­re med til at in­spi­re­re og mo­ti­ve­re an­dre for­ske­re til at in­ter­es­se­re sig for CP-forsk­ning. Det har væ­ret en af­gø­ren­de grund til, at val­get faldt på ham som den før­ste mod­ta­ger af den nystif­te­de forskningspris. 

”Vi har stif­tet en pris af den­ne stør­rel­se i håb om, at dyg­ti­ge, in­ter­na­tio­na­le og dan­ske for­ske­re får øget in­ter­es­se i at ska­be me­re vi­den om ce­re­bral pa­re­se. Vi hå­ber, at det i sid­ste en­de kan få stor be­tyd­ning for, at livskva­li­te­ten for men­ne­sker med CP øges,” sag­de Ni­ck Elsass. 

Prismodtager fik ros for markant aftryk 

Prisover­ræk­kel­sen fo­re­gik på El­sass Fon­dens ejen­dom i Char­lot­ten­lund, hvor fon­dens pro­tek­tor Prin­ses­se Be­ne­dik­te over­rak­te pri­sen. Som en del af ar­ran­ge­men­tet holdt Ber­nard Dan et op­læg om sin forskning. 

Ud over The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize på 1 mil­li­on kro­ner ud­de­ler El­sass Fon­den og­så He­le­ne El­sass Pri­sen på 150.000 kro­ner. Pri­sen blev ud­delt før­ste gang i 2018 og går år­ligt til en per­son el­ler en in­sti­tu­tion, der har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med CP. 

Al­le kan indstil­le til He­le­ne El­sass Pri­sen. Til for­sker­pri­sen The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize er der knyt­tet en ud­væl­gel­ses­ko­mi­te. Ko­mi­te­ens for­mand er pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær, der har er­fa­ring med pri­ser fra po­ster som forsk­nings­di­rek­tør i bå­de Vil­lum Fon­den og Lund­beck­fon­den. Der­u­d­over sid­der der en for­sker in­den for fel­tet fra USA, en fra Au­stra­li­en og en fra Eu­ro­pa. Ko­mi­te­en indstil­ler pris­mod­ta­ge­ren til El­sass Fon­dens bestyrelse. 

Tho­mas Sinkjær ro­ste Ber­nard Dan for sit mar­kan­te af­tryk i for­hold til vi­den om ce­re­bral parese.

”Trods hans re­la­tivt un­ge al­der, så er Ber­nard Dans bi­drag til CP-vi­den på glo­balt plan ene­stå­en­de. In­gen for­sker har væ­ret li­ge så ihær­dig som ham, når det kom­mer til at in­si­ste­re på be­tyd­nin­gen af CP-forsk­ning i hø­je­ste kva­li­tet,” sag­de Tho­mas Sinkjær. 

The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize ud­de­les næ­ste gang i 2021. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer