Elsass Fondens nystiftede forskningspris går til belgisk forsker

Den 20. novem­ber blev The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize ud­delt for før­ste gang. Pri­sen på en mil­li­on kro­ner gik til den bel­gi­ske pro­fes­sor Ber­nard Dan, der er før­en­de in­den for forsk­ning i ce­re­bral pa­re­se. Pri­sen blev over­rakt af Prin­ses­se Be­ne­dik­te, der er pro­tek­tor for El­sass Fonden. 

The Elsass Foundation Research Prize
The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize på en mil­li­on kro­ner blev i går ud­delt for før­ste gang. Pris­mod­ta­ger Ber­nard Dan er her om­kran­set af prisko­mi­te­for­mand og pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær, El­sass Fon­dens pro­tek­tor, Prin­ses­se Be­ne­dik­te og El­sass Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­ck El­sass (fo­to: El­sass Fonden).

Det var en ty­de­lig glad Ber­nard Dan, der i går blev den før­ste mod­ta­ger af El­sass Fon­dens for­sker­pris The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize på en mil­li­on kro­ner. Og den bel­gi­ske læ­ge og pro­fes­sor i neu­rovi­den­skab på Uni­ver­sité li­bre de Bruxel­les var da hel­ler ik­ke i tvivl om, at den nystif­te­de pris kom­mer til at få stor be­tyd­ning for forsk­ning i ce­re­bral pa­re­se (CP) fremover. 

”Jeg er bå­de yd­myg, over­ra­sket og me­get be­æ­ret over at væ­re den før­ste mod­ta­ger af den­ne me­get vig­ti­ge pris, og jeg er me­get tak­nem­me­lig over for fon­den og ko­mi­te­en,” sag­de Ber­nard Dan og fortsatte: 

”Pri­sen vil gø­re det mu­ligt for mig at gen­nem­fø­re et vig­tigt pro­jekt, jeg ar­bej­der på. For­må­let med pro­jek­tet er at få en bed­re for­stå­el­se for hjer­nens funk­tion og pla­sti­ske egen­ska­ber hos per­so­ner med ce­re­bral pa­re­se med hen­blik på at for­bed­re ud­vik­lin­gen af de­res funk­tions­ev­ne gen­nem re­le­vant neu­ro­fy­si­o­lo­gisk stimulation.”

Skal motivere til mere forskning

Pri­sen be­står af 750.000 kro­ner, som er øre­mær­ket ny forsk­ning, mens de 250.000 kro­ner er en per­son­lig pris til for­ske­ren, som an­er­ken­del­se af for­ske­rens hid­ti­di­ge indsats.

Pri­sen gi­ves hvert an­det år til en for­sker, som gør en af­gø­ren­de for­skel in­den for ce­re­bral parese.

For El­sass Fon­den hand­ler for­sker­pri­sen, som er ver­dens stør­ste in­den for CP-forsk­­ning, om at sæt­te fo­kus på fon­dens ret smal­le ind­sats­om­rå­de og om at øge op­mærk­som­he­den om og mo­ti­ve­re til blandt an­det forsk­ning i ce­re­bral parese. 

Ber­nard Dan er ud over at væ­re uni­ver­si­tets­pro­fes­sor og­så læ­ge­lig chef på et højt­spe­ci­a­li­se­re­ret ho­spi­tal for børn og voks­ne med svæ­re hjer­­ne-, hjer­te- og lun­ge­syg­dom­me. Han er des­u­den re­dak­tør af et in­ter­na­tio­nalt respek­te­ret tids­skrift, som pu­bli­ce­rer vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler om bør­ne­n­eu­ro­lo­gi med sær­ligt fo­kus på ce­re­bral parese. 

Iføl­ge El­sass Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­ck El­sass, kan Ber­nard Dan væ­re med til at in­spi­re­re og mo­ti­ve­re an­dre for­ske­re til at in­ter­es­se­re sig for CP-forsk­­ning. Det har væ­ret en af­gø­ren­de grund til, at val­get faldt på ham som den før­ste mod­ta­ger af den nystif­te­de forskningspris. 

”Vi har stif­tet en pris af den­ne stør­rel­se i håb om, at dyg­ti­ge, in­ter­na­tio­na­le og dan­ske for­ske­re får øget in­ter­es­se i at ska­be me­re vi­den om ce­re­bral pa­re­se. Vi hå­ber, at det i sid­ste en­de kan få stor be­tyd­ning for, at livskva­li­te­ten for men­ne­sker med CP øges,” sag­de Ni­ck Elsass. 

Prismodtager fik ros for markant aftryk 

Prisover­ræk­kel­sen fo­re­gik på El­sass Fon­dens ejen­dom i Char­lot­ten­lund, hvor fon­dens pro­tek­tor Prin­ses­se Be­ne­dik­te over­rak­te pri­sen. Som en del af ar­ran­ge­men­tet holdt Ber­nard Dan et op­læg om sin forskning. 

Ud over The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize på 1 mil­li­on kro­ner ud­de­ler El­sass Fon­den og­så He­le­ne El­sass Pri­sen på 150.000 kro­ner. Pri­sen blev ud­delt før­ste gang i 2018 og går år­ligt til en per­son el­ler en in­sti­tu­tion, der har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med CP. 

Al­le kan indstil­le til He­le­ne El­sass Pri­sen. Til for­sker­pri­sen The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize er der knyt­tet en ud­væl­gel­ses­ko­mi­te. Ko­mi­te­ens for­mand er pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær, der har er­fa­ring med pri­ser fra po­ster som forsk­nings­di­rek­tør i bå­de Vil­lum Fon­den og Lund­beck­fon­den. Der­u­d­over sid­der der en for­sker in­den for fel­tet fra USA, en fra Au­stra­li­en og en fra Eu­ro­pa. Ko­mi­te­en indstil­ler pris­mod­ta­ge­ren til El­sass Fon­dens bestyrelse. 

Tho­mas Sinkjær ro­ste Ber­nard Dan for sit mar­kan­te af­tryk i for­hold til vi­den om ce­re­bral parese.

”Trods hans re­la­tivt un­ge al­der, så er Ber­nard Dans bi­drag til CP-vi­­den på glo­balt plan ene­stå­en­de. In­gen for­sker har væ­ret li­ge så ihær­dig som ham, når det kom­mer til at in­si­ste­re på be­tyd­nin­gen af CP-forsk­­ning i hø­je­ste kva­li­tet,” sag­de Tho­mas Sinkjær. 

The El­sass Fo­un­da­tion Re­search Prize ud­de­les næ­ste gang i 2021. 

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…