Annoncespot_img

Sådan honoreres erhvervsfondenes bestyrelser

Der er markant forskel på bestyrel­ses­hono­rarerne i de store erhvervs­drivende fonde, viser en ny op­gø­rel­se. Besty­relsens ansvar, arbejds­mængde og opga­vernes kom­plek­sitet er nogle af de fak­to­rer, der afgør niveauet. Og sam­men­lig­net med de børs­noterede sel­skaber følger fonds­besty­rel­serne ikke helt med udviklingen, siger ekspert.

Be­sty­rel­ses­ar­bej­det i fond­s­kon­cer­ner­ne spæn­der vidt – fra om­fat­ten­de ud­de­lings­op­ga­ver i mo­der­fon­den til be­slut­nin­ger om kom­plek­se er­hvervs­for­hold i de un­der­lig­gen­de sel­ska­ber. Der er dog sto­re for­skel­le fon­de­ne imel­lem, vi­ser Fun­dats op­gø­rel­se over ho­nora­rer­ne i 34 af de stør­ste fon­de, som føl­ger An­be­fa­lin­gen for God Fonds­le­del­se om at op­ly­se le­del­ses­ve­der­la­ge­ne (se fon­de­nes ho­nora­rer i ta­bel­len nedenfor).

Be­sty­rel­ses­ar­bej­det i de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de be­løn­nes med alt fra sym­bol­ske be­løb til ho­nora­rer i mil­li­onklas­sen. Men kun i én fond kom­mer det gen­nem­snit­li­ge ho­norar fra fon­den til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne over en halv mil­li­on kroner.

Det vi­ser en ny op­gø­rel­se over 2018-ho­nora­rer­ne i de sto­re fon­de, som føl­ger op­lys­nings­an­be­fa­lin­gen i God Fonds­le­del­se for 2018 (se ta­bel­len herunder).

I top­pen af li­sten lig­ger så­le­des Carls­berg­fon­det med et gen­nem­snit­ligt be­sty­rel­ses­ho­norar på godt 600.000 kr. Et gen­nem­snit, der ik­ke mindst skyl­des den sær­li­ge le­del­ses­struk­tur i Carls­berg­fon­det, som ik­ke har en di­rek­tion, men i ste­det en be­sty­rel­se med et me­re ope­ra­tivt ansvar.

Fon­de­ne er ud­valgt blandt de 50 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på egen­ka­pi­tal, som sam­ti­dig føl­ger an­be­fa­lin­gen for god fonds­le­del­se om at op­ly­se fonds­le­del­sens ve­der­lag. Fon­de i top-50, som ik­ke føl­ger an­be­fa­lin­gen, er så­le­des ik­ke med i op­gø­rel­sen. Der­u­d­over er to sto­re al­me­ne fon­de og to filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som og­så føl­ger an­be­fa­lin­gen med.

Næst­hø­jest lig­ger KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, men al­le­re­de her er gen­nem­snit­tet un­der den hal­ve mil­li­on – det lig­ger nem­lig på 450.000 kr. el­ler sam­let 1,8 mio. kr. for­delt på de fi­re bestyrelsesmedlemmer.

In­du­stri­ens Fond og Re­al­da­nia be­sæt­ter de næ­ste plad­ser med et gen­nem­snit på 375.000 kro­ner til med­lem­mer­ne i de to bestyrelser.

I bun­den af li­sten er der til gen­gæld mar­kant min­dre kom­pen­sa­tion til be­sty­rel­ser­ne. Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land ud­be­ta­ler så­le­des et gen­nem­snit­ligt ho­norar på blot 35.000 kr. til de seks be­sty­rel­ses­med­lem­mer, mens og­så Fon­den Syd­fyns El­for­sy­ning, Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond og Sti­bo­fon­den al­le ho­no­re­re­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne med un­der 100.000 kro­ner for de­res ar­bej­de i fon­den i 2018.

I man­ge fon­de spil­ler med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen og­så le­del­ses­rol­ler i et el­ler fle­re sel­ska­ber un­der fon­den. Tæl­ler man ho­nora­rer­ne fra dis­se rol­ler med i over­ens­stem­mel­se med An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se, så øges det sam­le­de ho­norar til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne of­te betragteligt.

Professor: Fondene følger ikke helt med udviklingen

Iføl­ge Ste­en Thom­sen, pro­fes­sor i er­hvervs­fonds­le­del­se på CBS, lig­ger de er­hvervs­dri­ven­de fon­de set over en bred kam ik­ke for­re­st, når det kom­mer til be­sty­rel­ser­nes honorarer:

”Be­sty­rel­ses­ho­nora­rer­ne i de stør­ste fon­de lig­ger et styk­ke un­der ni­veau­et i f.eks. de børsno­te­re­de sel­ska­ber, hvil­ket er i tråd med, hvad vi har fun­det tid­li­ge­re. Hvis man ser på de 100 stør­ste fon­de er gen­nem­snits­ho­nora­ret om­kring 120.000 mod over 300.000 kro­ner i de børsno­te­re­de sel­ska­ber, hvor det i øv­rigt er ste­get kraf­tigt i de se­ne­re år. Fonds­be­sty­rel­ser­nes ho­nora­rer føl­ger alt­så ik­ke helt med ud­vik­lin­gen,” si­ger Ste­en Thomsen.

Men fon­de­nes la­ve­re kom­pen­sa­tion til be­sty­rel­ser­ne er i øje­blik­ket ik­ke for al­vor et pro­blem i for­hold til at re­k­rut­te­re de ret­te kom­pe­ten­cer. Ar­bej­det i en fonds­be­sty­rel­se bæ­rer nem­lig en del af af løn­nen i sig selv, vur­de­rer Ste­en Thomsen:

Det er sta­dig for­bun­det med stor pre­sti­ge og en vis ære­frygt, så man gør det ik­ke for pen­ge­nes skyld, i hvert fald ik­ke primært.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor i er­hvervs­fonds­le­del­se på CBS

“Jeg har ik­ke ind­tryk af, at no­gen si­ger nej til en be­sty­rel­ses­post i en fond, for­di ho­nora­ret er for lavt. Det er sta­dig for­bun­det med stor pre­sti­ge og en vis ære­frygt, så man gør det ik­ke for pen­ge­nes skyld, i hvert fald ik­ke pri­mært. Nog­le ser det som en sam­funds­op­ga­ve at væ­re med til at gi­ve til­ba­ge til sam­fun­det ef­ter en lang er­hvervskar­ri­e­re,” si­ger Ste­en Thomsen.

Han ad­va­rer dog sam­ti­dig imod at la­de ho­nora­rer­ne sak­ke for langt bag­ud i fondene:

”Al­li­ge­vel er det na­tur­ligt, at be­sty­rel­ses­ho­nora­rer­ne føl­ger med ud­vik­lin­gen i det om­gi­ven­de sam­fund, hvis man og­så fort­sat øn­sker at træk­ke på de bed­ste er­hvervs­folk,” si­ger Ste­en Thomsen

Novo Nordisk Fonden: Ansvar, arbejdsmængde og kompleksitet afgørende

Hos No­vo Nor­disk Fon­den – den klart mest ud­de­len­de fond på li­sten – er be­sty­rel­ses­ho­nora­ret fast­sat blandt an­det ud fra net­op det sto­re ud­de­lings­ar­bej­de, der ved lov skal va­re­ta­ges af be­sty­rel­sen selv.

Det for­tæl­ler fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Lüders:

”Ho­nora­rets stør­rel­se skal ses i sam­men­hæng med det an­svar og den ar­bejds­mæng­de, som be­sty­rel­sen har i No­vo Nor­disk Fon­den. I 2018 ud­del­te fon­den ek­sem­pel­vis ca. 4 mia. kr. for­delt på en lang ræk­ke om­rå­der, der spæn­der fra bio­me­di­cin, bi­o­tek­no­lo­gi og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag over til ud­dan­nel­se, in­nova­tion, pa­tient­be­hand­ling, so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål. Vi støt­ter forsk­ning og ud­vik­ling i form af bå­de åb­ne calls og stra­te­gi­ske sats­nin­ger. Det­te in­de­bæ­rer, at bå­de ar­bejds­mæng­den og kom­plek­si­te­ten af det, som fon­dens be­sty­rel­se skal for­hol­de sig til, er sær­de­les om­fat­ten­de og i øv­rigt ste­get mar­kant i de se­ne­re år,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Men og­så de kom­plek­se er­hvervsak­ti­vi­te­ter i de over hund­re­de sel­ska­ber un­der fon­den fyl­der me­get i bestyrelsesarbejdet:

”Jeg tror, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der ik­ke har prø­vet at sid­de i en fonds­be­sty­rel­se som vo­res, vil bli­ve over­ra­sket over, hvor me­get ma­te­ri­a­le de en­kel­te med­lem­mer skal sæt­te sig ind i frem til et be­sty­rel­ses­mø­de. De kon­kre­te ud­de­lin­ger fyl­der selv­føl­ge­lig en hel del i be­sty­rel­ses­ar­bej­det, men da vi er en er­hvervs­dri­ven­de fond, så skal fonds­be­sty­rel­sen og­så for­hol­de sig til en lang ræk­ke an­dre om­rå­der, der har med vo­res er­hvervsak­ti­vi­te­ter at gø­re,” si­ger St­ef­fen Lüders.

De kon­kre­te ud­de­lin­ger fyl­der selv­føl­ge­lig en hel del i be­sty­rel­ses­ar­bej­det, men da vi er en er­hvervs­dri­ven­de fond, så skal fonds­be­sty­rel­sen og­så for­hol­de sig til en lang ræk­ke an­dre om­rå­der, der har med vo­res er­hvervsak­ti­vi­te­ter at gøre.

St­ef­fen Lü­ders – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fonden

Og der er ik­ke ud­sigt til, at ar­bejds­byr­den i No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se bli­ver min­dre i de kom­men­de år:

”No­vo Nor­disk Fon­den vil i pe­ri­o­den fra 2017 frem til 2023 me­re end fi­redob­le sit ud­be­ta­lings­ni­veau. Det­te har na­tur­lig­vis en be­tyd­ning for be­sty­rel­sens ar­bejds­mæng­de,” si­ger St­ef­fen Lüders.

BRFfonden: Strategi og markedsanalyse fylder meget

BRF­fon­den har i mod­sæt­ning til No­vo Nor­disk Fon­den end­nu in­gen ud­de­lin­ger el­ler tra­di­tio­nel er­hvervs­drift. Fon­den har si­den 2014 for­mu­le­ret en stra­te­gi og des­u­den ar­bej­det på at kø­be en grund til at etab­le­re det før­ste af en ræk­ke hånd­værks­kol­le­gi­er. Det før­ste for­ven­tes at stå klar i 2022.

Men og­så fon­dens for­mu­e­for­valt­ning op­ta­ger med­lem­mer­ne af fonds­be­sty­rel­sen, der i øv­rigt og­så ud­gør be­sty­rel­sen i det un­der­lig­gen­de hol­dings­el­skab BRF­hol­ding, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch:

“Vi har en stor ak­tiepost i Jy­ske Bank, og vi føl­ger na­tur­lig­vis ud­vik­lin­gen i he­le sek­to­ren. Det er en del af det an­svar, man har, når man sid­der på en stor ak­tiepost. Vi har ik­ke sær­lig ind­fly­del­se på Jy­ske Bank – der er stem­me­rets­be­græns­ning – men vi har et an­svar for de man­ge mid­ler, der er bun­det i fon­dens ak­tier.” si­ger Lars Munch.

Ud­over ar­bej­det med for­mu­e­for­valt­ning er be­sty­rel­sen i BRF­fon­den og­så i høj grad tæt på fon­dens dag­li­ge ar­bej­de, for­tæl­ler Lars Munch:

“Vi har en lil­le ad­mi­ni­stra­tion på to per­so­ner, som gør, at be­sty­rel­sen er ret tæt og­så på me­re ope­ra­ti­ve op­ga­ver,” si­ger han og konkluderer:

“For BRF­fon­den og hol­dings­el­ska­bet gæl­der der sam­me be­grun­del­se for ho­nora­ret som de fle­ste an­dre. Nem­lig en af­vej­ning af hvad der er ri­me­ligt i for­hold til an­sva­ret og den på­kræ­ve­de ind­sats. Det er na­tur­lig­vis kom­bi­ne­ret med, hvad der er et nød­ven­digt ho­norar­ni­veau for at til­træk­ke de ret­te med­lem­mer,” si­ger Lars Munch.

Carlsbergs ejerfond ligger i toppen

FondSam­let ho­norar fra fond­s­kon­cer­nen (kr.)Her­af fra mo­der­fon­den (kr.)Gen­nem­snit per med­lem fra mo­der­fond (kr.)Gen­nem­snit per med­lem fra fond­s­kon­cer­nen (kr.)An­tal medlemmer
Carls­berg­fon­det6.692.0003.072.000614.4001.338.4005
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond1.800.0001.800.000450.000450.0004
In­du­stri­ens Fond2.250.0002.250.000375.000375.0006
Re­al­da­nia*4.125.0004.125.000375.000375.00011
Hem­pel Fonden6.741.2313.330.596370.066749.0269
Bit­ten & Mads Clau­sens Fond3.100.0003.100.000344.444344.4449
No­vo Nor­disk Fonden10.591.5063.675.000334.091962.86411
Au­gusti­nus Fonden2.858.0001.000.000333.333952.6673
Lund­beck­fon­den7.800.0003.500.000318.182709.09111
Lauritzen Fon­den2.800.0002.500.000312.500350.0008
Vil­lum Fonden*1.749.0001.749.000291.500291.5006
Knud Høj­gaards Fond2.100.0001.700.000283.333350.0006
Nor­dea-fon­den2.219.0002.219.000277.375277.3758
En­tre­pre­nør Ma­ri­us Pe­der­sens Fond2.170.8001.650.000275.000361.8006
Tryg­heds­grup­pen / Trygfonden*4.690.0002.820.000256.364426.36411
Al­ler­fon­den3.322.0001.274.000254.800664.4005
Det Obel­ske Familiefond1.400.0001.000.000250.000350.0004
Aa­ge V. Jen­sen Naturfond1.200.0001.200.000240.000240.0005
Ve­lux Fonden*1.588.0001.588.000226.857226.8577
Wil­li­am De­mant Fonden2.600.000900.000225.000650.0004
Bi­ku­ben­fon­den1.350.0001.350.000225.000225.0006
Det dan­ske Hedeselskab1.669.0001.669.000208.625208.6258
Aa­se og Ej­nar Da­ni­el­sens Fond1.334.360834.360208.590333.5904
Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond2.430.0001.600.000200.000303.7508
Leo Fon­det5.324.0002.175.000197.727484.00011
Fær­ch­fon­den1.410.0001.410.000176.250176.2508
Eg­mont Fonden3.928.3201.517.760168.640436.4809
BRF­fon­den1.500.000750.000150.000300.0005
Spar Nord Fonden1.170.0001.170.000146.250146.2508
Gud­b­jörg og Ej­nar Ho­norés Fond1.012.5001.012.500126.563126.5638
Sti­bo-Fon­den728.000363.00090.750182.0004
Fre­de­riks­berg Boligfond625.250625.25069.47269.4729
Fon­den Syd­fyns Elforsyning588.000588.00065.33365.3339
Fon­den For Spa­re­kas­sen Himmerland210.000210.00035.00035.0006
Gen­nem­snit2.796.352 kr.1.756.690 kr.246.808 kr.392.876 kr.
  • Kil­de: Fon­de­nes 2018-års­rap­por­ter og sekretariater
  • An­mærk­ning: Ta­bel­len er ba­se­ret på en li­ste over de 50 stør­ste fon­de må­lt på egen­ka­pi­tal per 1.1.2017. Fra li­sten er ud­valgt de fon­de, som føl­ger An­be­fa­ling 3.1.2 i An­be­fa­lin­ger for god Fonds­le­del­se. * Des­u­den er og­så Re­al­da­nia, Tryg­fon­den, Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den inkluderet.

Gns. honorar pr. bestyrelsesmedlem

Søj­le­di­a­gram­met vi­ser det gen­nem­snit­li­ge ho­norar pr. be­sty­rel­ses­med­lem – for­delt på mo­der­fond og un­der­lig­gen­de sel­ska­ber (klik for at se en stør­re version).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer