WoCo-sagen efterlader politisk governance-problem i kommunerne

I kølvandet på sagen om Fonden Wonderful Copenhagen ligger der nu en opgave i at få embedsfolk og kommunalpolitikere over hele landet til at forstå, at de ikke kan have indflydelse i kommunalt finansierede fonde og selskaber, som driver kulturinstitutioner eller erhvervsudvikling, mener Foreningen af Danske Kulturbestyrelser. ”Derfor er spørgs­målet jo helt overordnet om det overhovedet er de rigtige konstruktioner, vi bruger i såvel kommuner, regioner som i staten. Det spørgsmål må besvares af både af kommune og af staten,” siger en af sagens hovedpersoner, medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Simon Strange (S).

Byrådssal

 

Kom­mu­nal fi­nan­si­e­ring og kom­mu­nal ind­fly­del­se føl­ges ik­ke ad. Det er en af de hår­de re­a­li­te­ter, som står klart ef­ter sa­gen om Kø­ben­havns Kom­mu­nes en­ga­ge­ment i Fon­den Won­der­ful Copenhagen.

Men fo­re­stil­lin­gen om at et kom­mu­nalt be­sty­rel­ses­med­lem skal va­re­ta­ge kom­mu­nens in­ter­es­ser i en selv­stæn­digt le­det or­ga­ni­sa­tion, er ik­ke kun et pro­blem i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, me­ner for­man­den for For­e­nin­gen af Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser, Ras­mus Adrian.

”Det er no­get, vi ser man­ge ste­der, at kom­mu­ner­ne be­slut­ter sig for den her mo­del og op­ret­ter sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner til at va­re­ta­ge events, pro­jek­ter og kul­turin­sti­tu­tio­ner. Of­te for at iso­le­re den øko­no­mi­ske ri­si­ko, der kan væ­re ved den slags fo­re­ta­gen­der, så­dan at hvis det går galt, så smit­ter det ik­ke af på for­valt­nin­gens bud­get. Men hvis man så al­li­ge­vel vil ha­ve kom­mu­nal ind­fly­del­se, så ri­si­ke­rer du at få nog­le be­slut­nin­ger, som ik­ke er forretnings­mæssigt hen­sigts­mæs­si­ge set ud fra fon­dens el­ler in­sti­tu­tio­nens in­ter­es­se,” si­ger han.

Som sa­gen om Kø­ben­havns Kom­mu­ne og Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen vi­ser, kan kommu­nen ik­ke fast­hol­de sin med­be­stem­mel­se over skat­te­bor­ger­nes pen­ge ved at pla­ce­re en kommunal­politiker i fonds­be­sty­rel­sen. Og det er en er­ken­del­se, som kom­mu­ner­ne grun­digt bør over­ve­je kon­se­kven­ser­ne af, me­ner Ras­mus Adrian.

”Der lig­ger no­get prin­ci­pi­elt i at få bå­de po­li­ti­ke­re og em­beds­mænd til at for­stå, at når man har en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion el­ler fond, og man øn­sker at gi­ve den op­ti­ma­le be­tin­gel­ser, så skal man la­de den dri­ve sig selv,” si­ger han.

Ingen finansiering uden indflydelse

Det dre­jer sig om fon­de, sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og an­dre sel­sk­ab­s­ty­per, som i fle­re til­fæl­de er stif­tet sam­men med kom­mu­ner­ne, og som og­så får be­ty­de­lig støt­te fra kom­mu­ne­kas­ser­ne. Men sam­ti­dig er der ta­le om be­sty­rel­ses­po­ster, hvor kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne træ­der ind i en hvep­se­re­de af reg­ler om tavs­heds­pligt, krav om uaf­hæn­gig in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se, erstatnings­ansvar og ha­bi­li­tets­pro­ble­mer, som til­sy­ne­la­den­de stri­der di­rek­te mod den kom­mu­na­le selv­forståelse om, at der med kom­mu­nal fi­nan­si­e­ring af kom­mu­na­le op­ga­ver føl­ger kom­mu­nal indflydelse.

I hvert fald i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, hvor po­li­ti­ker­ne ri­si­ke­rer at kom­me i pro­ble­mer, hvis de på bag­grund af kom­mu­nens ret­nings­linjer me­ner, at de skal va­re­ta­ge kom­mu­nens in­ter­es­ser i de­res bestyrelsesarbejde.

Og det får en af sa­gens ho­ved­per­so­ner, med­lem af bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen i Kø­ben­havn, Si­mon Stran­ge (S) til at kræ­ve hand­ling i kommunen.

”Helt kon­struk­tivt vil jeg kræ­ve, at man får set på, hvor­dan vi som kom­mu­ne over­ho­ve­det kan va­re­ta­ge vo­res in­ter­es­ser. For er det over­ho­ve­det den rig­ti­ge må­de, man la­ver de her fonds- og sel­skabs­kon­struk­tio­ner på. Og gi­ver det over­ho­ve­det me­ning, at vi ud­pe­ger be­sty­rel­ses­med­lem­mer på den må­de, vi gør,” si­ger Si­mon Strange.

Han fik i sid­ste må­ned kri­tik af Er­hvervs­sty­rel­sen for at ha­ve un­der­lagt sig in­struk­tio­ner af kom­mu­nens em­beds­mænd, ef­ter de hav­de rå­d­gi­vet ham om, hvor­dan han skul­le for­hol­de til sig det – i fle­re til­fæl­de – for­tro­li­ge be­sty­rel­ses­ma­te­ri­a­le fra fondsbestyrelsen.

En rå­d­giv­ning som el­lers var helt i over­ens­stem­mel­se med de vej­led­nin­ger og ret­nings­linjer som øko­no­mi­for­valt­nin­gen hav­de ud­stuk­ket for po­li­ti­ke­re og em­beds­mænd. Men i strid med fondslovgivningen.

”Der­for er spørgs­må­let jo helt over­ord­net, om det over­ho­ve­det er de rig­ti­ge kon­struk­tio­ner vi bru­ger i så­vel kom­mu­ner, re­gio­ner som i sta­ten. Det spørgs­mål må be­sva­res bå­de af kommu­nerne og af sta­ten,” si­ger han og pe­ger på det prin­ci­pi­el­le pro­blem i at be­ta­le skat­te­kro­ner til of­fent­li­ge op­ga­ver, når po­li­ti­ker­ne ik­ke kan hol­de styr på, hvor­dan pen­ge­ne skal bruges.

”Man skal hu­ske på, at den fond, vi ta­ler om, ik­ke er et kat­te­hjem el­ler en pri­vat for­mue. Det en fond, der står for ak­ti­vi­te­ter, der ale­ne er bå­ret af kom­mu­nal og re­gio­nal fi­nan­si­e­ring. Og hvor­dan va­re­ta­ger man så kom­mu­nens in­ter­es­ser? Bå­de kom­mu­ne og re­gion skal jo væ­re til­fred­se, el­lers er der ik­ke no­gen fi­nan­si­e­ring, og så er der hel­ler in­gen fond,” si­ger Si­mon Strange.

Misforstået sondring om kommunal opgave

Fra kom­mu­nalval­get 2018 vil der gan­ske gi­vet føl­ge nye og kla­re­re reg­ler med, når en kom­munalpolitiker får lov­ning på et ’ben’ i en af de 130 kul­tur-, ung­doms-, el­ler erhvervs­frem­meinstitutioner mv., hvor Kø­ben­havns Kom­mu­ne har ret til at ud­pe­ge bestyrelsesmedlemmer.

Sa­gen får nem­lig nu Kø­ben­havns Kom­mu­ne til at igang­sæt­te en gen­nem­gang og ana­ly­se af kom­mu­nens ret­nings­linjer og vej­led­nin­ger, så de ik­ke frem­over stri­der mod den lov­giv­ning, som gæl­der på ek­sem­pel­vis fondsområdet.

For som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har skre­vet, vi­ser en ak­tind­sigt i kommu­nens vej­led­ning til med­lem­mer af bor­ger­re­præ­sen­ta­tion, BR-hånd­bo­gen, at af­snit­tet om in­struk­tions­be­fø­jel­ser er i di­rek­te strid med fondslovgivningen.

Men og­så kom­mu­nens ge­ne­rel­le vej­led­ning til kom­mu­nalt ud­pe­ge­de po­li­ti­ke­re og embeds­mænd, Be­sty­rel­ses­hånd­bog for Kø­ben­havns Kom­mu­ne, for­tæl­ler at be­sty­rel­ses­med­lem­mer i vis­se til­fæl­de ger­ne må ta­ge imod in­struk­tio­ner fra kom­mu­nen, nem­lig i de til­fæl­de, hvor fon­dens be­slut­ning ved­rø­rer en kom­mu­nal opgave.

Og det er et dår­ligt råd at gi­ve, me­ner kom­mu­nal­for­sker Ro­ger Buch ef­ter at ha­ve læst kom­mu­nens Bestyrelseshåndbog.

”Kom­mu­nens op­fat­tel­se af, at det ik­ke en­gang hand­ler om fon­dens el­ler virk­som­he­dens ty­pe el­ler ho­ved­op­ga­ve, men om de helt kon­kre­te be­slut­nin­ger, som skal træf­fes i fon­den el­ler virk­som­he­den, gør det kom­plet umu­ligt for de en­kel­te po­li­ti­ke­re at vi­de, hvor­dan de skal age­re,” si­ger han.

En stor del af for­vir­rin­gen om kom­mu­ner­nes ind­fly­del­se i sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de skyl­des til­sy­ne­la­den­de en ud­bredt fejl­t­olk­ning af den kom­mu­na­le sty­rel­ses­lov, som og­så Er­hvervs­sty­rel­sen kom­men­te­rer i sin 50 si­der lan­ge af­gø­rel­se om er­stat­nings­sa­gen i forbind­else med mil­li­onun­der­skud­det i Won­der­ful Co­pen­ha­gen ef­ter me­lo­di grand prix 2014.

Den kom­mu­na­le sty­rel­ses­lov er iføl­ge Si­mon Stran­ges ad­vo­kat ble­vet tol­ket så­dan, at et be­sty­rel­ses­med­lem i en fond kan un­der­læg­ges kom­mu­nal­be­sty­rel­sens in­struk­tio­ner, når fon­den va­re­ta­ger op­ga­ver, som kom­mu­nen selv kun­ne ha­ve løst. Den for­tolk­ning er des­u­den af­spej­let fle­re ste­der i Kø­ben­havns Kom­mu­nes Bestyrelseshåndbog.

Be­sty­rel­ses­hånd­bo­gen læg­ger der­med op til, at det en­kel­te kom­mu­nalt ud­pe­ge­de bestyrelses­medlem på bag­grund af be­slut­nings­ma­te­ri­a­let fra en fonds be­sty­rel­se for­ud for hvert mø­de bør vur­de­re, om der er ta­le om be­slut­nin­ger, der kun­ne ha­ve væ­ret en kom­mu­nal op­ga­ve. Og der­ef­ter over­ve­je, om han skal gå til kom­mu­nen for at be­de om man­dat til sin stemme­afgivelse i fondsbestyrelsen.

”Men min vur­de­ring vil væ­re, at uan­set om det er en kom­mu­nal op­ga­ve el­ler ej, så er der in­gen in­struk­tions­ret i for­hold til kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne. De skal va­re­ta­ge fon­dens el­ler virksom­hedens in­ter­es­ser. Alt an­det ska­ber og­så en gråzo­ne, som bli­ver umu­lig at navi­ge­re i,” si­ger kom­mu­nal­for­sker og forsk­nings­chef ved Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le, Ro­ger Buch.

Han me­ner der­for, at kom­mu­ner­ne ge­ne­relt skal in­for­me­re kom­mu­nalt ud­pe­ge­de besty­rel­ses­medlemmer om, at de net­op skal va­re­ta­ge fon­dens el­ler virk­som­he­den in­ter­es­se – og ik­ke kom­mu­nens – hvis der er mod­sa­t­ret­te­de in­ter­es­ser. Ro­ger Buch pe­ger sam­ti­dig på, at det­te og­så er en lo­gisk føl­ge af de sæd­van­li­ge ha­bi­li­tets­pro­blem­stil­lin­ger i en kommunalbestyrelse:

”Som be­sty­rel­ses­med­lem i en fond el­ler virk­som­hed, skal man va­re­ta­ge virk­som­he­dens in­ter­es­ser, uan­set at man er ud­pe­get af kom­mu­nen. Det er net­op det­te for­hold, som be­ty­der, at po­li­ti­ker­ne bli­ver in­ha­bi­le i kom­mu­nens be­slut­nin­ger om sa­ger, som ved­rø­rer virksom­heden,” si­ger Ro­ger Buch.

Udbredt usikkerhed i kommuner

Hos For­e­nin­gen af Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser er man til­freds med Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se i sa­gen om Won­der­ful Co­pen­ha­gen, for­di den af­kla­rer en ud­bredt usik­ker­hed om, hvil­ken rol­le po­li­ti­ske re­præ­sen­tan­ter i kul­tur­be­sty­rel­ser kan på­ta­ge sig i re­la­tion til son­drin­gen mel­lem kom­mu­na­le opgaver.

”Med Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se lig­ger der nu en gan­ske snæ­ver for­tolk­ning. På det prak­ti­ske plan bør kom­mu­ner­ne få en lidt an­den for­stå­el­se for, hvad sty­rel­ses­lo­ven be­ty­der for det her om­rå­de. Pro­ble­met med sty­rel­ses­lo­ven er at af­gø­re, om en gi­ven ak­ti­vi­tet fal­der in­den­for el­ler uden for kom­mu­nens al­min­de­li­ge virk­som­hed – for det er jo en stor gråzo­ne,” si­ger for­e­nin­gens for­mand Ras­mus Adrian.

Han op­for­drer der­for til, at kom­mu­ner­ne kig­ger på de­res gover­nan­ce-reg­ler og sam­ti­dig be­gyn­der, at ud­pe­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer på bag­grund af kompetencer.

”Det er vo­res op­fat­tel­se, at KL i di­a­log med kom­mu­ner og in­sti­tu­tio­ner bør as­si­ste­re kommu­nerne i at re­vi­de­re de­res ret­nings­linjer på om­rå­det, og at ud­bre­de kend­ska­bet til bå­de de juri­diske og gover­nan­ce-mæs­si­ge aspek­ter af be­sty­rel­ses­ar­bej­de i kultur­institutioner. Et stort øn­ske fra For­e­nin­gen af Dan­ske Kul­tur­be­sty­rel­ser er og­så, at KL op­for­drer kom­mu­ner­ne til at ud­pe­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer ba­se­ret på en kom­pe­ten­ce­pro­fil i sam­råd med kultur­institu­tionerne, så be­ho­vet for at dæk­ke kom­pe­ten­cer i den en­kel­te be­sty­rel­se bli­ver pri­o­ri­te­ret som et ud­peg­nings­kri­te­ri­um," si­ger Ras­mus Adrian.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har i for­bin­del­se med ar­tik­ler­ne om Kø­ben­havns Kom­mu­nes rol­le i Won­der­ful Co­pen­ha­gen-sa­gen bedt om at få en kom­men­tar til Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se og den kri­tik, der si­den er rejst af kom­mu­nens ret­nings­linjer. Men di­rek­tør i øko­no­mi­for­valt­nin­gen, Pe­ter Stens­gaard Mørch, har ik­ke øn­sket at gi­ve in­ter­view for at sva­re på om kom­mu­nen er enig i Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se, el­ler om kom­mu­nen vil ind­kla­ge afgørelsen.

Der­i­mod har kom­mu­nen i en skrift­lig kom­men­tar op­lyst, at øko­no­mi­for­valt­nin­gen nu vil ana­ly­se­re de gæl­den­de retningslinjer:

”Øko­no­mi­for­valt­nin­gen har – bl.a. som led i for­be­re­del­ser­ne af mod­ta­gel­sen af den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se 1. ja­nu­ar 2018 – igang­s­at en ana­ly­se og gen­nem­gang af Kø­ben­havns Kom­mu­nes re­præ­sen­ta­tion i – og re­la­tion til – en ræk­ke fon­de og helt el­ler del­vist kommu­nalt eje­de sel­ska­ber. For­valt­nin­gen vil i den for­bin­del­se ind­dra­ge Er­hvervs­sty­rel­sens ud­ta­lel­se og er­fa­rin­ger­ne i øv­rigt fra den kon­kre­te sag i de sam­le­de over­vej­el­ser, og her­un­der og­så gen­nem­gå de ek­si­ste­ren­de ret­nings­linjer for be­tje­ning af kom­mu­nalt ud­pe­ge­de bestyrelses­medlemmer og for­valt­nin­gens hånd­te­ring af dis­se ret­nings­linjer,” skri­ver kom­mu­nen i en mail.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

130 kommunale bestyrelseshverv i København

Se listen over råd, nævn, fonde, selvejende institutioner og selskaber, som Københavns Kommune udpeger bestyrelsesmedlemmer til.

 

Artikler om WoCo-sagen

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer