Simon Strange (S) kræver beklagelse af kommunen i Wonderful Copenhagen-sagen

Medlem af Københavns Kommunes borgerrepræsentation, Simon Strange (S), kræver nu en beklagelse fra økonomiforvaltningen for dårlig rådgivning. Kommunens retningslinjer om instruktion flugter ikke med fondslovgivningen, siger fondsretsekspert. Nu vil kommunen analysere forvaltningens praksis og gennemgå retningslinjerne på baggrund af Erhvervsstyrelsens kritik.

”Jeg vil kræ­ve, at øko­no­mi­for­valt­nin­gen be­kla­ger over for mig, at de har gi­vet mig for­kert rå­d­giv­ning,” si­ger med­lem af Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion, Si­mon Stran­ge (S).

Er­hvervs­sty­rel­sen ud­tal­te i sid­ste uge kri­tik af ham, for­di han hav­de un­der­lagt sig instruk­tioner fra kom­mu­nens em­beds­mænd i for­bin­del­se med sa­gen om Fon­den Won­der­ful Copen­hagens tab i for­bin­del­se med me­lo­di­grand­prix 2014. Sty­rel­sens kri­tik af Si­mon Stran­ge er dog af prin­ci­pi­el ka­rak­ter og af­gø­rel­sen pe­ger ik­ke på til­fæl­de, hvor han har hand­let imod fon­dens in­ter­es­ser. Al­li­ge­vel er han util­freds med, at kom­mu­nen har bragt ham på kant med erhvervsfondsloven.

”Det er ble­vet ret klart, at jeg ik­ke er ble­vet rå­d­gi­vet or­dent­ligt af em­beds­mæn­de­ne. Så­dan som jeg op­fat­ter det, er kri­tik­ken dy­best set ret­tet mod kom­mu­nen og for­valt­nin­gens rol­le i det her. Jeg har for­søgt at age­re or­dent­ligt bå­de som be­sty­rel­ses­med­lem og som kom­mu­nalt ud­pe­get. Og der er jeg kom­met i klem­me. Der­for me­ner jeg, at kri­tik­ken er ret­tet mod den prak­sis, der de fa­cto har væ­ret, og det må der selv­føl­ge­lig ryd­des op i,” si­ger Si­mon Strange.

Si­mon Stran­ge gen­nem­gik for­ud for mø­de­r­ne i fon­dens be­sty­rel­se dags­or­den og bestyrelses­materiale med kom­mu­nens em­beds­mænd for at sik­re, at Kø­ben­havns Kom­mu­nes in­ter­es­ser blev or­dent­ligt va­re­ta­get, og at han ud­før­te sit be­sty­rel­ses­ar­bej­de or­dent­ligt. Men Erhvervs­styrelsen kon­klu­de­rer i sin af­gø­rel­se, at Si­mon Stran­ge der­med ik­ke har over­holdt fonds­lovens krav om, at han som be­sty­rel­ses­med­lem kun må va­re­ta­ge fon­den interesser.

Det er sket på trods af, at em­beds­mæn­de­ne og Si­mon Stran­ge har over­holdt kom­mu­nens prak­sis og de vej­led­nin­ger, der gæl­der for kom­mu­nalt ud­pe­ge­de em­beds­mænd og for med­lem­mer af borgerrepræsentationen.

Retningslinjer i konflikt med loven

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et ak­tind­sigt i to af kom­mu­nens gæl­den­de ret­nings­linjer på om­rå­det. Hånd­bog for Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen er en vej­led­ning til borgerrepræsen­tanterne om de­res ar­bej­de i kom­mu­nen og sam­ti­dig er den et ’op­slags­værk for me­d­ar­bej­der­ne i øko­no­mi­for­valt­nin­gen og på rå­d­hu­set, som har brug for in­for­ma­tio­ner re­la­te­ret til borger­repræsentanternes virke’.

I hånd­bo­gen kan po­li­ti­ker­ne læ­se, at de som BR-med­lem, der er ud­pe­get til en bestyrelses­post i en fond, som ho­ved­re­gel kan in­stru­e­res af et fler­tal af bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen. Men som af­gø­rel­sen om Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen vi­ser, kan det brin­ge en kommunal­politiker i sto­re pro­ble­mer med fondsmyn­dig­he­den, hvis han føl­ger net­op den vej­led­ning i Hånd­bog for Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen. For iføl­ge pro­fes­sor i fonds­ret, Ras­mus Feldt­hu­sen flug­ter kom­mu­nens for­tolk­ning ik­ke med fondslovgivningen.

”Så­dan som en med­lem af bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen må læ­se vej­led­nin­gen om instruktions­beføjelse, så frem­står det som om, at han i fonds­be­sty­rel­sen ale­ne skal tje­ne den in­ter­es­se, som han har få­et be­sked på af kom­mu­nen, uan­set hvad. Der­med bli­ver man kom­mu­nens for­læn­ge­de arm ind i fonds­be­sty­rel­sen og det er i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, som slår fast, at et be­sty­rel­ses­med­lem ale­ne må va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser og for­mål,” si­ger han.

Ras­mus Feldt­hu­sen me­ner der­for, at kom­mu­nen bør gen­nem­gå og re­vi­de­re vej­led­nin­gen om in­struk­tions­be­fø­jel­se til kom­mu­nens bor­ger­re­præ­sen­tan­ter for sik­re, at den er i overens­stemmelse med fondslovgivningen.

”Det bør frem­gå klart af vej­led­nin­gen til bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nens med­lem­mer, at når man sid­der i en fond, så må man kun va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser. Det skyl­des først og frem­mest hen­sy­net til fon­den, men der­næst for at und­gå, at en kom­mu­nal­po­li­ti­ker bli­ver per­son­ligt er­stat­nings­ansvar­lig som be­sty­rel­ses­med­lem i en fond ved ulov­ligt at va­re­ta­ge kom­mu­nens in­ter­es­ser,” si­ger han.

Det syns­punkt er Si­mon Stran­ge enig i, og det er sam­ti­dig den be­sked han vil gi­ve øko­no­mi­for­valt­nin­gen, ef­ter at han nu har drøf­tet Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se med sin advokat.

”Jeg sy­nes selv­føl­ge­lig ik­ke, at det er fair, at jeg får kri­tik af er­hvervs­sty­rel­sen. Jeg me­ner, at jeg har gjort det, der er ble­vet for­ven­tet af mig på bag­grund af en rå­d­giv­ning fra kom­pe­ten­te juri­ster i lan­det stør­ste kom­mu­ne. De bur­de ha­ve vidst, hvad de har med at gø­re,” si­ger Si­mon Stran­ge, der ik­ke for­ven­ter at ind­kla­ge af­gø­rel­sen til Erhvervsankenævnet.

Ud over vej­led­nin­gen til BR-med­lem­mer har kom­mu­nen og­så en ge­ne­rel be­sty­rel­ses­hånd­bog, der er må­l­ret­tet per­so­ner, som er ud­pe­get til be­sty­rel­ses­po­ster af kom­mu­nen – bå­de BR-med­lem­mer, em­beds­mænd og andre.

Kommunen vil nu revidere praksis

Be­sty­rel­ses­hånd­bo­gen be­skri­ver blandt an­det, at kom­mu­nalt ud­pe­ge­de bestyrelses­medlemmer i vis­se til­fæl­de kan in­stru­e­res af kom­mu­nen. Det gæl­der hvis fon­den lø­ser kom­mu­na­le opgaver.

Det spørgs­mål blev net­op og­så be­hand­let af Er­hvervs­sty­rel­sen i sa­gen om Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen. Si­mon Stran­ges ad­vo­kat har i sa­gen frem­ført, at det som føl­ge af den kom­mu­na­le sty­rel­ses­lov er lov­ligt at in­stru­e­re et kom­mu­nalt ud­pe­get be­sty­rel­ses­med­lem i en fond i spørgs­mål, hvor kom­mu­nen selv kun­ne ha­ve løst op­ga­ven som en kom­mu­nal opgave.

Men sty­rel­sen slår fast, at kom­mu­ne­sty­rel­ses­lo­ven kun i be­græn­set om­fang gi­ver kom­mu­nen mu­lig­hed for at in­stru­e­re et be­sty­rel­ses­med­lem, og at hvis det over­ho­ve­det er lov­ligt, kan det kun væ­re i sa­ger, hvor der er sam­men­fal­den­de in­ter­es­ser mel­lem kom­mu­nen og fonden.

Det gæl­der og­så selv­om det er kom­mu­nen, der er medstif­ter og end­da fi­nan­si­e­rer fon­dens ak­ti­vi­te­ter. Kom­mu­nens be­sty­rel­ses­hånd­bog er der­for ef­ter pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sens vur­de­ring problematisk.

”Som kom­mu­nalt ud­pe­get be­sty­rel­ses­med­lem er man i hvert fald ik­ke ret godt vej­ledt her,” si­ger han.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de vil­le ger­ne ha­ve spurgt di­rek­tø­ren for Kø­ben­havns Kom­mu­nes øko­no­mi­for­valt­ning, Pe­ter Stens­gaard Mørch, om han er enig i sty­rel­sens af­gø­rel­se, og om han me­ner, at kom­mu­nen har et med­ansvar for den kri­tik, som er rejst af Er­hvervs­sty­rel­sen mod Si­mon Strange.

Øko­no­mi­for­valt­nin­gen har dog ik­ke øn­sket at gi­ve in­ter­view, men har i ste­det sendt føl­gen­de kommentar:

”Det er Kø­ben­havns Kom­mu­ne Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion, som – hvis det hav­de væ­ret mu­ligt – i gi­vet fald skul­le ha­ve truf­fet kon­kret be­slut­ning om brug af in­struk­tions­be­fø­jel­se. Det­te er ik­ke sket i for­hold til det om­tal­te sags­for­løb i WoCo.”

"Der­i­mod er det kom­mu­nens prak­sis, at med­lem­mer af Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen har mu­lig­hed for i for­valt­nin­gen at få råd og vej­led­ning i for­hold til va­re­ta­gel­se af ek­ster­ne be­sty­rel­ses­po­ster. I den for­bin­del­se vil for­valt­nin­gens rå­d­giv­ning ske in­den­for de ram­mer, som er gæl­den­de for de kon­kre­te sel­ska­ber, li­ge­som hen­sy­net til med­lem­mets tavs­heds­pligt vil bli­ve iagt­ta­get. Det er og­så Øko­no­mi­for­valt­nin­gens op­fat­tel­se, at det har væ­ret til­fæl­det i det kon­kre­te forløb.”

“Øko­no­mi­for­valt­nin­gen har – bl.a. som led i for­be­re­del­ser­ne af mod­ta­gel­sen af den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se 1. ja­nu­ar 2018 – igang­s­at en ana­ly­se og gen­nem­gang af Kø­ben­havns Kom­mu­nes re­præ­sen­ta­tion i – og re­la­tion til – en ræk­ke fon­de og helt el­ler del­vist kom­mu­nalt eje­de sel­ska­ber. For­valt­nin­gen vil i den for­bin­del­se ind­dra­ge Er­hvervs­sty­rel­sens ud­ta­lel­se og er­fa­rin­ger­ne i øv­rigt fra den kon­kre­te sag i de sam­le­de over­vej­el­ser, og her­un­der og­så gen­nem­gå de ek­si­ste­ren­de ret­nings­linjer for be­tje­ning af kom­mu­nalt ud­pe­ge­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer og for­valt­nin­gens hånd­te­ring af dis­se retningslinjer.”

 

Kom­mu­nens vej­led­ning i mod­strid med fondslov

Er­hvervs­fonds­lo­ven slår fast, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke må va­re­ta­ge an­dre in­ter­es­ser end fon­dens. Der­for kan et kom­mu­nalt ud­pe­get be­sty­rel­ses­med­lem i en fond ik­ke ta­ge imod in­struk­ser fra hver­ken et po­li­tisk fler­tal el­ler embedsmænd.

Men Kø­ben­havns Kom­mu­nes vej­led­ning til de fol­ke­valg­te be­skri­ver fejl­ag­tigt, at et fler­tal i bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen kan in­stru­e­re kom­mu­nalt ud­pe­ge­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer i net­op fon­de og sel­ve­jen­de institutioner.

Som ud­gangs­punkt kan Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nens fler­tal be­slut­te, hvor­le­des de af kom­mu­nen ud­pe­ge­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal stem­me i be­sty­rel­sen. Det gæl­der og­så selv om et be­sty­rel­ses­med­lem skal stem­me imod sin egen overbevisning/er en del af min­dre­tal­let i Borgerrepræsentationen.

Der gæl­der dog en ræk­ke und­ta­gel­ser fra det­te udgangspunkt:

  • Der kan ik­ke gi­ves in­struks til be­sty­rel­ses­med­lem­mer i ak­tie-, an­parts- og part­ner­sel­ska­ber. Det er så­le­des be­sty­rel­ses­med­lem­mer i in­ter­es­sent­ska­ber (of­te god­kendt af stats­for­valt­nin­gen, som fæl­leskom­mu­na­le sel­ska­ber), fon­de, for­e­nin­ger og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der kan instrueres.

 

Kil­de: Kø­ben­havns Kom­mu­nes Hånd­bog for Borgerrepræsentationen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Sagen kort

  • Medlem af Borgerrepræsentationen, Simon Strange (S) var udpeget af Københavns Kommune som bestyrelsesmedlem i Fonden Wonderful Copenhagen
  • Før møder i fondens bestyrelse blev han rådgivet af kommunens embedsmænd i overensstemmelse med kommunens retningslinjer
  • I Erhvervsstyrelsens afgørelse om erstatning for fondens tab i forbindelse med melodigrandprix 2014, kritiserer styrelsen Simon Strange for at lade sig instruere af kommunen uden at skele til fondens interesser
  • Ifølge fondsloven må bestyrelsesmedlemmer kun varetage fondens interesser
  • Københavns Kommunes vejledning om kommunens instruktionsbeføjelse er i modstrid med fondslovgivningen.
  • Simon Strange kræver nu, at kommunen ændrer praksis og retningslinjer.

Artikler om WoCo-sagen

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer