Københavns Kommune overvejer konsekvenser af Wonderful Copenhagen-afgørelse

Københavns Kommune overvejer i øjeblikket de mulige konsekvenser af, at Erhvervs­styrelsen i sidste uge kritiserede et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem for at have underlagt sig instruktioner fra forvaltningens embedsmænd forud for bestyrelsesmøder i Fonden Wonderful Copenhagen. Hovedpersonen, medlem af borgerrepræsentationen, Simon Strange (S), ønsker endnu ikke at oplyse om han indklager afgørelsen til Erhvervs­ankenævnet. Sagen åbner en generel diskussion om den rådgivning kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager fra forvaltningerne.

Da Er­hvervs­sty­rel­sen i sid­ste uge af­gjor­de sa­gen om er­stat­nings­ansvar i Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen, rej­ste sty­rel­sen sam­ti­dig kri­tik af Si­mon Stran­ge (S), med­lem af Kø­ben­havns Kom­mu­nens bor­ger­re­præ­sen­ta­tion, der var ud­pe­get af kom­mu­nen til at sid­de i be­sty­rel­sen for fonden.

Net­op den del af sty­rel­sens af­gø­rel­se ven­tes at få kon­se­kven­ser for den må­de kom­mu­ner, re­gio­ner og stats­li­ge myn­dig­he­der i prak­sis va­re­ta­ger de­res in­ter­es­ser som til­skud­sy­de­re i for­bin­del­se med er­hvervs­dri­ven­de fon­de, sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og an­dre ty­per sel­ska­ber, hvor myn­dig­he­der­ne har ud­peg­nings­ret til bestyrelserne.

Kø­ben­havns Kom­mu­ne over­ve­jer i øje­blik­ket nø­je, hvor­dan den skal for­hol­de sig til sty­rel­sens kri­tik af den må­de, som Si­mon Stran­ge har mod­ta­get og op­fat­tet rå­d­giv­nin­gen fra kom­mu­nens em­beds­mænd. Iføl­ge nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­lys­nin­ger vil le­del­sen i øko­no­mi­for­valt­nin­gen væ­re klar med en ud­ta­lel­se om sa­gen se­ne­re i den­ne uge.

Er­hvervs­sty­rel­sen gør i sin re­de­gø­rel­se om sa­gen helt klart, at kri­tik­ken har ka­rak­ter af en for­valt­nings­ret­lig af­gø­rel­se, som kan ind­kla­ges til Er­hvervsan­ke­næv­net. Men Si­mon Stran­ge vil ik­ke ud­ta­le sig om, hvor­vidt han vil ind­kla­ge af­gø­rel­sen før han har drøf­tet de juri­di­ske aspek­ter med sin advokat.

Er­hvervs­sty­rel­sens kom­mu­na­le kri­tik i af­gø­rel­sen pil­ler ved den po­li­ti­ske og ad­mi­ni­stra­ti­ve for­stå­el­se af, hvor­dan en kom­mu­ne kan hol­de snor i de øko­no­mi­ske bi­drag, den yder for at frem­me kom­mu­na­le mål via ek­sem­pel­vis en fondskonstruktion.

Hvor­dan Si­mon Stran­ge har op­fat­tet kom­mu­nens rå­d­giv­ning i den kon­kre­te sag om Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen og ta­bet i for­bin­del­se med me­lo­di­grand­prix 2014, frem­går blandt an­det af et af de hø­rings­svar, som hans ad­vo­kat Mor­ten Samu­els­son, part­ner i Ma­zan­ti-An­der­sen Kor­sø Jen­sen, har gi­vet un­der sagsforløbet:

”Der er ef­ter Mor­ten Samu­els­sons op­fat­tel­se ‘in­tet juri­disk grund­lag for at kri­ti­se­re, at det be­sty­rel­ses­med­lem, der var ud­pe­get af Kø­ben­havns Kom­mu­ne, for­ud for be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne drøf­te­de dags­or­de­nen med Kø­ben­havns Kom­mu­nes em­beds­mænd og – i sær­li­ge til­fæl­de – kom­mu­nens di­rek­tion og Over­borg­meste­ren el­ler den­nes se­kre­ta­ri­at’. Han an­fø­rer vi­de­re, at ’El­lers kun­ne fon­den ri­si­ke­re, at de bi­drag fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne, der var af­gø­ren­de for fon­dens vir­ke, kom i fa­re.’,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i afgørelsen.

’Det kan ikke fortsætte med status quo’

Si­mon Stran­ge øn­sker ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt at ud­ta­le sig om hvil­ke kon­se­kven­ser, han som kom­mu­nal­po­li­ti­ker me­ner, at af­gø­rel­sen bør få for den mo­del, som kom­mu­ner­ne of­te bru­ger, når de for ek­sem­pel ind­går i part­ner­ska­ber med an­dre myn­dig­he­der ved at stif­te sel­ska­ber og in­sti­tu­tio­ner, hvor kom­mu­ner­ne får ud­peg­nings­ret til bestyrelsesposterne.

”Men en ting er sik­kert, det kan ik­ke fort­sæt­te med sta­tus quo,” si­ger Si­mon Strange.

Hans ad­vo­kat, Mor­ten Samu­els­son, har til Er­hvervs­sty­rel­sen for­kla­ret, hvor­dan kom­mu­nen i prak­sis bi­stod med vej­led­ning i for­bin­del­se med Si­mon Stran­ges va­re­ta­gel­se af bestyrelses­hvervet i fon­den, der har til for­mål at frem­me turis­men i Re­gion Hovedstaden.

”Si­mon Stran­ge har for­ud for hvert be­sty­rel­ses­mø­de i fon­den gen­nem­gå­et for­sla­ge­ne på dags­or­de­nen med em­beds­mænd i Kø­ben­havns Kom­mu­ne for at sik­re, at Kø­ben­havns Kom­mu­nes in­ter­es­ser i de truf­ne be­slut­nin­ger blev va­re­ta­get for­svar­ligt, her­un­der i hen­seende til over­hol­del­se af den til en­hver tid gæl­den­de lov­giv­ning. Kø­ben­havns Kom­mu­nes em­beds­mænd ud­ar­bej­de­de til hvert be­sty­rel­ses­mø­de en så­kaldt kom­men­te­ret dags­or­den med ret­nings­linjer for Si­mon Stran­ges del­ta­gel­se i bestyrelsesmøderne.”

Blandt an­det der­for vur­de­rer Er­hvervs­sty­rel­sen, at Si­mon Stran­ge var un­der in­struk­tion af kom­mu­nens folk i en grad, som er ufor­e­ne­lig med er­hvervs­fonds­lo­vens krav om, at et be­sty­rel­ses­med­lem ude­luk­ken­de skal va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser i en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer