Sådan fordeler familiefondene pengene

Fa­mi­lie­dy­na­sti­er­ne må de­le do­na­tio­ner med re­sten af sam­fun­det, når fonds­for­mu­er­ne gi­ver af­kast til ud­de­lings­for­må­le­ne. Det vi­ser Fun­dats’ op­gø­rel­se over 30 kend­te fa­mi­lie­fon­de med en sam­let for­mue på 23 mil­li­ar­der kr. En fjer­de­del af ud­de­lin­ger­ne på knap 700 mio. kr. gik sid­ste år til al­men­nyt­ti­ge formål. 

Familiefonde
De 30 fa­mi­lie­fon­de i Fun­dats’ op­gø­rel­se ud­del­te sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner til be­gun­sti­ge­de med­lem­mer af fonds­stif­ter­nes familier.

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te familiefonde.

Det frem­går af Fun­dats’ op­gø­rel­se over for­mu­er og ud­de­lin­ger i 30 fa­mi­lie­fon­de med en sam­let egen­ka­pi­tal på 23 mil­li­ar­der kr. (se ta­bel nedenfor).

Men hver gang des­cen­den­ter og livs­ar­vin­ger blev be­gun­sti­get med tre kro­ner, be­vil­ge­de fon­de­ne sam­ti­dig én kro­ne til al­men­nyt­ti­ge el­ler al­men­vel­gø­ren­de for­mål i samfundet.

Så­le­des ud­del­te de 30 fon­de 181 mio. kr. til sam­funds­gavn­li­ge for­mål og 493 mio. kr. til fa­mi­lie­for­mål i 2019.

Der er dog stor for­skel på de en­kel­te fa­mi­lie­fon­des pri­o­ri­te­rin­ger mel­lem slæg­ten og al­men­nyt­ten, des­u­den er for­måls­om­rå­der­ne do­mi­ne­ret af to stor­fon­des ud­de­lings­ni­veau, nem­lig Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Mær­sk-fa­­mi­li­ens fond.

Storfamilier

Den stør­ste bi­drag­y­der til al­men­nyt­ti­ge for­mål er Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, som sid­ste år ud­del­te 115 mio. kr. til sam­fun­det og 108 mio. kr. i 2018.

Som nav­net an­ty­der spil­ler fa­mi­lie­for­må­let en stor rol­le i fon­dens 64 år gam­le fun­dats. Næ­st­ef­ter at sik­re virk­som­heds­drif­ten skal be­sty­rel­sen nem­lig ”yde støt­te til slægt­nin­ge af fa­bri­kant C.W. Obel,” frem­går det af vedtæg­ter­nes for­måls­be­stem­mel­ser. Så­le­des modt­og med­lem­mer af Obel-fa­­mi­li­en sid­ste år 185 mio. kr. tilsammen.

Of­te er der dog ta­le om re­la­tivt man­ge be­gun­sti­ge­de per­so­ner, der mod­ta­ger ud­de­lin­ger fra de en­kel­te fonde.

Ek­sem­pel­vis ud­del­te As­ta og Jul. P. Ju­ste­sens Fond sid­ste år 3,2 mio. kr. til fa­mi­lie­for­må­let. Men af regn­ska­bet frem­går, at ud­de­lings­sum­men blev for­delt på 33 per­so­ner med be­løb va­ri­e­ren­de fra 35.000 kr. op til 339.500 pr. person.

Der­u­d­over ud­del­te Ju­ste­sens fond 3,7 mio. kr. til en ræk­ke so­ci­a­le, hu­ma­ni­tæ­re og syg­doms­be­kæm­pen­de organisationer.

I Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond de­ler 25 be­ne­fi­ci­an­ter et sam­let be­løb på 9,4 mio. kr. un­der fa­mi­lie­for­må­let. Og i Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­li­e­le­gat går de 4,2 mio. kr. til 18 af le­gat­stif­ter­nes descendenter.

Og­så i Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond er der en hel del slægt­nin­ge om at de­le de 4,1 mio. kr., som sid­ste år gik til fa­mi­lie­for­må­let. Pen­ge­ne for­de­les nem­lig på fi­re fa­mi­lie­gre­ne til ca. 50 ef­ter­kom­me­re ef­ter fon­dens stif­ter Pau­la Nissen.

Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, som sid­ste år var gen­stand for en hø­jeste­rets­sag om net­op for­de­lin­gen mel­lem fa­mi­lie og al­men­nyt­te, de­ler dog og­så ud til al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for bå­de so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ind­sats­om­rå­der. Sid­ste år gik 3,7 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Der­u­d­over er Nis­sen­fa­mi­li­ens for­fædre le­ve­rings­dyg­ti­ge i end­nu fle­re vel­dæ­di­ge do­na­tio­ner, idet fon­dens stif­ter og­så er grund­læg­ger af Pau­la og Axel Nis­sens Le­gat, som ale­ne har et al­men­nyt­tigt ud­de­lings­for­mål. Sid­ste år blev det til 3,5 mio. kr., frem­går det af le­ga­tets årsregnskab.

Tre A.P. Møller-fonde

Den stør­ste fa­mi­lie­fond i op­gø­rel­sen er A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond, som de se­ne­ste to år har ud­delt 213 mio. kr. om året. Fon­den har en egen­ka­pi­tal på knap 7 mia. kr. og er en af tre fon­de i McK­in­ney Møl­­ler-fa­­mi­li­en, som har me­de­jer­skab af A.P. Møl­ler Mærsk-koncernen.

Fa­mi­lie­fon­den ud­de­ler ik­ke til al­men­nyt­ti­ge for­mål, men det gør de to an­dre fon­de om­kring fa­mi­lie­dy­na­sti­et – nem­lig Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond og A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal (A.P. Møl­ler Fon­den). De to fon­de ud­del­te sid­ste år 715 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Og­så i Ve­lux-fa­­mi­li­en har grund­læg­ge­ren, Vil­lum Kann-Ras­mus­­sen, stif­tet fle­re fon­de til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den ud­del­te i 2019 me­re end 1,3 mia. kr. til bl.a. forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. I fa­mi­lie­sam­men­hæng er VKR’s fa­mi­lie­fond med en egen­ka­pi­tal på 33 mio. kr. blandt de min­dre fon­de og ud­del­te sid­ste år 1,2 mio. kr.

På sam­me må­de be­slut­te­de Li­se og Val­de­mar Käh­ler at op­de­le de­res fondsak­ti­vi­te­ter på to fon­de, da de i 1991 stif­te­de bå­de en fa­mi­lie­fond og den al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fond – 15. Ju­ni Fon­den. Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond ud­del­te i 2018 lidt over en mio. kr. og i 15. Ju­ni Fon­den lig­ger ud­de­lings­ni­veau­et nu på ca. 40 mio. kr. om året pri­mært in­den­for na­tur, kunst og kultur.

Blandt de sto­re fa­mi­lie­fon­de skil­ler Ek­sil­dens Fa­mi­lie­fond sig ud: med en egen­ka­pi­tal på 3,2 mia. kr. hø­rer den til i top-20 blandt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på stør­rel­sen af den bog­før­te for­mue. Fon­den, der står bag Dan Ca­ke og Car­let­ti har dog ik­ke ud­delt til no­gen af for­må­le­ne de se­ne­ste år.

Familiefonde topper skatteliste

Op­de­lin­gen mel­lem fa­mi­lie­mæs­si­ge ud­de­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger har stor be­tyd­ning for fon­de­nes skat­te­for­hold. Mens der er fradrag for al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger, er fa­mi­lieud­de­lin­ger ik­ke fradrags­be­ret­ti­ge­de for fon­den. Der­for er det net­op og­så fa­mi­lie­fon­de­ne, der lig­ger i top­pen af li­sten over de stør­ste skat­tey­de­re i fondssektoren.

I 2018 be­tal­te A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond 60,2 mio. kr. i skat og var der­med den stør­ste skat­tey­der blandt bå­de de er­hvervs­dri­ven­de og de al­me­ne fonde.

Og­så C.E. Jen­sens Fond, Gud­b­jörg og Ej­nar Ho­norés Fond, Carl og Al­ber­ti­ne Feil­bergs Le­gat, Det Han­­sen-Bil­­le Bra­he­ske Fa­mi­lie­fond, El­len og Carl Taf­d­rups Min­de­le­gat, Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond, As­ta og Jul. P. Ju­ste­sens Fond samt Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­li­e­le­gat lå al­le i top 30 over de mest skat­tey­den­de fonde.

Sam­men­lagt bi­drog dis­se ot­te fa­mi­lie­fon­de med 26,6 mio. kr., frem­går det af Skat­testy­rel­sens lister.

I 2018 be­tal­te de dan­ske fon­de til­sam­men 183,5 mio. kr. i skat, når bå­de fa­mi­lie­fon­de og fon­de med al­men­nyt­ti­ge for­mål medregnes.

Familiefonde: uddelinger til familie og almennytte/alment velgørende formål

Fa­mi­lie­fon­deEgen­ka­pi­talUd­de­lin­ger: fa­mi­lieUd­de­lin­ger: almennytte/ al­ment velgørende
2019201820192018
mio. kr.kr.kr.kr.kr.
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Familiefond6.998213.316.000213.511.00000
Al­ler Fon­den (Al­­ler-fa­­mi­li­en)1.3097.200.0006.000.000782.000726.000
Ann Bir­git­te og Ni­els Ørskov Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond (Ørskov Skibsværft)3592.229.0001.264.00050.0000
Ar­vid Nils­sons Fond (grund­læg­ger af Ar­vid Nils­son A/S)170200.0003.068.297210.0003.180.000
As­ta og Jul P. Ju­ste­sens Fond (grund­læg­ger af Brødr. Ju­ste­sen A/S)2853.212.0003.791.5006.092.7106.372.742
Axel Pitz­ner Fonden894542.000430.0002.487.0001.879.000
C E Jen­sens Fond3372.097.0001.625.00000
Claus Sø­ren­sens Fond (står bag Viking Li­fe Saving Equip­ment A/S og Ve­st­frost A/S)1.39727.425.00021.115.0009.571.00010.208.000
Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond (se note)4299.450.0001.029.568
Det Han­sen Bil­le Brahe'ske Familiefond17011.200.000n.a1.800.000n.a.
Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond (medstif­ter af FLS­midth A/S)3014.160.0003.750.0002.311.5002.065.000
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af C. W. Obel A/S)1.965185.060.000125.550.000115.586.000107.879.000
El­len & Carl Taf­d­rups Mindelegat2341.075.0001.150.0001.900.0001.841.000
Fyn­s­ke Blad­fond (Drey­er-fa­­mi­li­en)34712.3961.035.8323.193.5194.399.910
Fær­ch­fon­den (Færch-fa­­mi­li­en)1.513056.0009.624.00011.606.000
Gud­b­jørg og Ej­nar Ho­no­res Fond96221.000.000900.00013.600.000800.000
Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­lie­gat (se note)1274.259.5850
Hil­de­brandts Familiefond20625.000493.21150.00020.000
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond (ejer af Gi­ve­sco A/S m. bla. Gi­ve­so Ba­ke­ry og Car­let­ti A/S)3.1570000
Ka­ren og Karl But­tens­chøns Familiefond835.0006.00000
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond (grund­læg­ger af GEA A/S)1412.484.0002.550.0001.415.6431.428.000
Kro­ga­ger­fon­den (Stif­tet af 'Tjæ­re­­borg-præ­­sten')904004.183.0006.962.000
Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond (Ro­ck­­wool-fa­­mi­li­en) (se note)261.140.6000
Mads Eg Dam­gaards Fa­mi­lie­fond (Ege­tæp­­per-fa­­mi­li­en)2012.7542.53600
Mi­cha­el Jeb­s­en Fonden94150.000225.00060.000480.000
Svend An­der­sen Fon­den (grund­læg­ger af Jydsk Rengøring)5474.975.0004.975.0007.725.0007.925.000
Tro­els Holch Po­ul­sens Fa­mi­lie­fond (Be­st­­sel­­ler-fa­­mi­li­en)48648.153509.72400
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og hu­stru An­na Ja­co­bi­ne Au­ber­tin, født Lange's Legat34140.600289.00000
Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af VOLA)3013.297.6412.256.40000
VKR's fa­mi­lie­fond (Ve­lux-fa­­mi­li­en)331.204.9421.275.84000
Sam­let22.998492.991.486410.679.525180.641.372168.801.220

Familiefonde: erhvervsaktiviteter og formål

Fa­mi­lie­fon­deEr­hvervsak­ti­vi­tetUd­de­lings­for­mål
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers FamiliefondFa­mi­lie­for­mål
Al­ler Fon­den (Al­­ler-fa­­mi­li­en)Ejer Al­­ler-kon­­cer­­nenFa­mi­lie­for­mål og me­di­er og journalistik
Ann Bir­git­te og Ni­els Ørskov Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond (Ørskov Skibsværft)Eje og støt­te drift af skibsværft i FrederikshavnFa­mi­lie­for­mål og medarbejderformål
Ar­vid Nils­sons Fond (grund­læg­ger af Ar­vid Nils­son A/S)Fon­den har til for­mål at fo­re­ta­ge in­ve­ste­rin­ger i fast ejen­dom og/eller børsno­te­re­de værdipapirer.Bør­ne­børn ef­ter Ar­vid Nils­son; forskning;direkte sygdomsramte, 
As­ta og Jul P. Ju­ste­sens Fond (grund­læg­ger af Brødr. Ju­ste­sen A/S)Fa­mi­lie­for­mål, al­men­nyt­ti­ge og al­ment vel­gø­ren­de formål
Axel Pitz­ner FondenUd­lej­ning af ejen­dom med mereLivs­ar­vin­ger af stif­ter og al­me­nyt­ti­ge formål
C E Jen­sens FondEjen­doms­in­ve­ste­ringFa­mi­lie­for­mål og medarbejderformål
Claus Sø­ren­sens Fond (står bag Viking Li­fe Saving Equip­ment A/S og Ve­st­frost A/S)Ejer Viking Li­­fe-Saving Equip­ment mm.Fa­mi­lie­for­mål, fi­ske­ri og al­me­nyt­ti­ge formål.
Det Arn­stedt­ske Familiefond
Det Han­sen Bil­le Brahe'ske FamiliefondFa­mi­lie­for­mål, forsk­ning og velgørenhed
Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond (medstif­ter af FLS­midth A/S)In­ve­ste­rin­gerFa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­tigt formål
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af C. W. Obel A/S)Er­hvervs­drift via C. W Obel A/SAl­men­nyt­te og slægtninge
El­len & Carl Taf­d­rups MindelegatEjen­doms­driftFa­mi­lie­for­mål og stu­di­e­le­ga­ter mm
Fyn­s­ke Blad­fond (Drey­er-fa­­mi­li­en)Ejer Fy­ens StiftstidendeFa­mi­lie­for­mål og Støt­te til den frie pres­se, med sær­ligt hen­blik på at sik­re Fy­ens Stift­s­ti­den­des uafhængighed
Fær­ch­fon­den (Færch-fa­­mi­li­en)In­ve­ste­ring i ejen­dom­me og innovationFa­mi­lie­for­mål og Vi­­den­ska­­be­li­­ge-, kul­tu­­rel­­le-, so­ci­a­­le-, og fritidsformål
Gud­b­jørg og Ej­nar Ho­no­res FondUd­lej­ning af ejendommeFa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­tigt formål
Han­si og Ja­nus Lar­sens FamiliegatFa­mi­lie­for­mål
Hil­de­brandts FamiliefondFa­mi­lie­for­mål og alem­n­nyt­ti­ge formål
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond (ejer af Gi­ve­sco A/S m. bla. Gi­ve­so Ba­ke­ry og Car­let­ti A/S)Fon­dens pri­mæ­re for­mål er at sik­re og un­der­byg­ge det øko­no­mi­ske grund­lag for den 100 pct. eje­de dat­ter­virk­som­hed Gi­ve­sco A/S og virk­som­he­der til­knyt­tet denne.Fa­mi­lie, ud­dan­nel­se og iværksætteri.
Ka­ren og Karl But­tens­chøns FamiliefondFon­dens ho­ve­d­ak­ti­vi­tet er fort­sat at eje og ud­vik­le Bak­ke­går­dens Sko­ve gen­nem for­svar­lig skovdrift.
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond (grund­læg­ger af GEA A/S)In­ve­ste­rin­gerFa­mi­lie­for­mål og al­ment velgørende
Kro­ga­ger­fon­den (Stif­tet af 'Tjæ­re­­borg-præ­­sten')Ejer Club La SantaStøt­te til per­so­ner i pa­stor Ej­lif Kro­a­ger og Hu­strus slægt. Og Al­me­ne for­mål og støt­te til
Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond (Ro­ck­­wool-fa­­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­ti­ge formål
Mads Eg Dam­gaards Fa­mi­lie­fond (Ege­tæp­­per-fa­­mi­li­en)Ejer Ege­tæp­per A/SFa­mi­lie­for­mål
Mi­cha­el Jeb­s­en FondenEjen­doms­driftFa­mi­lie­for­mål og al­ment velgørende
Svend An­der­sen Fon­den (grund­læg­ger af Jydsk Rengøring)In­ve­ste­ring og ud­lej­ning af ejendomFa­mi­lie­for­mål og lægevidenskab
Tro­els Holch Po­ul­sens Fa­mi­lie­fond (Be­st­­sel­­ler-fa­­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og hu­stru An­na Ja­co­bi­ne Au­ber­tin, født Lange's Legatud­lej­ning af ejendomStøt­te til med­lem­mer­ne af Fa­mi­li­en Aubertin
Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af VOLA)Fa­mi­lie­for­mål
VKR's fa­mi­lie­fond (Ve­lux-fa­­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer