Sådan fordeler familiefondene pengene

Familiedynastierne må dele donationer med resten af samfundet, når fondsformuerne giver afkast til uddelingsformålene. Det viser Fundats’ opgørelse over 30 kendte familiefonde med en samlet formue på 23 milliarder kr. En fjerdedel af uddelingerne på knap 700 mio. kr. gik sidste år til almennyttige formål.

Familiefonde
De 30 fa­mi­lie­fon­de i Fun­dats’ op­gø­rel­se ud­del­te sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner til be­gun­sti­ge­de med­lem­mer af fonds­stif­ter­nes familier.

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te familiefonde.

Det frem­går af Fun­dats’ op­gø­rel­se over for­mu­er og ud­de­lin­ger i 30 fa­mi­lie­fon­de med en sam­let egen­ka­pi­tal på 23 mil­li­ar­der kr. (se ta­bel nedenfor).

Men hver gang des­cen­den­ter og livs­ar­vin­ger blev be­gun­sti­get med tre kro­ner, be­vil­ge­de fon­de­ne sam­ti­dig én kro­ne til al­men­nyt­ti­ge el­ler al­men­vel­gø­ren­de for­mål i samfundet.

Så­le­des ud­del­te de 30 fon­de 181 mio. kr. til sam­funds­gavn­li­ge for­mål og 493 mio. kr. til fa­mi­lie­for­mål i 2019.

Der er dog stor for­skel på de en­kel­te fa­mi­lie­fon­des pri­o­ri­te­rin­ger mel­lem slæg­ten og al­men­nyt­ten, des­u­den er for­måls­om­rå­der­ne do­mi­ne­ret af to stor­fon­des ud­de­lings­ni­veau, nem­lig Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Mær­sk-fa­mi­li­ens fond.

Storfamilier

Den stør­ste bi­drag­y­der til al­men­nyt­ti­ge for­mål er Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, som sid­ste år ud­del­te 115 mio. kr. til sam­fun­det og 108 mio. kr. i 2018.

Som nav­net an­ty­der spil­ler fa­mi­lie­for­må­let en stor rol­le i fon­dens 64 år gam­le fun­dats. Næ­st­ef­ter at sik­re virk­som­heds­drif­ten skal be­sty­rel­sen nem­lig ”yde støt­te til slægt­nin­ge af fa­bri­kant C.W. Obel,” frem­går det af vedtæg­ter­nes for­måls­be­stem­mel­ser. Så­le­des modt­og med­lem­mer af Obel-fa­mi­li­en sid­ste år 185 mio. kr. tilsammen.

Of­te er der dog ta­le om re­la­tivt man­ge be­gun­sti­ge­de per­so­ner, der mod­ta­ger ud­de­lin­ger fra de en­kel­te fonde.

Ek­sem­pel­vis ud­del­te As­ta og Jul. P. Ju­ste­sens Fond sid­ste år 3,2 mio. kr. til fa­mi­lie­for­må­let. Men af regn­ska­bet frem­går, at ud­de­lings­sum­men blev for­delt på 33 per­so­ner med be­løb va­ri­e­ren­de fra 35.000 kr. op til 339.500 pr. person.

Der­u­d­over ud­del­te Ju­ste­sens fond 3,7 mio. kr. til en ræk­ke so­ci­a­le, hu­ma­ni­tæ­re og syg­doms­be­kæm­pen­de organisationer.

I Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond de­ler 25 be­ne­fi­ci­an­ter et sam­let be­løb på 9,4 mio. kr. un­der fa­mi­lie­for­må­let. Og i Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­li­e­le­gat går de 4,2 mio. kr. til 18 af le­gat­stif­ter­nes descendenter.

Og­så i Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond er der en hel del slægt­nin­ge om at de­le de 4,1 mio. kr., som sid­ste år gik til fa­mi­lie­for­må­let. Pen­ge­ne for­de­les nem­lig på fi­re fa­mi­lie­gre­ne til ca. 50 ef­ter­kom­me­re ef­ter fon­dens stif­ter Pau­la Nissen.

Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, som sid­ste år var gen­stand for en hø­jeste­rets­sag om net­op for­de­lin­gen mel­lem fa­mi­lie og al­men­nyt­te, de­ler dog og­så ud til al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for bå­de so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ind­sats­om­rå­der. Sid­ste år gik 3,7 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Der­u­d­over er Nis­sen­fa­mi­li­ens for­fædre le­ve­rings­dyg­ti­ge i end­nu fle­re vel­dæ­di­ge do­na­tio­ner, idet fon­dens stif­ter og­så er grund­læg­ger af Pau­la og Axel Nis­sens Le­gat, som ale­ne har et al­men­nyt­tigt ud­de­lings­for­mål. Sid­ste år blev det til 3,5 mio. kr., frem­går det af le­ga­tets årsregnskab.

Tre A.P. Møller-fonde

Den stør­ste fa­mi­lie­fond i op­gø­rel­sen er A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond, som de se­ne­ste to år har ud­delt 213 mio. kr. om året. Fon­den har en egen­ka­pi­tal på knap 7 mia. kr. og er en af tre fon­de i McK­in­ney Møl­ler-fa­mi­li­en, som har me­de­jer­skab af A.P. Møl­ler Mærsk-koncernen.

Fa­mi­lie­fon­den ud­de­ler ik­ke til al­men­nyt­ti­ge for­mål, men det gør de to an­dre fon­de om­kring fa­mi­lie­dy­na­sti­et – nem­lig Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond og A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal (A.P. Møl­ler Fon­den). De to fon­de ud­del­te sid­ste år 715 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Og­så i Ve­lux-fa­mi­li­en har grund­læg­ge­ren, Vil­lum Kann-Ras­mus­sen, stif­tet fle­re fon­de til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den ud­del­te i 2019 me­re end 1,3 mia. kr. til bl.a. forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. I fa­mi­lie­sam­men­hæng er VKR’s fa­mi­lie­fond med en egen­ka­pi­tal på 33 mio. kr. blandt de min­dre fon­de og ud­del­te sid­ste år 1,2 mio. kr.

På sam­me må­de be­slut­te­de Li­se og Val­de­mar Käh­ler at op­de­le de­res fondsak­ti­vi­te­ter på to fon­de, da de i 1991 stif­te­de bå­de en fa­mi­lie­fond og den al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fond – 15. Ju­ni Fon­den. Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond ud­del­te i 2018 lidt over en mio. kr. og i 15. Ju­ni Fon­den lig­ger ud­de­lings­ni­veau­et nu på ca. 40 mio. kr. om året pri­mært in­den­for na­tur, kunst og kultur.

Blandt de sto­re fa­mi­lie­fon­de skil­ler Ek­sil­dens Fa­mi­lie­fond sig ud: med en egen­ka­pi­tal på 3,2 mia. kr. hø­rer den til i top-20 blandt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på stør­rel­sen af den bog­før­te for­mue. Fon­den, der står bag Dan Ca­ke og Car­let­ti har dog ik­ke ud­delt til no­gen af for­må­le­ne de se­ne­ste år.

Familiefonde topper skatteliste

Op­de­lin­gen mel­lem fa­mi­lie­mæs­si­ge ud­de­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger har stor be­tyd­ning for fon­de­nes skat­te­for­hold. Mens der er fradrag for al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger, er fa­mi­lieud­de­lin­ger ik­ke fradrags­be­ret­ti­ge­de for fon­den. Der­for er det net­op og­så fa­mi­lie­fon­de­ne, der lig­ger i top­pen af li­sten over de stør­ste skat­tey­de­re i fondssektoren.

I 2018 be­tal­te A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond 60,2 mio. kr. i skat og var der­med den stør­ste skat­tey­der blandt bå­de de er­hvervs­dri­ven­de og de al­me­ne fonde.

Og­så C.E. Jen­sens Fond, Gud­b­jörg og Ej­nar Ho­norés Fond, Carl og Al­ber­ti­ne Feil­bergs Le­gat, Det Han­sen-Bil­le Bra­he­ske Fa­mi­lie­fond, El­len og Carl Taf­d­rups Min­de­le­gat, Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond, As­ta og Jul. P. Ju­ste­sens Fond samt Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­li­e­le­gat lå al­le i top 30 over de mest skat­tey­den­de fonde.

Sam­men­lagt bi­drog dis­se ot­te fa­mi­lie­fon­de med 26,6 mio. kr., frem­går det af Skat­testy­rel­sens lister.

I 2018 be­tal­te de dan­ske fon­de til­sam­men 183,5 mio. kr. i skat, når bå­de fa­mi­lie­fon­de og fon­de med al­men­nyt­ti­ge for­mål medregnes.

Familiefonde: uddelinger til familie og almennytte/alment velgørende formål

Fa­mi­lie­fon­deEgen­ka­pi­talUd­de­lin­ger: fa­mi­lieUd­de­lin­ger: almennytte/ al­ment velgørende
2019201820192018
mio. kr.kr.kr.kr.kr.
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Familiefond6.998213.316.000213.511.00000
Al­ler Fon­den (Al­ler-fa­mi­li­en)1.3097.200.0006.000.000782.000726.000
Ann Bir­git­te og Ni­els Ørskov Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond (Ørskov Skibsværft)3592.229.0001.264.00050.0000
Ar­vid Nils­sons Fond (grund­læg­ger af Ar­vid Nils­son A/S)170200.0003.068.297210.0003.180.000
As­ta og Jul P. Ju­ste­sens Fond (grund­læg­ger af Brødr. Ju­ste­sen A/S)2853.212.0003.791.5006.092.7106.372.742
Axel Pitz­ner Fonden894542.000430.0002.487.0001.879.000
C E Jen­sens Fond3372.097.0001.625.00000
Claus Sø­ren­sens Fond (står bag Viking Li­fe Saving Equip­ment A/S og Ve­st­frost A/S)1.39727.425.00021.115.0009.571.00010.208.000
Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond (se note)4299.450.0001.029.568
Det Han­sen Bil­le Brahe'ske Familiefond17011.200.000n.a1.800.000n.a.
Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond (medstif­ter af FLS­midth A/S)3014.160.0003.750.0002.311.5002.065.000
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af C. W. Obel A/S)1.965185.060.000125.550.000115.586.000107.879.000
El­len & Carl Taf­d­rups Mindelegat2341.075.0001.150.0001.900.0001.841.000
Fyn­s­ke Blad­fond (Drey­er-fa­mi­li­en)34712.3961.035.8323.193.5194.399.910
Fær­ch­fon­den (Færch-fa­mi­li­en)1.513056.0009.624.00011.606.000
Gud­b­jørg og Ej­nar Ho­no­res Fond96221.000.000900.00013.600.000800.000
Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­lie­gat (se note)1274.259.5850
Hil­de­brandts Familiefond20625.000493.21150.00020.000
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond (ejer af Gi­ve­sco A/S m. bla. Gi­ve­so Ba­ke­ry og Car­let­ti A/S)3.1570000
Ka­ren og Karl But­tens­chøns Familiefond835.0006.00000
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond (grund­læg­ger af GEA A/S)1412.484.0002.550.0001.415.6431.428.000
Kro­ga­ger­fon­den (Stif­tet af 'Tjæ­re­borg-præ­sten')904004.183.0006.962.000
Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond (Ro­ck­wool-fa­mi­li­en) (se note)261.140.6000
Mads Eg Dam­gaards Fa­mi­lie­fond (Ege­tæp­per-fa­mi­li­en)2012.7542.53600
Mi­cha­el Jeb­s­en Fonden94150.000225.00060.000480.000
Svend An­der­sen Fon­den (grund­læg­ger af Jydsk Rengøring)5474.975.0004.975.0007.725.0007.925.000
Tro­els Holch Po­ul­sens Fa­mi­lie­fond (Be­st­sel­ler-fa­mi­li­en)48648.153509.72400
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og hu­stru An­na Ja­co­bi­ne Au­ber­tin, født Lange's Legat34140.600289.00000
Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af VOLA)3013.297.6412.256.40000
VKR's fa­mi­lie­fond (Ve­lux-fa­mi­li­en)331.204.9421.275.84000
Sam­let22.998492.991.486410.679.525180.641.372168.801.220

Familiefonde: erhvervsaktiviteter og formål

Fa­mi­lie­fon­deEr­hvervsak­ti­vi­tetUd­de­lings­for­mål
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers FamiliefondFa­mi­lie­for­mål
Al­ler Fon­den (Al­ler-fa­mi­li­en)Ejer Al­ler-kon­cer­nenFa­mi­lie­for­mål og me­di­er og journalistik
Ann Bir­git­te og Ni­els Ørskov Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond (Ørskov Skibsværft)Eje og støt­te drift af skibsværft i FrederikshavnFa­mi­lie­for­mål og medarbejderformål
Ar­vid Nils­sons Fond (grund­læg­ger af Ar­vid Nils­son A/S)Fon­den har til for­mål at fo­re­ta­ge in­ve­ste­rin­ger i fast ejen­dom og/eller børsno­te­re­de værdipapirer.Bør­ne­børn ef­ter Ar­vid Nils­son; forskning;direkte sygdomsramte, 
As­ta og Jul P. Ju­ste­sens Fond (grund­læg­ger af Brødr. Ju­ste­sen A/S)Fa­mi­lie­for­mål, al­men­nyt­ti­ge og al­ment vel­gø­ren­de formål
Axel Pitz­ner FondenUd­lej­ning af ejen­dom med mereLivs­ar­vin­ger af stif­ter og al­me­nyt­ti­ge formål
C E Jen­sens FondEjen­doms­in­ve­ste­ringFa­mi­lie­for­mål og medarbejderformål
Claus Sø­ren­sens Fond (står bag Viking Li­fe Saving Equip­ment A/S og Ve­st­frost A/S)Ejer Viking Li­fe-Saving Equip­ment mm.Fa­mi­lie­for­mål, fi­ske­ri og al­me­nyt­ti­ge formål.
Det Arn­stedt­ske Familiefond
Det Han­sen Bil­le Brahe'ske FamiliefondFa­mi­lie­for­mål, forsk­ning og velgørenhed
Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond (medstif­ter af FLS­midth A/S)In­ve­ste­rin­gerFa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­tigt formål
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af C. W. Obel A/S)Er­hvervs­drift via C. W Obel A/SAl­men­nyt­te og slægtninge
El­len & Carl Taf­d­rups MindelegatEjen­doms­driftFa­mi­lie­for­mål og stu­di­e­le­ga­ter mm
Fyn­s­ke Blad­fond (Drey­er-fa­mi­li­en)Ejer Fy­ens StiftstidendeFa­mi­lie­for­mål og Støt­te til den frie pres­se, med sær­ligt hen­blik på at sik­re Fy­ens Stift­s­ti­den­des uafhængighed
Fær­ch­fon­den (Færch-fa­mi­li­en)In­ve­ste­ring i ejen­dom­me og innovationFa­mi­lie­for­mål og Vi­den­ska­be­li­ge-, kul­tu­rel­le-, so­ci­a­le-, og fritidsformål
Gud­b­jørg og Ej­nar Ho­no­res FondUd­lej­ning af ejendommeFa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­tigt formål
Han­si og Ja­nus Lar­sens FamiliegatFa­mi­lie­for­mål
Hil­de­brandts FamiliefondFa­mi­lie­for­mål og alem­n­nyt­ti­ge formål
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond (ejer af Gi­ve­sco A/S m. bla. Gi­ve­so Ba­ke­ry og Car­let­ti A/S)Fon­dens pri­mæ­re for­mål er at sik­re og un­der­byg­ge det øko­no­mi­ske grund­lag for den 100 pct. eje­de dat­ter­virk­som­hed Gi­ve­sco A/S og virk­som­he­der til­knyt­tet denne.Fa­mi­lie, ud­dan­nel­se og iværksætteri.
Ka­ren og Karl But­tens­chøns FamiliefondFon­dens ho­ve­d­ak­ti­vi­tet er fort­sat at eje og ud­vik­le Bak­ke­går­dens Sko­ve gen­nem for­svar­lig skovdrift.
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond (grund­læg­ger af GEA A/S)In­ve­ste­rin­gerFa­mi­lie­for­mål og al­ment velgørende
Kro­ga­ger­fon­den (Stif­tet af 'Tjæ­re­borg-præ­sten')Ejer Club La SantaStøt­te til per­so­ner i pa­stor Ej­lif Kro­a­ger og Hu­strus slægt. Og Al­me­ne for­mål og støt­te til
Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond (Ro­ck­wool-fa­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­ti­ge formål
Mads Eg Dam­gaards Fa­mi­lie­fond (Ege­tæp­per-fa­mi­li­en)Ejer Ege­tæp­per A/SFa­mi­lie­for­mål
Mi­cha­el Jeb­s­en FondenEjen­doms­driftFa­mi­lie­for­mål og al­ment velgørende
Svend An­der­sen Fon­den (grund­læg­ger af Jydsk Rengøring)In­ve­ste­ring og ud­lej­ning af ejendomFa­mi­lie­for­mål og lægevidenskab
Tro­els Holch Po­ul­sens Fa­mi­lie­fond (Be­st­sel­ler-fa­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og hu­stru An­na Ja­co­bi­ne Au­ber­tin, født Lange's Legatud­lej­ning af ejendomStøt­te til med­lem­mer­ne af Fa­mi­li­en Aubertin
Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af VOLA)Fa­mi­lie­for­mål
VKR's fa­mi­lie­fond (Ve­lux-fa­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer