Sådan fordeler familiefondene pengene

Fa­mi­lie­dy­na­sti­er­ne må de­le do­na­tio­ner med re­sten af sam­fun­det, når fonds­for­mu­er­ne gi­ver af­kast til ud­de­lings­for­må­le­ne. Det vi­ser Fun­dats’ op­gø­rel­se over 30 kend­te fa­mi­lie­fon­de med en sam­let for­mue på 23 mil­li­ar­der kr. En fjer­de­del af ud­de­lin­ger­ne på knap 700 mio. kr. gik sid­ste år til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Familiefonde
De 30 fa­mi­lie­fon­de i Fun­dats’ op­gø­rel­se ud­del­te sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner til be­gun­sti­ge­de med­lem­mer af fonds­stif­ter­nes fa­mi­li­er.

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de.

Det frem­går af Fun­dats’ op­gø­rel­se over for­mu­er og ud­de­lin­ger i 30 fa­mi­lie­fon­de med en sam­let egen­ka­pi­tal på 23 mil­li­ar­der kr. (se ta­bel ne­den­for).

Men hver gang des­cen­den­ter og livs­ar­vin­ger blev be­gun­sti­get med tre kro­ner, be­vil­ge­de fon­de­ne sam­ti­dig én kro­ne til al­men­nyt­ti­ge el­ler al­men­vel­gø­ren­de for­mål i sam­fun­det.

Så­le­des ud­del­te de 30 fon­de 181 mio. kr. til sam­funds­gavn­li­ge for­mål og 493 mio. kr. til fa­mi­lie­for­mål i 2019.

Der er dog stor for­skel på de en­kel­te fa­mi­lie­fon­des pri­o­ri­te­rin­ger mel­lem slæg­ten og al­men­nyt­ten, des­u­den er for­måls­om­rå­der­ne do­mi­ne­ret af to stor­fon­des ud­de­lings­ni­veau, nem­lig Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Mær­sk-fa­­mi­li­ens fond.

Storfamilier

Den stør­ste bi­drag­y­der til al­men­nyt­ti­ge for­mål er Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, som sid­ste år ud­del­te 115 mio. kr. til sam­fun­det og 108 mio. kr. i 2018.

Som nav­net an­ty­der spil­ler fa­mi­lie­for­må­let en stor rol­le i fon­dens 64 år gam­le fun­dats. Næ­st­ef­ter at sik­re virk­som­heds­drif­ten skal be­sty­rel­sen nem­lig ”yde støt­te til slægt­nin­ge af fa­bri­kant C.W. Obel,” frem­går det af vedtæg­ter­nes for­måls­be­stem­mel­ser. Så­le­des modt­og med­lem­mer af Obel-fa­­mi­li­en sid­ste år 185 mio. kr. til­sam­men.

Of­te er der dog ta­le om re­la­tivt man­ge be­gun­sti­ge­de per­so­ner, der mod­ta­ger ud­de­lin­ger fra de en­kel­te fon­de.

Ek­sem­pel­vis ud­del­te As­ta og Jul. P. Ju­ste­sens Fond sid­ste år 3,2 mio. kr. til fa­mi­lie­for­må­let. Men af regn­ska­bet frem­går, at ud­de­lings­sum­men blev for­delt på 33 per­so­ner med be­løb va­ri­e­ren­de fra 35.000 kr. op til 339.500 pr. per­son.

Der­u­d­over ud­del­te Ju­ste­sens fond 3,7 mio. kr. til en ræk­ke so­ci­a­le, hu­ma­ni­tæ­re og syg­doms­be­kæm­pen­de or­ga­ni­sa­tio­ner.

I Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond de­ler 25 be­ne­fi­ci­an­ter et sam­let be­løb på 9,4 mio. kr. un­der fa­mi­lie­for­må­let. Og i Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­li­e­le­gat går de 4,2 mio. kr. til 18 af le­gat­stif­ter­nes des­cen­den­ter.

Og­så i Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond er der en hel del slægt­nin­ge om at de­le de 4,1 mio. kr., som sid­ste år gik til fa­mi­lie­for­må­let. Pen­ge­ne for­de­les nem­lig på fi­re fa­mi­lie­gre­ne til ca. 50 ef­ter­kom­me­re ef­ter fon­dens stif­ter Pau­la Nis­sen.

Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, som sid­ste år var gen­stand for en hø­jeste­rets­sag om net­op for­de­lin­gen mel­lem fa­mi­lie og al­men­nyt­te, de­ler dog og­så ud til al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for bå­de so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ind­sats­om­rå­der. Sid­ste år gik 3,7 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Der­u­d­over er Nis­sen­fa­mi­li­ens for­fædre le­ve­rings­dyg­ti­ge i end­nu fle­re vel­dæ­di­ge do­na­tio­ner, idet fon­dens stif­ter og­så er grund­læg­ger af Pau­la og Axel Nis­sens Le­gat, som ale­ne har et al­men­nyt­tigt ud­de­lings­for­mål. Sid­ste år blev det til 3,5 mio. kr., frem­går det af le­ga­tets års­regn­skab.

Tre A.P. Møller-fonde

Den stør­ste fa­mi­lie­fond i op­gø­rel­sen er A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond, som de se­ne­ste to år har ud­delt 213 mio. kr. om året. Fon­den har en egen­ka­pi­tal på knap 7 mia. kr. og er en af tre fon­de i McK­in­ney Møl­­ler-fa­­mi­li­en, som har me­de­jer­skab af A.P. Møl­ler Mær­sk-kon­­cer­­nen.

Fa­mi­lie­fon­den ud­de­ler ik­ke til al­men­nyt­ti­ge for­mål, men det gør de to an­dre fon­de om­kring fa­mi­lie­dy­na­sti­et – nem­lig Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond og A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal (A.P. Møl­ler Fon­den). De to fon­de ud­del­te sid­ste år 715 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Og­så i Ve­lux-fa­­mi­li­en har grund­læg­ge­ren, Vil­lum Kann-Ras­mus­­sen, stif­tet fle­re fon­de til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den ud­del­te i 2019 me­re end 1,3 mia. kr. til bl.a. forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. I fa­mi­lie­sam­men­hæng er VKR’s fa­mi­lie­fond med en egen­ka­pi­tal på 33 mio. kr. blandt de min­dre fon­de og ud­del­te sid­ste år 1,2 mio. kr.

På sam­me må­de be­slut­te­de Li­se og Val­de­mar Käh­ler at op­de­le de­res fondsak­ti­vi­te­ter på to fon­de, da de i 1991 stif­te­de bå­de en fa­mi­lie­fond og den al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fond – 15. Ju­ni Fon­den. Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond ud­del­te i 2018 lidt over en mio. kr. og i 15. Ju­ni Fon­den lig­ger ud­de­lings­ni­veau­et nu på ca. 40 mio. kr. om året pri­mært in­den­for na­tur, kunst og kul­tur.

Blandt de sto­re fa­mi­lie­fon­de skil­ler Ek­sil­dens Fa­mi­lie­fond sig ud: med en egen­ka­pi­tal på 3,2 mia. kr. hø­rer den til i top-20 blandt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på stør­rel­sen af den bog­før­te for­mue. Fon­den, der står bag Dan Ca­ke og Car­let­ti har dog ik­ke ud­delt til no­gen af for­må­le­ne de se­ne­ste år.

Familiefonde topper skatteliste

Op­de­lin­gen mel­lem fa­mi­lie­mæs­si­ge ud­de­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger har stor be­tyd­ning for fon­de­nes skat­te­for­hold. Mens der er fradrag for al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger, er fa­mi­lieud­de­lin­ger ik­ke fradrags­be­ret­ti­ge­de for fon­den. Der­for er det net­op og­så fa­mi­lie­fon­de­ne, der lig­ger i top­pen af li­sten over de stør­ste skat­tey­de­re i fonds­sek­to­ren.

I 2018 be­tal­te A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond 60,2 mio. kr. i skat og var der­med den stør­ste skat­tey­der blandt bå­de de er­hvervs­dri­ven­de og de al­me­ne fon­de.

Og­så C.E. Jen­sens Fond, Gud­b­jörg og Ej­nar Ho­norés Fond, Carl og Al­ber­ti­ne Feil­bergs Le­gat, Det Han­­sen-Bil­­le Bra­he­ske Fa­mi­lie­fond, El­len og Carl Taf­d­rups Min­de­le­gat, Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond, As­ta og Jul. P. Ju­ste­sens Fond samt Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­li­e­le­gat lå al­le i top 30 over de mest skat­tey­den­de fon­de.

Sam­men­lagt bi­drog dis­se ot­te fa­mi­lie­fon­de med 26,6 mio. kr., frem­går det af Skat­testy­rel­sens li­ster.

I 2018 be­tal­te de dan­ske fon­de til­sam­men 183,5 mio. kr. i skat, når bå­de fa­mi­lie­fon­de og fon­de med al­men­nyt­ti­ge for­mål med­reg­nes.

Familiefonde: uddelinger til familie og almennytte/alment velgørende formål

Fa­mi­lie­fon­deEgen­ka­pi­talUd­de­lin­ger: fa­mi­lieUd­de­lin­ger: almennytte/ al­ment vel­gø­ren­de
2019201820192018
mio. kr.kr.kr.kr.kr.
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond6.998213.316.000213.511.00000
Al­ler Fon­den (Al­­ler-fa­­mi­li­en)1.3097.200.0006.000.000782.000726.000
Ann Bir­git­te og Ni­els Ørskov Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond (Ørskov Skibsværft)3592.229.0001.264.00050.0000
Ar­vid Nils­sons Fond (grund­læg­ger af Ar­vid Nils­son A/S)170200.0003.068.297210.0003.180.000
As­ta og Jul P. Ju­ste­sens Fond (grund­læg­ger af Brødr. Ju­ste­sen A/S)2853.212.0003.791.5006.092.7106.372.742
Axel Pitz­ner Fon­den894542.000430.0002.487.0001.879.000
C E Jen­sens Fond3372.097.0001.625.00000
Claus Sø­ren­sens Fond (står bag Viking Li­fe Saving Equip­ment A/S og Ve­st­frost A/S)1.39727.425.00021.115.0009.571.00010.208.000
Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond (se no­te)4299.450.0001.029.568
Det Han­sen Bil­le Brahe'ske Fa­mi­lie­fond17011.200.000n.a1.800.000n.a.
Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond (medstif­ter af FLS­midth A/S)3014.160.0003.750.0002.311.5002.065.000
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af C. W. Obel A/S)1.965185.060.000125.550.000115.586.000107.879.000
El­len & Carl Taf­d­rups Min­de­le­gat2341.075.0001.150.0001.900.0001.841.000
Fyn­s­ke Blad­fond (Drey­er-fa­­mi­li­en)34712.3961.035.8323.193.5194.399.910
Fær­ch­fon­den (Færch-fa­­mi­li­en)1.513056.0009.624.00011.606.000
Gud­b­jørg og Ej­nar Ho­no­res Fond96221.000.000900.00013.600.000800.000
Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­lie­gat (se no­te)1274.259.5850
Hil­de­brandts Fa­mi­lie­fond20625.000493.21150.00020.000
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond (ejer af Gi­ve­sco A/S m. bla. Gi­ve­so Ba­ke­ry og Car­let­ti A/S)3.1570000
Ka­ren og Karl But­tens­chøns Fa­mi­lie­fond835.0006.00000
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond (grund­læg­ger af GEA A/S)1412.484.0002.550.0001.415.6431.428.000
Kro­ga­ger­fon­den (Stif­tet af 'Tjæ­re­­borg-præ­­sten')904004.183.0006.962.000
Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond (Ro­ck­­wool-fa­­mi­li­en) (se no­te)261.140.6000
Mads Eg Dam­gaards Fa­mi­lie­fond (Ege­tæp­­per-fa­­mi­li­en)2012.7542.53600
Mi­cha­el Jeb­s­en Fon­den94150.000225.00060.000480.000
Svend An­der­sen Fon­den (grund­læg­ger af Jydsk Ren­gø­ring)5474.975.0004.975.0007.725.0007.925.000
Tro­els Holch Po­ul­sens Fa­mi­lie­fond (Be­st­­sel­­ler-fa­­mi­li­en)48648.153509.72400
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og hu­stru An­na Ja­co­bi­ne Au­ber­tin, født Lange's Le­gat34140.600289.00000
Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af VOLA)3013.297.6412.256.40000
VKR's fa­mi­lie­fond (Ve­lux-fa­­mi­li­en)331.204.9421.275.84000
Sam­let22.998492.991.486410.679.525180.641.372168.801.220

Familiefonde: erhvervsaktiviteter og formål

Fa­mi­lie­fon­deEr­hvervsak­ti­vi­tetUd­de­lings­for­mål
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fondFa­mi­lie­for­mål
Al­ler Fon­den (Al­­ler-fa­­mi­li­en)Ejer Al­­ler-kon­­cer­­nenFa­mi­lie­for­mål og me­di­er og jour­na­li­stik
Ann Bir­git­te og Ni­els Ørskov Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond (Ørskov Skibsværft)Eje og støt­te drift af skibsværft i Fre­de­riks­havnFa­mi­lie­for­mål og me­d­ar­bej­der­for­mål
Ar­vid Nils­sons Fond (grund­læg­ger af Ar­vid Nils­son A/S)Fon­den har til for­mål at fo­re­ta­ge in­ve­ste­rin­ger i fast ejen­dom og/eller børsno­te­re­de vær­di­pa­pi­rer.Bør­ne­børn ef­ter Ar­vid Nils­son; forskning;direkte syg­doms­ram­te,
As­ta og Jul P. Ju­ste­sens Fond (grund­læg­ger af Brødr. Ju­ste­sen A/S)Fa­mi­lie­for­mål, al­men­nyt­ti­ge og al­ment vel­gø­ren­de for­mål
Axel Pitz­ner Fon­denUd­lej­ning af ejen­dom med me­reLivs­ar­vin­ger af stif­ter og al­me­nyt­ti­ge for­mål
C E Jen­sens FondEjen­doms­in­ve­ste­ringFa­mi­lie­for­mål og me­d­ar­bej­der­for­mål
Claus Sø­ren­sens Fond (står bag Viking Li­fe Saving Equip­ment A/S og Ve­st­frost A/S)Ejer Viking Li­­fe-Saving Equip­ment mm.Fa­mi­lie­for­mål, fi­ske­ri og al­me­nyt­ti­ge for­mål.
Det Arn­stedt­ske Fa­mi­lie­fond
Det Han­sen Bil­le Brahe'ske Fa­mi­lie­fondFa­mi­lie­for­mål, forsk­ning og vel­gø­ren­hed
Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond (medstif­ter af FLS­midth A/S)In­ve­ste­rin­gerFa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­tigt for­mål
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af C. W. Obel A/S)Er­hvervs­drift via C. W Obel A/SAl­men­nyt­te og slægt­nin­ge
El­len & Carl Taf­d­rups Min­de­le­gatEjen­doms­driftFa­mi­lie­for­mål og stu­di­e­le­ga­ter mm
Fyn­s­ke Blad­fond (Drey­er-fa­­mi­li­en)Ejer Fy­ens Stift­s­ti­den­deFa­mi­lie­for­mål og Støt­te til den frie pres­se, med sær­ligt hen­blik på at sik­re Fy­ens Stift­s­ti­den­des uaf­hæn­gig­hed
Fær­ch­fon­den (Færch-fa­­mi­li­en)In­ve­ste­ring i ejen­dom­me og in­nova­tionFa­mi­lie­for­mål og Vi­­den­ska­­be­li­­ge-, kul­tu­­rel­­le-, so­ci­a­­le-, og fri­tids­for­mål
Gud­b­jørg og Ej­nar Ho­no­res FondUd­lej­ning af ejen­dom­meFa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­tigt for­mål
Han­si og Ja­nus Lar­sens Fa­mi­lie­gatFa­mi­lie­for­mål
Hil­de­brandts Fa­mi­lie­fondFa­mi­lie­for­mål og alem­n­nyt­ti­ge for­mål
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond (ejer af Gi­ve­sco A/S m. bla. Gi­ve­so Ba­ke­ry og Car­let­ti A/S)Fon­dens pri­mæ­re for­mål er at sik­re og un­der­byg­ge det øko­no­mi­ske grund­lag for den 100 pct. eje­de dat­ter­virk­som­hed Gi­ve­sco A/S og virk­som­he­der til­knyt­tet den­ne.Fa­mi­lie, ud­dan­nel­se og iværk­sæt­te­ri.
Ka­ren og Karl But­tens­chøns Fa­mi­lie­fondFon­dens ho­ve­d­ak­ti­vi­tet er fort­sat at eje og ud­vik­le Bak­ke­går­dens Sko­ve gen­nem for­svar­lig sko­v­drift.
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond (grund­læg­ger af GEA A/S)In­ve­ste­rin­gerFa­mi­lie­for­mål og al­ment vel­gø­ren­de
Kro­ga­ger­fon­den (Stif­tet af 'Tjæ­re­­borg-præ­­sten')Ejer Club La San­taStøt­te til per­so­ner i pa­stor Ej­lif Kro­a­ger og Hu­strus slægt. Og Al­me­ne for­mål og støt­te til
Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond (Ro­ck­­wool-fa­­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­ti­ge for­mål
Mads Eg Dam­gaards Fa­mi­lie­fond (Ege­tæp­­per-fa­­mi­li­en)Ejer Ege­tæp­per A/SFa­mi­lie­for­mål
Mi­cha­el Jeb­s­en Fon­denEjen­doms­driftFa­mi­lie­for­mål og al­ment vel­gø­ren­de
Svend An­der­sen Fon­den (grund­læg­ger af Jydsk Ren­gø­ring)In­ve­ste­ring og ud­lej­ning af ejen­domFa­mi­lie­for­mål og læ­ge­vi­den­skab
Tro­els Holch Po­ul­sens Fa­mi­lie­fond (Be­st­­sel­­ler-fa­­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og hu­stru An­na Ja­co­bi­ne Au­ber­tin, født Lange's Le­gatud­lej­ning af ejen­domStøt­te til med­lem­mer­ne af Fa­mi­li­en Au­ber­tin
Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond (grund­læg­ger af VOLA)Fa­mi­lie­for­mål
VKR's fa­mi­lie­fond (Ve­lux-fa­­mi­li­en)Fa­mi­lie­for­mål

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…