Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Når fon­de­ne be­vil­ger mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, ska­ber det en ri­si­ko for skævvrid­ning af un­der­vis­nin­gen, me­ner un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra beg­ge si­der af Fol­ke­tin­get, der nu vil ha­ve un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil på ba­nen.

Uddannelsesordførere
Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, me­ner un­der­vis­nings­ord­fø­rer­ne Ja­cob Mark fra So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Tor­sten Gejl fra Al­ter­na­ti­vet og Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl fra Dansk Fol­ke­par­ti. El­len Tra­ne Nør­by, un­der­vis­nings­ord­fø­rer for Ven­stre, me­ner til gen­gæld ik­ke, at Chri­sti­ans­borg be­hø­ver blan­de sig.

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti.

Mel­din­gen fra par­ti­er­ne fal­der, ef­ter cen­tra­le in­ter­es­sen­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det har ef­ter­lyst, at Chri­sti­ans­borg in­vol­ve­rer sig me­re i de mil­li­ar­der, som pri­va­te fon­de po­ster i fol­ke­sko­len.

Fle­re un­der­vis­nings­ord­fø­re­re vil der­for nu stil­le spørgs­mål til un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­­sen­­krantz-Theil (S) for at få skabt me­re de­mo­kra­tisk op­syn med de sto­re be­vil­lin­ger fra pri­va­te fon­de, som iføl­ge bå­de Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og pro­fes­sions­højsko­len UC Syd ri­si­ke­rer at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i fol­ke­sko­len.

SF’s un­der­vis­nings­ord­fø­rer Ja­cob Mark me­ner, at si­tu­a­tio­nen kal­der på po­li­tisk hand­ling, selv­om han sam­ti­dig er­ken­der, at om­rå­det ik­ke har stå­et højt på den po­li­ti­ske dags­or­den ind­til vi­de­re.

Han stil­ler nu et po­li­tisk for­slag i fol­ke­sko­le­for­ligskred­sen, som i dag be­står af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, Ra­di­ka­le Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Det
Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce.

I før­ste om­gang me­ner jeg, at sam­ar­bej­det skal fo­re­gå mel­lem kom­mu­ner­ne, Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets Sty­rel­se for Ud­dan­nel­se og Kva­li­tet, læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne og fon­de­ne.

Ja­cob Mark – un­der­vis­nings­ord­fø­rer, SF

"Her vil jeg an­be­fa­le mi­ni­ste­ren og de an­dre par­ti­er i for­ligskred­sen at etab­le­re et sam­ar­bej­de med fon­de­ne. I før­ste om­gang me­ner jeg, at sam­ar­bej­det skal fo­re­gå mel­lem kom­mu­ner­ne, Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets Sty­rel­se for Ud­dan­nel­se og Kva­li­tet, læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne og fon­de­ne. Og når man på et tids­punkt har få­et etab­le­ret sam­ar­bej­det, så kun­ne man godt for­sø­ge i for­ligskred­sen at ud­stik­ke en po­li­tisk ret­ning for det. Men i før­ste om­gang er det vig­tig­ste at få det her sam­ar­bej­de op at stå,” si­ger Ja­cob Mark.

Alternativet: ‘Oplagt’ at afklare fondenes indflydelse

Iføl­ge Al­ter­na­ti­vets un­der­vis­nings­ord­fø­rer Tor­sten Gejl (A) er det bå­de vig­tigt og ‘op­lagt’ at få af­kla­ret om­fan­get af fon­de­nes ind­fly­del­se på fol­ke­sko­len.

Han vil der­for be­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­­sen­­kranz-Theil om en sta­tus på den kort­læg­ning af de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det, som da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA) sat­te i gang i 2018.

Jeg vil ger­ne vi­de, i hvil­ket om­fang mi­ni­ste­ren ser fon­de­nes ind­fly­del­se i fol­ke­sko­len som et pro­blem, og hvor­for mi­ni­ste­ri­ets un­der­sø­gel­se ik­ke er gjort fær­dig.

Tor­sten Gejl – un­der­vis­nings­ord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

“For det gør da ind­tryk, når in­ter­es­sen­ter om­kring fol­ke­sko­len rej­ser de her be­kym­rin­ger. Og det er død­re­le­vant at få gen­op­ta­get fo­kus på sa­gen. Der­for vil jeg drøf­te det her med mi­ne kol­le­ga­er og stil­le spørgs­mål til un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­­sen­­krantz-Theil. Jeg vil ger­ne vi­de, i hvil­ket om­fang mi­ni­ste­ren ser fon­de­nes ind­fly­del­se i fol­ke­sko­len som et pro­blem, og hvor­for mi­ni­ste­ri­ets un­der­sø­gel­se ik­ke er gjort fær­dig,” si­ger Tor­sten Gejl.

Dansk Folkeparti: Brug for politiske beslutninger

Un­der­vis­nings­ord­fø­rer Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl fra Dansk Fol­ke­par­ti er enig med bå­de Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og UC Syd i, at Chri­sti­ans­borg bør in­vol­ve­re sig i sam­spil­let mel­lem de pri­va­te fon­de og fol­ke­sko­len.

Han vil der­for og­så kon­tak­te un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren for at sæt­te skub i den kort­læg­ning, som Ven­­stre-re­­ge­rin­­gen sat­te i gang før det se­ne­ste fol­ke­tings­valg.

"Jeg vil spør­ge mi­ni­ste­ren, hvad der egent­lig ske­te med det ar­bej­de. For det er fra mi­ni­ste­ri­et, at ini­ti­a­ti­vet skal kom­me,” si­ger han.

Han pe­ger sam­ti­dig på, at fon­de­nes ind­fly­del­se på fol­ke­sko­le­om­rå­det rej­ser di­lem­ma­er, som al­le­re­de er vel­kend­te fra forsk­nings­po­li­tik, hvor Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et har for­ma­li­se­ret sin di­a­log med de pri­va­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de i Forum For Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring.

Man kan jo så ske­le over til forsk­nings­ver­de­nen og Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for at se, hvor­dan de gør der.

Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl – un­der­vis­nings­ord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

“Man kan jo så ske­le over til forsk­nings­ver­de­nen og Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for at se, hvor­dan de gør der. Man skal ik­ke nød­ven­dig­vis gø­re det på sam­me må­de på fol­ke­sko­le­om­rå­det, men man skal i hvert fald ha­ve gang i den her di­a­log. Og mi­ni­ste­ri­ets kort­læg­ning er før­ste skridt,” si­ger han og fort­sæt­ter:

“Man er nødt til at kun­ne sam­les for­holds­vis ufor­melt om­kring et bord og ta­ge den her åb­ne dis­kus­sion af, hvor­dan får vi det her til at hæn­ge for­nuf­tigt sam­men. Må­ske kræ­ver det, at vi po­li­tisk be­slut­ter nog­le ting. Men me­get kun­ne un­der­støt­tes af, at vi har en di­a­log og bli­ver eni­ge om nog­le må­der at gø­re tin­ge­ne på,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl.

Venstre: Politisk indblanding unødvendig

Ven­stres un­der­vis­nings­ord­fø­rer El­len Tra­ne Nør­by er­klæ­rer sig til gen­gæld ue­nig med Dan­marks Læ­rer­for­e­ning i, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til fol­ke­sko­len er di­lem­ma­fyld­te, selv­om hen­des re­ge­rings­kol­le­ga Me­re­te Ri­isa­ger som un­der­vis­nings­mi­ni­ster i 2018 af sam­me år­sag sat­te sit em­beds­værk til at kort­læg­ge om­fan­get og ka­rak­te­ren af fon­de­nes støt­te.

Men El­len Tra­ne Nør­by me­ner hel­ler ik­ke, at po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg – i mod­sæt­ning til fon­de­ne – har nok fo­kus på at styr­ke den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge un­der­vis­ning i fol­ke­sko­len.

Chri­sti­ans­borg er nødt til at in­vol­ve­re sig me­re i, at man får styr­ket de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag.

El­len Tra­ne Nør­by – un­der­vis­nings­ord­fø­rer, Ven­stre

"Chri­sti­ans­borg er nødt til at in­vol­ve­re sig me­re i, at man får styr­ket de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag. Dét er der et be­hov for. Vi gjor­de det, da vi sad i re­ge­ring, og vi sag­de og­så, at der var be­hov for yder­li­ge­re til­tag. Den nu­væ­ren­de re­ge­ring sover fuld­stæn­dig i ti­men på det her om­rå­de,” si­ger El­len Tra­ne Nør­by og fort­sæt­ter:

“Der er for få på Chri­sti­ans­borg, der in­vol­ve­rer sig i det og ser be­ho­vet for, at man net­op og­så får talt om, hvor­dan man po­li­tisk kan styr­ke na­tur­vi­den­skab­s­om­rå­det i fol­ke­sko­len, hvor­dan kan man dra­ge nyt­te af, at fon­de­ne og­så har en­ga­ge­ret sig, og hvor­dan man kan sik­re sig, at der og­så er en na­tio­nal stra­te­gi på om­rå­det, så det net­op ik­ke bli­ver op til hver en­kelt kom­mu­ne el­ler hver en­kelt læ­rer,” si­ger El­len Tra­ne Nør­by.

VLAK-regering satte kortlægning i gang

Dan­ske fon­de vur­de­re­de i 2018, at de for­ven­te­de at be­vil­ge op til 3 mia. kr. til pro­jek­ter i den dan­ske fol­ke­sko­le over en fem-årig pe­ri­o­de.

Fon­de­nes sto­re am­bi­tio­ner og øko­no­mi­ske mus­k­ler fik den­gang den da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA) til at sæt­te sit em­beds­værk til at kort­læg­ge fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det:

”Helt grund­læg­gen­de er det po­si­tivt, at fon­de­ne er in­ter­es­se­re­de i at læg­ge res­sour­cer i ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Det kan gi­ve nog­le mu­lig­he­der, vi el­lers ik­ke vil­le ha­ve haft. Men jeg me­ner sam­ti­dig, det er en ny og og­så ud­for­dren­de si­tu­a­tion for sek­to­ren. Det kan væ­re svært for den en­kel­te sko­le at vur­de­re, om de pro­jek­ter, fon­de­ne til­by­der, er til­stræk­ke­ligt fag­ligt og pæ­da­go­gisk un­der­byg­get,” sag­de Me­re­te Ri­isa­ger i sam­me for­bin­del­se.

Hun gjor­de det klart, at net­op skævvrid­ning af un­der­vis­nin­gen var en ri­si­ko, som hun øn­ske­de at få be­lyst.

”Vi skal der­for se på, om fon­de­nes en­ga­ge­ment på ud­dan­nel­ses­om­rå­det hæn­ger til­stræk­ke­ligt sam­men med det, vi øn­sker at op­nå med sko­len og un­der­vis­nin­gen, samt den forsk­ning og vi­den, der er på om­rå­det. Vi er fra mi­ni­ste­ri­ets si­de der­for ved at af­kla­re, hvor­dan vi un­der­støt­ter et sam­ar­bej­de med fon­de­ne, så al­le er be­vid­ste om de­res rol­ler, og så ind­sat­ser­ne ska­ber re­el vær­di og go­de ram­mer for sko­ler­ne og ele­ver­ne,” sag­de Me­re­te Ri­isa­ger.

Bør­­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et har på grund af fe­rie ik­ke haft mu­lig­hed for at op­ly­se, hvor langt ar­bej­det er kom­met, el­ler om ar­bej­det er gen­op­ta­get, ef­ter det blev sat i be­ro om­kring sid­ste års fol­ke­tings­valg.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…