Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Når fondene bevilger milliarder til folkeskolen, skaber det en risiko for skævvridning af undervisningen, mener undervisningsordførere fra begge sider af Folketinget, der nu vil have undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på banen.

Uddannelsesordførere
Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, me­ner un­der­vis­nings­ord­fø­rer­ne Ja­cob Mark fra So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Tor­sten Gejl fra Al­ter­na­ti­vet og Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl fra Dansk Fol­ke­par­ti. El­len Tra­ne Nør­by, un­der­vis­nings­ord­fø­rer for Ven­stre, me­ner til gen­gæld ik­ke, at Chri­sti­ans­borg be­hø­ver blan­de sig.

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Folkeparti.

Mel­din­gen fra par­ti­er­ne fal­der, ef­ter cen­tra­le in­ter­es­sen­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det har ef­ter­lyst, at Chri­sti­ans­borg in­vol­ve­rer sig me­re i de mil­li­ar­der, som pri­va­te fon­de po­ster i folkeskolen.

Fle­re un­der­vis­nings­ord­fø­re­re vil der­for nu stil­le spørgs­mål til un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) for at få skabt me­re de­mo­kra­tisk op­syn med de sto­re be­vil­lin­ger fra pri­va­te fon­de, som iføl­ge bå­de Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og pro­fes­sions­højsko­len UC Syd ri­si­ke­rer at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i fol­ke­sko­len.

SF’s un­der­vis­nings­ord­fø­rer Ja­cob Mark me­ner, at si­tu­a­tio­nen kal­der på po­li­tisk hand­ling, selv­om han sam­ti­dig er­ken­der, at om­rå­det ik­ke har stå­et højt på den po­li­ti­ske dags­or­den ind­til videre.

Han stil­ler nu et po­li­tisk for­slag i fol­ke­sko­le­for­ligskred­sen, som i dag be­står af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, Ra­di­ka­le Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Det
Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Alliance.

I før­ste om­gang me­ner jeg, at sam­ar­bej­det skal fo­re­gå mel­lem kom­mu­ner­ne, Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets Sty­rel­se for Ud­dan­nel­se og Kva­li­tet, læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne og fondene.

Ja­cob Mark – un­der­vis­nings­ord­fø­rer, SF

"Her vil jeg an­be­fa­le mi­ni­ste­ren og de an­dre par­ti­er i for­ligskred­sen at etab­le­re et sam­ar­bej­de med fon­de­ne. I før­ste om­gang me­ner jeg, at sam­ar­bej­det skal fo­re­gå mel­lem kom­mu­ner­ne, Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets Sty­rel­se for Ud­dan­nel­se og Kva­li­tet, læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne og fon­de­ne. Og når man på et tids­punkt har få­et etab­le­ret sam­ar­bej­det, så kun­ne man godt for­sø­ge i for­ligskred­sen at ud­stik­ke en po­li­tisk ret­ning for det. Men i før­ste om­gang er det vig­tig­ste at få det her sam­ar­bej­de op at stå,” si­ger Ja­cob Mark.

Alternativet: ‘Oplagt’ at afklare fondenes indflydelse

Iføl­ge Al­ter­na­ti­vets un­der­vis­nings­ord­fø­rer Tor­sten Gejl (A) er det bå­de vig­tigt og ‘op­lagt’ at få af­kla­ret om­fan­get af fon­de­nes ind­fly­del­se på folkeskolen.

Han vil der­for be­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­kranz-Theil om en sta­tus på den kort­læg­ning af de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det, som da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA) sat­te i gang i 2018.

Jeg vil ger­ne vi­de, i hvil­ket om­fang mi­ni­ste­ren ser fon­de­nes ind­fly­del­se i fol­ke­sko­len som et pro­blem, og hvor­for mi­ni­ste­ri­ets un­der­sø­gel­se ik­ke er gjort færdig.

Tor­sten Gejl – un­der­vis­nings­ord­fø­rer, Alternativet

“For det gør da ind­tryk, når in­ter­es­sen­ter om­kring fol­ke­sko­len rej­ser de her be­kym­rin­ger. Og det er død­re­le­vant at få gen­op­ta­get fo­kus på sa­gen. Der­for vil jeg drøf­te det her med mi­ne kol­le­ga­er og stil­le spørgs­mål til un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil. Jeg vil ger­ne vi­de, i hvil­ket om­fang mi­ni­ste­ren ser fon­de­nes ind­fly­del­se i fol­ke­sko­len som et pro­blem, og hvor­for mi­ni­ste­ri­ets un­der­sø­gel­se ik­ke er gjort fær­dig,” si­ger Tor­sten Gejl.

Dansk Folkeparti: Brug for politiske beslutninger

Un­der­vis­nings­ord­fø­rer Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl fra Dansk Fol­ke­par­ti er enig med bå­de Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og UC Syd i, at Chri­sti­ans­borg bør in­vol­ve­re sig i sam­spil­let mel­lem de pri­va­te fon­de og folkeskolen.

Han vil der­for og­så kon­tak­te un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren for at sæt­te skub i den kort­læg­ning, som Ven­stre-re­ge­rin­gen sat­te i gang før det se­ne­ste folketingsvalg.

"Jeg vil spør­ge mi­ni­ste­ren, hvad der egent­lig ske­te med det ar­bej­de. For det er fra mi­ni­ste­ri­et, at ini­ti­a­ti­vet skal kom­me,” si­ger han.

Han pe­ger sam­ti­dig på, at fon­de­nes ind­fly­del­se på fol­ke­sko­le­om­rå­det rej­ser di­lem­ma­er, som al­le­re­de er vel­kend­te fra forsk­nings­po­li­tik, hvor Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et har for­ma­li­se­ret sin di­a­log med de pri­va­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de i Forum For Forskningsfinansiering.

Man kan jo så ske­le over til forsk­nings­ver­de­nen og Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for at se, hvor­dan de gør der.

Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl – un­der­vis­nings­ord­fø­rer, Dansk Folkeparti

“Man kan jo så ske­le over til forsk­nings­ver­de­nen og Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for at se, hvor­dan de gør der. Man skal ik­ke nød­ven­dig­vis gø­re det på sam­me må­de på fol­ke­sko­le­om­rå­det, men man skal i hvert fald ha­ve gang i den her di­a­log. Og mi­ni­ste­ri­ets kort­læg­ning er før­ste skridt,” si­ger han og fortsætter:

“Man er nødt til at kun­ne sam­les for­holds­vis ufor­melt om­kring et bord og ta­ge den her åb­ne dis­kus­sion af, hvor­dan får vi det her til at hæn­ge for­nuf­tigt sam­men. Må­ske kræ­ver det, at vi po­li­tisk be­slut­ter nog­le ting. Men me­get kun­ne un­der­støt­tes af, at vi har en di­a­log og bli­ver eni­ge om nog­le må­der at gø­re tin­ge­ne på,” si­ger Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl.

Venstre: Politisk indblanding unødvendig

Ven­stres un­der­vis­nings­ord­fø­rer El­len Tra­ne Nør­by er­klæ­rer sig til gen­gæld ue­nig med Dan­marks Læ­rer­for­e­ning i, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til fol­ke­sko­len er di­lem­ma­fyld­te, selv­om hen­des re­ge­rings­kol­le­ga Me­re­te Ri­isa­ger som un­der­vis­nings­mi­ni­ster i 2018 af sam­me år­sag sat­te sit em­beds­værk til at kort­læg­ge om­fan­get og ka­rak­te­ren af fon­de­nes støtte.

Men El­len Tra­ne Nør­by me­ner hel­ler ik­ke, at po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg – i mod­sæt­ning til fon­de­ne – har nok fo­kus på at styr­ke den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge un­der­vis­ning i folkeskolen.

Chri­sti­ans­borg er nødt til at in­vol­ve­re sig me­re i, at man får styr­ket de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag.

El­len Tra­ne Nør­by – un­der­vis­nings­ord­fø­rer, Venstre

"Chri­sti­ans­borg er nødt til at in­vol­ve­re sig me­re i, at man får styr­ket de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge fag. Dét er der et be­hov for. Vi gjor­de det, da vi sad i re­ge­ring, og vi sag­de og­så, at der var be­hov for yder­li­ge­re til­tag. Den nu­væ­ren­de re­ge­ring sover fuld­stæn­dig i ti­men på det her om­rå­de,” si­ger El­len Tra­ne Nør­by og fortsætter:

“Der er for få på Chri­sti­ans­borg, der in­vol­ve­rer sig i det og ser be­ho­vet for, at man net­op og­så får talt om, hvor­dan man po­li­tisk kan styr­ke na­tur­vi­den­skab­s­om­rå­det i fol­ke­sko­len, hvor­dan kan man dra­ge nyt­te af, at fon­de­ne og­så har en­ga­ge­ret sig, og hvor­dan man kan sik­re sig, at der og­så er en na­tio­nal stra­te­gi på om­rå­det, så det net­op ik­ke bli­ver op til hver en­kelt kom­mu­ne el­ler hver en­kelt læ­rer,” si­ger El­len Tra­ne Nørby.

VLAK-regering satte kortlægning i gang

Dan­ske fon­de vur­de­re­de i 2018, at de for­ven­te­de at be­vil­ge op til 3 mia. kr. til pro­jek­ter i den dan­ske fol­ke­sko­le over en fem-årig periode.

Fon­de­nes sto­re am­bi­tio­ner og øko­no­mi­ske mus­k­ler fik den­gang den da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA) til at sæt­te sit em­beds­værk til at kort­læg­ge fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter på folkeskoleområdet:

”Helt grund­læg­gen­de er det po­si­tivt, at fon­de­ne er in­ter­es­se­re­de i at læg­ge res­sour­cer i ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Det kan gi­ve nog­le mu­lig­he­der, vi el­lers ik­ke vil­le ha­ve haft. Men jeg me­ner sam­ti­dig, det er en ny og og­så ud­for­dren­de si­tu­a­tion for sek­to­ren. Det kan væ­re svært for den en­kel­te sko­le at vur­de­re, om de pro­jek­ter, fon­de­ne til­by­der, er til­stræk­ke­ligt fag­ligt og pæ­da­go­gisk un­der­byg­get,” sag­de Me­re­te Ri­isa­ger i sam­me forbindelse.

Hun gjor­de det klart, at net­op skævvrid­ning af un­der­vis­nin­gen var en ri­si­ko, som hun øn­ske­de at få belyst.

”Vi skal der­for se på, om fon­de­nes en­ga­ge­ment på ud­dan­nel­ses­om­rå­det hæn­ger til­stræk­ke­ligt sam­men med det, vi øn­sker at op­nå med sko­len og un­der­vis­nin­gen, samt den forsk­ning og vi­den, der er på om­rå­det. Vi er fra mi­ni­ste­ri­ets si­de der­for ved at af­kla­re, hvor­dan vi un­der­støt­ter et sam­ar­bej­de med fon­de­ne, så al­le er be­vid­ste om de­res rol­ler, og så ind­sat­ser­ne ska­ber re­el vær­di og go­de ram­mer for sko­ler­ne og ele­ver­ne,” sag­de Me­re­te Riisager.

Bør­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et har på grund af fe­rie ik­ke haft mu­lig­hed for at op­ly­se, hvor langt ar­bej­det er kom­met, el­ler om ar­bej­det er gen­op­ta­get, ef­ter det blev sat i be­ro om­kring sid­ste års folketingsvalg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer