Ny kommunikationschef i Leo Fondet

Leo Fondet udvider sekretariatet med to nye medarbejdere: Signe Krabek er ansat som kommunikationschef og Pernille Mørch-Sørensen er ansat som Management Assistant.

Signe Krabek (foto: Leo Fondet)
Sig­ne Kra­bek (fo­to: Leo Fondet)

Leo Fon­det har pr. 17. au­gust an­sat Sig­ne Kra­bek som kom­mu­ni­ka­tions­chef. Der­u­d­over er Per­nil­le Mørch-Sø­ren­sen an­sat som Ma­na­ge­ment Assistant. 

Det op­ly­ser fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Mai­lind i en pressemeddelelse.

”I Leo Fon­det er vi især op­ta­ge­de af at styr­ke kend­ska­bet til fon­den bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt, så vi bli­ver nog­le af de før­ste, som top­for­ske­re in­den for der­ma­to­lo­gi tæn­ker på, hvis de skal sø­ge forsk­nings­mid­ler til nye pro­jek­ter. Det ar­bej­de bli­ver nu styr­ket med Sig­ne Kra­be­ks kom­pe­ten­cer in­den for stra­te­gisk og prak­tisk kom­mu­ni­ka­tion i fonds- og forsk­nings­ver­de­nen og med Per­nil­les in­ter­na­tio­na­le er­fa­ring og so­li­de sprog­kom­pe­ten­cer. Jeg ser frem til at by­de dem beg­ge vel­kom­men,” si­ger han.

Sig­ne Kra­bek kom­mer fra Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den, hvor hun har væ­ret sous­chef for kom­mu­ni­ka­tion og pres­se. Hun har tid­li­ge­re ar­bej­det med kom­mu­ni­ka­tion hos Tæn­ket­an­ken DEA, som ek­stern lek­tor på CBS og hos bu­reau­er. Sig­ne Kra­bek er ud­dan­net cand.soc. i Po­li­tisk Kom­mu­ni­ka­tion og Le­del­se fra CBS.

Per­nil­le Mørch-Sø­ren­sen kom­mer fra Damp­skibs­sel­ska­bet Nor­den A/S, hvor hun har ar­bej­det som PA og Execu­ti­ve Secre­tary si­den 2010. Hun er ud­dan­net cand.ling.merc. fra CBS (MA Bu­si­ness Langu­a­ge and In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness Communication).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer