Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Efter halvandet års sagsbehandling indstiller Datatilsynet nu til politiet, at Frederiksberg Boligfonds administrationsselskab Privatbo idømmes en bøde på 150.000 kroner i sagen om uddeling af USB-nøgler indeholdende personfølsomme oplysninger. Privatbos forretningsfører synes, sanktionen er ”hård,” men stiller sig samtidig til rådighed, hvis politiet går videre med sagen.

Svalegården (foto: Frederiksberg Boligfond)
Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vatb­Bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. Men på nog­le af stik­ke­ne lå der ud over re­le­van­te do­ku­men­ter og­så fi­ler in­de­hol­den­de per­son­føl­som­me, for­tro­li­ge op­lys­nin­ger så­som død­sat­te­ster og læ­geud­ta­lel­ser (fo­to: Fre­de­riks­berg Boligfond).

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de brug for, hvis de vil­le stif­te en an­dels­bo­lig­for­e­ning – men på nog­le af stik­ke­ne lå der ud over re­le­van­te do­ku­men­ter og­så fi­ler in­de­hol­den­de per­son­føl­som­me, for­tro­li­ge op­lys­nin­ger så­som CPR-num­re, ko­pi­er af sy­ge­sik­rings­be­vi­ser, død­sat­te­ster og lægeudtalelser.

Nu, me­re end halvan­det år ef­ter det den­gang me­get me­di­eom­tal­te da­ta­læk, er der fal­det af­gø­rel­se i sagen.

Da­ta­til­sy­net har be­slut­tet at an­mel­de Pri­vat­bo til po­li­ti­et, idet til­sy­net vur­de­rer, at ad­mi­ni­stra­tions­sel­ska­bet ik­ke har le­vet op til kra­ve­ne om et pas­sen­de sik­ker­heds­ni­veau i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen (GDPR).

Det er Da­ta­til­sy­nets op­fat­tel­se, at bø­de­ni­veau­et skal væ­re i stør­rel­ses­or­de­nen 150.000 kroner.

”I en sag som den på­gæl­den­de er det vo­res vur­de­ring, at Pri­vat­bo som mini­mum bur­de ha­ve gen­nem­gå­et til­buds­ma­te­ri­a­let, før det blev ud­le­ve­ret til an­dre. Vi hæf­ter os i den for­bin­del­se sær­ligt ved, at der var ri­si­ko for at vi­de­re­gi­ve op­lys­nin­ger af for­tro­lig ka­rak­ter til blandt an­det na­bo­er, og at det­te kun­ne in­de­bæ­re et be­ty­de­ligt ube­hag for de på­gæl­den­de le­je­re, her­un­der for tab af om­døm­me,” si­ger Fre­de­rik Vik­søe Sie­gum­feldt, kon­tor­chef for til­syn­s­en­he­den i Da­ta­til­sy­net, i en pressemeddelelse.

Lidt me­re kon­tant ud­tryk­ker IT-sik­ker­heds­spe­ci­a­list og cand.jur i Da­ta­til­sy­net Al­lan Frank sig over for Fundats:

”Vi me­ner ik­ke, at den må­de, de har be­hand­let an­dre men­ne­skers per­son­li­ge op­lys­nin­ger på, har væ­ret om­gær­det af pas­sen­de sik­ker­hed, og vi me­ner ik­ke, de har ud­vist den for­nød­ne agt­på­gi­ven­hed. Der er ik­ke no­gen und­skyl­den­de mo­men­ter. De bur­de ha­ve tænkt sig no­get bed­re om, in­den de be­gynd­te at de­le så­dan­ne op­lys­nin­ger ud på USB-stik til Gud og hver­mand. De bur­de ha­ve vidst bed­re,” si­ger Al­lan Frank.

Kon­kret vur­de­rer Da­ta­til­sy­net, at Pri­vat­bo ik­ke har le­vet op til kra­ve­ne i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens ar­ti­kel 32 om at ”gen­nem­fø­re pas­sen­de tek­ni­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.” Da­ta­til­sy­net har her­u­d­over fun­det grund­lag for at ud­ta­le al­vor­lig kri­tik af, at Pri­vat­bo ef­ter­føl­gen­de (i ja­nu­ar 2019) i for­bin­del­se med sam­me til­bud­s­pligt util­sig­tet ud­le­ve­re­de en over­sigt over in­de­stå­en­de depo­si­ta og for­ud­be­talt le­je, og i nog­le til­fæl­de op­lys­nin­ger om ud­læg i depo­si­ta, til an­dre beboere.

Er ikke gået ud over så mange mennesker

Al­lan Frank vur­de­re­de al­le­re­de i ja­nu­ar i år i en ar­ti­kel i Fun­dats, at ”sa­gen lig­ger i den hø­je­re en­de.” Nu, hvor Da­ta­til­sy­nets stil­ling til sa­gen er klar, og den er vi­de­re­gi­vet til po­li­ti­et, læg­ger han ik­ke skjul på, at selv­om sa­gen er al­vor­lig, hø­rer den trods alt ik­ke til blandt de vær­ste af sin slags.

”Det er ik­ke den mest al­vor­li­ge sag. Den­ne her ty­per op­lys­nin­ger, især når det gæl­der folks hel­bred og an­dre føl­som­me op­lys­nin­ger, skal man pas­se ek­stra godt på – gør man ik­ke det, stri­der det imod be­gre­bet ‘pas­sen­de sik­ker­hed’. Men der er ik­ke ta­le om en mil­li­on dan­ske­res føl­som­me op­lys­nin­ger, som er ble­vet delt – det var trods alt ik­ke så man­ge men­ne­sker, det gik ud over. Men det er sta­dig op­lys­nin­ger, hvor man skal kun­ne for­ven­te, at dem, man gi­ver op­lys­nin­ger­ne til, og som har lov til at be­hand­le dem, pas­ser godt på dem,” si­ger Al­lan Frank.

– Hvor­for væl­ger I at indstil­le til en bø­de i ste­det for at nø­jes med at gi­ve kritik?

”Vo­res op­fat­tel­se er, at vi her har pas­se­ret om­rå­det for kri­tik og be­væ­get os ind i et om­rå­de, hvor en bø­de er en pas­sen­de sank­tion. Ale­ne det, at vi indstil­ler en bø­de, er et ud­tryk for, at det er en sag i den hø­je­re en­de,” for­kla­rer Al­lan Frank.

Privatbo: Sanktionen er hård

Flem­m­ing Brank, der er for­mand for bå­de Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond og Pri­vat­bo, og der­u­d­over er grup­pe­for­mand og kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve på Fre­de­riks­berg, hol­der fe­rie og hen­vi­ser i ste­det til for­ret­nings­fø­rer i Pri­vat­bo Ka­rin Kry­ger Olsen.

I en skrift­lig ud­ta­lel­se sendt til Fun­dats un­der­stre­ger Ka­rin Kry­ger Ol­sen, at hun fin­der sank­tio­nen ”hård,” men hun be­to­ner sam­ti­dig, at Pri­vat­bo stil­ler sig til rå­dig­hed for po­li­ti­et i den vi­de­re be­hand­ling af sagen.

”For os er det her en læn­ge ven­tet af­gø­rel­se. Vi har i he­le 2019 ar­bej­det tæt sam­men med Da­ta­til­sy­net, og som vi og­så for­tal­te i 2018, var det en be­kla­ge­lig, men­ne­ske­lig fejl, som før­te til epi­so­den. Vi an­meld­te selv fejl­en til Da­ta­til­sy­net, og vi er na­tur­lig­vis me­get ke­de af, at vi i dag har mod­ta­get be­sked om, at Da­ta­til­sy­net po­li­ti­an­mel­der os,” skri­ver Ka­rin Kry­ger Olsen.

”Når vi sam­men­lig­ner vo­res sag med de da­ta­læk, vi kan læ­se om i me­di­er­ne, sy­nes vi, at sank­tio­nen er hård. Men når det så er sagt, så stil­ler vi os na­tur­lig­vis fuldt og helt til rå­dig­hed, hvis po­li­ti­et be­slut­ter at gå vi­de­re med sa­gen. Vi øn­sker på al­le må­der at med­vir­ke til, at der sæt­tes et punk­tum i sa­gen,” un­der­stre­ger forretningsføreren.

Privatbo og ikke boligfonden skal betale bøden

Ka­rin Kry­ger Ol­sen glæ­der sig over, at der så vidt vi­des ik­ke er no­gen, der har få­et mis­brugt de­res oplysninger.

”Det er vi selv­føl­ge­lig gla­de for. Det æn­drer så ik­ke ved, at vi kun kan be­kla­ge det ske­te. Som vi har sagt he­le ti­den, er én per­son­lig op­lys­ning, der sen­des for­kert ud, én for man­ge. Kort ef­ter epi­so­den i 2018 iværk­sat­te vi en gen­nem­gri­ben­de gen­nem­gang af vo­res ar­kiv­ma­te­ri­a­le og vo­res pro­ce­du­rer for at sik­re, at lig­nen­de epi­so­der ik­ke kan gen­ta­ge sig i frem­ti­den, og at vo­res le­je­re kan fø­le sig helt tryg­ge ved, hvor­dan vi op­be­va­rer og hånd­te­rer de­res op­lys­nin­ger,” fast­slår Ka­rin Kry­ger Olsen.

Pri­vat­bo har, skri­ver Ka­rin Kry­ger Ol­sen, ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sa­gen, og det har så­le­des ik­ke væ­ret mu­ligt for Fun­dats at få svar på, hvem der kon­kret kom­mer til at be­ta­le bø­den. Men at døm­me ud fra, hvad Flem­m­ing Brank i ja­nu­ar i år sag­de til Fun­dats, er der in­gen tvivl om dét spørgsmål.

”Det er Pri­vat­bo, der som ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab må af­hol­de den bø­de, der måt­te kom­me. Det har væ­ret be­hand­let på be­sty­rel­ses­ni­veau, og det er er­kendt, at det ik­ke er no­get, man kan læg­ge Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond til last, selv­om det er os, der er ble­vet skre­get ud i me­di­er­ne som ban­dit­ter­ne,” sag­de Flem­m­ing Brank i januar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer