Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Ef­ter halvan­det års sags­be­hand­ling indstil­ler Da­ta­til­sy­net nu til po­li­ti­et, at Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo idøm­mes en bø­de på 150.000 kro­ner i sa­gen om ud­de­ling af USB-nøg­ler in­de­hol­den­de per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger. Pri­vat­bos for­ret­nings­fø­rer sy­nes, sank­tio­nen er ”hård,” men stil­ler sig sam­ti­dig til rå­dig­hed, hvis po­li­ti­et går vi­de­re med sagen.

Svalegården (foto: Frederiksberg Boligfond)
Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vatb­Bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. Men på nog­le af stik­ke­ne lå der ud over re­le­van­te do­ku­men­ter og­så fi­ler in­de­hol­den­de per­son­føl­som­me, for­tro­li­ge op­lys­nin­ger så­som død­sat­te­ster og læ­geud­ta­lel­ser (fo­to: Fre­de­riks­berg Boligfond).

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de brug for, hvis de vil­le stif­te en an­dels­bo­lig­for­e­ning – men på nog­le af stik­ke­ne lå der ud over re­le­van­te do­ku­men­ter og­så fi­ler in­de­hol­den­de per­son­føl­som­me, for­tro­li­ge op­lys­nin­ger så­som CPR-num­re, ko­pi­er af sy­ge­sik­rings­be­vi­ser, død­sat­te­ster og lægeudtalelser.

Nu, me­re end halvan­det år ef­ter det den­gang me­get me­di­eom­tal­te da­ta­læk, er der fal­det af­gø­rel­se i sagen.

Da­ta­til­sy­net har be­slut­tet at an­mel­de Pri­vat­bo til po­li­ti­et, idet til­sy­net vur­de­rer, at ad­mi­ni­stra­tions­sel­ska­bet ik­ke har le­vet op til kra­ve­ne om et pas­sen­de sik­ker­heds­ni­veau i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen (GDPR).

Det er Da­ta­til­sy­nets op­fat­tel­se, at bø­de­ni­veau­et skal væ­re i stør­rel­ses­or­de­nen 150.000 kroner.

”I en sag som den på­gæl­den­de er det vo­res vur­de­ring, at Pri­vat­bo som mini­mum bur­de ha­ve gen­nem­gå­et til­buds­ma­te­ri­a­let, før det blev ud­le­ve­ret til an­dre. Vi hæf­ter os i den for­bin­del­se sær­ligt ved, at der var ri­si­ko for at vi­de­re­gi­ve op­lys­nin­ger af for­tro­lig ka­rak­ter til blandt an­det na­bo­er, og at det­te kun­ne in­de­bæ­re et be­ty­de­ligt ube­hag for de på­gæl­den­de le­je­re, her­un­der for tab af om­døm­me,” si­ger Fre­de­rik Vik­søe Sie­gum­feldt, kon­tor­chef for til­syn­s­en­he­den i Da­ta­til­sy­net, i en pressemeddelelse.

Lidt me­re kon­tant ud­tryk­ker IT-sik­ker­heds­­spe­ci­a­list og cand.jur i Da­ta­til­sy­net Al­lan Frank sig over for Fundats:

”Vi me­ner ik­ke, at den må­de, de har be­hand­let an­dre men­ne­skers per­son­li­ge op­lys­nin­ger på, har væ­ret om­gær­det af pas­sen­de sik­ker­hed, og vi me­ner ik­ke, de har ud­vist den for­nød­ne agt­på­gi­ven­hed. Der er ik­ke no­gen und­skyl­den­de mo­men­ter. De bur­de ha­ve tænkt sig no­get bed­re om, in­den de be­gynd­te at de­le så­dan­ne op­lys­nin­ger ud på USB-stik til Gud og hver­mand. De bur­de ha­ve vidst bed­re,” si­ger Al­lan Frank.

Kon­kret vur­de­rer Da­ta­til­sy­net, at Pri­vat­bo ik­ke har le­vet op til kra­ve­ne i da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens ar­ti­kel 32 om at ”gen­nem­fø­re pas­sen­de tek­ni­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.” Da­ta­til­sy­net har her­u­d­over fun­det grund­lag for at ud­ta­le al­vor­lig kri­tik af, at Pri­vat­bo ef­ter­føl­gen­de (i ja­nu­ar 2019) i for­bin­del­se med sam­me til­bud­s­pligt util­sig­tet ud­le­ve­re­de en over­sigt over in­de­stå­en­de depo­si­ta og for­ud­be­talt le­je, og i nog­le til­fæl­de op­lys­nin­ger om ud­læg i depo­si­ta, til an­dre beboere.

Er ikke gået ud over så mange mennesker

Al­lan Frank vur­de­re­de al­le­re­de i ja­nu­ar i år i en ar­ti­kel i Fun­dats, at ”sa­gen lig­ger i den hø­je­re en­de.” Nu, hvor Da­ta­til­sy­nets stil­ling til sa­gen er klar, og den er vi­de­re­gi­vet til po­li­ti­et, læg­ger han ik­ke skjul på, at selv­om sa­gen er al­vor­lig, hø­rer den trods alt ik­ke til blandt de vær­ste af sin slags.

”Det er ik­ke den mest al­vor­li­ge sag. Den­ne her ty­per op­lys­nin­ger, især når det gæl­der folks hel­bred og an­dre føl­som­me op­lys­nin­ger, skal man pas­se ek­stra godt på – gør man ik­ke det, stri­der det imod be­gre­bet ‘pas­sen­de sik­ker­hed’. Men der er ik­ke ta­le om en mil­li­on dan­ske­res føl­som­me op­lys­nin­ger, som er ble­vet delt – det var trods alt ik­ke så man­ge men­ne­sker, det gik ud over. Men det er sta­dig op­lys­nin­ger, hvor man skal kun­ne for­ven­te, at dem, man gi­ver op­lys­nin­ger­ne til, og som har lov til at be­hand­le dem, pas­ser godt på dem,” si­ger Al­lan Frank.

– Hvor­for væl­ger I at indstil­le til en bø­de i ste­det for at nø­jes med at gi­ve kritik?

”Vo­res op­fat­tel­se er, at vi her har pas­se­ret om­rå­det for kri­tik og be­væ­get os ind i et om­rå­de, hvor en bø­de er en pas­sen­de sank­tion. Ale­ne det, at vi indstil­ler en bø­de, er et ud­tryk for, at det er en sag i den hø­je­re en­de,” for­kla­rer Al­lan Frank.

Privatbo: Sanktionen er hård

Flem­m­ing Brank, der er for­mand for bå­de Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond og Pri­vat­bo, og der­u­d­over er grup­pe­for­mand og kom­mu­nal­be­sty­rel­ses­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve på Fre­de­riks­berg, hol­der fe­rie og hen­vi­ser i ste­det til for­ret­nings­fø­rer i Pri­vat­bo Ka­rin Kry­ger Olsen.

I en skrift­lig ud­ta­lel­se sendt til Fun­dats un­der­stre­ger Ka­rin Kry­ger Ol­sen, at hun fin­der sank­tio­nen ”hård,” men hun be­to­ner sam­ti­dig, at Pri­vat­bo stil­ler sig til rå­dig­hed for po­li­ti­et i den vi­de­re be­hand­ling af sagen.

”For os er det her en læn­ge ven­tet af­gø­rel­se. Vi har i he­le 2019 ar­bej­det tæt sam­men med Da­ta­til­sy­net, og som vi og­så for­tal­te i 2018, var det en be­kla­ge­lig, men­ne­ske­lig fejl, som før­te til epi­so­den. Vi an­meld­te selv fejl­en til Da­ta­til­sy­net, og vi er na­tur­lig­vis me­get ke­de af, at vi i dag har mod­ta­get be­sked om, at Da­ta­til­sy­net po­li­ti­an­mel­der os,” skri­ver Ka­rin Kry­ger Olsen.

”Når vi sam­men­lig­ner vo­res sag med de da­ta­læk, vi kan læ­se om i me­di­er­ne, sy­nes vi, at sank­tio­nen er hård. Men når det så er sagt, så stil­ler vi os na­tur­lig­vis fuldt og helt til rå­dig­hed, hvis po­li­ti­et be­slut­ter at gå vi­de­re med sa­gen. Vi øn­sker på al­le må­der at med­vir­ke til, at der sæt­tes et punk­tum i sa­gen,” un­der­stre­ger forretningsføreren.

Privatbo og ikke boligfonden skal betale bøden

Ka­rin Kry­ger Ol­sen glæ­der sig over, at der så vidt vi­des ik­ke er no­gen, der har få­et mis­brugt de­res oplysninger.

”Det er vi selv­føl­ge­lig gla­de for. Det æn­drer så ik­ke ved, at vi kun kan be­kla­ge det ske­te. Som vi har sagt he­le ti­den, er én per­son­lig op­lys­ning, der sen­des for­kert ud, én for man­ge. Kort ef­ter epi­so­den i 2018 iværk­sat­te vi en gen­nem­gri­ben­de gen­nem­gang af vo­res ar­kiv­ma­te­ri­a­le og vo­res pro­ce­du­rer for at sik­re, at lig­nen­de epi­so­der ik­ke kan gen­ta­ge sig i frem­ti­den, og at vo­res le­je­re kan fø­le sig helt tryg­ge ved, hvor­dan vi op­be­va­rer og hånd­te­rer de­res op­lys­nin­ger,” fast­slår Ka­rin Kry­ger Olsen.

Pri­vat­bo har, skri­ver Ka­rin Kry­ger Ol­sen, ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til sa­gen, og det har så­le­des ik­ke væ­ret mu­ligt for Fun­dats at få svar på, hvem der kon­kret kom­mer til at be­ta­le bø­den. Men at døm­me ud fra, hvad Flem­m­ing Brank i ja­nu­ar i år sag­de til Fun­dats, er der in­gen tvivl om dét spørgsmål.

”Det er Pri­vat­bo, der som ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab må af­hol­de den bø­de, der måt­te kom­me. Det har væ­ret be­hand­let på be­sty­rel­ses­ni­veau, og det er er­kendt, at det ik­ke er no­get, man kan læg­ge Fre­de­riks­berg Bo­lig­fond til last, selv­om det er os, der er ble­vet skre­get ud i me­di­er­ne som ban­dit­ter­ne,” sag­de Flem­m­ing Brank i januar.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…