Fonden bag citronmånen døjer med dalende overskud og foretager ingen uddelinger

Over­skud­det i slik- og ka­ge­kon­cer­nen Gi­ve­sco, som Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond ejer, blev i 2019 på 35,5 mil­li­o­ner kro­ner. Det er ik­ke til­freds­stil­len­de, kon­klu­de­res det i fon­dens års­rap­port. Her frem­går det og­så, at fon­den for tred­je år i træk ik­ke har fo­re­ta­get no­gen ud­de­lin­ger.

Citronmåne
Fon­den bag ci­tron­må­nen blev stif­tet i 1984 af di­rek­tør Er­ling He­s­sel­lund Eskild­sen. Den i dag 79-åri­­ge Er­ling Eskild­sen er søn af Jens Eskild­sen, der i sin tid stif­te­de ka­ge­virk­som­he­den Dan Ca­ke i Gi­ve nær Vej­le (fo­to: Fun­dats).

Der er fort­sat go­de pen­ge at tje­ne på at pro­du­ce­re ka­ger og slik – men det er må­ske ik­ke en helt så god for­ret­ning, som det en­gang har væ­ret.

I hvert fald må Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond i sin ny­ligt of­fent­lig­gjor­te års­rap­port for 2019 kon­sta­te­re, at Gi­ve­sco-kon­­cer­­nen, som fon­den ejer, kom ud af året med et over­skud på 35,5 mil­li­o­ner kro­ner. Over­skud­det be­teg­nes som ”ik­ke til­freds­stil­len­de.”

Det er an­det år i træk, at den fond­se­je­de Gi­ve­sco-kon­­cern kom­mer ud med et util­freds­stil­len­de over­skud. I 2018-regn­ska­­bet var over­skud­det på 45,2 mil­li­o­ner kro­ner, og og­så dét blev i fon­dens 2018-års­rap­port ka­te­go­ri­se­ret som ”ik­ke til­freds­stil­len­de.”

Det står dog ik­ke vær­re til for kon­cer­nen, end at dens egen­ka­pi­tal for fjer­de år i træk be­fin­der sig på den pæ­ne si­de af tre mil­li­ar­der kro­ner – 3,2 mil­li­ar­der kro­ner var den op­gjort til ved ud­gan­gen af 2019.

Et kig i de se­ne­ste års regn­ska­ber vi­ser sam­ti­dig, at Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond tre år i træk – i 2017, 2018 og 2019 – ik­ke har fo­re­ta­get ud­de­lin­ger. Selv­om fon­dens ho­ved­for­mål er at sik­re og un­der­byg­ge det øko­no­mi­ske grund­lag for Gi­ve­sco-kon­­cer­­nen og dets sel­ska­ber, frem­går det af fon­dens for­mål, at den og­så kan støt­te ef­ter­kom­me­re af Jens og Mary An­to­nie Eskild­sen el­ler per­so­ner uden for fa­mi­li­en, som skal i gang med en ud­dan­nel­se el­ler vil star­te selv­stæn­dig virk­som­hed.

Den år­li­ge ud­de­lings­ram­me er fast­sat til 200.000 kro­ner.

Citronmåner og P-tærter

Fon­den blev stif­tet i 1984 af di­rek­tør Er­ling He­s­sel­lund Eskild­sen. Den i dag 79-åri­­ge Er­ling Eskild­sen er søn af Jens Eskild­sen, der i sin tid stif­te­de ka­ge­virk­som­he­den Dan Ca­ke i Gi­ve nær Vej­le.

Den dag i dag er det fort­sat ka­ger og sø­de sa­ger, som ud­gør det øko­no­mi­ske grund­lag for fon­den og Gi­ve­sco-kon­­cer­­nen. Gi­ve­sco er næp­pe et fir­ma­navn, som umid­del­bart vin­der genklang hos man­ge dan­ske­re. Men si­ger man i ste­det ci­tron­må­ner, ma­za­rinka­ger, rou­la­der, P-tær­ter og skum­ba­na­ner, er der for­ment­lig en hel del fle­re, som véd, hvad kon­cer­nens sel­ska­ber be­skæf­ti­ger sig med.

Gi­ve­sco har – li­ge­som fon­den og Er­ling He­s­sel­lund Eskild­sen – adres­se i Gi­ve og ejer en lang ræk­ke virk­som­he­der in­den for brød, ka­ge og cho­ko­la­de. Ud over Dan Ca­ke tæl­ler fir­ma­nav­ne­ne blandt an­dre Cor­o­net Ca­ke Com­pa­ny, Ca­ke Hou­se, sven­ske Al­mon­dy og Car­let­ti.

Notorisk mediesky og privat

Eskild­­sen-fa­­mi­li­en hol­der sig helst langt væk fra me­di­er­nes sø­ge­lys, og me­get symp­to­ma­tisk mød­te Er­ling Eskild­sen med til­nav­net ”Ka­ge­kon­gen fra Jyl­land” ik­ke selv op, da han for to år si­den modt­og den ære­ful­de pris som Årets Køb­mand ved Vej­le Kom­mu­nes er­hvervs­kon­fe­ren­ce 2018. I ste­det hav­de han sendt sin vi­ce presi­dent fra Gi­ve­sco Ba­ke­ry.

I den for­bin­del­se no­te­re­de det lo­ka­le dag­blad, Vej­le Amts Fol­ke­blad, sig i sin om­ta­le af ar­ran­ge­men­tet, at Er­ling Eskild­sen er kendt for at væ­re ”no­to­risk me­di­e­sky og pri­vat.”

Ved ud­gan­gen af 2019 trak Er­ling Eskild­sen sig som di­rek­tør for Gi­ve­sco-kon­­cer­­nen og lod af si­ne tre søn­ner, Ken­neth Skov Eskild­sen, over­ta­ge di­rek­tør­po­sten. Ken­neth Skov Eskild­sen er i for­vej­en blandt an­det og­så di­rek­tør i Gi­ve­sco Ba­ke­ry A/S.

I den for­bin­del­se ud­tal­te Er­ling Eskild­sen i et af si­ne me­get sjæld­ne in­ter­views til ni­che­me­di­et Fø­de­va­rewatch, at han nu ”skal la­ve så lidt som mu­ligt.”

Helt truk­ket sig til­ba­ge har Er­ling Eskild­sen dog ik­ke. Han har så­le­des sta­dig sæ­de i fon­dens be­sty­rel­se, hvor fi­re af de fem med­lem­mer bæ­rer ef­ter­nav­net Eskild­sen. Ud over fon­dens stif­ter sid­der de tre søn­ner Al­lan, Klaus og Ken­neth i be­sty­rel­sen, og den sid­ste post be­stri­der ad­vo­kat Jørn An­kær Thom­sen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…