Ellab-Fonden bliver markant filantropisk aktør efter frasalg af datterselskab

Ellab-Fonden har netop solgt sit medico-datterselskab til en svensk kapitalfond. Det betyder en femdobling af fondens årlige uddelinger. Samtidig skifter bestyrelsen kurs og vil fremover føre en langt mere strategisk filantropisk linje i uddelingspolitikken, siger fondens formand Sys Rovsing.

Si­den stif­tel­sen i 1978 har El­lab-Fon­den væ­ret me­de­jer af El­lab A/S, som ud­vik­ler og pro­du­ce­rer præ­ci­sions­måleud­styr til ho­spi­ta­ler og me­di­ci­na­lin­du­stri­en. Men nu er det slut med fond­se­jer­ska­bet, for El­lab-Fon­den og stif­te­rens ar­vin­ger har net­op gen­nem­ført sal­get af he­le sel­ska­bet til den sven­ske ka­pi­tal­fond IK In­ve­st­ment. Med ka­pi­ta­lind­skud­det fra salgs­prove­nu­et ryk­ker El­lab-Fon­den op i en langt tun­ge­re filan­tro­pisk vægtklasse.

”Vi er en fond, der har haft me­get fo­kus på at sik­re drif­ten af vo­res dat­ter­sel­skab. Nu skal blik­ket ret­tes me­re udad, og vi vil frem­over fo­ku­se­re på fon­dens ud­de­lings­for­mål,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i El­lab-Fon­den, Sys Rovsing, der er part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun.

De se­ne­re år har El­lab-Fon­den ud­delt 3,5 mio. kr. om året til en lang ræk­ke al­men­nyt­ti­ge for­mål. Men ef­ter fra­sal­get for­ven­ter be­sty­rel­sen en mar­kant for­ø­gel­se af uddelingsniveauet.

”Be­sty­rel­sen har be­slut­tet, at vi vil de­le fle­re pen­ge ud. Vi får et be­ty­de­ligt mil­li­onbe­løb for sal­get af drifts­sel­ska­bet, og vi har al­le­re­de fra in­de­væ­ren­de regn­skabsår hæ­vet ud­de­lings­ram­men til 20 mio. kr. om året. Vi for­ven­ter, at det vil væ­re ni­veau­et frem­over,” si­ger Sys Rovsing.

El­lab-Fon­den eje­de 40 pro­cent af ak­tier­ne i dat­ter­sel­ska­bet, og kil­der vur­de­rer iføl­ge Dag­bla­det Bør­sen, at ka­pi­tal­fon­den IK In­ve­st­ment har be­talt mel­lem 800 mio. og en mil­li­ard kr. for virk­som­he­den. Der­med kan fon­den se frem til en tredob­ling af egen­ka­pi­ta­len, som in­den sal­get var på 147 mio. kr.

God fondsledelse udgangspunkt for strategidiskussion

Med ud­sig­ten til en væ­sent­lig ka­pi­tal­for­ø­gel­se vedt­og be­sty­rel­sen i for­å­ret en ny stra­te­gi for ud­de­lings­po­li­tik­ken, som be­ty­der, at den frem­over vil læg­ge min­dre vægt på den an­søg­nings­drev­ne filan­tro­pi og i ste­det fo­ku­se­re ud­de­lin­ger­ne me­re strategisk.

”Vi vil ger­ne bru­ge nog­le fle­re pen­ge, og vi vil ger­ne gø­re det ved en me­re ak­tiv og op­sø­gen­de ind­sats. Am­bi­tio­nen er at frem­me nog­le væ­sent­li­ge for­mål, som må­ske er lidt over­se­te,” si­ger Sys Rovsing og næv­ner Oste­o­por­o­se-for­e­nin­gens ar­bej­de for en af de fol­ke­syg­dom­me, som ik­ke får så me­get opmærksom.

Der­u­d­over vil be­sty­rel­sen og di­rek­tion for­sø­ge at stil­le skar­pt på ud­valg­te de­le af vedtæg­ter­nes formålsbestemmelser.

”Vi har en me­get bred for­måls­pa­ra­graf, men sund­hed og sko­v­drift var to om­rå­der som lå stif­te­ren me­get på sin­de. Der­for ar­bej­der vi blandt an­det med at kom­bi­ne­re de to ind­sats­om­rå­der,” si­ger Sys Rovsing.

Ek­sem­pel­vis har fon­den støt­tet et pro­jekt hos Sol­da­ter­le­ga­tet, som gi­ver dan­ske krigs­ve­te­ra­ner med po­st­trau­ma­tisk stres­sli­del­se mu­lig­hed for at kom­me på sko­vsko­le og ar­bej­de med skovdrift.

Ud over den helt af­gø­ren­de for­an­dring af fon­den i form af sal­get af stif­te­rens, Leo Ni­el­sens, gam­le virk­som­hed, så har de nye an­be­fa­lin­ger om god fonds­le­del­se og­så spil­let en væ­sent­lig rol­le i den stra­te­gi­ske om­struk­tu­re­ring af fonden.

”Vi har vir­ke­lig lagt kræf­ter i at til­eg­ne os de nye an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se. Jeg sy­nes, det er in­ter­es­sant, at man kan bru­ge de nye gover­nan­ce-prin­cip­per på de fon­de, som ik­ke har væ­ret så ak­ti­ve og udad­vend­te. Det har væ­ret en god pro­ces, selv om det for en min­dre, og hidtil lidt in­dad­vendt fond som os, godt kan fo­re­kom­me en smu­le bu­reau­kra­tisk,” si­ger Sys Rovsing, der ud over en ræk­ke an­dre fonds­be­sty­rel­ses­po­ster og­så sid­der Erhvervsankenævnet.

Hun for­ven­ter, at den nye stra­te­gi kom­mer til at træk­ke fle­re res­sour­cer i be­sty­rel­ses­ar­bej­det. Al­li­ge­vel er der fo­re­lø­big ik­ke pla­ner om at ud­vi­de se­kre­ta­ri­a­tet, som i øje­blik­ket be­står af di­rek­tør Hans Jør­gen Leo Ni­el­sen og en ad­mi­ni­stra­tiv medarbejder.

”Nu skal vi først li­ge i gang med ar­bej­det. Men man må ba­re er­ken­de, at man ik­ke kan fø­re en me­re op­sø­gen­de og stra­te­gisk ba­se­ret ud­de­lings­po­li­tik uden at ha­ve nog­le men­ne­sker til at få idéer, ud­vik­le pro­jek­ter­ne og føl­ge op på dem bag­ef­ter. Det kræ­ver be­ty­de­ligt me­re ar­bej­de, for det er jo en helt an­den ud­de­lings­po­li­tisk til­gang end blot at sæt­te sig ned og vur­de­re bun­ken af an­søg­nin­ger,” si­ger Sys Rovsing.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer