Over 350 små fonde på fondskirkegården i 2022

Nye tal viser, at 218 almene fonde sidste år fik Civilstyrelsens tilladelse til at blive opløst over en årrække, mens der blev givet 139 tilladelser til endelig opløsning. Dermed fortsætter de senere års tendens til, at flere hundrede fonde hvert år forsvinder fra danmarkskortet. Én af de opløste fonde er Kong Frederiks-Fonden i Sønderjylland, som i juni 2022 delte de sidste penge ud.

Prin­ses­se Be­ne­dik­te over­rak­te ot­te le­ga­ter på hver 20.000 kro­ner ved Kong Fre­de­riks-Fon­dens 'min­dear­ran­ge­ment' i ju­ni 2022, som sam­ti­dig mar­ke­de­de fon­dens op­løs­ning. (fo­to: Pe­ter Leth-Lar­sen, Aa­ben­raa Kommune)

Him­len var blå, hu­mø­ret højt og an­tal­let af ken­dis­ser på og om­kring sce­nen ek­stra­or­di­nært stort, da om­kring 1.000 men­ne­sker en ju­nilør­dag i 2022 hav­de fun­det vej til ha­ven ved Brund­lund Slot i Aabenraa.

Sku­e­spil­le­ren As­ger Re­her var kon­fe­ren­ci­er, ban­det Hu­gorm med Si­mon Kvamm i spid­sen op­t­rå­d­te – og Hen­des Kon­ge­li­ge Højhed Prin­ses­se Be­ne­dik­te hav­de tak­ket ja til at over­ræk­ke le­ga­ter til en ræk­ke lo­ka­le musikere.

Men selv­om lør­dag den 18. ju­ni 2022 var en sol­be­skin­net fest­dag i Aa­ben­raa, var det og­så en dag fyldt med ve­mod hos ar­ran­gø­rer­ne, be­sty­rel­sen i Kong Fre­de­riks-Fon­den til Mu­sik­kens Frem­me i Sønderjylland.

Det så­kald­te ’min­dear­ran­ge­ment’ i Aa­ben­raa var nem­lig stab­let på be­ne­ne for at mar­ke­re fon­dens op­løs­ning og tøm­me dens pen­ge­kas­se 44 år ef­ter, at Dron­ning In­grid i 1978 skæn­ke­de mid­ler til stiftelsen.

Og Kong Fre­de­riks-Fon­den er langt fra den ene­ste al­me­ne fond, som blev lagt i gra­ven i det for­gang­ne år.

Iføl­ge en op­gø­rel­se, Ci­vilsty­rel­sen har la­vet for Fun­dats, gav sty­rel­sen i 2022 i alt 218 nye til­la­del­ser til fon­de, som hav­de søgt om op­løs­ning over en år­ræk­ke – ty­pisk tre år. Der­u­d­over blev der gi­vet 139 til­la­del­ser fra Ci­vilsty­rel­sen til en­de­lig op­løs­ning af fonde.

Farvel til 300 fonde om året

Tal­le­ne er på ni­veau med den ten­dens, som har væ­ret frem­her­sken­de de se­ne­ste år, hvor der er sagt far­vel til om­kring 300 al­me­ne fon­de om året.

I 2021 traf Ci­vilsty­rel­sen dog i alt 435 af­gø­rel­ser om op­løs­ning af ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Her­af var 190 til­la­del­ser til op­løs­ning over en år­ræk­ke, mens 245 af fon­de­ne fik grønt lys til en­de­lig opløsning.

Det min­dre an­tal an­søg­nin­ger om op­løs­ning skyl­des for­ment­lig, at de fon­de, der hav­de mid­ler op til 3-4 mil­li­o­ner kro­ner, og som ik­ke læn­ge­re var le­ve­dyg­ti­ge un­der de før­ste bøl­ger af cor­o­na, blev op­løst i 2020 og 2021

Bir­t­he V. Jes­per­sen – Kon­tor­chef, Civilstyrelsen

Iføl­ge Bir­t­he V. Jes­per­sen, der er kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sen, modt­og sty­rel­sen lidt fær­re an­søg­nin­ger om op­løs­ning i 2022 end i 2021, og det er år­sa­gen til, at det sam­le­de an­tal er fal­det lidt fra 2021 til 2022.

”Der er så­le­des ik­ke med­delt fle­re af­slag på op­løs­nin­ger end tid­li­ge­re. Det min­dre an­tal an­søg­nin­ger om op­løs­ning skyl­des for­ment­lig, at de fon­de, der hav­de mid­ler op til 3-4 mil­li­o­ner kro­ner, og som ik­ke læn­ge­re var le­ve­dyg­ti­ge un­der de før­ste bøl­ger af cor­o­na, blev op­løst i 2020 og 2021,” skri­ver Bir­t­he V. Jes­per­sen i en mail til Fundats.

Bir­t­he V. Jes­per­sen vur­de­rer, at et an­det bud på et lil­le fald i an­tal an­søg­nin­ger i 2022 kan væ­re for­bed­re­de af­kast­mu­lig­he­der, hvor­med fon­de­ne, som hun skri­ver, bed­re kan få øko­no­mi­en til at hæn­ge sammen.

Mange spændende ansøgninger

Kong Fre­de­riks-Fon­den til Mu­sik­kens Frem­me i Søn­derjyl­land er et ek­sem­pel på en fond, som har ka­stet hånd­klæ­det i rin­gen, for­di øko­no­mi­en net­op ik­ke læn­ge­re hang for­nuf­tigt sammen.

Fon­den blev ad­mi­ni­stre­ret af de fi­re søn­derjy­ske kom­mu­ner, Tøn­der, Ha­der­s­lev, Søn­der­borg og Aa­ben­raa, og be­sty­rel­sen be­stod af kom­mu­ner­nes kul­tur­ud­valgs­for­mænd samt en re­præ­sen­tant for hen­holds­vis mu­sik­li­vet i Søn­derjyl­land og Søn­derjyl­lands Symfoniorkester.

Til sidst hav­de vi så lidt at de­le ud af, at vi hver­ken helt el­ler halvt kun­ne ho­no­re­re ansøgningerne

René An­der­sen – For­mand, Kong Fre­de­riks-Fon­den til Mu­sik­kens Frem­me i Sønderjylland

For­mand for Kong Fre­de­riks-Fon­den, der hav­de som for­mål at støt­te og styr­ke mu­sik­li­vet i Søn­derjyl­land, var kul­tur- og fri­tids­ud­valgs­for­mand i Tøn­der Kom­mu­ne René An­der­sen (Tøn­der Li­sten). Når fon­den valg­te at sø­ge Ci­vilsty­rel­sen om at bli­ve op­løst, var år­sa­gen iføl­ge René An­der­sen et svin­den­de af­kast af for­mu­en og der­med ef­ter­hån­den så få pen­ge at de­le ud af, at det ik­ke gav me­ning at fort­sæt­te drif­ten af fonden.

”Vi fik ut­ro­ligt man­ge spæn­den­de an­søg­nin­ger hvert år, men til sidst hav­de vi så lidt at de­le ud af, at vi hver­ken helt el­ler halvt kun­ne ho­no­re­re an­søg­nin­ger­ne. Hvis vi hav­de måt­tet ak­ku­mu­le­re fon­dens for­mue og sprin­ge ud­de­lin­ger­ne over i må­ske tre til fem år, kun­ne tin­ge­ne må­ske ha­ve æn­dret sig. Men det kun­ne vi ik­ke få lov til, og der­for var det na­tur­ligt for os at sø­ge om op­løs­ning og de­le de sid­ste pen­ge ud,” si­ger René Andersen.

Trist og ærgerligt

Han læg­ger ik­ke skjul på, at det var for­bun­det med en vis po­r­tion ve­mod at de­le de sid­ste ot­te le­ga­ter på hver 20.000 kro­ner ud i ju­ni og der­ef­ter luk­ke fon­den ned.

An­tal­let af fon­de falder

Der fin­des in­gen præ­cis op­gø­rel­se over det ak­tu­el­le sam­le­de an­tal fon­de i Dan­mark, men det an­slås, at der er cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de og 1.400 er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Iføl­ge en rap­port fra 2021 fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har an­tal­let af fon­de i pe­ri­o­den 1999-2019 væ­ret kon­stant ned­ad­gå­en­de. Selv om der blev op­ret­tet 2.452 nye fon­de og for­e­nin­ger i pe­ri­o­den, for­svandt der sam­ti­dig 3.998.

An­tal­let af fon­de faldt fra 11.343 i slut­nin­gen af 1999 til 9.797 i slut­nin­gen 2019 – et fald i lø­bet af 20 år på 1.545 fonde.

”Det er jo trist og ær­ger­ligt at skul­le ned­læg­ge en fond, men for os gav det ik­ke me­ning at bli­ve ved med at bru­ge tid, ener­gi og øko­no­mi på at hol­de no­get i li­ve med et så lil­le af­kast. Til gen­gæld glæ­der vi os over den sto­re, fi­ne af­slut­ning, vi fik holdt sid­ste som­mer, og det var en sær­lig glæ­de, at Hen­des Kon­ge­li­ge Højhed Prin­ses­se Be­ne­dik­te delt­og og var med til at gø­re det til en fest­dag. Der­med blev fon­dens vir­ke af­slut­tet i kon­ge­hu­sets ånd,” si­ger René Andersen.

Han un­der­stre­ger, at Kong Fre­de­riks-Fon­den i dens le­ve­tid har gjort en stor for­skel for det søn­derjy­ske musikliv.

”De be­løb, vi har delt ud til imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger, har haft en enormt stor be­tyd­ning for hver især, men og­så for at løf­te mu­sik­ken i he­le om­rå­det. Så selv­om de ud­del­te be­løb of­te har væ­ret små, har vi væ­ret med til at sæt­te en dags­or­den,” si­ger René Andersen.

I alt har fon­den i lø­bet af de 42 år delt cir­ka to mil­li­o­ner kro­ner ud.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer