Ny forperson for WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfondens præsidium har på et ekstraordinært præsidiemøde den 27. marts 2023 valgt Mads Kann-Rasmussen til ny forperson.

Adm. di­rek­tør i VKR Hol­ding A/S, Mads Kann-Ras­mus­sen er ud­pe­get som ny be­sty­rel­ses­for­per­son i WWF Verdensnaturfonden.

Mads Kann-Ras­mus­sen er af WWF Ver­dens­na­tur­fon­dens præ­si­di­um ud­pe­get til ny be­sty­rel­ses-for­per­son for den er­hvervs­dri­ven­de fond.

Han af­lø­ser Nils Sme­de­gaard An­der­sen, der på grund af travlhed i for­bin­del­se med si­ne an­dre be­sty­rel­ses­po­ster har øn­sket at gi­ve sta­fet­ten videre.

Det op­ly­ser Ver­dens­na­tur­fon­den i en pressemeddelelse.

WWFs præ­si­di­um be­står af op til 60 med­lem­mer, der er an­svar­li­ge for at væl­ge for­man­den og næst­for­man­den for fon­dens bestyrelsen.

I præ­si­di­et sid­der en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner, er­hvervs­folk, for­ske­re, me­di­e­per­son­lig­he­der og an­dre front­fi­gu­rer for naturen.

Mads Kann-Ras­mus­sen har væ­ret med­lem af Ver­dens­na­tur­fon­dens be­sty­rel­se si­den 2021. Han er adm. di­rek­tør i VKR Hol­ding A/S, som er mo­der­sel­skab for VKR Grup­pen, der bl.a. om­fat­ter Ve­lux, Vel­fac og Rationel.

”WWF Ver­dens­na­tur­fon­den står på et stærkt fun­da­ment bå­de øko­no­misk, stra­te­gisk og or­ga­ni­sa­to­risk. Vo­res op­ga­ve er at bru­ge det­te fun­da­ment til at sik­re, at vi bli­ver ved med at væ­re re­le­van­te og bru­ger vo­res ind­fly­del­se til at ska­be de bed­ste vil­kår for na­tu­ren. Det gør vi ved at sæt­te fo­kus på de ud­for­drin­ger, vi står over­for, og bru­ge vo­res res­sour­cer og po­si­tion til at mo­ti­ve­re og en­ga­ge­re al­le i at fin­de løs­nin­ger på tværs af be­folk­nin­ger, or­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og re­ge­rin­ger,” ud­ta­ler Mads Kann-Ras­mus­sen i pressemeddelelsen.

Nils Sme­de­gaard An­der­sen har væ­ret for­per­son for WWF Ver­dens­na­tur­fon­den si­den 2018.

”Jeg er glad for, at jeg på veg­ne af WWF nu kan gi­ve sta­fet­ten vi­de­re til Mads, og jeg glæ­der mig til fort­sat sam­ar­bej­de, idet jeg fort­sæt­ter mit en­ga­ge­ment WWF, som med­lem af bå­de be­sty­rel­sen og præ­si­di­et. Mads har i har i sin tid i be­sty­rel­sen be­vist, at han er en stærk am­bas­sa­dør for den vi­den­ska­be­li­ge og sam­ar­bejds­o­ri­en­te­re­de til­gang til at ska­be re­sul­ta­ter, som bå­de er WWF’s va­re­mær­ke og ga­ran­ten for, at vi al­tid har na­tu­rens lang sig­te­de in­ter­es­ser i cen­trum,” ud­ta­ler Nils Sme­de­gaard Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer