Lokale fonde går klimavejen

Skovrejsning og oplysning af borgere i Svendborg, udviklingsprojekter for et mere bæredygtigt landbrug og CO2-lagring i Skive. Det er nogle af de tiltag, lokale fonde sætter i værk for at afhjælpe klimakrisen.

Sæl­ger­ne af et 91 hektar stort om­rå­de i Tved uden for Svend­borg vi­ser re­præ­sen­tan­ter fra Fon­den Syd­fyns El­for­sy­ning (SEF) rundt på ma­trik­len, hvor fon­den vil plan­te 35 hektar klimaskov.

Kli­ma­et er i kri­se, bi­o­di­ver­si­te­ten har tran­ge kår, og fle­re lo­ka­le fon­de er i fuld gang med at bi­dra­ge til bå­de hand­ling og løs­nin­ger på klimaproblemet.

I Ski­ve ar­bej­der Kli­ma­fon­den Ski­ve med at sø­sæt­te ud­vik­lings­pro­jek­ter in­den for blandt an­det land­brug og lag­ring af CO2. Det sker med am­bi­tio­nen om at ska­be sto­re for­an­drin­ger i for­hold til kli­ma­et for små pen­ge. Ski­ve­fon­den fo­ku­se­rer der­for på lo­ka­le pro­jek­ter med glo­balt perspektiv.

I Svend­borg har Fon­den Syd­fyns El­for­sy­ning (SEF) net­op købt et 91 hektar stort om­rå­de i Tved uden for Svend­borg, hvor der skal plan­tes en kli­ma­skov på 35 hekta­rer. Med pro­jek­tet øn­sker fon­den at gav­ne kli­ma, grund­vand, bi­o­di­ver­si­tet og lokalbefolkning.

Den er­hvervs­dri­ven­de ener­gi­fond Fon­den SEF ar­bej­der ud fra den kla­re over­be­vis­ning, at fond­s­kon­cer­nen er en del af det om­kring­lig­gen­de sam­fund, og i en tid, hvor ver­den står på en bræn­den­de plat­form med bå­de kli­ma- og bi­o­di­ver­si­tetskri­se, er der brug for hand­ling for at re­pa­re­re på bå­de CO2-ni­veau­et i at­mos­fæ­ren og bi­o­di­ver­si­te­ten i naturen.

”Fore­byg­gel­se af kli­ma­for­an­drin­ger er en del af vo­res for­måls­pa­ra­graf i Fon­den SEF, så det er helt na­tur­ligt og selv­føl­ge­ligt for os at gø­re no­get ved det, vi kan, og det er kli­ma­sko­ven et ek­sem­pel på,” si­ger Jens Chri­sti­an Lund­holt, adm. di­rek­tør i Fon­den SEF.

Pro­jek­tet med kli­ma­sko­ven be­lø­ber sig til 13 mil­li­o­ner kro­ner for bå­de køb af grund samt plant­ning af træ­er. Grun­den over­ta­ges ved års­skif­tet, og de før­ste træ­er vil bli­ve plan­tet i for­å­ret 2025.

Vi øn­sker at gå for­an med hand­ling og mo­bi­li­se­re lokalbefolkningen

Jens Chri­sti­an Lund­holt – adm. di­rek­tør i Fon­den SEF

Hvad de re­ste­ren­de 56 hekta­rer skal bru­ges til, skal na­bo­er, lo­kal­be­folk­ning og eks­per­ter in­den for dy­re- og plan­te­liv væ­re med til at bestemme.

”Ind­til vi har lagt kon­kre­te pla­ner, fort­sæt­ter vi med at dri­ve øko­lo­gisk land­brug på ste­det – el­ler no­get, der er bed­re,” si­ger Jens Chri­sti­an Lundholt.

Lokalsamfundet mobiliseres

Fon­den SEF har haft net­op fore­byg­gel­se af kli­ma­for­an­drin­ger som en del af for­måls­pa­ra­graf­fen helt si­den 1996. Vedtæg­ter­ne er skre­vet på bag­grund af bå­de Brundt­land-rap­por­ten og Ky­o­to-af­ta­len, men spe­ci­elt de se­ne­ste år har fon­den in­ten­si­ve­ret sit fo­kus på klimaforandringerne.

I slut­nin­gen af 2023 vedt­og fon­den en bæ­re­dyg­tig­heds­po­li­tik un­der over­skrif­ten ’fra hold­ning til hand­ling’. Må­let er at ska­be mærk­bar for­an­dring til gavn for mil­jø, kli­ma og biodiversitet.

FAKTA OM FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING
 • Stif­tet i 1975 af Svend­borg Oplands An­dels Elek­tri­ci­tets­for­sy­nings­sel­skab og Svend­borg Kommune.
 • En er­hvervs­dri­ven­de fond med det pri­mæ­re for­mål at udø­ve for­sy­nings­virk­som­hed samt med­vir­ke til ra­tio­nel an­ven­del­se af ener­gi og der­ved bi­dra­ge til fore­byg­gel­se af klimaændringer.
 • Ejer sel­ska­bet SEF A/S, der er mo­der­sel­skab for en ræk­ke dat­ter­sel­ska­ber, her­un­der FLOW El­net, Nær­var­me Dan­mark og FiberLAN.
 • Fon­dens egen­ka­pi­tal var med ud­gan­gen af 2022 på 499 mio. kr.
 • Fon­den hav­de i 2023 en ud­de­lings­ram­me på 17,5 mio. kr. Året før var ram­men på 19,5 mio. kr. Mid­ler­ne kan ud­de­les til så­vel fon­dens dat­ter­sel­ska­ber som ek­ster­ne parter.
 • Fon­den kan som ud­gangs­punkt ik­ke an­sø­ges af ek­ster­ne parter.
 • Fon­dens ud­de­lings­mid­ler skal gå til pro­jek­ter, der har ef­fekt på klimaet.

Bæ­re­dyg­tig­heds­po­li­tik­ken har seks ind­sats­om­rå­der med 14 til­hø­re­ren­de mål­sæt­nin­ger – blandt an­det: ’Vi vil til­fø­re lo­kal­mil­jø­et en bed­ring af bi­o­di­ver­si­tet samt øge op­ta­get af CO2’, ’Etab­le­ring af kom­men­de Kli­ma­part­ner­skab Syd­fyn i 2024’ samt ’Øge be­vidst­he­den in­ter­nt og ek­ster­nt om kli­ma­for­an­drin­ger, bæ­re­dyg­tig­hed og regenerering’.

Un­der sidst­nævn­te vil fon­den ’ud­vik­le og gen­nem­fø­re ud­dan­nel­ses- og op­lys­nings­i­ni­ti­a­ti­ver for me­d­ar­bej­de­re, kun­der og samfundet’.

Der­u­d­over har Fon­den SEF en stra­te­gisk virk­som­heds­ak­ti­vist an­sat i en stabsfunktion.

”Stil­lings­be­teg­nel­sen er valgt med om­hu, for ak­ti­vis­me hand­ler om at mo­bi­li­se­re og or­ga­ni­se­re og rent fak­tisk gø­re no­get. Ord og te­o­ri er ik­ke nok til at lø­se kli­ma­kri­sen, så vi øn­sker at gå for­an med hand­ling og mo­bi­li­se­re lo­kal­be­folk­nin­gen,” for­tæl­ler Jens Chri­sti­an Lundholt.

Fon­den og dens dat­ter­sel­ska­ber for­sø­ger på al­le mu­li­ge må­der at ska­be et sam­fund med fær­re­st mu­li­ge klimaforandringer.

Som for­sy­nings­sel­skab skal kon­cer­nen væ­re selv­for­sy­nen­de med ved­va­ren­de ener­gi i 2027, flest mu­li­ge me­d­ar­bej­de­re skal over­gå til el­bi­ler, der ar­bej­des med mad­spild i kon­cer­nen, og via et part­ner­skab med Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning er en hektar jord ved ho­ved­sæ­det i Svend­borg om­lagt til biodiversitetsområde.

Sam­ti­dig skal ud­de­lin­ger fra Fon­den SEF og­så ha­ve et en­ty­digt fo­kus på fore­byg­gel­se af kli­ma­for­an­drin­ger, og fon­den går ef­ter stør­ste ef­fekt på klimaet.

”Hi­sto­risk er ud­de­lings­ram­men of­te ik­ke ble­vet ud­nyt­tet fuldt ud, for det er svært at fin­de sto­re pro­jek­ter, der en­ty­digt fal­der ind un­der vo­res for­mål om at med­vir­ke til ra­tio­nel an­ven­del­se af ener­gi og der­ved bi­dra­ge til fore­byg­gel­se af kli­maæn­drin­ger,” for­tæl­ler Jens Chri­sti­an Lundholt.

Ud­de­lin­ger­ne fra Fon­den SEF kan ik­ke sø­ges af ek­ster­ne par­ter, men bru­ges ger­ne til at un­der­støt­te pro­jekt­sam­ar­bej­der mel­lem fon­dens dat­ter­sel­ska­ber og an­dre aktører.

An­søg­nin­ger er der­i­mod vel­kom­ne i SEFs ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de søster­fond Syd­fyns El­for­sy­nings Al­men­nyt­ti­ge Fond (SEAF).

FAKTA OM SEAF
 • Syd­fyns El­for­sy­nings Al­men­nyt­ti­ge Fond – SEAF blev stif­tet i 2015 af Fon­den Syd­fyns El­for­sy­ning (SEF).
 • En al­men (ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de) fond med et for­mål om at styr­ke Fon­den SEF og dat­ter­sel­ska­bers virk­som­hed og om­døm­me ved at fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge uddelinger.
 • Ud­de­ler til pro­jek­ter, der bi­dra­ger til en in­nova­tiv ud­vik­ling på Syd­fyn, her­un­der sær­ligt på ener­gi- og mil­jø­om­rå­det samt støt­ter idræt, kul­tur og an­dre al­men­nyt­ti­ge formål.
 • Den bun­de­ne ka­pi­tal i 2015 var 20 mio. kr. Si­den er der ud­delt om­kring to mio. kr. årligt.
 • I 2021 be­slut­te­de Fon­den SEF at af­sæt­te yder­li­ge­re 10 mio. kr. til SEAF, der ud­be­ta­les med to mio. kr. år­ligt fra 2022-2026.

Her er fon­dens ene ben må­l­ret­tet al­men­nyt­ti­ge ener­gi- og mil­jøpro­jek­ter, hvor der blandt an­det ud­de­les pen­ge til var­me­pum­per, sol­cel­ler og isolering.

”Vi får dog langt fle­re an­søg­nin­ger til fon­dens an­det ben in­den for kul­tur og idræt,” si­ger Jens Chri­sti­an Lund­holt, der og­så er adm. di­rek­tør for SEAF.

Klimaforbedringer i Skive

I Ski­ve ar­bej­der Kli­ma­fon­den Ski­ve med at la­ve lo­ka­le ud­vik­lings­pro­jek­ter og le­ven­de la­bo­ra­to­ri­er med en am­bi­tion om at la­ve re­el­le kli­ma­for­bed­rin­ger og der­med væ­re med til at lø­se klimaforandringerne.

Fo­kus er bæ­re­dyg­ti­ge og va­ri­ge kli­ma­løs­nin­ger ud­vik­let i en lo­kal kon­tekst – in­den for bæ­re­dyg­tigt land­brug, bæ­re­dyg­tig akvaku­l­tur og CO2-lag­ring. Ud­vik­lings­pro­jek­ter med et po­ten­ti­a­le til at vok­se - til glæ­de for bå­de den lo­ka­le er­hverv­s­ud­vik­ling, men med et glo­balt po­ten­ti­a­le til gavn for klimaet.

Ud­vik­lings­pro­jek­ter­ne, hvor der blandt an­det te­stes og ud­vik­les nye tek­no­lo­gi­er, men og­så af­prø­ves re­gu­le­ring, der frem­mer bæ­re­dyg­tig in­du­stri­el pro­duk­tion, sker på tværs af sek­to­rer og med in­vol­ve­ring af bå­de er­hvervs­liv, lo­kal­sam­fund, forsk­ning, myn­dig­he­der, bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner og NGO’er.

Vo­res til­gang er, at vi med små vir­ke­mid­ler prø­ver at la­ve no­get stort

Stig P. Chri­sten­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand i Kli­ma­fon­den Skive

”Vo­res til­gang er, at vi med små vir­ke­mid­ler prø­ver at la­ve no­get stort. Vi øn­sker at hand­le i for­hold til kli­ma­kri­sen, og med ud­gangs­punkt i vo­res lo­ka­l­om­rå­de ud­vik­ler vi bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger, der ska­ber vækst og lo­kal er­hverv­s­ud­vik­ling, men som sam­ti­dig kan væ­re med til at lø­se kli­ma­kri­sen,” si­ger Stig P. Chri­sten­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Kli­ma­fon­den Skive.

Fon­den blev op­rin­de­lig stif­tet i 2010 af Ski­ve Kom­mu­ne med en grund­ka­pi­tal på 300.000 kro­ner. Kom­mu­nen hav­de sam­men med en ræk­ke lo­ka­le virk­som­he­der la­vet nog­le lø­se skit­ser, for det der si­den blev til den grøn­ne er­hvervs­park Gre­en­lab – be­lig­gen­de i Spøt­trup, nord­vest for Skive.

Fra 2016 til 2019 va­re­tog Kli­ma­fon­den pro­jekt­le­del­sen og fa­ci­li­te­re­de, at der for al­vor kom gang i Gre­en­lab, hvor en ræk­ke virk­som­he­der med fo­kus på ved­va­ren­de ener­gi og cir­ku­lær øko­no­mi i dag har til hu­se, ud­vik­ler bæ­re­dyg­ti­ge pro­duk­ter og sam­ti­dig de­ler ener­gi­pro­duk­tion og forbrug.

Ud over Kli­ma­fon­den Ski­ve er Spar Vest Fon­den, Nor­lys og Ski­ve Kom­mu­ne med i ejer­kred­sen af Greenlab.

Kli­ma­fon­den Ski­ve har over åre­ne solgt en del af de­res ak­tier i Gre­en­lab samt de­res ak­tie­an­del af Eu­rowind Ener­gy A/S, der er part­ner i Gre­en­lab, og på den må­de er egen­ka­pi­ta­len i fon­den ble­vet udbygget.

Tre spor inden for klimaløsninger

Net­op Gre­en­lab er for­bil­le­det for det vi­de­re ar­bej­de i Kli­ma­fon­den Ski­ve, og ef­ter en op­da­te­ret og fin­pud­set stra­te­gi ar­bej­der fon­den nu på tre spor in­den for klimaløsninger.

Et grønt spor med fo­kus på bæ­re­dyg­tigt land­brug, hvor fon­den ar­bej­der med for­ret­nings­ud­vik­ling in­den for raf­fi­ne­ring af pro­te­in til frem­ti­dens fo­der, fø­de­va­rer og in­gre­di­en­ser, men og­så brug af re­st­strøm­me til for­skel­li­ge ma­te­ri­a­ler, lo­kal bio­ba­se­ret gød­ning og sæd­skif­te­løs­nin­ger. Dyrk­ning af græs pla­ce­res på den jord, der har størst po­si­tiv ef­fekt på næ­rings­over­skud­det i Limfjorden.

FAKTA OM KLIMAFONDEN SKIVE
 • Stif­tet i 2010 af Ski­ve Kom­mu­ne med en grund­ka­pi­tal på 300.000 kr. Den­gang un­der nav­net Ener­gi­fon­den Skive.
 • Skif­te­de i 2021 navn til Kli­ma­fon­den Skive
 • En er­hvervs­dri­ven­de fond med et over­ord­net for­mål om at løf­te den ge­ne­rel­le vi­den om kli­ma-, ener­gi, og mil­jøspørgs­mål i Ski­ve Kom­mu­ne og bli­ve en af­gø­ren­de fak­tor for, at ek­si­ste­ren­de og nye virk­som­he­der ken­der Ski­ve som Dan­marks ’Gre­en Tech Val­ley’, hvor op­ti­ma­le ram­mer fin­des for grøn innovation.
 • Fon­dens egen­ka­pi­tal var med ud­gan­gen af 2022 på 15,2 mio. kr.
 • Fon­den har hidtil ik­ke fo­re­ta­get uddelinger.

Et blåt spor med fo­kus på bæ­re­dyg­tig akvaku­l­tur, hvor der kig­ges på løs­nin­ger, der mini­me­rer ud­led­nin­gen af næ­rings­stof­fer i Lim­fjor­den og øger næ­rings­op­ta­get i fjorden.

Og et gråt spor, der hand­ler om CO2-lag­ring, da sær­li­ge jord­lag på Ski­ve-eg­nen gør om­rå­det in­ter­es­sant i for­hold til net­op CO2-lag­ring. Sam­men med tre for­ske­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet har Kli­ma­fon­den Ski­ve la­vet et ud­vik­lings­sel­skab og sø­sat et pro­jekt, der skal vi­de­re­ud­vik­le og te­ste en kendt og loven­de tek­no­lo­gi, der kan om­dan­ne CO2 til sten i eg­nens undergrund.

Som ved an­dre ud­vik­lings­pro­jek­ter age­rer fon­den – med dens syv me­d­ar­bej­de­re - fa­ci­li­ta­tor i for­hold til projektet.

”Vi læg­ger man­de­ti­mer i pro­jek­tet ved at fa­ci­li­te­re pro­jek­tet lo­kalt. I an­dre pro­jek­ter age­rer vi pro­jekt­le­der, vi skaf­fer grund­fi­nan­si­e­ring og age­rer mel­lem­mand,” si­ger Stig P. Christensen.

Net­op kon­struk­tio­nen som en er­hvervs­dri­ven­de fond ser han som en stor for­del, når det gæl­der om at ryk­ke på klimadagsordenen.

”Fonds­struk­tu­ren mu­lig­gør vo­res fa­ci­li­ta­tor­rol­le i de her pro­jek­ter. For­di vi som fond har den me­get sto­re for­del, at vi ik­ke tje­ner en­kel­tin­ter­es­ser. Vi er ik­ke et pro­jekt un­der en kom­mu­ne el­ler en en­kelt virk­som­hed. Sam­ti­dig gi­ver vo­res kom­mu­na­le grund­ka­pi­tal mu­lig­hed for, at vi kan ope­re­re in­den for er­hverv­s­ud­vik­lings­lo­ven,” si­ger Stig P. Christensen.

Et moralsk ansvar

For­man­den for den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion, den tid­li­ge­re EU-kli­makom­mis­sær Con­nie He­de­gaard har fle­re gan­ge her i Fun­dats’ spal­ter op­for­dret til, at fon­de skal langt me­re på ba­nen i for­hold til klima.

For iføl­ge hen­de har fon­de­ne et be­trag­te­ligt me­dansvar, hvis de am­bi­tiø­se kli­ma­mål om blandt an­det at ned­brin­ge CO2-ud­led­nin­gen med 70 pro­cent in­den 2030 skal nås.

Det er Jens Chri­sti­an Lund­holt fra SEF- og SE­AF-fon­de­ne enig i.

”Som fond og som virk­som­hed har vi et moralsk og etisk an­svar i for­hold til at gø­re no­get ved den kli­ma­kri­se, ver­den står i. Vi skal gå for­an, og som fond kan man sam­ti­dig ha­ve det lan­ge lys på, for der er ik­ke krav om af­kast, men for mig hand­ler ak­tiv hand­ling på kli­ma­kri­sen og­så om at sik­re en bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og sund drift for vo­res virk­som­hed,” si­ger Jens Chri­sti­an Lundholt.

Han for­ven­ter der­for og­så, at Fon­den SEF vil væ­re ak­tiv i end­nu fle­re pro­jek­ter, der ska­ber mærk­bar for­an­dring til gavn for mil­jø, kli­ma og biodiversitet

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer