Musik i krigens bunkers får Frederiksbergprisen

Frederiksbergfonden har uddelt årets Frederiksbergpris til musikforeningen START! FRB. Foreningen overbeviste kommunen om at omdanne en række af Frederiksbergs bunkers fra 2. verdenskrig til musikformål for både rytmisk og klassisk musik i stedet for at fylde dem med sand.

Be­skyt­tel­ses­rum er gjort til mu­si­kø­ve­lo­ka­ler for Fre­de­riks­bergs bor­ge­re. Årets mod­ta­ger af Fre­de­riks­berg­pri­sen på 100.000 kr. blev en lil­le for­e­ning ba­se­ret på fri­vil­ligt ar­bej­de in­den for mu­sik­li­vet, For­e­nin­gen START! FRB.

”Kul­tur og mu­sik fyl­der me­get på Fre­de­riks­berg. Vi har en stærk mu­siks­ko­le for bør­ne­ne, vi har et fan­ta­stisk kon­ser­va­to­ri­um for de pro­fes­sio­nel­le, og så er der rig­tig man­ge ama­tø­rer. Og de skal jo og­så øve sig. Vi er en me­get tæt be­byg­get kom­mu­ne, og der­for kan der kom­me en hel del na­bo­støj ud af så­dan no­get. Af­te­nens pris­mod­ta­ge­re har fun­det løs­nin­gen: vi går un­der jor­den. De om­dan­ner bun­ke­re til øve­lo­ka­ler. Så i ste­det for at bli­ve fyldt med sand, så­dan som kom­mu­nen hav­de fo­re­slå­et, så bli­ver de fyldt med mu­sik. Og det er jo po­e­tisk og smukt,” sag­de Fre­de­riks­berg­fon­dens for­mand, Sys Rovsing, da pri­sen blev over­rakt på 4. Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg, den 13. oktober.

Med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen START! FRB er mu­si­ke­re in­den for bå­de ryt­misk og klas­sisk mu­sik og tæl­ler bå­de ama­tør­mu­si­ke­re, am­bi­tiø­se bands og vo­ka­li­ster. For­e­nin­gen etab­le­rer og ad­mi­ni­stre­rer mu­si­kø­ve­lo­ka­ler, som der er stor ef­ter­spørgsel ef­ter på Fre­de­riks­berg. Der­u­d­over ar­ran­ge­rer den kon­cer­ter og mu­si­kar­ran­ge­men­ter, der er åb­ne for by­ens bor­ge­re samt en lang ræk­ke kur­ser, wor­ks­hops og seminarer.

Be­sty­rel­sen i Fre­de­riks­berg­fon­den har blandt an­det lagt vægt på de fri­vil­li­ge mu­si­ke­res vil­je og ev­ne til at re­a­li­se­re den go­de idé – at ud­nyt­te de un­derjor­di­ske lo­ka­ler til for­del for he­le by­ens mu­sik­liv, for­tal­te Sys Rovsing:

”Vi fik så­dan en vi­sio­nær an­søg­ning til be­hand­ling på be­sty­rel­ses­mø­det i fon­den før som­mer­fe­ri­en. Da vi så den, tænk­te vi: kan det nu pas­se. Men ja, der var styr på det. Pro­jek­tet for­bin­der ven­te­li­ster til mu­si­kø­ve­lo­ka­ler med an­den ver­denskrig. Det er flot fri­vil­ligt ar­bej­de. Det er flot at få ide­en, det er flot­te­re at få det gen­nem­ført. De var i stand til at på­vir­ke kom­mu­nens be­slut­nings­ta­ge­re og rør­te og­så os i fon­den så me­get, at vi måt­te til pengepungen.”

Om­kring 200 med­lem­mer har al­le­re­de få­et øve­tid i de un­derjor­di­ske lo­ka­ler, mens der fort­sat er over 200 bands og 100 vo­ka­li­ster på venteliste.

Læs me­re om For­e­nin­gen START! FRB her: start​mu​sic​cam​pus​.dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer