Annoncespot_img

Coronavirus udløser bevilling på 20 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden

På baggrund af den globale spredning af den nye coronavirus har Novo Nordisk Fonden afsat 20 mio. kr. til at styrke Danmarks beredskab og indsats over for nye virale epidemier i fremtiden.

Coronavirus
 
Den nye be­vil­ling ud­mønt­es gen­nem det tvær­fag­li­ge forsk­nings­pro­gram ‘So­cie­tal Re­spon­ses to and Pre­pa­red­ness for Emer­ging Viral In­fections’, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

Ini­ti­a­ti­vet kom­mer på bag­grund af spred­nin­gen af den nye cor­o­navirus (2019-nCoV) og tid­li­ge­re lig­nen­de hæn­del­ser som spred­nin­gen af f.eks. SARS, MERS og Ebo­la i de se­ne­ste årtier.

Som en del af det nye pro­gram vil No­vo Nor­disk Fon­den støt­te ek­sem­pel­vis over­våg­ning og tid­lig på­vis­ning af vira­le in­fek­tio­ner, ud­vik­ling af nye tek­no­lo­gi­er til fore­byg­gel­se el­ler be­kæm­pel­se af epi­de­mi­er og op­ti­me­ring af det na­tio­na­le be­red­skab til at hånd­te­re nye virus­syg­dom­me – her­un­der po­li­tik­ker og pro­ce­du­rer, der skal med­vir­ke til, at nye be­hand­lin­ger, tek­no­lo­gi­er og vac­ci­ner hur­ti­ge­re kan te­stes og godkendes.

”På grund af den ac­ce­le­re­re­de glo­ba­le spred­ning af nye vira er det af vi­tal be­tyd­ning, at vi kan an­ven­de ny vi­den for at væ­re op­ti­malt for­be­redt på frem­ti­di­ge vira­le epi­de­mi­er,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fonden.

Fon­dens støt­te til pro­gram­met vil bli­ve ud­delt ef­ter an­søg­nin­ger ind­sendt til fon­den i åben konkurrence.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer