Frederiksberg Fonden finansierer borgerundersøgelse

Fre­de­riks­berg Fon­den har fi­nan­si­e­ret og ud­gi­vet en ny un­der­sø­gel­se af 500 fre­de­riks­berg­bor­ge­res hold­nin­ger til kul­tur. Un­der­sø­gel­sen skal bå­de styr­ke fon­dens filan­tro­pi­ske ar­bej­de og for­hå­bent­lig gav­ne det lo­ka­le kul­tur­liv, si­ger fon­dens di­rek­tør Mar­tin Da­hl.

Frederiksberg Fonden
"Fre­de­riks­berg Fon­den er en an­søg­nings­dre­vet fond, der grund­læg­gen­de for­val­ter mid­ler på veg­ne af de bor­ge­re, som i sin tid var ga­ran­ter i en lo­kal spa­re­kas­se. Men det er jo ik­ke na­tur­gi­vent, at de lo­ka­le bor­ge­re ef­ter­spør­ger kul­tur. Men det ty­der un­der­sø­gel­sen alt­så ik­ke på," si­ger Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den (fo­to: Fre­de­riks­berg Fon­den).

Den sel­ver­klæ­re­de com­mu­ni­ty fo­un­da­tion Fre­de­riks­berg Fon­den har net­op ud­gi­vet un­der­sø­gel­sen “Kul­tu­ren på Fre­de­riks­berg – 500 bor­ge­res hold­nin­ger”. Un­der­sø­gel­sen af­dæk­ker Fre­de­riks­bergs bor­ge­res syn på kul­tur og kul­turø­ko­no­mi, li­ge­som den kort­læg­ger en ræk­ke dan­ske kom­mu­ners øko­no­mi­ske kul­tur­pro­fi­ler.

Den re­præ­sen­ta­ti­ve un­der­sø­gel­se skal blandt an­det kva­li­fi­ce­re Fre­de­riks­berg Fon­dens eget filan­tro­pi­ske ar­bej­de in­den for kul­tu­r­om­rå­det. Men fon­den hå­ber og­så, at an­dre ak­tø­rer kan fin­de vær­di i un­der­sø­gel­sen, som stil­les til rå­dig­hed på Fre­de­riks­berg Fon­dens hjem­mesi­de for al­le in­ter­es­se­re­de.

“Fre­de­riks­berg Fon­den er selv en øko­no­misk spil­ler i det fre­de­riks­berg­ske kul­tur­liv. Vi vil­le der­for ger­ne vi­de me­re om, hvor­dan de lo­ka­le bor­ger­ne ser på kul­tu­ren, og så øn­sker vi og­så at gi­ve re­sul­ta­ter­ne vi­de­re til an­dre, der er med til at de­fi­ne­re Fre­de­riks­bergs lo­ka­le kul­tur­til­bud,” si­ger Fre­de­riks­berg Fon­dens di­rek­tør Mar­tin Da­hl.

Un­der­sø­gel­sen dæk­ker te­ma­er som kul­tu­rens vær­di for bor­ger­ne, kul­tu­ren og dens fæl­les­ska­ber, kul­tur­fi­nan­si­e­ring samt kom­mu­ners og fon­des kul­tur­ud­gif­ter.

Bor­ger­nes svar er sam­men­fat­tet i 12 po­in­ter, som blandt an­det vi­ser, at Fre­de­riks­berg­bor­ger­ne be­trag­ter den helt lo­ka­le kul­tur som me­get vig­tig – ik­ke mindst i den un­ge må­l­grup­pe. Og at få sin eg­ne for­mod­nin­ger om­sat til me­re hånd­gri­be­lig evi­dens er no­get, som di­rek­tør Mar­tin Da­hl hil­ser vel­kom­men:

“Vi har som fond støt­tet kul­­tur- og op­le­vel­ses­li­vet i 30 år – alt­så li­ge så læn­ge som fon­den har ek­si­ste­ret. Da vi be­slut­te­de at fi­nan­si­e­re un­der­sø­gel­sen, var det og­så for­di, at vi godt kun­ne ha­ve glæ­de af at mær­ke ty­de­li­ge­re ef­ter hos bor­ger­ne, om der er in­ter­es­se for og op­bak­ning til den­ne form for støt­te. Og så var vi selv­føl­ge­lig og­så in­ter­es­se­re­de i, hvil­ke an­dre in­di­ka­to­rer, der kun­ne kom­me ud af un­der­sø­gel­sen,” si­ger Mar­tin Da­hl.

Martin Dahl
Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den (fo­to: Fre­de­riks­berg Fon­den)

Opbakning til lokal kultur ikke indlysende

Fre­de­riks­berg Fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi fo­ku­se­rer på op­vækst, op­le­vel­ser og med­bor­ger­skab. Af fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger på knap 10 mio. kr. går lidt un­der halv­de­len til op­le­vel­ses­kul­tu­rel­le pro­jek­ter. Og den gam­le spa­re­kas­se­fond tol­ker den nye af­dæk­ning af bor­ger­nes hold­nin­ger til kul­tur som et man­dat til at væg­te om­rå­det højt.

"Fre­de­riks­berg Fon­den er en an­søg­nings­dre­vet fond, der grund­læg­gen­de for­val­ter mid­ler på veg­ne af de bor­ge­re, som i sin tid var ga­ran­ter i en lo­kal spa­re­kas­se. Men det er jo ik­ke na­tur­gi­vent, at de lo­ka­le bor­ge­re ef­ter­spør­ger kul­tur. Og det kun­ne jo og­så væ­re, at det rent fak­tisk var den sam­me ty­pe kul­tur­bru­ger, der gik til al­le kul­tu­rar­ran­ge­men­ter­ne her på Fre­de­riks­berg. Men det ty­der un­der­sø­gel­sen alt­så ik­ke på. Den ty­der tvær­ti­mod på, at der er bred op­bak­ning til den helt lo­ka­le kul­tur. Og det er jo vig­tig vi­den at ha­ve, så vi ik­ke kun ser­vi­ce­rer brud­styk­ker af vo­res lo­ka­le be­folk­ning, men der­i­mod ser­vi­ce­rer me­get bredt ved at gå ind på op­le­vel­ses­om­rå­det,” si­ger Mar­tin Da­hl.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen er 89 pct. af de ads­purg­te Fre­de­riks­berg­bor­ge­re eni­ge i ud­sag­net “det er vig­tigt for mig, at der fin­des kul­tur­til­bud som f.eks. mu­se­er, bi­bli­o­te­ker, spil­le­ste­der og te­a­tre i mit lo­ka­l­om­rå­de.” På land­s­plan er blot 73 pct. til sam­men­lig­ning eni­ge i ud­sag­net.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser og­så, at fre­de­riks­berg­bor­ge­re med en grund­skoleud­dan­nel­se an­er­ken­der kul­tu­rens vær­di i sam­me hø­je grad som de læn­ge­re ud­dan­ne­de, og at de un­ge og de æld­ste lig­ger i top, når det kom­mer til an­er­ken­del­sen af kul­tu­rens vær­di.

På den øko­no­mi­ske si­de pe­ger rap­por­ten på, at Fre­de­riks­berg Fon­den bi­dra­ger til kom­mu­nens kul­tur­liv med 49 kr. pr. bor­ger om året. Til sam­men­lig­ning bru­ger Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne 303 kr. pr. bor­ger om året – det næst­la­ve­ste be­løb blandt lan­dets 25 stør­ste kom­mu­ner.

"Om re­sul­ta­ter­ne så be­ty­der, at Fre­de­riks­berg Fon­den skal ha­ve end­nu me­re fo­kus på kul­tu­r­om­rå­det skal vo­res be­sty­rel­se ik­ke kun­ne af­gø­re end­nu. Men un­der­sø­gel­sen har haft en vær­di i den for­stand, at der i hvert fald kom­mer en ret mas­siv til­ken­de­gi­vel­se af, at Fre­de­riks­bergs bor­ge­re me­get ger­ne ser, at det lo­ka­le kul­tur­liv skal spil­le en stor rol­le," si­ger Mar­tin Da­hl.

Ny viden kan bruges i dialog med kulturaktørerne

For at få den nye vi­den bredt ud i lo­ka­l­om­rå­det har Fre­de­riks­berg Fon­den gjort de lo­ka­le kul­tu­rak­tø­rer op­mærk­som­me på den nye un­der­sø­gel­se.

“Det lo­ka­le kul­tur­net­værk Slæng har f.eks. bedt om og mod­ta­get en gen­nem­gang af rap­por­ten, li­ge­som vi har tre-fi­re kom­men­de præ­sen­ta­tio­ner af rap­por­ten på vej ind i ka­len­de­ren. Så bå­de kul­tur­ska­be­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner har ta­get ven­ligt imod, at der nu lig­ger et ma­te­ri­a­le, der kan si­ge no­get om kul­tur­bru­ger­nes hold­nin­ger,” si­ger Mar­tin Da­hl.

"Men vi øn­sker som ud­gi­ve­re af rap­por­ten til gen­gæld ik­ke at træk­ke ak­tø­rer­ne i en be­stemt ret­ning med for­vent­nin­ger om, at de skal af­læ­se rap­por­tens tal på en sær­lig må­de. Hvad rap­por­tens po­in­ter skal ha­ve som kon­se­kvens i kul­tur­li­vet bli­ver ak­tø­rer­nes og in­ter­es­sen­ter­nes egen be­slut­ning,” til­fø­jer Mar­tin Da­hl.

For Fre­de­riks­berg Fon­den vil den re­præ­sen­ta­ti­ve un­der­sø­gel­se dog sam­men med di­a­lo­gen med de lo­ka­le kul­tu­rak­tø­rer bli­ve et af ele­men­ter­ne, når fon­den in­den for kort tid skal fo­re­ta­ge et ef­ter­syn af sin nu­væ­ren­de stra­te­gi.

"Til­ba­ge i 2017 plan­lag­de vi at fo­re­ta­ge et ef­ter­syn af vo­res gæl­den­de ud­de­lings­stra­te­gi med hen­blik på at for­læn­ge stra­te­gi­pe­ri­o­den med yder­li­ge­re nog­le år. Sam­men med an­dre pro­ces­ser kan den nye rap­port og di­a­lo­gen med de lo­ka­le ak­tø­rer og in­ter­es­sen­ter un­der­støt­te det ef­ter­syn. På den må­de får vi vær­di­fuld vi­den om, hvor­vidt vo­res stra­te­gi even­tu­elt måt­te træn­ge til nog­le stør­re el­ler min­dre for­an­drin­ger,” si­ger Mar­tin Da­hl.

Un­der­sø­gel­sen er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på kr. 75.000,- og er til­gæn­ge­lig på fon­dens hjem­mesi­de.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…