Annoncespot_img

Frederiksberg Fonden finansierer borgerundersøgelse

Frederiksberg Fonden har finansieret og udgivet en ny undersøgelse af 500 frederiksbergborgeres holdninger til kultur. Undersøgelsen skal både styrke fondens filantropiske arbejde og forhåbentlig gavne det lokale kulturliv, siger fondens direktør Martin Dahl.

Frederiksberg Fonden
"Fre­de­riks­berg Fon­den er en an­søg­nings­dre­vet fond, der grund­læg­gen­de for­val­ter mid­ler på veg­ne af de bor­ge­re, som i sin tid var ga­ran­ter i en lo­kal spa­re­kas­se. Men det er jo ik­ke na­tur­gi­vent, at de lo­ka­le bor­ge­re ef­ter­spør­ger kul­tur. Men det ty­der un­der­sø­gel­sen alt­så ik­ke på," si­ger Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den (fo­to: Fre­de­riks­berg Fonden).

Den sel­ver­klæ­re­de com­mu­ni­ty fo­un­da­tion Fre­de­riks­berg Fon­den har net­op ud­gi­vet un­der­sø­gel­sen “Kul­tu­ren på Fre­de­riks­berg – 500 bor­ge­res hold­nin­ger”. Un­der­sø­gel­sen af­dæk­ker Fre­de­riks­bergs bor­ge­res syn på kul­tur og kul­turø­ko­no­mi, li­ge­som den kort­læg­ger en ræk­ke dan­ske kom­mu­ners øko­no­mi­ske kulturprofiler.

Den re­præ­sen­ta­ti­ve un­der­sø­gel­se skal blandt an­det kva­li­fi­ce­re Fre­de­riks­berg Fon­dens eget filan­tro­pi­ske ar­bej­de in­den for kul­tu­r­om­rå­det. Men fon­den hå­ber og­så, at an­dre ak­tø­rer kan fin­de vær­di i un­der­sø­gel­sen, som stil­les til rå­dig­hed på Fre­de­riks­berg Fon­dens hjem­mesi­de for al­le interesserede.

“Fre­de­riks­berg Fon­den er selv en øko­no­misk spil­ler i det fre­de­riks­berg­ske kul­tur­liv. Vi vil­le der­for ger­ne vi­de me­re om, hvor­dan de lo­ka­le bor­ger­ne ser på kul­tu­ren, og så øn­sker vi og­så at gi­ve re­sul­ta­ter­ne vi­de­re til an­dre, der er med til at de­fi­ne­re Fre­de­riks­bergs lo­ka­le kul­tur­til­bud,” si­ger Fre­de­riks­berg Fon­dens di­rek­tør Mar­tin Dahl.

Un­der­sø­gel­sen dæk­ker te­ma­er som kul­tu­rens vær­di for bor­ger­ne, kul­tu­ren og dens fæl­les­ska­ber, kul­tur­fi­nan­si­e­ring samt kom­mu­ners og fon­des kulturudgifter.

Bor­ger­nes svar er sam­men­fat­tet i 12 po­in­ter, som blandt an­det vi­ser, at Fre­de­riks­berg­bor­ger­ne be­trag­ter den helt lo­ka­le kul­tur som me­get vig­tig – ik­ke mindst i den un­ge må­l­grup­pe. Og at få sin eg­ne for­mod­nin­ger om­sat til me­re hånd­gri­be­lig evi­dens er no­get, som di­rek­tør Mar­tin Da­hl hil­ser velkommen:

“Vi har som fond støt­tet kul­tur- og op­le­vel­ses­li­vet i 30 år – alt­så li­ge så læn­ge som fon­den har ek­si­ste­ret. Da vi be­slut­te­de at fi­nan­si­e­re un­der­sø­gel­sen, var det og­så for­di, at vi godt kun­ne ha­ve glæ­de af at mær­ke ty­de­li­ge­re ef­ter hos bor­ger­ne, om der er in­ter­es­se for og op­bak­ning til den­ne form for støt­te. Og så var vi selv­føl­ge­lig og­så in­ter­es­se­re­de i, hvil­ke an­dre in­di­ka­to­rer, der kun­ne kom­me ud af un­der­sø­gel­sen,” si­ger Mar­tin Dahl.

Martin Dahl
Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den (fo­to: Fre­de­riks­berg Fonden)

Opbakning til lokal kultur ikke indlysende

Fre­de­riks­berg Fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi fo­ku­se­rer på op­vækst, op­le­vel­ser og med­bor­ger­skab. Af fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger på knap 10 mio. kr. går lidt un­der halv­de­len til op­le­vel­ses­kul­tu­rel­le pro­jek­ter. Og den gam­le spa­re­kas­se­fond tol­ker den nye af­dæk­ning af bor­ger­nes hold­nin­ger til kul­tur som et man­dat til at væg­te om­rå­det højt.

"Fre­de­riks­berg Fon­den er en an­søg­nings­dre­vet fond, der grund­læg­gen­de for­val­ter mid­ler på veg­ne af de bor­ge­re, som i sin tid var ga­ran­ter i en lo­kal spa­re­kas­se. Men det er jo ik­ke na­tur­gi­vent, at de lo­ka­le bor­ge­re ef­ter­spør­ger kul­tur. Og det kun­ne jo og­så væ­re, at det rent fak­tisk var den sam­me ty­pe kul­tur­bru­ger, der gik til al­le kul­tu­rar­ran­ge­men­ter­ne her på Fre­de­riks­berg. Men det ty­der un­der­sø­gel­sen alt­så ik­ke på. Den ty­der tvær­ti­mod på, at der er bred op­bak­ning til den helt lo­ka­le kul­tur. Og det er jo vig­tig vi­den at ha­ve, så vi ik­ke kun ser­vi­ce­rer brud­styk­ker af vo­res lo­ka­le be­folk­ning, men der­i­mod ser­vi­ce­rer me­get bredt ved at gå ind på op­le­vel­ses­om­rå­det,” si­ger Mar­tin Dahl.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen er 89 pct. af de ads­purg­te Fre­de­riks­berg­bor­ge­re eni­ge i ud­sag­net “det er vig­tigt for mig, at der fin­des kul­tur­til­bud som f.eks. mu­se­er, bi­bli­o­te­ker, spil­le­ste­der og te­a­tre i mit lo­ka­l­om­rå­de.” På land­s­plan er blot 73 pct. til sam­men­lig­ning eni­ge i udsagnet.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser og­så, at fre­de­riks­berg­bor­ge­re med en grund­skoleud­dan­nel­se an­er­ken­der kul­tu­rens vær­di i sam­me hø­je grad som de læn­ge­re ud­dan­ne­de, og at de un­ge og de æld­ste lig­ger i top, når det kom­mer til an­er­ken­del­sen af kul­tu­rens værdi.

På den øko­no­mi­ske si­de pe­ger rap­por­ten på, at Fre­de­riks­berg Fon­den bi­dra­ger til kom­mu­nens kul­tur­liv med 49 kr. pr. bor­ger om året. Til sam­men­lig­ning bru­ger Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne 303 kr. pr. bor­ger om året – det næst­la­ve­ste be­løb blandt lan­dets 25 stør­ste kommuner.

"Om re­sul­ta­ter­ne så be­ty­der, at Fre­de­riks­berg Fon­den skal ha­ve end­nu me­re fo­kus på kul­tu­r­om­rå­det skal vo­res be­sty­rel­se ik­ke kun­ne af­gø­re end­nu. Men un­der­sø­gel­sen har haft en vær­di i den for­stand, at der i hvert fald kom­mer en ret mas­siv til­ken­de­gi­vel­se af, at Fre­de­riks­bergs bor­ge­re me­get ger­ne ser, at det lo­ka­le kul­tur­liv skal spil­le en stor rol­le," si­ger Mar­tin Dahl.

Ny viden kan bruges i dialog med kulturaktørerne

For at få den nye vi­den bredt ud i lo­ka­l­om­rå­det har Fre­de­riks­berg Fon­den gjort de lo­ka­le kul­tu­rak­tø­rer op­mærk­som­me på den nye undersøgelse.

“Det lo­ka­le kul­tur­net­værk Slæng har f.eks. bedt om og mod­ta­get en gen­nem­gang af rap­por­ten, li­ge­som vi har tre-fi­re kom­men­de præ­sen­ta­tio­ner af rap­por­ten på vej ind i ka­len­de­ren. Så bå­de kul­tur­ska­be­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner har ta­get ven­ligt imod, at der nu lig­ger et ma­te­ri­a­le, der kan si­ge no­get om kul­tur­bru­ger­nes hold­nin­ger,” si­ger Mar­tin Dahl.

"Men vi øn­sker som ud­gi­ve­re af rap­por­ten til gen­gæld ik­ke at træk­ke ak­tø­rer­ne i en be­stemt ret­ning med for­vent­nin­ger om, at de skal af­læ­se rap­por­tens tal på en sær­lig må­de. Hvad rap­por­tens po­in­ter skal ha­ve som kon­se­kvens i kul­tur­li­vet bli­ver ak­tø­rer­nes og in­ter­es­sen­ter­nes egen be­slut­ning,” til­fø­jer Mar­tin Dahl.

For Fre­de­riks­berg Fon­den vil den re­præ­sen­ta­ti­ve un­der­sø­gel­se dog sam­men med di­a­lo­gen med de lo­ka­le kul­tu­rak­tø­rer bli­ve et af ele­men­ter­ne, når fon­den in­den for kort tid skal fo­re­ta­ge et ef­ter­syn af sin nu­væ­ren­de strategi.

"Til­ba­ge i 2017 plan­lag­de vi at fo­re­ta­ge et ef­ter­syn af vo­res gæl­den­de ud­de­lings­stra­te­gi med hen­blik på at for­læn­ge stra­te­gi­pe­ri­o­den med yder­li­ge­re nog­le år. Sam­men med an­dre pro­ces­ser kan den nye rap­port og di­a­lo­gen med de lo­ka­le ak­tø­rer og in­ter­es­sen­ter un­der­støt­te det ef­ter­syn. På den må­de får vi vær­di­fuld vi­den om, hvor­vidt vo­res stra­te­gi even­tu­elt måt­te træn­ge til nog­le stør­re el­ler min­dre for­an­drin­ger,” si­ger Mar­tin Dahl.

Un­der­sø­gel­sen er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på kr. 75.000,- og er til­gæn­ge­lig på fon­dens hjem­mesi­de.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer