Annoncespot_img

Augustinus Fonden åbner call om nyreforskning

Med en pulje på 60 mio. kr. over tre år vil fonden give nyreforskningen et løft.

Nyrer

Som en sær­lig ind­sats på syg­doms­forsk­nings­om­rå­det af­sæt­ter Au­gusti­nus Fon­den 20 mio. kr. om året må­l­ret­tet forsk­ning i nyresygdomme.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Den 4. marts 2020 åb­ner fon­den igen for an­søg­nin­ger om støt­te til forsk­nings­pro­jek­ter in­den­for et bredt felt af år­sa­ger, fore­byg­gel­se, di­ag­no­stik, be­hand­ling og kom­pli­ka­tio­ner i for­bin­del­se med nyresygdomme.

Fon­den øn­sker, at ind­sat­sen skal gø­re en mar­kant for­skel for ny­re­forsk­nin­gen, og har af­sat i alt 60 mio. kr. for­delt over tre år.

Iføl­ge fon­den er ned­sat ny­re­funk­tion en af de syg­dom­me, der på trods af en ud­bre­del­se på 10-15 pct. af den voks­ne be­folk­ning, som of­te mø­der lav be­vå­gen­hed i den bre­de be­folk­ning. Li­ge­som det kan væ­re van­ske­ligt at rej­se mid­ler til fi­nan­si­e­rin­gen af forsk­nings­pro­jek­ter, trods et stort be­hov for ny viden.

"Au­gusti­nus Fon­den har valgt at fo­ku­se­re sin syg­doms­forsk­nings­støt­te til det­te spe­ci­fik­ke om­rå­de, hvor vi kan se, at der er et stort be­hov for mid­ler. Med et ini­ti­a­tiv som det­te, der støt­ter igang­sæt­tel­sen af fle­re, for­skel­lig­ar­te­de pro­jek­ter, hå­ber vi at kun­ne gi­ve et løft til ny­re­forsk­nin­gen, bredt set," si­ger di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler i pressemeddelelsen.

An­søg­nings­fri­sten er den 15. ju­ni 2020 kl. 12.00. Det er an­den gang fon­den åb­ner for den­ne ty­pe forsk­nings­pro­jek­ter. Før­ste års be­vil­lin­ger blev ud­delt i ok­to­ber 2019, hvor 16 pro­jek­ter modt­og støt­te på mel­lem, hvor 16 pro­jek­ter modt­og støt­te på mel­lem 750.000 kr. og 2,3 mio. kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer