Bladfonde kritiseres for honorar til bestyrelsesformand i JP/Politikens Hus

Det år­li­ge ho­norar på 2,3 mil­li­o­ner kro­ner til Lars Munch for rol­len som for­mand for be­sty­rel­sen i JP/Politikens Hus kri­ti­se­res af pro­fes­sor for at væ­re alt for højt. Men Jør­gen Ejbøl, der er be­sty­rel­ses­for­mand i den ene af ejer­fon­de­ne, Jyl­lands-Po­stens Fond, fast­slår, at af­ta­len om ho­nora­rets stør­rel­se ik­ke skal æn­dres og er til glæ­de for beg­ge par­ter.

JP/Politikens Hus
JP/Politikens Hus (fo­to: Ja­nus Moos).

Ho­nora­ret på 2,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 til be­sty­rel­ses­for­man­den i me­di­e­hu­set JP/Politikens Hus Lars Munch bli­ver nu mødt med kri­tik. JP/Politikens Hus A/S ejes via to hol­dings­el­ska­ber af Po­­li­ti­ken-Fon­­den, El­len Hørups Fond og Jyl­lands-Po­­­stens Fond.

Det sto­re ho­norar over­gås blandt dan­ske sel­ska­ber kun af det, som be­sty­rel­ses­for­mæn­de­ne får i A.P. Møl­­ler-Mær­sk, No­vo Nor­disk, Dan­ske Bank og ISS. Det skri­ver fag­bla­det Jour­na­li­sten, der ud­gi­ves af Dansk Jour­na­list­for­bund.

Ho­nora­ret væk­ker un­dren hos bå­de virk­som­hed­s­eks­pert An­ders Dre­jer, der er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, og Mads Glenn We­hlast, som er me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant fra Ek­stra Bla­det i Po­­li­ti­ken-Fon­­den og Po­li­ti­ken Hol­ding.

”Jeg kom­mer til at tæn­ke på Ba­ra­ck Oba­ma, som en­gang sag­de om Dan­mark: You are pun­ching above your weight. Til­sva­ren­de vil jeg si­ge om Lars Munch: Han får alt for man­ge pen­ge i for­hold til, hvad han bur­de få,” si­ger An­ders Dre­jer til Jour­na­li­sten.

For­mands­ho­nora­ret i JP/Politikens Hus er fast­sat af be­sty­rel­ser­ne i ejer­fon­de­ne og Jør­gen Ejbøl, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Jyl­lands-Po­­­stens Fond, slår fast, at kon­trak­ten med Lars Munch ”er ind­gå­et for man­ge år si­den,” og at af­ta­len står fast.
Der er, me­ner Jør­gen Ejbøl iføl­ge me­di­et, ta­le om ”en god af­ta­le for virk­som­he­den og en god af­ta­le for Lars Munch.”

Flere andre formandsposter

60-åri­­ge Lars Munch, der over­tog for­mand­spo­sten i JP/Politikens Hus i 2014 ef­ter net­op Jør­gen Ejbøl, er blandt an­det og­så be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den. Den post ud­lø­ste i 2018 iføl­ge BRF­fon­dens års­rap­port et ve­der­lag på 300.000 kro­ner plus et til­sva­ren­de be­løb fra BRF­fon­dens hol­dings­el­skab BRF­hol­ding.

Han er der­u­d­over for­mand for be­sty­rel­ser­ne i Lou­i­si­a­­na-Fon­­den, Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966 og Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art samt be­sty­rel­ses­for­mand i ngo-fon­­den SOS Bør­ne­by­er­ne.

På cv´et står og­så en ræk­ke me­ni­ge be­sty­rel­ses­po­ster. For ti­den sid­der Lars Munch blandt an­det i be­sty­rel­sen for No­vo Nor­disk Fon­den.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…