Annoncespot_img

Bladfonde kritiseres for honorar til bestyrelsesformand i JP/Politikens Hus

Det årlige honorar på 2,3 millioner kroner til Lars Munch for rollen som formand for bestyrelsen i JP/Politikens Hus kritiseres af professor for at være alt for højt. Men Jørgen Ejbøl, der er bestyrelsesformand i den ene af ejerfondene, Jyllands-Postens Fond, fastslår, at aftalen om honorarets størrelse ikke skal ændres og er til glæde for begge parter.

JP/Politikens Hus
JP/Politikens Hus (fo­to: Ja­nus Moos).

Ho­nora­ret på 2,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 til be­sty­rel­ses­for­man­den i me­di­e­hu­set JP/Politikens Hus Lars Munch bli­ver nu mødt med kri­tik. JP/Politikens Hus A/S ejes via to hol­dings­el­ska­ber af Po­li­ti­ken-Fon­den, El­len Hørups Fond og Jyl­lands-Po­stens Fond.

Det sto­re ho­norar over­gås blandt dan­ske sel­ska­ber kun af det, som be­sty­rel­ses­for­mæn­de­ne får i A.P. Møl­ler-Mær­sk, No­vo Nor­disk, Dan­ske Bank og ISS. Det skri­ver fag­bla­det Jour­na­li­sten, der ud­gi­ves af Dansk Journalistforbund.

Ho­nora­ret væk­ker un­dren hos bå­de virk­som­hed­s­eks­pert An­ders Dre­jer, der er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, og Mads Glenn We­hlast, som er me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant fra Ek­stra Bla­det i Po­li­ti­ken-Fon­den og Po­li­ti­ken Holding.

”Jeg kom­mer til at tæn­ke på Ba­ra­ck Oba­ma, som en­gang sag­de om Dan­mark: You are pun­ching above your weight. Til­sva­ren­de vil jeg si­ge om Lars Munch: Han får alt for man­ge pen­ge i for­hold til, hvad han bur­de få,” si­ger An­ders Dre­jer til Journalisten.

For­mands­ho­nora­ret i JP/Politikens Hus er fast­sat af be­sty­rel­ser­ne i ejer­fon­de­ne og Jør­gen Ejbøl, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Jyl­lands-Po­stens Fond, slår fast, at kon­trak­ten med Lars Munch ”er ind­gå­et for man­ge år si­den,” og at af­ta­len står fast.
Der er, me­ner Jør­gen Ejbøl iføl­ge me­di­et, ta­le om ”en god af­ta­le for virk­som­he­den og en god af­ta­le for Lars Munch.”

Flere andre formandsposter

60-åri­ge Lars Munch, der over­tog for­mand­spo­sten i JP/Politikens Hus i 2014 ef­ter net­op Jør­gen Ejbøl, er blandt an­det og­så be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den. Den post ud­lø­ste i 2018 iføl­ge BRF­fon­dens års­rap­port et ve­der­lag på 300.000 kro­ner plus et til­sva­ren­de be­løb fra BRF­fon­dens hol­dings­el­skab BRFholding.

Han er der­u­d­over for­mand for be­sty­rel­ser­ne i Lou­i­si­a­na-Fon­den, Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966 og Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art samt be­sty­rel­ses­for­mand i ngo-fon­den SOS Børnebyerne.

På cv´et står og­så en ræk­ke me­ni­ge be­sty­rel­ses­po­ster. For ti­den sid­der Lars Munch blandt an­det i be­sty­rel­sen for No­vo Nor­disk Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer