Måling: Ansøgere er godt tilfredse med fondenes vejledning

Ansøgere af fondsmidler føler sig generelt godt informeret om uddelingskriterier på fondenes hjemmesider. Og flertallet af ansøgerne oplever det tilmed let at komme i person­lig kontakt med en fondsmedarbejder. Det viser en tilfredshedsmåling, som nyheds­brevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk

Tilfredshedsundersøgelse 2017

 

Fon­de­nes hjem­mesi­der by­der på god og brug­bar in­for­ma­tion om ud­de­lings­po­li­tik og kri­te­ri­er for til­de­ling af be­vil­lin­ger. Og hvis man som an­sø­ger af fonds­mid­ler øn­sker at få per­son­lig vej­led­ning, er det nemt at kom­me i kon­takt med en fondsmedarbejder.

Det vi­ser en må­ling af an­sø­ge­res til­freds­hed med de ud­de­len­de fon­de, som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­ført blandt bru­ger­ne af Dan­marks stør­ste on­li­ne fonds­da­ta­ba­se, fon​de​.dk.

Til­freds­heds­må­lin­gen ta­ger ud­gangs­punkt i svar fra knap 500 bru­ge­re og er gen­nem­ført i sam­ar­bej­de med den rå­d­gi­ven­de fun­dra­i­ser­virk­som­hed, fun​dra​i​se​ren​.dk, som står bag databasen.

Det er dog ik­ke al­le bru­ger­ne, der har fri­ske er­fa­rin­ger med at sø­ge pen­ge hos en el­ler fle­re fon­de. Til­freds­heds­må­lin­gen er der­for ba­se­ret på 323 re­spon­den­ter, der har af­sendt en fonds­an­søg­ning in­den for de se­ne­ste 24 måneder.

To ud af tre af de ak­tu­el­le fonds­an­sø­ge­re har en po­si­tiv vur­de­ring af den in­for­ma­tion om ud­de­lings­kri­te­ri­er, de fin­der på fon­de­nes hjem­mesi­der. En tred­je­del sva­rer, at de vur­de­rer op­lys­nin­ger­ne ’me­get brug­ba­re’ i de­res be­stræ­bel­ser på at fin­de ud hvad og hvor­dan den en­kel­te fond støt­ter og ik­ke støtter.

”Ef­ter fle­re an­søg­nin­ger og lidt er­fa­ring er det ik­ke så svært, ba­re man er op­mærk­som på, hvad fon­den gi­ver til­skud til,” skri­ver en af re­spon­den­ter­ne i tilfredshedsmålingen.

Søjlediagram: Information på fondens hjemmeside
n=305

Kun to pro­cent kan en­ten ik­ke fin­de de re­le­van­te op­lys­nin­ger, el­ler de vur­de­rer informa­tio­nerne ’ubru­ge­li­ge’ for ansøgningsprocessen.

Fonds­an­sø­ger­ne er ble­vet bedt om sco­re de­res vur­de­ring af op­lys­nin­ger­ne på bag­grund af de­res kon­kre­te er­fa­rin­ger med en gi­ven fond, som de en­ten har få­et til­sagn fra, af­slag fra el­ler af­ven­ter svar fra. Blandt de an­sø­ge­re, der har mod­ta­get til­sagn om pen­ge fra fon­den, er der en hø­je­re an­del, som op­le­ver en høj brug­bar­hed af op­lys­nin­ger­ne om fon­dens uddelings­kriterier. På en ska­la fra et til fem, hvor fem er bedst, vur­de­rer de gen­nem­snit­ligt brug­bar­he­den til 4,2.

De an­sø­ge­re, der har få­et af­slag, vur­de­rer gen­nem­snit­ligt kva­li­te­ten af in­for­ma­tion til 3,5. Selv­om fonds­an­sø­ger­ne ge­ne­relt fø­ler sig godt op­lyst om vil­kå­re­ne for at op­nå støt­te, så gi­ver en del dog ud­tryk for, at det er om­fat­ten­de og tids­kræ­ven­de at sæt­te sig ind i den en­kel­te fonds kri­te­ri­er og få for­mu­le­ret en ansøgning.

”Det kræ­ver stort ar­bej­de og ind­sigt. Jeg er lek­tor og god til for­mu­le­rin­ger og læ­sen in­de­nad, men jeg fin­der det svært at sø­ge. Det er ik­ke for al­le,” på­pe­ger en af del­ta­ger­ne i tilfredshedsmålingen.

En an­den an­sø­ger kon­sta­te­rer dog nød­ven­dig­he­den af at gø­re ar­bej­det, hvis man vil lyk­kes med sit pro­jekt og sin ansøgning:

”Jeg fik af­slag, da jeg ik­ke hav­de sat mig godt nok ind i, hvad fon­den støtter.”

Personlig kontakt og vejledning

Godt halv­de­len af an­sø­ger­ne søg­te om pen­ge til af en for­e­ning, sports- el­ler idræts­klub el­ler en ngo. Og knap en tred­je­del søg­te fonds­mid­ler på veg­ne af en kom­mu­ne, en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion el­ler et mu­se­um, te­a­ter el­ler an­den kul­tu­rak­tør. Der­for er man­ge af fon­de­ne og­så lo­ka­le fon­de, el­ler lands­dæk­ken­de fon­de som en del af de­res for­mål støt­ter lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter (se li­sten ne­den­for over de fon­de, som bru­ger­ne i må­lin­gen har oplyst).

Fle­re af bru­ger­ne af fonds­da­ta­ba­sen har fle­re års er­fa­rin­ger og ud af de­res in­di­vi­du­el­le kom­mentarer frem­går det at no­gen har op­le­vet en po­si­tiv ud­vik­ling i kva­li­te­ten af de op­lys­nin­ger, som fon­de­ne læg­ger frem på hjemmesiderne.

”Me­get bed­re end for må­ske fem år si­den i for­hold til at kun­ne fin­de in­fo på hjem­mesi­de og at ind­gå i di­a­log el­ler få vej­led­ning før ind­sen­del­se af ansøgning”

Det er net­op en ge­ne­rel op­le­vel­se blandt del­ta­ger­ne i må­lin­gen, at det er nemt at kom­me i kon­takt med en fonds­me­d­ar­bej­der, hvis man gør for­sø­get. Det op­le­ve­de 3 ud af 4 af de an­sø­ge­re, som har kon­tak­tet fon­den for at få per­son­lig vej­led­ning til ansøgningsprocessen.

Søjlediagram: Kontakt med fonden og vejledning
n=213

Af dem der prø­ve­de at kom­me i kon­takt med fon­den, vur­de­rer 27 pct, at det var nemt, mens 46 pct. me­ner, at det var ’me­get nemt’ af få ek­stra vej­led­ning, sva­ren­de til den hø­je­ste sco­re på 5. Cir­ka en tred­je­del af del­ta­ger­ne i må­lin­ger­ne hav­de dog valgt at sen­de an­søg­nin­gen af­sted uden først at kon­tak­te en fondsmedarbejder.

Kun 11 pro­cent fandt det svært el­ler me­get svært at kom­me i kon­takt med fon­den, mens 16 pro­cent hver­ken op­le­ve­de det som nemt el­ler svært.

”Det er en kæm­pe over­vin­del­se at rin­ge til fon­de­ne. Men det gi­ver ba­re så me­get,” si­ger en af re­spon­den­ter­ne i tilfredshedsmålingen.

Iføl­ge de godt 200 an­sø­ge­re i må­lin­gen, som for­søg­te at rin­ge el­ler skri­ve til fon­den, var det dog an­stren­gel­ser­ne værd. To ud af tre var nem­lig til­fred­se med de råd og den vej­led­ning, de fik fra fonds­me­d­ar­bej­de­ren, og op­le­ve­de at de kun­ne bru­ge det i de­res ansøgning.

Søjlediagram: Kontakt med fonden og vejledning
n=208

En­kel­te an­sø­ge­re gi­ver dog ud­tryk for, at de me­ner, at fon­de­ne of­te ik­ke er så ri­si­ko­vil­li­ge, og at fon­de­ne of­te kom­mer til at fo­ku­se­re på de sam­me ten­den­ser og projekttyper.

”De­res stra­te­gi­ske for­mål og mål lig­ner hin­an­den for me­get, det er de sam­me sa­ger som får pen­ge, og der­med ude­luk­kes me­get in­nova­tion og nytænk­ning. De må godt væ­re no­get me­re mo­di­ge i de­res projektforståelse.”

An­sø­ger­ne i til­freds­heds­må­lin­gen an­gi­ver at ha­ve søgt føl­gen­de fonde:

15. Ju­ni Fonden
3F's Me­die- og Kulturfond
A.P. Møl­ler Fonden
A/S Ban­ken for Ho­bro og Om­egns Fond
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond
Aa­ge V Jen­sen Naturfond
Ak­tie­sel­ska­bet Damp­skibs­sel­ska­bet Orient's Fond
Al­ba­ni Fonden
Ar­bejds­mil­jø­forsk­nings­fon­den
As­ta & Jul. P. Ju­ste­sens Fond
Au­gusti­nus­fon­den
Beck­ett-fon­den
BHJ-Fon­den
Bi­ku­ben­fon­den
Bir­git Ma­rie Jen­sens Mindefond
Blad­pulj­en
Blue Wa­ter Fonden
Bo­dil Pe­der­sens Fonden
Brand af 1848 Fond
Brebøl­fon­den
Bus­trup­fon­den
Bør­ge Kri­sten­sens Mindefond
Carls­berg Sportsfond
Ci­vil­sam­fund­s­pulj­en
Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond
Den Jy­ske Spa­re­kas­ses Støttefond
Den Nord­s­lesvig­ske Kvin­de­for­e­nings Fond
Det Obel­ske Familiefond
Eg­mont Fonden
El­ro Fonden
El­sass Fonden
Ener­gi Fyns Al­me­ne Fond
Es­b­jerg Fonden
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond
FLS In­du­stri­es A/S Gavefond
Fogs Fond
Fol­ke­tin­gets Ve­stin­di­ens pulje
Fon­den for Entreprenørskab
Fon­den for Spa­re­kas­sen Himmerland
Fon­den Præ­stø Brand
Fre­de­riks­berg­Fon­den
Fril­uft­rå­det
FSR’s Stu­die- og Understøttelsesfond
Fær­ch­fon­den
Gret­he Chri­sti­an­sens Legat
GUDP
Hem­pel Fonden
Huskunst­ner­ord­nin­gen
I.P. Ni­el­sens Fonden
In­sero Fonden
Ja­s­cha­fon­den
Ju­bilæums­fon­den Kolding
Jy­ske Banks al­men­nyt­ti­ge Fond
Kai D Fonden
Knud Høj­gaards Fond
Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond
Kul­tur­pulj­en, Nord­djurs Kommune
Kul­tursty­rel­sen Sta­tens Kunstfond
LAG
Land­di­strik­ter­nes Materialefond
Lands­by­pulj­en i Ski­ve Kommune
Lauritzen Fon­den
Li­ons Club Viborg
Lo­ka­le- og Anlægsfonden
Lol­land-Falsters og Lan­gelands Køb­stæ­ders Brandso­cie­tets Fond
Lud­vigsens legat
Mil­jø- og Ener­gi­fon­den af 2005
Nor­dea-fon­den
No­vo Nor­disk Fonden
Ny Carls­berg­fon­det
Oak Fo­un­da­tion Denmark
Ole Kirks Fond
Oti­con Fonden
Ot­to Møn­steds Fond
Po­ul Due Jen­sens Fond
Po­ul Erik Bech Fonden
Pulj­en til Grøn­ne Ildsjæle
Ran­ders Musikfond
Re­al­da­nia
Ri­se Sparekasse
Ros­lev Spa­re­kas­se Fonden
Rum­me­lig imidt
Sal­ling Fondene
SE Vækst­pul­je
SEAS-NVE
Skøn­pulj­en
SN's Kul­tur- og Erhvervsfond
Spar Nord Fonden
Spar Vest Fonden
Spa­re­kas­sen Him­mer­land Fond
Spa­re­kas­sen Kronjyl­lands Gavefond
Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fonden
Sport­good­s­fon­den
St. Brøn­dum Spa­re­kas­ses Fond
Sta­tens Kunstfond
Syd­bank Fonden
Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond
Ton­ni og Kaj Munk­søs Fond
Toos­buys Fond
Toy­o­ta-Fon­den
Trel­le­borg Fonden
Tryg­Fon­den
Tu­borg­fon­det
Ve­lux Fonden
Vi­borg Kom­mu­nes forebyggelsespulje
Vil­lum Fonden
Vind­møl­le­fon­den
Vækst­forum Nordjylland
Y's Mens Club

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Tilfredshedsmåling 2017

Tilfredshedsmålingen tager temperaturen på fondsansøgernes oplevelse af tilfredshed med deres konkrete ansøgningsproces hos den eller de fonde, de har ansøgt inden for de seneste 24 måneder.

Danmarks Fonde bringer flere artikler om til­freds­heds­målingen – blandt andet om ansøgernes brug af og tilfredshed med fondenes digitale ansøgningssystemer, og om deres oplevelse af fondenes krav om afrapporteringer.

Målingen er baseret på et websurvey udsendt til 2.604 brugere af landets største fondsdatabase, fonde.dk. Brugerantallet dækker dog over, at en del af brugerne er oprettet under stor­bruger­licen­ser inden for eksempelvis den samme kommune eller institution.

I alt 487 brugere har svaret på websurveyet. Af dem har 323 ansøgt en eller flere fonde inden for de seneste 24 måneder. Tilfredshedsmålingen er gennemført i samarbejde med den rådgivende fundraiservirksomhed, fundraiseren.dk, som står bag fondsdatabasen.

 

Artikler om målingen

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer