Egmont Højskolen fylder 60 år

Den 1. november holder Egmont Højskolen sit 60-års-jubilæum. Det bliver fejret med reception, foredrag, musikarrangementer og med præsentationen af projektet “Egmonts Livskraft”, som er støttet af Egmont Fonden.

Til novem­ber har Eg­mont Højsko­len i 60 år dan­net ram­me om et mil­jø, hvor ele­ver og kur­si­ster til­eg­ner sig vi­den, ud­veks­ler liv­ser­fa­rin­ger og får nye mu­lig­he­der for en­ga­ge­ment i li­vet og i sam­fun­det. Sko­len læg­ger vægt på sam­spil­let mel­lem men­ne­sker med for­skel­li­ge liv og mu­lig­he­der, og har et sær­ligt an­svar over for men­ne­sker med fy­sisk han­di­cap. Det gi­ver iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra sko­len en sær­lig ånd, som man i an­led­ning af ju­bilæ­et har valgt at fejre og il­lu­stre­re med det kunst­ne­ri­ske pro­jekt “Eg­monts Livskraft”.

På pro­jek­tets hjem­mesi­de, som lan­ce­res i for­bin­del­se med re­cep­tio­nen den 1. novem­ber, kan man blandt an­det se fo­to fra li­vet på højsko­len, læ­se om sko­lens hi­sto­rie og se fem kor­te film, hvor ele­ver, læ­re­re og an­sat­te dis­ku­te­rer cen­tra­le em­ner for højsko­lens ånd. Eg­mont Fon­den har støt­tet pro­jek­tet, som blev skabt på ini­ti­a­tiv af fo­to­graf Ti­na Eng­hoff og pro­jekt­kon­su­lent Anet­te Molbech.

Eg­mont Højsko­len blev grund­lagt i 1956 af Dansk Han­di­cap For­bund og Sam­fun­det og Hjem­met for Van­fø­re, som en sko­le for men­ne­sker med et fy­sisk han­di­cap. I 1970 blev sko­lens for­mål æn­dret til at skul­le sik­re in­te­gra­tion af fy­sisk han­di­cap­pe­de, og i dag fun­ge­rer Eg­mont Højsko­len som en al­min­de­lig dansk fol­ke­højsko­le for al­le, men med et sær­ligt an­svar over­for men­ne­sker med et handicap.

I dag har om­kring en fjer­de­del af sko­lens 200 ele­ver brug for om­fat­ten­de per­son­lig hjælp. Det imø­de­kom­mer sko­len med en ræk­ke hjæl­pe­ord­nin­ger: de ele­ver, der har brug for per­son­lig hjælp, kan an­sæt­te en til tre as­si­sten­ter, som sam­ti­dig og­så er ele­ver på højsko­len, og som kan hjæl­pe uden for un­der­vis­ning­sti­den – fra at kom­me i bad el­ler gø­re rent til at shop­pe el­ler gå i bi­o­gra­fen. I un­der­vis­ning­sti­den over­ta­ger sko­lens hjæl­pe­læ­re­re rol­len som assistenter.

Sko­lens sær­li­ge an­svar be­ty­der, at der i dag er go­de ad­gangs­for­hold for fy­sisk han­di­cap­pe­de overalt på sko­len, og at der er et stort an­tal væ­rel­ser, som er de­sig­net til at imø­de­kom­me fy­sisk han­di­cap­pe­des behov.

Eg­mont Højsko­lens 60-års-ju­bilæum fejres tirs­dag den 1. novem­ber med åbent hus og re­cep­tion fra kl. 14-18. Læs me­re om ar­ran­ge­men­tet her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer