Måling: Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden

Flertallet af brugerne på landets største fondsdatabase, fonde.dk, søger fondene via digitale ansøgningssystemer. Det gamle papirbrev lever stadig i fondsverdenen, men blandt de større fonde er det kun A.P. Møller Fonden, der klamrer sig til fortiden.

Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden
13 pct. af bru­ger­ne i til­freds­heds­må­lin­gen har sendt fonds­an­gø­g­nin­gen pr. brev.

Den di­gi­ta­le ser­vi­ce spæn­der gan­ske vidt i den filan­tro­pi­ske fonds­bran­che. Fra de sto­re fon­des avan­ce­re­de di­gi­ta­le fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­ste­mer til små fon­des be­hand­ling af an­søg­nin­ger ind­sendt på e-mail. Selv­om en­kel­te tra­di­tions­ri­ge fon­de sta­dig kræ­ver an­søg­nin­ger­ne over­bragt i pa­pirko­pi af po­st­bud­det, så fo­re­går stør­ste­delen af fonds­an­søg­nin­ger­ne i dag via digi­tale sy­ste­mer på fon­de­nes hjemmesider.

Det vi­ser den til­freds­heds­må­ling som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­ført blandt knap 500 bru­ge­re af Dan­marks stør­ste on­li­ne fonds­da­ta­ba­se, fon​de​.dk.

De 323 bru­ge­re i må­lin­gen har in­den for de sid­ste to år an­søgt om fonds­mid­ler. Af dem sva­rer seks ud af ti, at an­søg­nin­gen blev af­le­ve­ret til en fond, som til­by­der et di­gi­talt ansøgnings­sy­stem via hjemmesiden.

Cir­ka hver fem­te an­søg­ning bli­ver sendt via e-mail, mens cir­ka 13 pct. har sendt an­søg­nin­gen frem via brev.

Survey: Hvordan søgte du?

Som nyheds­bre­vet tid­li­ge­re har skre­vet, er bru­ger­ne i må­lin­gen ge­ne­relt til­fred­se med de op­lys­ninger og den vej­led­ning, som fon­de­ne stil­ler til rå­dig­hed for ansøgerne.

Fle­re bru­ge­re gi­ver dog ud­tryk for, at nog­le af fon­de­nes di­gi­ta­le an­søg­nings­ske­ma­er vol­der en del be­svær i ansøgningsprocessen.

”Det svæ­re­ste er de­res ska­be­lo­ner, og det at man ik­ke kan gem­me lø­ben­de, men skal la­ve an­søg­ningen i én ar­bejds­pro­ces,” skri­ver en af bru­ger­ne i målingen.

Der­for af­hæn­ger bru­gero­p­le­vel­sen af den di­gi­ta­le an­søg­nings­pro­ces og­så af kva­li­te­ten af den en­kel­te fonds an­søg­nings­sy­stem, der i den simp­le­ste form kan væ­re et on­li­ne ske­ma, som hos fon­den kon­ver­te­res til en pdf-fil, når bru­ge­ren tryk­ker ’send’.

”Det er et pro­blem med de elek­tro­ni­ske for­mu­la­rer, hvor ens op­lys­nin­ger for­svin­der, hvis man bli­ver af­brudt,” skri­ver en ansøger.

En an­den me­ner, at den for­bed­re­de di­gi­ta­le ser­vi­ce sker på be­kost­ning af den per­son­li­ge kon­takt til fondsmedarbejderne.

”Di­gi­ta­li­se­rin­gen har gjort det nem­me­re at sø­ge – i de fle­ste til­fæl­de, men kon­tak­ten er svæ­re­re at op­ret­hol­de og at få hjælp af en kon­takt­per­son i fon­den er stort set forsvundet.”

Holder fast i papiret

Som det frem­går af ta­bel­len ne­den­for over de an­søg­te fon­de i må­lin­gen, så er det ik­ke over­raskende de sto­re fon­de med ud­byg­ge­de di­gi­ta­le an­søg­nings­sy­ste­mer, som har få­et de fle­ste af bru­ger­nes ansøgninger.

Blandt und­ta­gel­ser­ne er Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond, A. P. Møl­ler Fon­den, som ik­ke har im­ple­men­te­ret et di­gi­talt an­søg­nings­sy­stem og ale­ne ac­cep­te­rer an­søg­nin­ger, der er frem­sendt som brev el­ler kurér­post. A. P. Møl­ler Fon­den mod­ta­ger hel­ler ik­ke an­søg­nin­ger pr. email.

Fle­re af de po­st­om­del­te an­søg­nin­ger er gå­et til min­dre fon­de som ek­sem­pel­vis Ton­ni og Kaj Munk­søs Fond, An­ders Brøn­dums Fond el­ler Toy­o­ta Fon­den. Men i me­re end halv­de­len af de til­fæl­de, hvor an­søg­nin­gen blev frem­sendt pr. brev, var det net­op A. P. Møl­ler Fon­den, der var må­let for projektforslaget.

Ik­ke al­le bru­ge­re er helt til­fred­se med at væ­re hen­vist til det gam­le po­st­væ­sen, når ansøg­ning­erne skal brin­ges frem til fondene.

”Det er et stort ar­bej­de og de fle­ste vil ha­ve et brev med po­sten, som ko­ster 16 kr. hver gang, og hvor man ik­ke får kvit­te­ring om mod­ta­gel­se. Alt bur­de lig­ge on­li­ne og man bur­de af­kryd­se hvil­ke de­le af fonds­fun­dat­sen man op­fyl­der for at gø­re det let­te­re for al­le par­ter,” skri­ver en bru­ger i målingen.

A. P. Møl­ler Fon­den mod­ta­ger hvert år cir­ka 1.600 sto­re og små an­søg­nin­ger og imø­de­kom­mer cir­ka 200 af dem. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har hen­vendt sig til A. P. Møl­ler Fon­den for at spør­ge, hvil­ke for­de­le fon­den ser ved at mod­ta­ge an­søg­nin­ger pr. brev.

Og og­så om fon­den for­ven­ter at fort­sæt­te med brev-mo­del­len, når den nye person­data­for­ord­ning fra den 25. maj 2018 stil­ler nye skær­pe­de krav til op­be­va­ring, do­ku­men­ta­tion og slet­ning af per­son­li­ge op­lys­nin­ger, som of­te føl­ger med ansøgningerne.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få fon­dens svar på spørgs­må­le­ne in­den de­ad­li­ne for ar­tik­len, men nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de op­da­te­rer, så­fremt A. P. Møl­ler Fon­den øn­sker at kom­men­tere på spørgsmålene.

De fleste ansøgninger går gennem digitale ansøgninsgformularer

FondAn­søg­nings­ty­peAn­tal bru­ge­re i må­lin­gen, der har søgt fonden
15.juni fon­denPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
A.P. Møl­ler FondenAl­min­de­ligt brev23
A/S Ban­ken for Ho­bro og Om­egns FondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Al­ba­ni FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Al­ba­ni FondenVia e-mail1
Ar­bejds­mil­jø­forsk­nings­fon­denVia e-mail1
As­ta & Jul. P. Ju­ste­sens FondAl­min­de­ligt brev1
Au­gusti­nus FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)7
Beck­ett FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)2
BHJ Fon­denPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)2
Bi­ku­ben FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)4
Bir­git Ma­rie Jen­sens MondefondVia e-mail1
Blad­pulj­enPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Bo­dil Pe­der­sens FondVia e-mail1
Brand af 1848 fondenAl­min­de­ligt brev1
Brøn­dum fondenAl­min­de­ligt brev1
Bus­trup­fon­denPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Bør­ge Kri­sten­sen FondenVia e-mail1
Carls­berg sportsfondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)2
CISUPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)2
Ci­vil­sam­fund­s­pulj­enPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Den A.P. Møl­ler­ske StøttefondAl­min­de­ligt brev1
Den Jy­ske Spa­re­kas­ses StøttefondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Den Nord­s­lesvig­ske Kvin­de­for­e­nings FondVia e-mail1
Det Obel­ske FamiliefondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)2
Eg­mont FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)4
El­ro FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)8
El­sass FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Ener­gi Fyns Al­me­ne FondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Es­b­jerg FondenVia e-mail1
Fa­bri­kant Mads Clau­sens FondVia e-mail3
FLS In­du­stri­es GavefondVia e-mail1
Fogs FondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Fon­den for EntreprenørskabPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Fon­den Præ­stø BrandPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Fon­den Spa­re­kas­sen HimmerlandAl­min­de­ligt brev1
Fre­de­riks­berg­Fon­denVia e-mail1
Fril­ufts­rå­detPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)3
FSR’s Stu­die- og UnderstøttelsesfondAn­det (an­giv venligst)1
Færch Fon­denPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)2
Gret­he Chri­sti­an­sens LegatVia e-mail1
GUDPVia e-mail1
Hem­pel FondenVia e-mail1
Huskunst­ner­ord­nin­genVia e-mail1
I.P. Ni­el­sen FondenVia e-mail2
In­sero FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Ja­s­cha FondenVia e-mail1
Jo­han­nes Po­ul­sens LegatVia e-mail1
Ju­bilæums­fon­den KoldingPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Jy­ske Banks Al­men­nyt­ti­ge FondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Kai D FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Knud Høj­gaards FondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Kron­prins Fre­de­rik og Kron­prin­ses­se Marys FondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Kul­tur­pulj­en, i Nord­djurs KommunePå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Kul­tursty­rel­sen Sta­tens KunstfondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
LAGVia e-mail3
LAGPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)6
Land­di­strik­ter­nes MaterialefondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Lands­by­pulj­en v/ Ski­ve KommunePå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Lauritzen Fon­denPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)4
Li­ons club viborgVia e-mail1
Lo­ka­le- og AnlægsfondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)5
Lol­land-Falsters og Lan­gelands Køb­stæ­ders Brandso­cie­tets FondVia e-mail2
Lud­vigsens legatVia e-mail1
Mil­jø- og Ener­gi­fon­den af 2005På net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Nor­dea FondenAl­min­de­ligt brev2
Nor­dea-fon­denVia e-mail1
Nor­dea-fon­denPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)14
No­vo Nor­disk FondenVia e-mail1
No­vo Nor­disk FondenAn­det (an­giv venligst)1
No­vo Nor­disk FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)3
OAK Fon­denVia e-mail1
Ole Kirks FondVia e-mail1
Oti­con FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Ot­to Møn­sted FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Po­ul Beck fondenAn­det (an­giv venligst)1
Ran­ders MusikfondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Re­al­da­niaVia e-mail1
Re­al­da­niaPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)4
Ri­se SparekasseVia e-mail1
Ros­lev SparekassefondVia e-mail1
Rum­me­lig IMidtAn­det (an­giv venligst)1
Sal­ling FondenePå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)2
SE Vækst­pul­jePå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)7
Skibs­re­der Car­sten Brebøls al­men­nyt­ti­ge fondVia e-mail1
SN's Kul­tur- og ErhvervsfondVia e-mail1
Spar Nord FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)3
Spar Vest FondenAl­min­de­ligt brev1
Spar Vest FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Spa­re­kas­sen Him­mer­land FondAl­min­de­ligt brev1
Spa­re­kas­sen Kronjyl­lands GavefondAl­min­de­ligt brev1
Spa­re­kas­sen SjællandPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Spa­re­kas­sen SjællandVia e-mail1
Sports­good fondenVia e-mail1
Sta­tens KunstfondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Syd­bank FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)4
Syd­fyn­s­ke Damp­skibs­sel­skabs FondPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Ton­ni og Kaj Munk­søs FondAl­min­de­ligt brev1
Toy­o­ta FondenAl­min­de­ligt brev2
Trel­le­borg FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Trel­le­borg FondenVia e-mail1
Tryg­fon­denPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)10
Tu­borg­fon­detPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)14
Ve­lux FondenPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)13
Ve­lux FondenVia e-mail2
Vi­borg Kom­mu­nes forebyggelsespuljePå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Vil­lum FondenVia e-mail1
Vind­møl­le­fon­denAn­det (an­giv venligst)1
Vind­møl­le­fon­denVia e-mail1
Vækst­forum NordjyllandPå net­tet (via en di­gi­tal ansøgningsformular)1
Y's Mens ClubVia e-mail1

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Tilfredshedsmåling 2017

Tilfredshedsmålingen tager temperaturen på fondsansøgernes oplevelse af tilfredshed med deres konkrete ansøgningsproces hos den eller de fonde, de har ansøgt inden for de seneste 24 måneder.

Danmarks Fonde bringer flere artikler om til­freds­heds­målingen – blandt andet om ansøgernes brug af og tilfredshed med fondenes digitale ansøgningssystemer, og om deres oplevelse af fondenes krav om afrapporteringer.

Målingen er baseret på et websurvey udsendt til 2.604 brugere af landets største fondsdatabase, fonde.dk. Brugerantallet dækker dog over, at en del af brugerne er oprettet under stor­bruger­licen­ser inden for eksempelvis den samme kommune eller institution.

I alt 487 brugere har svaret på websurveyet. Af dem har 323 ansøgt en eller flere fonde inden for de seneste 24 måneder. Tilfredshedsmålingen er gennemført i samarbejde med den rådgivende fundraiservirksomhed, fundraiseren.dk, som står bag fondsdatabasen.

 

Artikler om målingen

 

NYHEDSBREV 2017 #13

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer