Ny officiel statistik: fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016

Sidste år udbetalte landets filantropiske fonde og foreninger 10,8 mia. kr. Halvdelen af pengene gik til videnskabelige og kulturelle formål, mens natur- og miljøprojekter fik 531 mio. kr. Fondene gav knap 7 pct. af uddelingerne til at løse verdens internationale sult- og migrationsproblemer under kategorien ’internationale humanitære formål’. Det viser den første officielle statistik over fondenes uddelinger fra Danmarks Statistik.

Dan­marks Sta­ti­stik of­fent­lig­gjor­de den 28. ju­ni den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over den dan­ske filan­tro­pi­ske sek­tors bi­drag til samfundet.

I alt be­vil­ge­de lan­dets fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger 16,7 mia. kro­ner for­delt på knap 74.000 be­vil­lin­ger in­den­for en lang ræk­ke for­skel­li­ge områder.

Be­vil­lin­ger­ne kan ud­be­ta­les over fle­re år, men i 2016 ud­be­tal­te fonds­bran­chen ik­ke min­dre end 10,8 mia. kro­ner til mod­ta­ger­ne, vi­ser tal­le­ne fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det kan me­get vel væ­re re­kord, når sam­men­lig­nin­ger­ne ba­se­res på de tid­li­ge­re op­gø­rel­ser fra of­fi­ci­el­le kil­der som Skat.

Det er før­ste gang, at fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser er op­gjort på for­skel­li­ge for­måls­om­rå­der. Her er det forsk­nings­om­rå­der­ne der er den sto­re vin­der af fon­de­nes do­na­tio­ner. I 2016 blev der be­vil­get 7,9 mia. kr. ud af de 16,7 mia. til vi­den­ska­be­li­ge formål.

”Det kan dog be­mær­kes, at der i 2016 er ud­delt sær­ligt sto­re be­vil­lin­ger fra en­kel­te fon­de. Det­te er fx til­fæl­det med No­vo Nor­disk Fon­dens sto­re be­vil­ling til Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen på 2,9 mia.,” skri­ver Dan­marks Statistik.

Men og­så må­lt på ud­be­ta­lin­ger var det forsk­nings­om­rå­det, der modt­og flest pen­ge sid­ste år. I alt 3,6 mia. kr.

Kul­tu­rel­le for­mål, som og­så dæk­ker fon­de­nes støt­te til kunst og mu­se­er fik næst­f­lest ud­be­ta­lin­ger med knap 2 mia. kr.

Langt de fle­ste be­vil­lin­ger gik dog til so­ci­a­le for­mål. Her blev der ud­be­talt godt 1 mia. kr. til 28.500 for­skel­li­ge projekter.

Mindre til klima og katastrofer

Ti­dens sto­re in­ter­na­tio­na­le pro­ble­mer får dog re­la­tivt set ik­ke me­get op­mærk­som­hed fra den filan­tro­pi­ske bran­che, hvor fon­de­nes ud­de­lings­for­mål ud­sprin­ger af hi­sto­ri­ske fun­dat­ser be­stemt af stifteren.

Na­tur- og mil­jøpro­jek­ter, som an­ta­ge­ligt og­så dæk­ker kli­mapro­jek­ter, fik en halv mia. kr. sid­ste år mens sult-, mi­gra­tions- og flygt­nin­ge­pro­ble­mer i den tred­je ver­den fik 723 mio. kr.

Dan­marks Sta­ti­stik har op­delt ud­de­lin­ger på er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­men­nyt­ti­ge fon­de, som dæk­ker bå­de de cir­ka 10.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de og de sto­re filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger som Re­al­da­nia, Tryg­fon­den og Østifterne.

De 1.360 er­hvervs­dri­ven­de fon­de stod for 5,4 mia. kr. af sid­ste års filan­tro­pi­ske ud­be­ta­lin­ger, og de cir­ka 10.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger stod for 5,3 mia. kr.

Den of­fi­ci­el­le do­ku­men­ta­tion for fon­de­nes ud­de­lin­ger har væ­ret et øn­ske fra blandt an­dre Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, Sty­rel­sen for Forsk­ning og In­nova­tion og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et, som og­så har med­fi­nan­si­e­ret det nye statistikprojekt.

Pro­jek­tet blev dog i før­ste om­gang brem­set af fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk, der si­den har væ­ret i tæt di­a­log med tre mi­ni­ste­ri­er og Dan­marks Sta­ti­stik om at la­ve en enk­le­re ind­be­ret­ning, som bed­re af­spej­ler mang­fol­dig­he­den i fon­de­nes indsatsområder.

Læs he­le sta­ti­stik­ken her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer