Annoncespot_img

Pernille Blach Hansen i bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond

Bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond har udpeget tidligere MF for Socialdemokratiet, Pernille Blach Hansen som nyt bestyrelsesmedlem.

Pernille Blach Hansen (foto: Peter Ravnsborg)
Per­nil­le Blach Han­sen (fo­to: Pe­ter Ravnsborg)

Per­nil­le Blach Han­sen har pr. 1. ju­ni af­løst for­hen­væ­ren­de in­du­stri­mi­ni­ster Nils Wil­hjelm i be­sty­rel­sen for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Det skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi er me­get gla­de for, at Per­nil­le Blach Han­sen har sagt ja til be­sty­rel­ses­ar­bej­det. Hun har i he­le sin kar­ri­e­re vist stor in­ter­es­se for na­tu­ren og mil­jø­et. Hun har ik­ke kun be­ty­de­lig po­li­tisk er­fa­ring, men og­så en me­get vig­tig prak­tisk er­fa­ring på na­tu­r­om­rå­det. Vi ser der­for frem til at kun­ne træk­ke på dis­se kom­pe­ten­cer,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Leif Skov.

Per­nil­le Blach Han­sen var med­lem af Fol­ke­tin­get for so­ci­al­de­mo­kra­ti­et fra 1998 og var miljø­politisk ord­fø­rer fra år 2000 til 2006, hvor hun trå­d­te ud af po­li­tik og blev an­sat som di­rek­tør for Mil­jø og Tek­nik i Ran­ders Kom­mu­ne, og si­den i le­den­de stil­lin­ger i Grundfos.

Hun er i dag Se­ni­or Di­rector i LEGO Group.

”Jeg glæ­der mig me­get til ar­bej­det i be­sty­rel­sen for Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Jeg har igen­nem he­le mit liv haft en sær­lig in­ter­es­se for vo­res mil­jø, kli­ma og na­tur, og jeg ser der­for me­get frem til at væ­re med til at gi­ve al­le i Dan­mark mu­lig­hed for at op­le­ve en rig na­tur – i dag og i frem­ti­den,” ud­ta­ler Per­nil­le Blach Han­sen i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer