Team Rynkeby Fonden aflyser årets cykeltur til Paris: store konsekvenser for donationer til forskning i børnekræft

På et ek­stra­or­di­nært be­sty­rel­ses­mø­de i Team Ryn­ke­by Fon­den er det be­slut­tet at af­ly­se den 19. ud­ga­ve af vel­gø­ren­heds­cy­kel­hol­det Team Ryn­ke­bys år­li­ge cy­kel­tur til Frank­rig grun­det cor­ona­kri­sen. Team Ryn­ke­by er Bør­ne­can­cer­fon­dens stør­ste bi­drag­y­der, og af­lys­nin­gen vil få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for Bør­ne­can­cer­fon­den, men og­så for Bør­ne­lun­ge­fon­den, som si­den 2017 har få­et del i de ind­sam­le­de penge.

Team Rynkeby Danmark (foto: Emma Laycock)
En ræk­ke ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ter de se­ne­ste må­ne­der er lø­ben­de ble­vet af­lyst som føl­ge af cor­ona­kri­sen, og tu­ren til Pa­ris er nor­malt den kro­ne på vær­ket, som for al­vor får ind­sam­lings­be­lø­bet i vej­ret for Team Ryn­ke­by Fon­den (fo­to: Em­ma Laycock).

For før­ste gang, si­den den før­ste flok cyk­li­ster i 2002 brug­te en uge af som­mer­fe­ri­en på at kø­re til Pa­ris for at sam­le pen­ge ind til børn med kri­ti­ske syg­dom­me, bli­ver der i år ik­ke no­gen pa­ri­ser­tur for Team Ryn­ke­by. Det har Team Ryn­ke­by Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet på et ek­stra­or­di­nært bestyrelsesmøde.

Gen­nem åre­ne har Team Ryn­ke­by ind­sam­let godt 425 mil­li­o­ner kro­ner til børn med kri­ti­ske syg­dom­me, her­af 79,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2019. Men grun­det cor­ona­kri­sen er det iføl­ge en enig be­sty­rel­se i fon­den ik­ke for­svar­ligt at sen­de de 2.150 sort- og gulklæd­te cy­kel­ryt­te­re og 550 hjæl­pe­re af sted i juli på det, der skul­le ha­ve væ­ret den 19. ud­ga­ve af turen.

”Vo­res fo­kus har he­le ti­den væ­ret at gen­nem­fø­re tu­ren, hvis det var sund­heds­mæs­sigt for­svar­ligt. Men den fort­sat­te usik­ker­hed om­kring smit­tespred­nin­gen i Eu­ro­pa gør, at vi ik­ke læn­ge­re me­ner, at det er for­svar­ligt at for­sø­ge at gen­nem­fø­re tu­ren til som­mer,” fast­slår Team Ryn­ke­by Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Frank An­der­sen i en pressemeddelelse.

Kan ikke få godkendelser til at passere grænser

Det hand­ler først og frem­mest om at for­hin­dre smit­tespred­nin­gen, po­in­te­r­er Pe­ter Frank Andersen.

”Men det hand­ler og­så om ryt­ter­nes sik­ker­hed på lan­de­vej­en. På grund af ret­nings­linjer­ne fra de eu­ro­pæ­i­ske sund­hedsmyn­dig­he­der får ryt­ter­ne ik­ke til­stræk­ke­ligt med træ­ning i at kø­re i grup­per til, at vi kan stå in­de for sik­ker­he­den. Des­u­den kan vi ik­ke få de for­nød­ne god­ken­del­ser fra myn­dig­he­der­ne til at pas­se­re græn­se­over­gan­ge og i det he­le ta­get fær­des på ve­je­ne mod Pa­ris,” si­ger bestyrelsesformanden.

Iføl­ge di­rek­tør i Team Ryn­ke­by Fon­den Carl Erik Dal­bø­ge er det vær­ste ved af­lys­nin­gen, at der ik­ke vil bli­ve ind­sam­let de for­ven­te­de pen­ge. In­den cor­ona­kri­sen sat­te ind, var fon­dens for­vent­ning, at der i år vil­le bli­ve sat ny indsamlingsrekord.

En ræk­ke ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ter de se­ne­ste må­ne­der er lø­ben­de ble­vet af­lyst som føl­ge af cor­ona­kri­sen, og tu­ren til Pa­ris er nor­malt den kro­ne på vær­ket, som for al­vor får ind­sam­lings­be­lø­bet i vejret.

”Det be­ty­der, at vi kom­mer til at ind­sam­le fær­re pen­ge end de fo­re­gå­en­de år. Det vil dog sta­dig væ­re ta­le om et stort, to­cif­ret mil­li­onbe­løb, hvil­ket al­le del­ta­ge­re og sponso­rer bør væ­re me­get, me­get stol­te af i dis­se van­ske­li­ge ti­der,” si­ger Carl Erik Dalbøge.

Store konsekvenser for Børnecancerfonden

I Dan­mark er de ind­sam­le­de mid­ler, li­ge si­den før­ste Team Ryn­ke­­by-tur til Pa­ris i 2002, til­fal­det Bør­ne­can­cer­fon­den, og fra og med 2017 har og­så Bør­ne­lun­ge­fon­den un­der Lun­ge­for­e­nin­gen få­et del i de ind­sam­le­de mid­ler. I 2019 modt­og Bør­ne­can­cer­fon­den 23,1 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning i kræft hos børn, mens Bør­ne­lun­ge­fon­den fik 6,4 mil­li­o­ner kroner.

I et in­ter­view i sid­ste uge med Fun­dats – fo­re­ta­get in­den det ek­stra­or­di­næ­re be­sty­rel­ses­mø­de i Team Ryn­ke­by Fon­den – un­der­stre­ge­de ind­­sam­lings- og kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Bør­ne­can­cer­fon­den Ni­co­lai Ei­sen­reich, at en af­lys­ning af pa­ri­ser­tu­ren vil få sto­re kon­se­kven­ser for Børnecancerfonden.

”Team Ryn­ke­by er Bør­ne­can­cer­fon­dens ab­so­lut stør­ste bi­drag­y­der og har med si­ne to­cif­re­de mil­li­onbe­løb til vo­res for­mål haft en rig­tig stor be­tyd­ning for forsk­nin­gen i bør­ne­kræft. Vi er 100 pro­cent af­hæn­gi­ge af bi­drag ude­fra for at kun­ne støt­te pri­mært forsk­ning i bør­ne­kræft, så det gi­ver sig selv, at det selv­føl­ge­lig vil få sto­re kon­se­kven­ser, hvis tu­ren af­ly­ses el­ler do­na­tio­nen ude­bli­ver,” sag­de Ni­co­lai Ei­sen­reich til Fundats.

De godt 23 mil­li­o­ner kro­ner, Bør­ne­can­cer­fon­den modt­og fra Team Ryn­ke­by Fon­den i 2019, blev for­delt på 22 forskningsprojekter.

”Det har rig­tig al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, hvis vi ik­ke kan vi­dere­fø­re de fo­ku­s­om­rå­der, som vi qua do­na­tio­ner fra blandt an­dre Team Ryn­ke­by hidtil har kun­net ha­ve. Uan­set, hvad der sker, er der sta­dig hver an­den dag et barn i Dan­mark, som får kon­sta­te­ret kræft. Bør­ne­kræft har brug for al den støt­te, der kan hen­tes, og­så i en helt ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion som den nu­væ­ren­de. Der­for gør vi som lil­le, selv­stæn­dig fond alt, hvad vi kan, for at fast­hol­de fon­dens ak­ti­vi­te­ter og ind­tæg­ter,” lød det fra Ni­co­lai Eisenreich.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: