Annoncespot_img

Team Rynkeby Fonden aflyser årets cykeltur til Paris: store konsekvenser for donationer til forskning i børnekræft

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Team Rynkeby Fonden er det besluttet at aflyse den 19. udgave af velgørenhedscykelholdet Team Rynkebys årlige cykeltur til Frankrig grundet coronakrisen. Team Rynkeby er Børnecancerfondens største bidragyder, og aflysningen vil få alvorlige konsekvenser for Børnecancerfonden, men også for Børnelungefonden, som siden 2017 har fået del i de indsamlede penge.

Team Rynkeby Danmark (foto: Emma Laycock)
En ræk­ke ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ter de se­ne­ste må­ne­der er lø­ben­de ble­vet af­lyst som føl­ge af cor­ona­kri­sen, og tu­ren til Pa­ris er nor­malt den kro­ne på vær­ket, som for al­vor får ind­sam­lings­be­lø­bet i vej­ret for Team Ryn­ke­by Fon­den (fo­to: Em­ma Laycock).

For før­ste gang, si­den den før­ste flok cyk­li­ster i 2002 brug­te en uge af som­mer­fe­ri­en på at kø­re til Pa­ris for at sam­le pen­ge ind til børn med kri­ti­ske syg­dom­me, bli­ver der i år ik­ke no­gen pa­ri­ser­tur for Team Ryn­ke­by. Det har Team Ryn­ke­by Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet på et ek­stra­or­di­nært bestyrelsesmøde.

Gen­nem åre­ne har Team Ryn­ke­by ind­sam­let godt 425 mil­li­o­ner kro­ner til børn med kri­ti­ske syg­dom­me, her­af 79,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2019. Men grun­det cor­ona­kri­sen er det iføl­ge en enig be­sty­rel­se i fon­den ik­ke for­svar­ligt at sen­de de 2.150 sort- og gulklæd­te cy­kel­ryt­te­re og 550 hjæl­pe­re af sted i juli på det, der skul­le ha­ve væ­ret den 19. ud­ga­ve af turen.

”Vo­res fo­kus har he­le ti­den væ­ret at gen­nem­fø­re tu­ren, hvis det var sund­heds­mæs­sigt for­svar­ligt. Men den fort­sat­te usik­ker­hed om­kring smit­tespred­nin­gen i Eu­ro­pa gør, at vi ik­ke læn­ge­re me­ner, at det er for­svar­ligt at for­sø­ge at gen­nem­fø­re tu­ren til som­mer,” fast­slår Team Ryn­ke­by Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Frank An­der­sen i en pressemeddelelse.

Kan ikke få godkendelser til at passere grænser

Det hand­ler først og frem­mest om at for­hin­dre smit­tespred­nin­gen, po­in­te­r­er Pe­ter Frank Andersen.

”Men det hand­ler og­så om ryt­ter­nes sik­ker­hed på lan­de­vej­en. På grund af ret­nings­linjer­ne fra de eu­ro­pæ­i­ske sund­hedsmyn­dig­he­der får ryt­ter­ne ik­ke til­stræk­ke­ligt med træ­ning i at kø­re i grup­per til, at vi kan stå in­de for sik­ker­he­den. Des­u­den kan vi ik­ke få de for­nød­ne god­ken­del­ser fra myn­dig­he­der­ne til at pas­se­re græn­se­over­gan­ge og i det he­le ta­get fær­des på ve­je­ne mod Pa­ris,” si­ger bestyrelsesformanden.

Iføl­ge di­rek­tør i Team Ryn­ke­by Fon­den Carl Erik Dal­bø­ge er det vær­ste ved af­lys­nin­gen, at der ik­ke vil bli­ve ind­sam­let de for­ven­te­de pen­ge. In­den cor­ona­kri­sen sat­te ind, var fon­dens for­vent­ning, at der i år vil­le bli­ve sat ny indsamlingsrekord.

En ræk­ke ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ter de se­ne­ste må­ne­der er lø­ben­de ble­vet af­lyst som føl­ge af cor­ona­kri­sen, og tu­ren til Pa­ris er nor­malt den kro­ne på vær­ket, som for al­vor får ind­sam­lings­be­lø­bet i vejret.

”Det be­ty­der, at vi kom­mer til at ind­sam­le fær­re pen­ge end de fo­re­gå­en­de år. Det vil dog sta­dig væ­re ta­le om et stort, to­cif­ret mil­li­onbe­løb, hvil­ket al­le del­ta­ge­re og sponso­rer bør væ­re me­get, me­get stol­te af i dis­se van­ske­li­ge ti­der,” si­ger Carl Erik Dalbøge.

Store konsekvenser for Børnecancerfonden

I Dan­mark er de ind­sam­le­de mid­ler, li­ge si­den før­ste Team Ryn­ke­by-tur til Pa­ris i 2002, til­fal­det Bør­ne­can­cer­fon­den, og fra og med 2017 har og­så Bør­ne­lun­ge­fon­den un­der Lun­ge­for­e­nin­gen få­et del i de ind­sam­le­de mid­ler. I 2019 modt­og Bør­ne­can­cer­fon­den 23,1 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning i kræft hos børn, mens Bør­ne­lun­ge­fon­den fik 6,4 mil­li­o­ner kroner.

I et in­ter­view i sid­ste uge med Fun­dats – fo­re­ta­get in­den det ek­stra­or­di­næ­re be­sty­rel­ses­mø­de i Team Ryn­ke­by Fon­den – un­der­stre­ge­de ind­sam­lings- og kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Bør­ne­can­cer­fon­den Ni­co­lai Ei­sen­reich, at en af­lys­ning af pa­ri­ser­tu­ren vil få sto­re kon­se­kven­ser for Børnecancerfonden.

”Team Ryn­ke­by er Bør­ne­can­cer­fon­dens ab­so­lut stør­ste bi­drag­y­der og har med si­ne to­cif­re­de mil­li­onbe­løb til vo­res for­mål haft en rig­tig stor be­tyd­ning for forsk­nin­gen i bør­ne­kræft. Vi er 100 pro­cent af­hæn­gi­ge af bi­drag ude­fra for at kun­ne støt­te pri­mært forsk­ning i bør­ne­kræft, så det gi­ver sig selv, at det selv­føl­ge­lig vil få sto­re kon­se­kven­ser, hvis tu­ren af­ly­ses el­ler do­na­tio­nen ude­bli­ver,” sag­de Ni­co­lai Ei­sen­reich til Fundats.

De godt 23 mil­li­o­ner kro­ner, Bør­ne­can­cer­fon­den modt­og fra Team Ryn­ke­by Fon­den i 2019, blev for­delt på 22 forskningsprojekter.

”Det har rig­tig al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, hvis vi ik­ke kan vi­dere­fø­re de fo­ku­s­om­rå­der, som vi qua do­na­tio­ner fra blandt an­dre Team Ryn­ke­by hidtil har kun­net ha­ve. Uan­set, hvad der sker, er der sta­dig hver an­den dag et barn i Dan­mark, som får kon­sta­te­ret kræft. Bør­ne­kræft har brug for al den støt­te, der kan hen­tes, og­så i en helt ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion som den nu­væ­ren­de. Der­for gør vi som lil­le, selv­stæn­dig fond alt, hvad vi kan, for at fast­hol­de fon­dens ak­ti­vi­te­ter og ind­tæg­ter,” lød det fra Ni­co­lai Eisenreich.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer