Aarhus Kommune til kulturinstitutioner: Søg private fondsmidler, før I søger vores coronapulje

Aar­hus Kom­mu­ne har i sam­ar­bej­de med Sal­ling Fon­de­ne etab­le­ret en hjæl­pe­pak­ke på 75 mio. kr. til cor­o­na­ram­te kul­turin­sti­tu­tio­ner. For at kun­ne sø­ge om de of­fent­li­ge pen­ge skal kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne do­ku­men­te­re, at de for­in­den har an­søgt om pri­va­te fonds­mid­ler. Det hand­ler om at løf­te i flok, si­ger kul­tur­rå­d­mand Ra­bih Azad-Ah­mad (R) fra Aar­hus Kom­mu­ne.

Aarhus by night
Før Aar­hus’ cor­o­na­ram­te kul­turin­sti­tu­tio­ner kan sø­ge kom­mu­nal støt­te, skal in­sti­tu­tio­ner­ne først do­ku­men­te­re, at de al­le­re­de har søgt mid­ler hos pri­va­te fon­de.

Aar­hus Kom­mu­ne og Sal­ling Fon­de­ne er gå­et sam­men om en hjæl­pe­pak­ke på sam­men­lagt 75 mio. kr., der skal skal hol­de hån­den un­der de cor­o­na­ram­te aar­hu­si­an­ske kul­turin­sti­tu­tio­ner.

For at få del i hjæl­pe­pak­ken er det “af­gø­ren­de”, at kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne gør, hvad de kan for at skaf­fe pri­va­te fonds­mid­ler, skri­ver Aar­hus Kom­mu­ne i lan­ce­rin­gen af den nye hjæl­pe­pak­ke.

Iføl­ge kom­mu­nens rå­d­mand for kul­tur og bor­ger­ser­vi­ce, Ra­bih Azad-Ah­­mad (R), skal kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne nem­lig selv bi­dra­ge til at løf­te op­ga­ven med at fin­de pen­ge i cor­ona­kri­sen.

"Man skal og­så selv gø­re no­get, før man kom­mer til kom­mu­nen og si­ger: Vi vil ger­ne bru­ge de her pen­ge," si­ger Ra­bih Azad-Ah­­mad.

Iføl­ge fonds­for­sker og pro­fes­sor An­ker Brink Lund fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School er det usæd­van­ligt, at en kom­mu­ne i så di­rek­te ven­din­ger stil­ler krav om, at kul­tu­rak­tø­rer skal sø­ge pri­va­te fonds­mid­ler, før de kan sø­ge om of­fent­li­ge mid­ler.

“Jeg tror, at det er før­ste gang, at et krav om in­vol­ve­ring fra pri­va­te fon­de mel­des så di­rek­te ud af en kom­mu­ne, når det kom­mer til at be­vil­ge støt­te til drift på kul­tu­r­om­rå­det. Men man mel­der nok kla­re­re ud, end man har gjort tid­li­ge­re, for­di der sim­pelt­hen er så man­ge om bud­det for ti­den,” si­ger An­ker Brink Lund.nd.

Institutioner skal tage medansvar

I den nye støt­te­mo­del bi­dra­ger Aar­hus Kom­mu­ne og Sal­ling Fon­de­ne hver med 25 mio. kr. i di­rek­te kul­tur­støt­te. Der­u­d­over sky­der Aar­hus Kom­mu­ne 25 mio. kr. ind i pak­ken i form af for­del­ag­ti­ge lån.

Der­med bli­ver 75 mio. kr. nu til­gæn­ge­li­ge for de hårdt­prø­ve­de aar­hu­si­an­ske kul­turin­sti­tu­tio­ner, der li­ge­som sto­re de­le af kul­tur­sek­to­ren kæm­per for over­le­vel­se, mens der grun­det smit­te­ri­si­ko er for­bud mod at sam­les fle­re end 10 per­so­ner.

"I Aar­hus Kom­mu­ne øn­sker vi at hol­de hån­den un­der kul­tu­ren. Og for­di Sal­ling Fon­de­ne og­så bak­ker op om by­en og har væ­ret rig­tig ge­ne­rø­se, så går vi nu sam­men. Der er jo kul­turin­sti­tu­tio­ner i vo­res by, som står med en usik­ker­hed og ut­ryg­hed, og som ik­ke er ble­vet be­tryg­get af sta­tens hjæl­pe­pak­ker,” si­ger Ra­bih Azad-Ah­­mad.

Det hand­ler jo om at hjæl­pe så man­ge som mu­ligt og om, at pen­ge­ne ræk­ker til så man­ge som mu­ligt.

Ra­bih Azad-Ah­­mad – rå­d­mand for kul­tur og bor­ger­ser­vi­ce, Aar­hus Kom­mu­ne

Men selv­om Aar­hus Kom­mu­ne og Sal­ling Fon­de­ne ger­ne vil hol­de hån­den un­der kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, så har in­sti­tu­tio­ner­ne og­så selv et an­svar for at lø­se de­res øko­no­mi­ske pro­ble­mer ved at sø­ge mid­ler an­dre ste­der fra end den nye hjæl­pe­pak­ke fra kom­mu­nen og Sal­ling Fon­de­ne, si­ger Ra­­bih-Azad-Ah­­mad.

“Det hand­ler om, at kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne og­så skal ta­ge et me­dansvar for, at vi lø­ser det her. Og det sy­nes jeg egent­lig er sundt – at vi er sam­men om at lø­se ud­for­drin­ger­ne. Det hand­ler jo om at hjæl­pe så man­ge som mu­ligt og om, at pen­ge­ne ræk­ker til så man­ge som mu­ligt,” si­ger Ra­bih Azad-Ah­­mad.

Et krav

Iføl­ge An­ker Brink Lund er der ik­ke no­get usæd­van­ligt i, at kom­mu­ner­ne for­sø­ger at brin­ge de pri­va­te fon­de i spil, når det kom­mer til at dæk­ke de of­fent­li­ge kul­tur­ud­gif­ter.

Jeg sy­nes, at det er ær­lig snak, at Aar­hus mel­der det her ud

An­ker Brink Lund – fonds­for­sker og pro­fes­sor, CBS

“De kom­mu­na­le kul­tur­be­vil­lin­ger har al­tid væ­ret for små til al­le de pro­jek­t­ma­ge­re og ini­ti­a­ti­ver, der har væ­ret på om­rå­det. Der­for har bud­get­ter­ne al­tid grund­læg­gen­de be­ro­et på en for­hand­ling. Den kom­mu­na­le uskrev­ne norm på kul­tu­r­om­rå­det har man­ge ste­der væ­ret, at hvis du kan fin­de nog­le af pen­ge­ne pri­vat, så vil sand­syn­lig­he­den for at be­slut­nin­gen går gen­nem øko­no­mi­ud­val­get væ­re stør­re. Det er ik­ke i sig selv nyt. Men det er jo ik­ke no­get, man har talt højt om, for fon­de­ne bry­der sig jo ik­ke om at luk­ke hul­ler i de of­fent­li­ge bud­get­ter. Det er jo så­dan set det, de al­ler­mindst øn­sker. Men jeg sy­nes, at det er ær­lig snak, at Aar­hus mel­der det her ud,” si­ger An­ker Brink Lund.

– Ra­bih Azad-Ah­­mad, vil­le det ik­ke væ­re en stør­re hjælp til Aar­hus’ kul­turin­sti­tu­tio­ner, hvis de kun­ne få pen­ge fra kom­mu­nens nød­pul­je til de­res drifts­ud­gif­ter, som pri­va­te fon­de of­te slet ik­ke vil dæk­ke, uden at in­sti­tu­tio­ner­ne først skal sø­ge pri­va­te fonds­mid­ler?

"Tan­ken er ik­ke at ulej­li­ge in­sti­tu­tio­ner­ne med et stør­re bu­reau­kra­tisk ar­bej­de. De skal af­sø­ge an­dre mu­lig­he­der end vo­res nød­pul­je, og vi næv­ner fon­de­ne som et ek­sem­pel. Min op­fat­tel­se er, at det egent­lig er sta­ten, der bør hjæl­pe kul­tur­li­vet. Men det er vig­tigt, at man selv som kul­turin­sti­tu­tion har gjort sit for at få kom­pen­se­ret de tab, man har. Der­ef­ter kan den her pak­ke kom­me til,” si­ger Ra­bih Azad-Ah­­mad.

– Hvor­dan do­ku­men­te­rer man som kul­turin­sti­tu­tion, at man har af­søgt an­dre mu­lig­he­der, før man kan sø­ge je­res pul­je?

"Nu bli­ver det jo me­get tek­nisk, men vi ken­der jo så­dan set al­le­re­de sta­tens hjæl­pe­pak­ker. Og har man få­et af­slag ef­ter di­a­log med sta­ten, så vi­ser det og­så no­get i sig selv. Det vil nok ik­ke væ­re van­ske­ligt at do­ku­men­te­re, at man har væ­ret i di­a­log og fun­det ud af, at man ik­ke er dæk­ket el­ler om­fat­tet af sta­tens hjæl­pe­pak­ker,” si­ger Ra­bih Azad-Ah­­mad.

– Så hvis man har væ­ret i di­a­log med sta­ten og få­et af­slag, så kan man ven­de sig om og sø­ge den nye nød­pul­je fra Aar­hus Kom­mu­ne og Sal­ling Fon­de­ne uden at ha­ve væ­ret i di­a­log med pri­va­te fon­de først?

“Vi vil jo ger­ne ha­ve, at man og­så af­sø­ger an­dre mu­lig­he­der end vo­res pul­je i en di­a­log med pri­va­te fon­de el­ler an­dre. Og vi næv­ner de pri­va­te fon­de som ek­sem­pel på, hvad in­sti­tu­tio­ner­ne kan gø­re selv for at af­hjæl­pe den si­tu­a­tion, de står i,” si­ger Ra­bih Azad-Ah­­mad.

Vi stil­ler det som krav. Og det gør man ved at væ­re i en di­a­log med fon­de.

Ra­bih Azad-Ah­­mad – rå­d­mand for kul­tur og bor­ger­ser­vi­ce, Aar­hus Kom­mu­ne

– Så selv­om der står i je­res be­skri­vel­se af pulj­en, at det er ‘af­gø­ren­de’, at kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne først sø­ger pri­va­te fonds­mid­ler, så er det ik­ke nød­ven­digt at for­sø­ge at skaf­fe pri­va­te fonds­mid­ler, før man kan sø­ge pen­ge hos jer?

"Jo, det er det. Vi stil­ler det som krav. Og det gør man ved at væ­re i en di­a­log med fon­de, som så kan si­ge, ‘det her vil vi ik­ke dæk­ke’. Men man skal do­ku­men­te­re, at man har gjort no­get selv, og det er jo dét, der står i den be­tin­gel­se,” si­ger Ra­bih Azad-Ah­­mad.

– Men hvor­dan kan in­sti­tu­tio­ner­ne do­ku­men­te­re dét? Er det f.eks. nok at rin­ge til én fond og få et nej?

"Det vig­ti­ge nu og her er jo, at vi har ud­stuk­ket nog­le over­ord­ne­de ret­nings­linjer. De skal selv­føl­ge­lig og­så be­hand­les i by­rå­det med den af­ta­le, vi har la­vet i går. Så er der jo nog­le prak­ti­ske ting, som vi jo selv­føl­ge­lig og­så kom­mer til at se på i for­hold til, hvor­dan mo­del­len helt kon­kret skal ud­mønt­es. Det sid­der kul­tur­for­valt­nin­gen nu og kig­ger på,” si­ger Ra­bih Azad-Ah­­mad.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.