Aarhus Kommune til kulturinstitutioner: Søg private fondsmidler, før I søger vores coronapulje

Aarhus Kommune har i samarbejde med Salling Fondene etableret en hjælpepakke på 75 mio. kr. til coronaramte kulturinstitutioner. For at kunne søge om de offentlige penge skal kulturinstitutionerne dokumentere, at de forinden har ansøgt om private fondsmidler. Det handler om at løfte i flok, siger kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) fra Aarhus Kommune.

Aarhus by night
Før Aar­hus’ cor­o­na­ram­te kul­turin­sti­tu­tio­ner kan sø­ge kom­mu­nal støt­te, skal in­sti­tu­tio­ner­ne først do­ku­men­te­re, at de al­le­re­de har søgt mid­ler hos pri­va­te fonde.

Aar­hus Kom­mu­ne og Sal­ling Fon­de­ne er gå­et sam­men om en hjæl­pe­pak­ke på sam­men­lagt 75 mio. kr., der skal skal hol­de hån­den un­der de cor­o­na­ram­te aar­hu­si­an­ske kulturinstitutioner.

For at få del i hjæl­pe­pak­ken er det “af­gø­ren­de”, at kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne gør, hvad de kan for at skaf­fe pri­va­te fonds­mid­ler, skri­ver Aar­hus Kom­mu­ne i lan­ce­rin­gen af den nye hjælpepakke.

Iføl­ge kom­mu­nens rå­d­mand for kul­tur og bor­ger­ser­vi­ce, Ra­bih Azad-Ah­mad (R), skal kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne nem­lig selv bi­dra­ge til at løf­te op­ga­ven med at fin­de pen­ge i coronakrisen.

"Man skal og­så selv gø­re no­get, før man kom­mer til kom­mu­nen og si­ger: Vi vil ger­ne bru­ge de her pen­ge," si­ger Ra­bih Azad-Ahmad.

Iføl­ge fonds­for­sker og pro­fes­sor An­ker Brink Lund fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School er det usæd­van­ligt, at en kom­mu­ne i så di­rek­te ven­din­ger stil­ler krav om, at kul­tu­rak­tø­rer skal sø­ge pri­va­te fonds­mid­ler, før de kan sø­ge om of­fent­li­ge midler.

“Jeg tror, at det er før­ste gang, at et krav om in­vol­ve­ring fra pri­va­te fon­de mel­des så di­rek­te ud af en kom­mu­ne, når det kom­mer til at be­vil­ge støt­te til drift på kul­tu­r­om­rå­det. Men man mel­der nok kla­re­re ud, end man har gjort tid­li­ge­re, for­di der sim­pelt­hen er så man­ge om bud­det for ti­den,” si­ger An­ker Brink Lund.nd.

Institutioner skal tage medansvar

I den nye støt­te­mo­del bi­dra­ger Aar­hus Kom­mu­ne og Sal­ling Fon­de­ne hver med 25 mio. kr. i di­rek­te kul­tur­støt­te. Der­u­d­over sky­der Aar­hus Kom­mu­ne 25 mio. kr. ind i pak­ken i form af for­del­ag­ti­ge lån.

Der­med bli­ver 75 mio. kr. nu til­gæn­ge­li­ge for de hårdt­prø­ve­de aar­hu­si­an­ske kul­turin­sti­tu­tio­ner, der li­ge­som sto­re de­le af kul­tur­sek­to­ren kæm­per for over­le­vel­se, mens der grun­det smit­te­ri­si­ko er for­bud mod at sam­les fle­re end 10 personer.

"I Aar­hus Kom­mu­ne øn­sker vi at hol­de hån­den un­der kul­tu­ren. Og for­di Sal­ling Fon­de­ne og­så bak­ker op om by­en og har væ­ret rig­tig ge­ne­rø­se, så går vi nu sam­men. Der er jo kul­turin­sti­tu­tio­ner i vo­res by, som står med en usik­ker­hed og ut­ryg­hed, og som ik­ke er ble­vet be­tryg­get af sta­tens hjæl­pe­pak­ker,” si­ger Ra­bih Azad-Ahmad.

Det hand­ler jo om at hjæl­pe så man­ge som mu­ligt og om, at pen­ge­ne ræk­ker til så man­ge som muligt.

Ra­bih Azad-Ah­mad – rå­d­mand for kul­tur og bor­ger­ser­vi­ce, Aar­hus Kommune

Men selv­om Aar­hus Kom­mu­ne og Sal­ling Fon­de­ne ger­ne vil hol­de hån­den un­der kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, så har in­sti­tu­tio­ner­ne og­så selv et an­svar for at lø­se de­res øko­no­mi­ske pro­ble­mer ved at sø­ge mid­ler an­dre ste­der fra end den nye hjæl­pe­pak­ke fra kom­mu­nen og Sal­ling Fon­de­ne, si­ger Rabih-Azad-Ahmad.

“Det hand­ler om, at kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne og­så skal ta­ge et me­dansvar for, at vi lø­ser det her. Og det sy­nes jeg egent­lig er sundt – at vi er sam­men om at lø­se ud­for­drin­ger­ne. Det hand­ler jo om at hjæl­pe så man­ge som mu­ligt og om, at pen­ge­ne ræk­ker til så man­ge som mu­ligt,” si­ger Ra­bih Azad-Ahmad.

Et krav

Iføl­ge An­ker Brink Lund er der ik­ke no­get usæd­van­ligt i, at kom­mu­ner­ne for­sø­ger at brin­ge de pri­va­te fon­de i spil, når det kom­mer til at dæk­ke de of­fent­li­ge kulturudgifter.

Jeg sy­nes, at det er ær­lig snak, at Aar­hus mel­der det her ud

An­ker Brink Lund – fonds­for­sker og pro­fes­sor, CBS

“De kom­mu­na­le kul­tur­be­vil­lin­ger har al­tid væ­ret for små til al­le de pro­jek­t­ma­ge­re og ini­ti­a­ti­ver, der har væ­ret på om­rå­det. Der­for har bud­get­ter­ne al­tid grund­læg­gen­de be­ro­et på en for­hand­ling. Den kom­mu­na­le uskrev­ne norm på kul­tu­r­om­rå­det har man­ge ste­der væ­ret, at hvis du kan fin­de nog­le af pen­ge­ne pri­vat, så vil sand­syn­lig­he­den for at be­slut­nin­gen går gen­nem øko­no­mi­ud­val­get væ­re stør­re. Det er ik­ke i sig selv nyt. Men det er jo ik­ke no­get, man har talt højt om, for fon­de­ne bry­der sig jo ik­ke om at luk­ke hul­ler i de of­fent­li­ge bud­get­ter. Det er jo så­dan set det, de al­ler­mindst øn­sker. Men jeg sy­nes, at det er ær­lig snak, at Aar­hus mel­der det her ud,” si­ger An­ker Brink Lund.

– Ra­bih Azad-Ah­mad, vil­le det ik­ke væ­re en stør­re hjælp til Aar­hus’ kul­turin­sti­tu­tio­ner, hvis de kun­ne få pen­ge fra kom­mu­nens nød­pul­je til de­res drifts­ud­gif­ter, som pri­va­te fon­de of­te slet ik­ke vil dæk­ke, uden at in­sti­tu­tio­ner­ne først skal sø­ge pri­va­te fondsmidler?

"Tan­ken er ik­ke at ulej­li­ge in­sti­tu­tio­ner­ne med et stør­re bu­reau­kra­tisk ar­bej­de. De skal af­sø­ge an­dre mu­lig­he­der end vo­res nød­pul­je, og vi næv­ner fon­de­ne som et ek­sem­pel. Min op­fat­tel­se er, at det egent­lig er sta­ten, der bør hjæl­pe kul­tur­li­vet. Men det er vig­tigt, at man selv som kul­turin­sti­tu­tion har gjort sit for at få kom­pen­se­ret de tab, man har. Der­ef­ter kan den her pak­ke kom­me til,” si­ger Ra­bih Azad-Ahmad.

– Hvor­dan do­ku­men­te­rer man som kul­turin­sti­tu­tion, at man har af­søgt an­dre mu­lig­he­der, før man kan sø­ge je­res pulje?

"Nu bli­ver det jo me­get tek­nisk, men vi ken­der jo så­dan set al­le­re­de sta­tens hjæl­pe­pak­ker. Og har man få­et af­slag ef­ter di­a­log med sta­ten, så vi­ser det og­så no­get i sig selv. Det vil nok ik­ke væ­re van­ske­ligt at do­ku­men­te­re, at man har væ­ret i di­a­log og fun­det ud af, at man ik­ke er dæk­ket el­ler om­fat­tet af sta­tens hjæl­pe­pak­ker,” si­ger Ra­bih Azad-Ahmad.

– Så hvis man har væ­ret i di­a­log med sta­ten og få­et af­slag, så kan man ven­de sig om og sø­ge den nye nød­pul­je fra Aar­hus Kom­mu­ne og Sal­ling Fon­de­ne uden at ha­ve væ­ret i di­a­log med pri­va­te fon­de først?

“Vi vil jo ger­ne ha­ve, at man og­så af­sø­ger an­dre mu­lig­he­der end vo­res pul­je i en di­a­log med pri­va­te fon­de el­ler an­dre. Og vi næv­ner de pri­va­te fon­de som ek­sem­pel på, hvad in­sti­tu­tio­ner­ne kan gø­re selv for at af­hjæl­pe den si­tu­a­tion, de står i,” si­ger Ra­bih Azad-Ahmad.

Vi stil­ler det som krav. Og det gør man ved at væ­re i en di­a­log med fonde.

Ra­bih Azad-Ah­mad – rå­d­mand for kul­tur og bor­ger­ser­vi­ce, Aar­hus Kommune

– Så selv­om der står i je­res be­skri­vel­se af pulj­en, at det er ‘af­gø­ren­de’, at kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne først sø­ger pri­va­te fonds­mid­ler, så er det ik­ke nød­ven­digt at for­sø­ge at skaf­fe pri­va­te fonds­mid­ler, før man kan sø­ge pen­ge hos jer?

"Jo, det er det. Vi stil­ler det som krav. Og det gør man ved at væ­re i en di­a­log med fon­de, som så kan si­ge, ‘det her vil vi ik­ke dæk­ke’. Men man skal do­ku­men­te­re, at man har gjort no­get selv, og det er jo dét, der står i den be­tin­gel­se,” si­ger Ra­bih Azad-Ahmad.

– Men hvor­dan kan in­sti­tu­tio­ner­ne do­ku­men­te­re dét? Er det f.eks. nok at rin­ge til én fond og få et nej?

"Det vig­ti­ge nu og her er jo, at vi har ud­stuk­ket nog­le over­ord­ne­de ret­nings­linjer. De skal selv­føl­ge­lig og­så be­hand­les i by­rå­det med den af­ta­le, vi har la­vet i går. Så er der jo nog­le prak­ti­ske ting, som vi jo selv­føl­ge­lig og­så kom­mer til at se på i for­hold til, hvor­dan mo­del­len helt kon­kret skal ud­mønt­es. Det sid­der kul­tur­for­valt­nin­gen nu og kig­ger på,” si­ger Ra­bih Azad-Ahmad.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer