Fondes almennyttige uddelinger overvurderet i årevis

Den of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik fra Dan­marks Sta­ti­stik skel­ner ik­ke mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. På grund af Dan­marks Sta­ti­stiks for­mid­ling af sta­ti­stik­ken har fon­de, me­di­er, for­ske­re og an­dre der­for i åre­vis kom­mu­ni­ke­ret fejl­ag­tigt om fon­de­nes bi­drag til sam­fun­det. Re­elt lig­ger de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger la­ve­re end de 17 mia. kro­ner, som de se­ne­ste to år har truk­ket sto­re over­skrif­ter.

Cirka 17 milliarder kroner
Den of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik fra Dan­marks Sta­ti­stik gi­ver in­gen kon­kret vi­den om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger, har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter op­da­get.

Si­den 2016 har dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger hvert år ind­be­ret­tet de­res ud­de­lin­ger til Dan­marks Sta­ti­stiks of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik. Men det vi­ser sig nu, at sta­ti­stik­ken in­tet sted skel­ner mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge ud­de­lin­ger. Fon­de­nes præ­ci­se al­men­nyt­ti­ge bi­drag til det dan­ske sam­fund lig­ger der­for et ukendt mil­li­onbe­løb un­der det hidtil an­ta­ge­de ni­veau.

Det er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der har op­da­get, at Dan­marks Sta­ti­stik ik­ke skel­ner mel­lem ud­de­lin­ger til gavn for sam­fun­det på den ene si­de og ek­sem­pel­vis ud­de­lin­ger til fa­mi­li­er el­ler dat­ter­sel­ska­ber på den an­den si­de.

"Og den skel­nen er jo vig­tig, for­di vi i Dan­mark bru­ger ret me­get tid på at snak­ke om fon­de­ne og de­res al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de. Det er en ge­ne­rel of­fent­lig de­bat: Hvad er det, fon­de­ne bi­dra­ger med? Det er på den ene si­de de virk­som­he­der, nog­le af dem ejer, og så er det det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de. Der­for er det su­per­vig­tigt, at man kan sæt­te tal på det al­men­nyt­ti­ge og ta­le kon­kret om det, frem for at det bli­ver lidt svæ­ven­de," si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen.

Den mang­len­de skel­nen be­ty­der, at fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger lig­ger la­ve­re end de 17 mia. kr., som de to sid­ste år i tal­ri­ge over­skrif­ter og ana­ly­ser er ble­vet sy­no­nym med fon­de­nes sam­le­de sam­funds­bi­drag.

Git­te Frej Knud­sen fra Dan­marks Sta­ti­stik er an­svar­lig for fonds­sta­ti­stik­ken. Hun af­vi­ser, at sta­ti­stik­ken er mis­vi­sen­de.

“Det har he­le ti­den væ­ret me­nin­gen, at sta­ti­stik­ken skul­le dæk­ke det he­le – bå­de al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge be­vil­lin­ger. Det er ik­ke en fejl,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Al­li­ge­vel vil Dan­marks Sta­ti­stik nu for­sø­ge at skil­le de al­men­nyt­ti­ge fra de ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge ud­de­lin­ger for de fo­re­gå­en­de år ved at ana­ly­se­re fon­de­nes selvan­gi­vel­ser, hvor fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger er ind­be­ret­tet sær­skilt.

På den­ne må­de vil det bli­ve mu­ligt at an­slå, hvor stor en del af fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger, der kan be­teg­nes som al­men­nyt­ti­ge. Det vil til gen­gæld ik­ke væ­re mu­ligt at dyk­ke dy­be­re ned i tal­le­ne og se for­må­le­ne for fon­de­nes ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge ud­de­lin­ger.

Erhvervsformål fylder mest

Selv­om det nu står klart, at dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger de sid­ste år har lig­get la­ve­re end 17 mia. kr., så ved in­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt hvor me­get la­ve­re. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har bedt si­ne med­lem­mer om at op­ly­se, hvor man­ge af de­res ud­de­lin­ger, der var ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge i 2018. Det dre­jer sig om 1,4 pct. af med­lem­mer­nes sam­le­de ud­de­lin­ger.

Men vi ved så og­så godt, at med­lem­mer­ne ik­ke er re­præ­sen­ta­ti­ve for he­le sek­to­ren, og der­for kan man hel­ler ik­ke op­reg­ne tal­let.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter

"Al­le med­lem­mer har sva­ret, så vi ved, hvor sto­re ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge ud­de­lin­ger Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters med­lem­mer har. Det dre­jer sig om 166 mio. kr. ud af sam­let 11,8 mia. kr., som med­lem­mer­ne står for. Men vi ved så og­så godt, at med­lem­mer­ne ik­ke er re­præ­sen­ta­ti­ve for he­le sek­to­ren, og der­for kan man hel­ler ik­ke op­reg­ne tal­let," si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen.

Ud af de ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge be­vil­lin­ger på 166 mio. kr. er stør­ste­delen, nem­lig 106 mio. kr., be­vil­get til ‘er­hvervs- og re­gio­nal­for­mål’, vi­ser vi­dens­cen­te­rets un­der­sø­gel­se. An­dre for­mål for de ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge ud­de­lin­ger er vi­den­skab, ud­dan­nel­se og fol­ke­op­lys­ning samt ‘an­dre for­mål’ som ek­sem­pel­vis fa­mi­lie­for­mål.

Forvirring stammer fra Danmarks Statistik

Hos Dan­marks Sta­ti­stik un­der­stre­ger Git­te Frej Knud­sen, som er an­svar­lig for fonds­sta­ti­stik­ken, at det he­le ti­den har væ­ret Dan­marks Sta­ti­stiks op­ga­ve at tæl­le bå­de al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge be­vil­lin­ger i fonds­sta­ti­stik­ken.

Til gen­gæld kan en mu­lig for­kla­ring på for­vir­rin­gen om de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger stam­me fra en nyheds­ar­ti­kel skre­vet af Dan­marks Sta­ti­stik til den før­ste ud­ga­ve af fonds­sta­ti­stik­ken, si­ger hun.

“I 2016 la­ve­de vi en bag­grunds­ar­ti­kel, hvor vi om­tal­te be­vil­lin­ger­ne som 'al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger'. Der var stor op­mærk­som­hed om sta­ti­stik­ken, for­di det var en helt ny sta­ti­stik. Der­for blev det be­greb pil­let ud og brugt. Det var en fejl den­gang, som vi har be­gå­et her­fra. At den så er bå­ret vi­de­re af bru­ger­ne er selv­føl­ge­lig rig­tig be­kla­ge­ligt,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

“Men si­den da har vo­res kom­mu­ni­ka­tion fra Dan­marks Sta­ti­stik væ­ret ret klar. I de ef­ter­føl­gen­de år har vi la­vet en ny sta­ti­stisk hvert år og kom­mu­ni­ke­ret sta­ti­stik­ken med en ar­ti­kel hvert år. Og dér har vi kom­mu­ni­ke­ret helt klart, at der og­så er an­dre ting i sta­ti­stik­ken end al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger," si­ger hun.

– Hvor præ­cis ser du dét i je­res kom­mu­ni­ka­tion?

"Vi bru­ger ik­ke be­teg­nel­sen ‘al­me­ne be­vil­lin­ger’ i vo­res kom­mu­ni­ka­tion. Vi skri­ver 'al­me­ne fon­de med vi­de­re', hvor ‘al­me­ne fon­de’ her er be­teg­nel­sen på en virk­som­heds­form. Og vi har og­så væ­ret me­get kla­re på, at den op­gø­rel­se, vi har la­vet af ‘al­me­ne fon­de med vi­de­re’ in­de­hol­der for­e­nin­ger. Så i for­hold til virk­som­heds­for­men er det lidt en bun­ke af for­skel­li­ge ting,” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

– Nor­malt skel­ner man mel­lem 'er­hvervs­dri­ven­de fon­de' på den ene si­de og 'al­me­ne fon­de' på den an­den si­de. Beg­ge slags fon­de kan fo­re­ta­ge bå­de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge ud­de­lin­ger, så hvor­dan hjæl­per det læ­se­ren?

"Det her med at skel­ne mel­lem, hvad der er al­men­nyt­tigt og ik­ke-al­­men­­nyt­tigt har ik­ke væ­ret vo­res fo­kus. Vo­res fo­kus har væ­ret: Hvil­ke for­mål har fon­de­nes be­vil­lin­ger haft? Der hvor man de­ler fon­de­ne op i ‘er­hvervs­dri­ven­de’ el­ler ‘al­men­nyt­ti­ge’ hand­ler sim­pelt­hen tek­nisk om, hvor­dan det er ko­det i cvr-re­­gi­ste­ret, alt­så virk­som­heds­for­men. Og dét at en fond har en ko­de, der si­ger, at den er er­hvervs­dri­ven­de be­ty­der jo, at den nok pri­mært fo­re­ta­ger er­hvervs­be­vil­lin­ger;” si­ger Git­te Frej Knud­sen.

– Men er­hvervs­dri­ven­de fon­de fo­re­ta­ger da mas­ser af al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger?

"Jeg skel­ner mel­lem virk­som­heds­for­mer. Men er­hvervs­dri­ven­de fon­de de­ler selv­føl­ge­lig og­så ud til forsk­ning, som og­så kan væ­re al­men­nyt­tigt."

– Je­res ar­tik­ler skel­ner mel­lem ‘er­hvervs­dri­ven­de fon­de’ på den ene si­de og ‘al­men­nyt­ti­ge fon­de’ på den an­den si­de. Den skel­nen er usæd­van­lig. Me­ner du, at I er kla­re nok, når I bru­ger de her be­gre­ber?

"Vo­res fo­kus væ­ret på be­vil­lin­ger­nes stør­rel­se og for­mål. Så er der no­get med, at be­gre­ber­ne skal væ­re me­re kla­re og ty­de­li­ge, hvis man har fo­kus på, hvad der er al­men­nyt­tigt. Men det har vo­res kom­mu­ni­ka­tion jo ik­ke haft fo­kus på. Men det kan vi jo så næ­ste gang ha­ve fo­kus på. Vi for­ven­ter at ha­ve nog­le skat­te­tal, der kan støt­te os i, hvor stor en an­del, der rent fak­tisk ik­ke er al­men­nyt­tigt. Der er jo ty­de­lig­vis et be­hov for at få det her be­greb gjort me­re klart og ty­de­ligt," si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Ind­til vi­de­re har vi la­vet en af­ta­le på tre år for 2019, 2020 og 2021, hvor vi kø­rer med det spør­ge­ske­ma, vi har nu. Det vil si­ge, at der i hvert fald i de tre år ik­ke bli­ver spurgt til det.

Git­te Frej Knud­sen – an­svar­lig for fonds­sta­ti­stik­ken, Dan­marks Sta­ti­stik

– Bli­ver spør­ge­ske­ma­et til fonds­sta­ti­stik­ken la­vet om, så bru­ger­ne af sta­ti­stik­ken frem­over bed­re kan skel­ne mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge be­vil­lin­ger?

"Ind­til vi­de­re har vi la­vet en af­ta­le på tre år for 2019, 2020 og 2021, hvor vi kø­rer med det spør­ge­ske­ma, vi har nu. Det vil si­ge, at der i hvert fald i de tre år ik­ke bli­ver spurgt til det. Men hvis sta­ti­stik­ken for­læn­ges ef­ter 2021, så kan det godt væ­re, at man si­ger: Det her er så re­le­vant, at vi sim­pelt­hen må spør­ge om det. Og så ta­ger man det selv­føl­ge­lig med, hvis man kan bli­ve eni­ge om det," si­ger Git­te Frej Knud­sen.

Fondsforening i dialog med Danmarks Statistik

Ef­ter Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har kon­sta­te­ret, at den of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik ik­ke skel­ner mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­­men­­nyt­ti­­ge be­vil­lin­ger, har fonds­for­e­nin­gen kon­tak­tet Dan­marks Sta­ti­stik for at af­dæk­ke, hvor­dan de to ty­per be­vil­lin­ger kan ad­skil­les.

“Det kræ­ver nog­le nye til­tag, og vi er i di­a­log med Dan­marks Sta­ti­stik om, hvad vi kan gø­re for at få nog­le tal på et tids­punkt. Men det bli­ver alt­så ik­ke i mor­gen – det kan ik­ke la­de sig gø­re," si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen.

– Je­res for­mål er at øge den ge­ne­rel­le vi­den om fon­de­ne i sam­fun­det og der­med og­så hos Dan­marks Sta­ti­stik. Har I og­så et an­svar for at få Dan­marks Sta­ti­stik til at væ­re skar­pe på be­gre­ber som 'al­men­nyt­tig', 'al­me­ne' og ‘er­hvervs­dri­ven­de’?

"Li­ge me­get hvil­ket sam­ar­bej­de vi ind­går, om det er Dan­marks Sta­ti­stik el­ler an­dre, så har vi da helt klart en rol­le i at bi­dra­ge med al den vi­den, vi har og ud­bre­de den så me­get, vi kan,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen.

Det er tre mi­ni­ste­ri­er, som for ca. fem år si­den tog ini­ti­a­tiv til den nye fonds­sta­ti­stik for at få bed­re do­ku­men­ta­tion for fon­de­nes ud­de­lin­ger. Pro­jek­tet er der­for med­fi­nan­si­e­ret af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, Sty­rel­sen for Forsk­ning og In­nova­tion og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et. Det er dog ik­ke før­ste gang, at der vi­ser sig pro­ble­mer med tro­vær­dig­he­den af fonds­sta­ti­stik­ken. Sid­ste år af­dæk­ke­de Fun­dats, at an­tal­let af fon­de i fonds­sta­ti­stik­ker­ne er ba­se­ret på fejl­be­hæf­te­de op­lys­nin­ger i CVR-re­­gi­­stret. Der­for kan bru­ger­ne ek­sem­pel­vis ik­ke reg­ne med de op­gø­rel­ser, der vi­ser an­tal­let af fon­de for­delt på ud­de­lings­ni­veau.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

”Danmarks største idrætsinitiativ” omfatter også græsslåning og skovture

Hvad vil det si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’? Er man kun idrætsak­tiv, når man spil­ler fod­bold, hånd­bold el­ler svøm­mer i for­e­nings­re­gi? El­ler er man og­så…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Legathåndbogen kommer på nye hænder

Ind­hol­det i de fy­si­ske bø­ger Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de kan frem­over og­så til­gås elek­tro­nisk på po­r­ta­len fon​de​.dk. Det sker i for­læn­gel­se…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Fonde klar til tættere samspil med regeringen

Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber bå­de ro­ste de små og mel­lem­sto­re fon­de…

Analyse: Demokratiet truer den professionelle filantropi i Realdania

Ef­ter­å­rets valg­mø­der står for dø­ren i for­e­nin­gen Re­al­da­nia. Det er den­ne tid på året, hvor med­lem­mer­ne kan væl­ge de­res kan­di­dat til det 109 mand…

Coronakrise

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Corona-regler kan tvinge Realdania til at udskyde valgmøder eller lave skriftlig afstemning

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det med­fø­rer i øje­blik­ket, at det ene sto­re ar­ran­ge­ment ef­ter det an­det ud­sky­des el­ler af­ly­ses. Men hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…