Annoncespot_img

Fondes almennyttige uddelinger overvurderet i årevis

Den officielle fondsstatistik fra Danmarks Statistik skelner ikke mellem almennyttige og ikke-almennyttige uddelinger. På grund af Danmarks Statistiks formidling af statistikken har fonde, medier, forskere og andre derfor i årevis kommunikeret fejlagtigt om fondenes bidrag til samfundet. Reelt ligger de almennyttige bevillinger lavere end de 17 mia. kroner, som de seneste to år har trukket store overskrifter.

Cirka 17 milliarder kroner
Den of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik fra Dan­marks Sta­ti­stik gi­ver in­gen kon­kret vi­den om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger, har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter opdaget.

Si­den 2016 har dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger hvert år ind­be­ret­tet de­res ud­de­lin­ger til Dan­marks Sta­ti­stiks of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik. Men det vi­ser sig nu, at sta­ti­stik­ken in­tet sted skel­ner mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Fon­de­nes præ­ci­se al­men­nyt­ti­ge bi­drag til det dan­ske sam­fund lig­ger der­for et ukendt mil­li­onbe­løb un­der det hidtil an­ta­ge­de niveau.

Det er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der har op­da­get, at Dan­marks Sta­ti­stik ik­ke skel­ner mel­lem ud­de­lin­ger til gavn for sam­fun­det på den ene si­de og ek­sem­pel­vis ud­de­lin­ger til fa­mi­li­er el­ler dat­ter­sel­ska­ber på den an­den side.

"Og den skel­nen er jo vig­tig, for­di vi i Dan­mark bru­ger ret me­get tid på at snak­ke om fon­de­ne og de­res al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de. Det er en ge­ne­rel of­fent­lig de­bat: Hvad er det, fon­de­ne bi­dra­ger med? Det er på den ene si­de de virk­som­he­der, nog­le af dem ejer, og så er det det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de. Der­for er det su­per­vig­tigt, at man kan sæt­te tal på det al­men­nyt­ti­ge og ta­le kon­kret om det, frem for at det bli­ver lidt svæ­ven­de," si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Den mang­len­de skel­nen be­ty­der, at fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger lig­ger la­ve­re end de 17 mia. kr., som de to sid­ste år i tal­ri­ge over­skrif­ter og ana­ly­ser er ble­vet sy­no­nym med fon­de­nes sam­le­de samfundsbidrag.

Git­te Frej Knud­sen fra Dan­marks Sta­ti­stik er an­svar­lig for fonds­sta­ti­stik­ken. Hun af­vi­ser, at sta­ti­stik­ken er misvisende.

“Det har he­le ti­den væ­ret me­nin­gen, at sta­ti­stik­ken skul­le dæk­ke det he­le – bå­de al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger. Det er ik­ke en fejl,” si­ger Git­te Frej Knudsen.

Al­li­ge­vel vil Dan­marks Sta­ti­stik nu for­sø­ge at skil­le de al­men­nyt­ti­ge fra de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger for de fo­re­gå­en­de år ved at ana­ly­se­re fon­de­nes selvan­gi­vel­ser, hvor fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger er ind­be­ret­tet særskilt.

På den­ne må­de vil det bli­ve mu­ligt at an­slå, hvor stor en del af fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger, der kan be­teg­nes som al­men­nyt­ti­ge. Det vil til gen­gæld ik­ke væ­re mu­ligt at dyk­ke dy­be­re ned i tal­le­ne og se for­må­le­ne for fon­de­nes ik­ke-al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Erhvervsformål fylder mest

Selv­om det nu står klart, at dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger de sid­ste år har lig­get la­ve­re end 17 mia. kr., så ved in­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt hvor me­get la­ve­re. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har bedt si­ne med­lem­mer om at op­ly­se, hvor man­ge af de­res ud­de­lin­ger, der var ik­ke-al­men­nyt­ti­ge i 2018. Det dre­jer sig om 1,4 pct. af med­lem­mer­nes sam­le­de uddelinger.

Men vi ved så og­så godt, at med­lem­mer­ne ik­ke er re­præ­sen­ta­ti­ve for he­le sek­to­ren, og der­for kan man hel­ler ik­ke op­reg­ne tallet.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

"Al­le med­lem­mer har sva­ret, så vi ved, hvor sto­re ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters med­lem­mer har. Det dre­jer sig om 166 mio. kr. ud af sam­let 11,8 mia. kr., som med­lem­mer­ne står for. Men vi ved så og­så godt, at med­lem­mer­ne ik­ke er re­præ­sen­ta­ti­ve for he­le sek­to­ren, og der­for kan man hel­ler ik­ke op­reg­ne tal­let," si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Ud af de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger på 166 mio. kr. er stør­ste­delen, nem­lig 106 mio. kr., be­vil­get til ‘er­hvervs- og re­gio­nal­for­mål’, vi­ser vi­dens­cen­te­rets un­der­sø­gel­se. An­dre for­mål for de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger er vi­den­skab, ud­dan­nel­se og fol­ke­op­lys­ning samt ‘an­dre for­mål’ som ek­sem­pel­vis familieformål.

Forvirring stammer fra Danmarks Statistik

Hos Dan­marks Sta­ti­stik un­der­stre­ger Git­te Frej Knud­sen, som er an­svar­lig for fonds­sta­ti­stik­ken, at det he­le ti­den har væ­ret Dan­marks Sta­ti­stiks op­ga­ve at tæl­le bå­de al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger i fondsstatistikken.

Til gen­gæld kan en mu­lig for­kla­ring på for­vir­rin­gen om de al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger stam­me fra en nyheds­ar­ti­kel skre­vet af Dan­marks Sta­ti­stik til den før­ste ud­ga­ve af fonds­sta­ti­stik­ken, si­ger hun.

“I 2016 la­ve­de vi en bag­grunds­ar­ti­kel, hvor vi om­tal­te be­vil­lin­ger­ne som 'al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger'. Der var stor op­mærk­som­hed om sta­ti­stik­ken, for­di det var en helt ny sta­ti­stik. Der­for blev det be­greb pil­let ud og brugt. Det var en fejl den­gang, som vi har be­gå­et her­fra. At den så er bå­ret vi­de­re af bru­ger­ne er selv­føl­ge­lig rig­tig be­kla­ge­ligt,” si­ger Git­te Frej Knudsen.

“Men si­den da har vo­res kom­mu­ni­ka­tion fra Dan­marks Sta­ti­stik væ­ret ret klar. I de ef­ter­føl­gen­de år har vi la­vet en ny sta­ti­stisk hvert år og kom­mu­ni­ke­ret sta­ti­stik­ken med en ar­ti­kel hvert år. Og dér har vi kom­mu­ni­ke­ret helt klart, at der og­så er an­dre ting i sta­ti­stik­ken end al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger," si­ger hun.

– Hvor præ­cis ser du dét i je­res kommunikation?

"Vi bru­ger ik­ke be­teg­nel­sen ‘al­me­ne be­vil­lin­ger’ i vo­res kom­mu­ni­ka­tion. Vi skri­ver 'al­me­ne fon­de med vi­de­re', hvor ‘al­me­ne fon­de’ her er be­teg­nel­sen på en virk­som­heds­form. Og vi har og­så væ­ret me­get kla­re på, at den op­gø­rel­se, vi har la­vet af ‘al­me­ne fon­de med vi­de­re’ in­de­hol­der for­e­nin­ger. Så i for­hold til virk­som­heds­for­men er det lidt en bun­ke af for­skel­li­ge ting,” si­ger Git­te Frej Knudsen.

– Nor­malt skel­ner man mel­lem 'er­hvervs­dri­ven­de fon­de' på den ene si­de og 'al­me­ne fon­de' på den an­den si­de. Beg­ge slags fon­de kan fo­re­ta­ge bå­de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, så hvor­dan hjæl­per det læseren?

"Det her med at skel­ne mel­lem, hvad der er al­men­nyt­tigt og ik­ke-al­men­nyt­tigt har ik­ke væ­ret vo­res fo­kus. Vo­res fo­kus har væ­ret: Hvil­ke for­mål har fon­de­nes be­vil­lin­ger haft? Der hvor man de­ler fon­de­ne op i ‘er­hvervs­dri­ven­de’ el­ler ‘al­men­nyt­ti­ge’ hand­ler sim­pelt­hen tek­nisk om, hvor­dan det er ko­det i cvr-re­gi­ste­ret, alt­så virk­som­heds­for­men. Og dét at en fond har en ko­de, der si­ger, at den er er­hvervs­dri­ven­de be­ty­der jo, at den nok pri­mært fo­re­ta­ger er­hvervs­be­vil­lin­ger;” si­ger Git­te Frej Knudsen.

– Men er­hvervs­dri­ven­de fon­de fo­re­ta­ger da mas­ser af al­men­nyt­ti­ge uddelinger?

"Jeg skel­ner mel­lem virk­som­heds­for­mer. Men er­hvervs­dri­ven­de fon­de de­ler selv­føl­ge­lig og­så ud til forsk­ning, som og­så kan væ­re almennyttigt."

– Je­res ar­tik­ler skel­ner mel­lem ‘er­hvervs­dri­ven­de fon­de’ på den ene si­de og ‘al­men­nyt­ti­ge fon­de’ på den an­den si­de. Den skel­nen er usæd­van­lig. Me­ner du, at I er kla­re nok, når I bru­ger de her begreber?

"Vo­res fo­kus væ­ret på be­vil­lin­ger­nes stør­rel­se og for­mål. Så er der no­get med, at be­gre­ber­ne skal væ­re me­re kla­re og ty­de­li­ge, hvis man har fo­kus på, hvad der er al­men­nyt­tigt. Men det har vo­res kom­mu­ni­ka­tion jo ik­ke haft fo­kus på. Men det kan vi jo så næ­ste gang ha­ve fo­kus på. Vi for­ven­ter at ha­ve nog­le skat­te­tal, der kan støt­te os i, hvor stor en an­del, der rent fak­tisk ik­ke er al­men­nyt­tigt. Der er jo ty­de­lig­vis et be­hov for at få det her be­greb gjort me­re klart og ty­de­ligt," si­ger Git­te Frej Knudsen.

Ind­til vi­de­re har vi la­vet en af­ta­le på tre år for 2019, 2020 og 2021, hvor vi kø­rer med det spør­ge­ske­ma, vi har nu. Det vil si­ge, at der i hvert fald i de tre år ik­ke bli­ver spurgt til det.

Git­te Frej Knud­sen – an­svar­lig for fonds­sta­ti­stik­ken, Dan­marks Statistik

– Bli­ver spør­ge­ske­ma­et til fonds­sta­ti­stik­ken la­vet om, så bru­ger­ne af sta­ti­stik­ken frem­over bed­re kan skel­ne mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge bevillinger?

"Ind­til vi­de­re har vi la­vet en af­ta­le på tre år for 2019, 2020 og 2021, hvor vi kø­rer med det spør­ge­ske­ma, vi har nu. Det vil si­ge, at der i hvert fald i de tre år ik­ke bli­ver spurgt til det. Men hvis sta­ti­stik­ken for­læn­ges ef­ter 2021, så kan det godt væ­re, at man si­ger: Det her er så re­le­vant, at vi sim­pelt­hen må spør­ge om det. Og så ta­ger man det selv­føl­ge­lig med, hvis man kan bli­ve eni­ge om det," si­ger Git­te Frej Knudsen.

Fondsforening i dialog med Danmarks Statistik

Ef­ter Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har kon­sta­te­ret, at den of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik ik­ke skel­ner mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger, har fonds­for­e­nin­gen kon­tak­tet Dan­marks Sta­ti­stik for at af­dæk­ke, hvor­dan de to ty­per be­vil­lin­ger kan adskilles.

“Det kræ­ver nog­le nye til­tag, og vi er i di­a­log med Dan­marks Sta­ti­stik om, hvad vi kan gø­re for at få nog­le tal på et tids­punkt. Men det bli­ver alt­så ik­ke i mor­gen – det kan ik­ke la­de sig gø­re," si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

– Je­res for­mål er at øge den ge­ne­rel­le vi­den om fon­de­ne i sam­fun­det og der­med og­så hos Dan­marks Sta­ti­stik. Har I og­så et an­svar for at få Dan­marks Sta­ti­stik til at væ­re skar­pe på be­gre­ber som 'al­men­nyt­tig', 'al­me­ne' og ‘er­hvervs­dri­ven­de’?

"Li­ge me­get hvil­ket sam­ar­bej­de vi ind­går, om det er Dan­marks Sta­ti­stik el­ler an­dre, så har vi da helt klart en rol­le i at bi­dra­ge med al den vi­den, vi har og ud­bre­de den så me­get, vi kan,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Det er tre mi­ni­ste­ri­er, som for ca. fem år si­den tog ini­ti­a­tiv til den nye fonds­sta­ti­stik for at få bed­re do­ku­men­ta­tion for fon­de­nes ud­de­lin­ger. Pro­jek­tet er der­for med­fi­nan­si­e­ret af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, Sty­rel­sen for Forsk­ning og In­nova­tion og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et. Det er dog ik­ke før­ste gang, at der vi­ser sig pro­ble­mer med tro­vær­dig­he­den af fonds­sta­ti­stik­ken. Sid­ste år af­dæk­ke­de Fun­dats, at an­tal­let af fon­de i fonds­sta­ti­stik­ker­ne er ba­se­ret på fejl­be­hæf­te­de op­lys­nin­ger i CVR-re­gi­stret. Der­for kan bru­ger­ne ek­sem­pel­vis ik­ke reg­ne med de op­gø­rel­ser, der vi­ser an­tal­let af fon­de for­delt på ud­de­lings­ni­veau.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer