Carlsbergfondet er hovedbidragyder til nyt dansk-islandsk forskningscenter

I anledning af den tidligere islandske præsident Vigdis Finnbogadóttirs 90-års fødselsdag og dronning Margrethes 80-års fødselsdag i denne uge giver Carlsbergfondet 25 millioner kroner til et forskningscenter, som skal øge forståelsen for blandt andet klimaforandringernes betydning på Island.

Havforskningscenter, Island (foto: Gunnar Geir Vigfusson)
Carls­berg­fon­det bi­dra­ger med 25 mil­li­o­ner kro­ner til op­ret­tel­sen af forsk­nings­cen­te­ret ‘Que­en Margrethe’s and Vig­dís Finnbogadóttir’s In­ter­di­sci­pli­nary Re­search Cen­tre on Oce­an, Cli­ma­te and So­cie­ty’ (fo­to: Gun­nar Geir Vigfusson).

Det er ta­le om en af den slags ga­ver, det bli­ver tem­me­lig van­ske­ligt at pak­ke ind, når Carls­berg­fon­det skal over­ræk­ke sin fød­sels­dags­ga­ve til den tid­li­ge­re island­ske præ­si­dent Vig­dís Fin­n­bo­gadót­tir og Dron­ning Mar­gret­he. Ga­ven fra fon­den til den­ne uges to fød­sel­a­rer, som run­der hen­holds­vis 90 år ons­dag den 15. april og 80 år tors­dag den 16. april, er nem­lig in­tet min­dre end et helt forsk­nings­cen­ter om hav, kli­ma og samfund.

Helt kon­kret gi­ver Carls­berg­fon­det i an­led­ning af de to fød­sels­da­ge 25 mil­li­o­ner kro­ner til et forsk­nings­cen­ter kal­det ‘Que­en Margrethe’s and Vig­dís Finnbogadóttir’s In­ter­di­sci­pli­nary Re­search Cen­tre on Oce­an, Cli­ma­te and Society.’

Det dansk-island­ske forsk­nings­cen­ter skal øge vo­res for­stå­el­se af sam­spil­let mel­lem kli­ma og øko­sy­ste­mer samt be­tyd­nin­gen af kli­ma­re­la­te­re­de æn­drin­ger i ha­vet for kul­tu­ren og sam­fun­det på Island. Cen­tret vil bli­ve le­det af pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i sam­ar­bej­de med en ræk­ke dan­ske og island­ske for­ske­re på Islands Universitet.

Be­vil­lin­gen fra Carls­berg­fon­det skal blandt an­det gå til an­sæt­tel­se af yn­gre, ta­lent­ful­de for­ske­re pri­mært på po­st­doc-ni­veau, der i pro­jekt­pe­ri­o­den dels skal op­hol­de sig på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, dels på Islands Uni­ver­si­tet. De vil spil­le en af­gø­ren­de rol­le i styr­kel­sen af sam­ar­bej­det mel­lem de dan­ske og island­ske for­ske­re, som er til­knyt­tet centret.

”Dan­mark og Island har et stærkt ven­skab og lan­ge og stol­te tra­di­tio­ner for vi­den­ska­be­ligt sam­ar­bej­de – et sam­ar­bej­de, som Carls­berg­fon­det hi­sto­risk har bi­dra­get til i man­ge for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge. Det glæ­der mig der­for, at vi nu kan op­ret­te et forsk­nings­cen­ter som en ga­ve til H.M. Dron­ning Mar­gret­he og Vig­dís Fin­n­bo­gadót­tir. De er beg­ge op­ta­get af mil­jø- og sam­funds­ud­vik­lin­gen i det nor­dat­lan­ti­ske om­rå­de, li­ge­som de of­te har un­der­stre­get kul­tu­rens og vi­den­ska­bens be­tyd­ning for sam­funds­ud­vik­lin­gen,” si­ger Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand, pro­fes­sor Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, i en pressemeddelelse.

Island er et unikt laboratorium

Pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on un­der­stre­ger, at mens vi véd, at kli­ma­et i form af vind og vejr på­vir­ker men­ne­sker di­rek­te, er der fort­sat for­bløf­fen­de lidt vi­den om de in­di­rek­te ef­fek­ter, som kli­ma­et har på men­ne­sker og samfundet.

”Man­ge af dis­se ef­fek­ter ma­ni­feste­rer sig gen­nem æn­drin­ger i na­tu­ren. Det island­ske sam­fund har al­tid væ­ret me­get af­hæn­gig af ha­vets res­sour­cer, som for øje­blik­ket er un­der ha­stig for­an­dring på grund af kli­ma­for­an­drin­ger. Der­for ud­gør Island et helt unikt la­bo­ra­to­ri­um, hvor bå­de hi­sto­ri­ske og nu­ti­di­ge in­ter­ak­tio­ner mel­lem men­ne­sker og kli­ma­et kan af­dæk­kes,” si­ger Kat­he­ri­ne Richardson.

Forsk­nin­gen i cen­te­ret vil be­nyt­te sig af de ny­li­ge frem­skridt in­den for en­viron­men­tal-DNA-me­to­dik, som i kom­bi­na­tion med in­for­ma­tion om ak­tu­el­le øko­lo­gi­ske pro­ces­ser kan gi­ve en helt ny for­stå­el­se af sam­spil­let mel­lem kli­ma, le­ven­de or­ga­nis­mer og sam­fund. Det­te sam­spil dan­ner ik­ke kun grund­la­get for be­folk­nin­gens le­ve­vis, men og­så for de­res verdenssyn.

Ud over de 25 mil­li­o­ner kro­ner fra Carls­berg­fon­det bi­dra­ger den island­ske stat og det island­ske forsk­nings­cen­ter Ran­nís med hen­holds­vis syv og fem mil­li­o­ner kro­ner til projektet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer